^ 3
T.C.
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
.
»
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Muratpaşa 2529 ada 7 parsel UİP.
EXP02016
ANTALYA
QZ^.(?/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi
2529 ada 7 parseldeki ticaret alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
C
EK:
-Komisyon Raporu
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölç. N İPfot.
A n ta ly a B ü y ü k ş e h ir B e le d iy e B a ş k a n ı
A d res: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A ynntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 53. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-llld nolu imar paftalarında yer
alan Kızıltoprak Mahallesi 2529 ada 7 parseldeki ticaret
alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-llld nolu imar paftalarında yer
alan Kızıltoprak Mahallesi 2529 ada 7 parseldeki ticaret
alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, İlçe Belediye
Meclisinin
kararı
bulunmadığından
1/1000
ölçekli
uygulama imar plan değişikliğinin ilçe belediye meclisince
değerlendirilmesi
gerektiğinden
önerge
işleme
alınamamıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur. ____ _
/
/ C a n KASAPOGLU
İmar Kom. Başkanı
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
B a h a # YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Hâşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar^Kom. Üvesi
^
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
* İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 53. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-llld nolu imar paftalarında yer
alan Kızıltoprak Mahallesi 2529 ada 7 parseldeki ticaret
alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-llld nolu imar paftalarında yer
alan Kızıltoprak Mahallesi 2529 ada 7 parseldeki ticaret
alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, İlçe Belediye
Meclisinin
kararı
bulunmadığından
1/1000
ölçekli
uygulama imar plan değişikliğinin ilçe belediye meclisince
değerlendirilmesi
gerektiğinden
önerge
işleme
alınamamıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur. ___ _
___ ____ . . . . -.....- /
)an KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkapı
/r YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Haşan AlTîRBAN
İmar Kom. Üyesi
Oytun^Eylerrf DO^GMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar K^m. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
/ İm^nKorç). Üyesi
Selçuk SENİRLİr
İmaf
PLAN NOTU:
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO:2529/7
PAFTA NO:20L-IVc / 20L-llld
PARSEL ALAN:1.269 m2
MEVCUT PLAN
-Bodrum katlarda, otopark, ortak kullanım alanları
vb. yapma koşuluyla arka ve yan bahçelerde parsel
sınırına kadar yaklaşılabilir.
-Anayol hariç olmak üzere çekme mesafeleri
içerisinde otopark giriş rampası yapılabilir.
-Yapının ruhsat aldığı tarihteki, yapılaşma
hükümlerinin lehte olanları uygulanacaktır.
-Yeniden yapılaşma durumunda Pp ibaresi geçerlidir
i
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
A QZEL' \f
^ A Ş T J İ
■,
\E ^ o .e m
A ; 1620,;
maxh=4l<
maxh=4
SERVİ
EJAND)
111 900 _
PLAN ONAMA SINIRI 3
TİCARET ALANI
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ),MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; KIZILTOPRAK MAHALLESİ, 2529 ADA 7 PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2529 ada 07 parsel 1/1.000
ölçekli imar planında Aspendos Bulvarı üzerinde ticaret alanında kalmaktadır. Konut alanından ticaret
alanına dönmek üzere hazırlanan revizyon imar planı, söz konusu parseldeki yapının ruhsat alarak
yapılaşmasından (08.09.1994) sonra 17.12.2005 yılında M.paşa belediyesinden, 13.02.2006 yılında
B.şehir Belediyesinden onaylanmıştır.
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
2529 ada 07parsel parsel maliki, ruhsatlı yapısının, mevcut kullanım fonksiyonları gereği değişiklik
yapmak zorunda kaldığı, ancak yürürlükteki yönetmelik hükümleri ile çeliştiği bazı mevcut yapılaşmalarının
ruhsata bağlanamadığı, ayrıca yıkılmasının kamusal anlamda zarar verdiği gerekçesiyle plan tadilatı
talebinde bulunmaktadır.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
2529 Ada 7, nolu parsel imar uygulaması ile oluşmuş olup, parsellerin içerisinde bir adet ruhsatlı yapı
bulunmaktadır.
4.PLANLAMA KARARLARI
Yapılan plan tadilatı 2529 ada 07 nolu parselin içerinde bulunan mevcut ruhsatlı yapı yerinde
aplikasyonu yapılarak, yoldan çekme mesafeleri korunarak kütle olarak plana işlenmiştir Ayrıca bodrum
katları ise yoldan 5 m. çekme mesafesi konularak sınırlandırılmıştır.
Plan üzerinde plan notları önerilerek yapının ruhsat aldığı tarihteki yönetmeliğin lehde olan
hükümleri ile değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yine yapının konut alanı iken ruhsat almış olması dikkate
alınarak "2.50 m. su basman kotu uygulanabilir.” plan notu eklenmiştir.
Planlam a M im .M üh.İnşaat Taah.Tarım .Turizm
O to K iralam a Tîc^Ve San-^td-Şti.
Tahılpazarı Mah. 477
İş Merkezi
K.:2 No:5
Tel.: 0242 243 61
Ant.Kurumlar No: 730 00İ
Mersis No:0730
ÖP*?-1-!
.
i " O Ö R Ü t. M 0 S T U R — j
---- »—--- ------
1v: : ;:
ü ltK : !•! Cî
MI M İ:S İ
i
0(111j x 1 .1 ®--------r f \ ],:
i |TT.:
ÇU08LU
'
.
ı
- - .....
.. .. ■ •
Download

Gündemin 43.Maddesi - Antalya Belediyesi