T.C
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 442245818-841/
Konu: D üzeltm e
24/07/2014
M ÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
İlgi: Gülnar İlçe M illi Eğitim M üdürlüğünün 23/07/2014 tarih ve 841/2995 sayılı yazısı
İlgi tarih ve sayılı yazım ız ekindeki Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş sorumlusu
ilgili personelin telefonu sehven yanlış belirtilm iş olup yeniden düzenlenmiştir.
Gereğini rica ederim.
A
J
Fatih BURGUT
M üdür
EK: 1 A det Yazı
Dağıtım: Lise ve Dengi Okul Müd. Halk Eğitim M erkezi Müd.
Öğretmenevi ve AS O Müd.
IĞIDMRSÇf'ÇRM
Hacıpınar Malı. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Giilnar/MERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : gulnar.meb.gov.tr
T.C.
G ÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Mü dü r l üğ ü
Sayı : 42 0 3 6 4 3 6 -5 2 9 -8 9 8
K o n u : Elektrik Faturaları.
1 6 /0 7 /2 0 1 4
K a m u Kur um ve Kurul uşl ar ına
K a m u k u r u m ve k u r u l u ş l a r ı m ı z a ait el ekt ri k faturaları z a m a n ı n d a öd en di ğ i h al d e bazı
k u r a m l a r ı m ı z a T o r o s l a r E l e k t r i k P e r a k e n d e Sat ı ş A . Ş . t a r a f ı n d a n k e s m e i h b a r n a m e l e r i
gönderildiği tespit edilmiştir.
B u n e d e n l e , k a m u k u r u m ve k u r u l u ş l a r ı m ı z ı n e l e k t r i k f a t u r a l a r ı n ı ö d e d i k t e n s o n r a
ö d e m e e v r a kl a r ı nı n birer suretini a ş a ğ ı d a adresi belirtilen T o r o s l a r El ekt ri k P e r a k e n d e Satış
A. Ş. ne gönder erek, ilgili personeli bilgilendirmesi ger ekmekt edi r.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Tor os l ar Elektrik P er akend e Satış A.Ş.
Kül tür Mahallesi İsmet İn ön ü Bulvarı
Li man Apı. altı No: 148 A k d e n i z / M E R S İ N
İlgi Personel : Şükrü S A R 1 M S A K C I
Te! : 0 530 016 İL O 2. S
Tek in D Ü N D A R
Kaymakam •
'
A,
"t '!
D A Ğ İ T I îvİ :
Mer si n Valiliğine
C
m
.
Jgfr
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını g ö r m e k için ht tps://www.e -icisleri.g ov?tr/EvrakÖogrula ma adresime
girere k ( 2 d 8 b y 9 - x 5 A S A s - q 8 8 v l 8 - q v 5 u 9 a - B 6 m 7 D 9 8 K ) kodunu yazınız.
i.
H acıpınaı M ah. H üküm et Konağı 3 3700 G Ü L N A R /M E R S İN
T e lefo n : ( 3 2 4 )7 5 1 7 0 '3 4 ” Faks: ( 3 2 4 )7 5 1 7 2 7 9
A ynntılı bılğı için i'lib at T B A C îD EM İR
- ..................................... - -...... -
e-posta: gulnar@ icisleri.gov.tr Elektronik A ğ w w w .icisleri.gov.tr
- ™ ----------------
Download

Konu: Düzeltme 24/07/2014 MÜDÜRLÜĞÜNE