(Tahkikat açılıyor)
T.C.
Adalet Müfettişliği
Sayı
33
Ankara:28.3.1972
DOGAN ÖZ
C. SAVCI YARDIMCISI
ELAZIG
Türk Devletini, dış düşmanlarla işbirliği yaparak yıkmak istiyen marksistlerin affedilmesi maksadına matuf olarak nitelenen ölüm cezasının kaldırılmasına dair açılan kampanyayla ilgili dilekçeye memuriyet sıfatınızı da belirtmek suretiyle imza attığınız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilmiş ve keyfiyet soruşturmayı gerektirir mahiyette görüldüğünden, hakkınızda hakimler Kanununun 105. maddesine tevfikan Bakanlıkça
20.3.1972günlü tahkik izni verilmiş bulunmaktadır.
Bahse konu edilen husustan dolayı yazılı savunmanızın BİR
HAFTA içinde (İsmet Tekin-Adalet Müfettişi-Ankara) adresime
gönderilmesini, aksi halde müdafaa yapmaktan çekinmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim.
İsmet TEKİN
Adalet Müfettişi
Download

Türk Devletini, dış düşmanlarla işbirliği yaparak yıkmak is