KREDĠ KARTLARI - BĠLGĠ ve TALEP FORMU
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMĠSYON BĠLGĠLERĠ
Kredi Kartı Yıllık Ücreti / Faiz Oranı:
Asıl Kart
Ek Kart
Şeker Bonus Kart (Standart)
60 TL
30 TL
Şeker Bonus Kart (Plus)
70 TL
35 TL
Şeker Bonus Kart (Premium)
80 TL
40 TL
Şeker Kart (Standart / Plus/ Premium)
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
6.00 TL
6.00 TL
Memursen Bonus Kart (Standart, Plus,
Premium)*
Üniversite Öğrenci Kredi Kartı
Kredi Kartı Yenileme Ücreti
Diğer Ücret, Masraf ve Komisyonlar:
Düzenli Ödeme Komisyonu
Gecikme Bildirim Ücreti
Banka Dışı Kanallardan Borç Ödeme Ücreti
SGK & Bağkur Ödeme Ücreti
Fatura Ödeme Ücreti
Nakit Avans Ücreti (TL)
Nakit Avans Ücreti (USD)
Nakit Avans Faiz Oranı
Alışveriş Faiz Oranı
Geçikme Faiz Oranı
Tahsilat Periyodu
Kart Hamili'nin kartı ilk kullanım sonrası yansıtılmaktadır.
*MEMUR-SEN üyeliği ve MEMUR-SEN konfederasyonu
ve bağlı sendikalar ile imzalanmış olan protokol
süresince yukarıda belirtilmiş olan MEMUR-SEN kredi
kartları ücretsizdir. Üyeliğinizden ayrılmanız ya da
Bankamızla yapılan protokolün sona ermesi durumunda
Şeker Bonus kart ücretleri kartınıza yansıtılacaktır.
Üniversite öğrencilerinden 25 yaşına kadar kart ücreti
alınmamaktadır. 25 yaşından sonra yukarıda belirtilen
kart türüne göre ücretlendirilecektir.
Kayıp / Çalıntı yenilemelerinde 3. yenileme ve
devamında alınır.
%2.02
2.53TL
2.80TL
100TL’ye kadar 1.00 TL, 100TL ve üzeri %1.50
%1.00 ( min 1.00 TL)
%4.50 + 8TL
%3.50 +3.00 USD
%2.02
%2.02
%2.52
CAYMA HAKKI: Borçlu tüketici 14 gün içinde tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan borçlu, cayma
bildirimini Bankaya yaptığı tarihten itibaren 30 gün içinde kullandığı kredinin anaparası ile birlikte krediye geri ödeyeceği tarihe kadar işlemiş
olan akdi faiz ve kamu kurum veya kuruluşuna yahut üçüncü kişilere Banka tarafından ödenmiş olan masrafları da ödemekle yükümlüdür.
Cayma hakkını kullanacağını bildiren Borçlu, bağlı krediler de dahil olmak üzere, cayma bildirimini bankaya yaptığı tarihten itibaren 30 gün
içinde belirtilen ödemeleri yapmaması halinde tüketici kredisinden caymamış sayılacaktır.
Devlete Ödenecek Vergi ve Fonlar: Yukarıda belirtilen faiz, ücret, masraf ve komisyonlar üzerinden %5 BSMV, kredi / nakit avans
kullanmanız veya kredi kartı ekstre borcunuzun tamamını ödememeniz halinde işleyen faiz üzerinden ayrıca %15 KKDF tahsil edilerek
devlete ödenecektir.
Ücret, Masraf ve Komisyon Ġndirimleri: Kullanacağınız ürünlerin sayısı, aktifliği ile kanal kullanımınıza bağlı olarak sağladığımız indirim ve
istisnalardan yararlanabilmeniz için; Şubeniz, Çağrı Merkezimiz (444 78 78) ve web sayfamızdan (www.sekerbank.com.tr) ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.
ÜCRETLERĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ VE DEĞĠġĠKLĠK BĠLDĠRĠMLERĠ
Ücretlerin Geçerlilik Süresi: Yukarıdaki ücretler süresiz olarak, yani değişiklik bildirimi yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.
DeğiĢiklik Bildirimi: Bu formdaki, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibari ile açıklanan, yıllık tüketici fiyatları endeksi artış
oranının 1,2 katını geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla
bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın
kullanılması halinde yeni döneme ait ek, ücret tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi
durumunda Bankamızın tarafınıza bu hizmet veya ürünü vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Yapılan bildirime rağmen ürünü kullanmaya veya
hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki
yılsonu itibari ile açıklanan, yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını aşan ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.
Form No: 0811 – 21.01.2015 - Rev. ( 11)
Şekerbank T.A.Ş (Sicil No: 536973 ) Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok 34330 Esentepe ŞİŞLİ / İSTANBUL ( www.sekerbank.com.tr)
Ücretlerin Tahsilat ġekli: Yukarıda belirtilen ücretler, ürün ve hizmetin türüne göre, nakden, hesaben, kredi kartına borç kaydedilerek
veya kredili mevduat hesabınızın limitinden karşılanarak tahsil edilebilir.
KREDĠ KARTI TALEBĠNĠZ: Kredi Kartı limiti açılmasını talep ediyorsanız aĢağıdaki bölümü iĢaretleyiniz.
Kredi Kartı Seçimi:
Tercih Ettiğim Ödeme Günü:
E-Posta Ekstre:
Posta ile Basılı Ekstre:
Basılan Kartın Teslimi İçin:
Otomatik Ödeme Talimatı*:
(
(
(
(
(
(
) Şeker Bonus
(
)5
( ) 10
( ) 15 ( ) 20
) İstiyorum........................................
) Ev Adresime Gönderilsin
(
) Ev Adresime Gönderilsin
(
) Tamamı ( ) %50'si
(
) Şeker Kart
( ) 25 ( ) 30
( ) Memursen Bonus
( ) Ek Kart
( ) İstemiyorum
) İş Adresime Gönderilsin ( ) İstemiyorum
) İş Adresime Gönderilsin
) Asgari Ödeme Tutarı
( ) İstemiyorum
* Otomatik ödeme talimatı verirseniz, kredi kartınız mevcut hesaplarınızdan birine (hesabınız yoksa yeni hesap açılır) bağlanır. Ekstrenizin
son ödeme tarihinde ekstre borcunuzun aşağıda tercih ettiğiniz kadarı hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilir.
EK KREDĠ KARTI TALEBĠNĠZ
Asıl Kartın Numarası: ............... / ............... / ............... / ...............
Ek Kart Adı Soyadı: .............................................................................
Ek Kart TC Kimlik No: ...........................................................................
Ek Kart Cep Telefon No: 0 ( ................ ) ..........................................
Ek Kart Annesinin Kızlık Soyadı: .......................................................
Ek Kart Limiti: .....................................................................................
Ek Kart/Ekstre Gönderim Adresi: .............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Ek Kart Sahibi İmzası:
Önemli Not:: Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bireysel Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nde yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla, Bireysel Bankacılık İşlemleri
Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda 2(iki) nüsha
şeklinde hazırlanmış olan bu formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
Kredi Kartımızı Öneren Müşterimizin Kart Numarası: ...................... / ...................... / ...................... / ...................
Müşteri Beyanı (Müşterinin Kendi El Yazısıyla Yazılacak)
Cayma Hakkı Hakkında Bilgilendiniz mi? ...................
Bilgi ve Talep Formunun Bir (1) Nüshasını Aldınız mı?
...................
Birinci Sayfada Yer Alan Ücret, Masraf ve Komisyonlar Hakkında Bilgilendiniz mi? ...................
Tarih: …….…/ …….…/201……
Müşteri Adı Soyadı:…………………………………………………………………………….
Müşteri İmzası:
Bu Bölüm ġekerbank Tarafından Doldurulacaktır.
Bankaya Kazandıran Sicil No: ......................................................................................
Kampanya/ Sedika Kodu:.........................................................................................
Müşteri Belgelerini Teslim Alan Sicil No: …...................... İmza: ..............................
Şube Müdürlüğü Görüşü / Açıklaması: Olumlu ( )
Olumsuz ( )
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Form No: 0811 – 21.01.2015 - Rev. ( 11)
Şekerbank T.A.Ş (Sicil No: 536973 ) Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok 34330 Esentepe ŞİŞLİ / İSTANBUL ( www.sekerbank.com.tr)
Şube Kodu: .........................................................................................................
Müşteri Numarası: ..............................................................................................
Satış Kanalı: .......................................................................................................
Müşteri Belgelerini Kontrol Eden Sicil No: …..................... İmza: .....................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Download

Kredi Kartð Bilgi ve Talep FormuC.indd