DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BĠLGĠ FORMU
ÜRÜN ADI: VADESĠZ TL/YABANCI PARA MEVDUAT HESABI
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET TUTARLARI:
MASRAF TUTARI (BSMV hariç*)
Masraf
Asgari
Azami
Tutarı
MASRAFIN ADI
Hesap ĠĢletim
Ücreti
TL Hesaplar için
9,5 TL
Tahsilat
Periyodu
Aylık
*Ücret tutarı üzerinden %5 tahsil edilecektir.
** Kampüs kartlara bağlı hesaplar için alınmamaktadır.
ÜRÜN ADI: BANKA KARTI
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET TUTARLARI:
ÜCRET TUTARI
(BSMV hariç*)
Oran
Ücret Tutarı
ÜCRETĠN ADI
6 TL
Para Çekme Ücreti: Diğer Banka ATM
1.2 TL
Bakiye Sorgulama Ücreti: Diğer Banka ATM
Para Çekme Ücreti: YurtdıĢı Banka ATM
%1
PTT ATM’lerinden Para Çekme
%1
YurtdıĢı Kart ile Para Çekme (DCC)
%4
Min. 6 TL
Min. 1,2 TL
*Ücret tutarı üzerinden %5 tahsil edilecektir.
ÜRÜN ADI: HAVALE
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET TUTARLARI:
ÜCRETĠN
ADI
TL Havale
ĠġLEM/KANAL
ÜCRET TUTARI (BSMV hariç*)
Asgari
Azami
Oran
Kasadan isme
48 TL
480 TL
%0,5
Kasadan hesaba
42 TL
480 TL
%0,5
1.8 TL
Hesaptan Düzenli havale
Hesaptan
isme
Şube
36 TL
“Müşteri imzası gereklidir.”
11/14 F-GEN.112 A 1.8
Ücret Tutarı
360 TL
%0,5
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
Hesaptan
hesaba
Şube
24 TL
ATM
6 TL
1,8 TL
İnternet
Çağrı Merkezi
14 TL
24 TL
*Ücret tutarı üzerinden %5 tahsil edilecektir.
**Kampüs kartlara bağlı hesaplardan/hesaplara yapılacak işlemler için alınmamaktadır.
ÜRÜN ADI: EFT
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET TUTARLARI:
ÜCRETĠN ADI
ÜCRET TUTARI (BSMV hariç*)
Asgari
Azami
Oran
Kasadan EFT: Şube
60 TL
480 TL
%0,5 TL
İsme Gelen EFT
36 TL
300 TL
%0,5 TL
Ücret Tutarı
Düzenli EFT
5 TL
Şube
42 TL
420 TL
%0,5 TL
İnternet
Hesaptan EFT
3,25 TL
ATM
6 TL
Çağrı Merk.
21,6TL
*Ücret tutarı üzerinden %5 tahsil edilecektir.
**Kampüs kartlara bağlı hesaplardan/hesaplara yapılacak işlemler için alınmamaktadır.
ÜRÜN ADI: SWIFT
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET TUTARLARI:
ÜCRETĠN ADI
Hesaptan Yurtiçi Bankalara Giden
Swift:Şube
Hesaptan Yurtdışı Bankalara
Giden Swift:Şube
ÜCRET TUTARI (BSMV hariç*)
Asgari
36 TL
48 TL
Azami
Oran
Ücret Tutarı
360 TL
%0,5 TL
+100 TL Swift
ücreti
360 TL
%0,5 TL
+100 TL Swift
ücreti
“Müşteri imzası gereklidir.”
11/14 F-GEN.112 A 1.8
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
Gelen Swift Havale Nakit Ödeme
İnternet
Giden Swift
60 TL
360 TL
%0,4 TL
48 TL
Çağrı Merkezi
48 TL
*Ücret tutarı üzerinden %5 tahsil edilecektir.
**Kampüs kartlara bağlı hesaplardan/hesaplara yapılacak işlemler için alınmamaktadır.
ÜCRETLERĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ VE DEĞĠġĠKLĠK BĠLDĠRĠMLERĠ:
Bu formda yer alan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde ücret değişiklikleri için
ayrıca onayınız alınır. Bunun altında artış öngören değişiklikler için tarafınıza en az 30 (otuz) gün
önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirim
yapılır. Bu bildirim üzerine tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde
uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınmaz.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın,
tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
CAYMA HAKKI
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında borçlu 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin krediden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin
cayma hakkı süresi içinde bankaya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan borçlunun krediden
faydalandığı hallerde, borçlu anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar
olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde
geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde borçlu kredisinden caymamış sayılır. Faiz, akdi fazi
oranına göre hesaplanır. Borçludan, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü
kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.
TAHSĠLAT ġEKLĠ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı
hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi ilgili Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
DenizBank A.Ş. ile akdetmiş olduğunuz Temel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesine ek olarak, bu formun
bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu formda yer alan ücret ve açıklamalara ilişkin tüm bilgiler bir sonraki değişikliğe kadar geçerlidir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
saklayınız.
MüĢterinin Adı Soyadı ve Ġmzası:
Tarih:
“Müşteri imzası gereklidir.”
11/14 F-GEN.112 A 1.8
Download

f-gen.112 a temel bankacılık ürün bilgi formu