Kullanıcı Sözle şme si
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş
Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu Mimarolsaydım Kullanıcı
Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Tolga Taluy İnşaat
San.Tic.Ltd.Şti. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla
ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından
onaylanması anında düzenlenmiştir.
Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile
anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
2. Tanımlar
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde
belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından
oluşan web sitesi
Mimarolsaydım Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı
olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Mimarolsaydım tarafından, Site
içerisinde ortaya konulan uygulamalar
Mimarolsaydım, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin
şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler
ve/veya uyarlamalar yapabilir. Mimarolsaydım tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya
uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar,
Mimarolsaydım tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web
sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.
Güvenli Alışveriş Sistemi: Site ve Kullanıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye
ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde,
Mimarolsaydım tarafından sağlanan Hizmet
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma
şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan,
kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Mimarolsaydım tarafından yapılmış olan bilcümle
uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve
Hizmet'lere ilişkin olarak Mimarolsaydım tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara
uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için
gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Mimarolsaydım
tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu
Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2
maddesi uyarınca, Mimarolsaydım tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya
üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya
yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Mimarolsaydım
tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin
Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve
Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan
tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun
hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat
hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia
edilmesi durumlarında, Mimarolsaydım 'ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi
makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple
Mimarolsaydım 'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların Mimarolsaydım tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla
kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü
kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen
Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması,
üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve
kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği
zararlara istinaden Mimarolsaydım 'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka
uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Mimarolsaydım, Kullanıcı'lar tarafından
Mimarolsaydım 'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya
sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka
uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve
içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu
tutulamaz.
e) Kullanıcı'lar, Mimarolsaydım 'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak
ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Mimarolsaydım 'ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka
uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve
eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Mimarolsaydım ve/veya
başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek
şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini,
dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mimarolsaydım
ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Mimarolsaydım, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak
Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya
uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve
yayınlanan içeriklerden dolayı Mimarolsaydım 'ın, Mimarolsaydım çalışanlarının veya
yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve
yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun
taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Mimarolsaydım,
Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin
güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h) Kullanıcı, Site'de gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili Mimarolsaydım 'ın ve/veya diğer kullanıcıların
yapacağı yazılı bildirimleri, "Bildirimler" ve/veya "Mesajlar" sayfalarından ve/veya sitede kayıtlı eposta adresinden kontrol etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda uğrayabileceği her hangi bir
zarardan Mimarolsaydım 'ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
i) Kullanıcı, Mimarolsaydım 'ın Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş
kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini
kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Mimarolsaydım 'dan
her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü
mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
k) Mimarolsaydım, Kullanıcıları'na kendi insiyatifleri doğrultusunda, Mimarolsaydım tarafından
yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her
türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her
mecrada Mimarolsaydım tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
n) Kullanıcı, Mimarolsaydım 'ın, kredi kartı bilgilerini şifrelenmiş şekilde Kullanıcı'nın kendi
cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın
çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Mimarolsaydım 'ın
herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Mimarolsaydım 'ın Hak ve Yükümlülükleri
a) Mimarolsaydım, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;
Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü
kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mimarolsaydım, bu hakkını,
hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Mimarolsaydım 'ın talep
ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Mimarolsaydım
tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde,
Mimarolsaydım tarafından yapılabilir. Mimarolsaydım tarafından talep edilen değişiklik ve/veya
düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan
veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
b) Mimarolsaydım, Site üzerinden, Mimarolsaydım 'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi
satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine
ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından
veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Mimarolsaydım tarafından sağlanmış olabilir ve web
sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik
herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler
vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen
portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında
Mimarolsaydım 'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) Mimarolsaydım, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini,
Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği
biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) Mimarolsaydım, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar
arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
e) Mimarolsaydım, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya
Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı
ve Mimarolsaydım tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin
tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj
ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Mimarolsaydım, bu mesaj
ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir
ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
f) Kullanıcı'lar ve Mimarolsaydım hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik
veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması
sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
g) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" işbu Kullanıcı
Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü
şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.
Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Mimarolsaydım Kullanıcı
Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse
Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal
edebilir.
h) Mimarolsaydım herhangi program, otomatik yazılım, manuel program kullanarak veya manuel
bir şekilde yapılan her türlü kötü niyetli işlemi (kullanımı) tespit etmesi halinde, bu eylemleri
gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaktır.
6. Hizmetler
Mimarolsaydım tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların kendi zevklerine göre ve
Site aracılığıyla, ürün siteleri arasından seçim yaparak tasarımlarının üç boyutlu halleriyle
görmelerini sağlamak bulunmaktadır.
7. Ücretlendirme
Mimarolsaydım, satışa arz için ürün listeleme, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve
Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili sayfalarında ilan edecektir. Hizmet ücretlerine
ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir
kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de
aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL)
olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
8. Gizlilik Politikası
Mimarolsaydım, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-2 Gizlilik Hakları bölümündeki
düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Mimarolsaydım, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı
Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hakları'nda aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve
kurumlara kullandırılmaz.
9. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Mimarolsaydım’ın telif haklarına tabi çalışmalar)
Mimarolsaydım’a ait olarak ve/veya Mimarolsaydım tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans
hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Mimarolsaydım Hizmet'lerini, Mimarolsaydım bilgilerini
ve Mimarolsaydım’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz,
sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya
başkasının Mimarolsaydım’ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi
takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları
zararlardan dolayı Mimarolsaydım’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve
avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri
karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Mimarolsaydım’ın, Mimarolsaydım Hizmet'leri, Mimarolsaydım bilgileri, Mimarolsaydım telif
haklarına tabi çalışmalar, Mimarolsaydım ticari markaları, Mimarolsaydım ticari görünümü veya
Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni
ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
c) Kullanıcılar, Mimarolsaydım 'ın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun
davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.
11.2. Sözleşme Değişiklikleri
Mimarolsaydım, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni
ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu
Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan
hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu
Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Mimarolsaydım, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile
belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle
yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mimarolsaydım için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa
etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mimarolsaydım’dan herhangi bir
nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev,
iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve
fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni
göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan
hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan
veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası
hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya
geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Mimarolsaydım, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan
kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle
aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih
sebebiyle, Mimarolsaydım’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda
bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma
açması,
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde
bulunması,
10. Gizlilik Hakları
Mimarolsaydım 'da kişisel bilgilerin gizliliğine önem verilmektedir. Gizlilik ile ilgili
uygulamalarımızın Kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olması da önemlidir. Bu nedenle
kullanıcılarımızın daha kolay inceleyebilmesi amacıyla gizliliğe ilişkin özet bir bilgilendirme
sunuyoruz. Daha detaylı bilgi içinse Gizlilik Politikası bölümünü bilginize sunuyoruz.
1. Kayıtlı eposta adresiniz 3. kişilere satılmayacak/kiralanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Eposta
adresiniz site üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemler ile ilgili bilgilendirme, iletişim, size özel
teklifler ve kampanya bilgilendirmeleri için kullanılacaktır.
2. Üyelik bilgileriniz ve kişisel bilgileriniz, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan
haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler,
Mimarolsaydım sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar
yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3. Kişisel bilgilerinizi, sitede sunulan hizmetlerimizin yürütülebilmesi ya da daha iyi şekilde
yürütülmesi amacıyla hizmet verecek olan Dahili Hizmet Sağlayıcıları ile veya gerektiğinde
herhangi bir hizmetin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde diğer sağlayıcılar ile
paylaşılabilir.
4. Kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun olacak şekilde, işlemlerinizin kolaylaştırılmasına
yardımcı olabilmek ve diğer kullanıcıların sizinle iletişime geçebilmesi amacıyla Mimarolsaydım
kullanıcıları ile paylaşılabilir.
5. İdari kurumlar ve cezai soruşturma yürüten adli kurumlar tarafından gelen geçerli talepler
doğrultusunda üyelik ve kişisel bilgileriniz, gelen bilgi talebi doğrultusunda paylaşılabilir.
6. Kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla Mimarolsaydım teknolojik önlemler alacaktır.
Ücretlendirme
Mimarolsaydım, satışa arz için ürün listeleme, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek
Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili sayfalarında ilan edecektir. Hizmet ücretlerine
ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir
kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de
aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL)
olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
Gizlilik Politikası:
Kapsam
İşbu Gizlilik Politikası, www.mimarolsaydım.com sitesi ile ilgili hizmetler sunulurken, kişisel
bilgilerinizin nasıl yönetildiğini anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.mimarolsaydım.com
internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) ve aynı zamanda Site'nin alt alan adları (subdomain)
için de geçerlidir.
İşbu Gizlilik Politikasını ve Mimarolsaydım Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekle; kişisel
bilgilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına,
kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz.
Denetim ve İşlem Yapan Taraflar
Mimarolsaydım Hizmetlerini kullanmakla;
* Mithatpaşa Caddesi 755/2 Göztepe İZMİR TÜRKİYE adresinde mukim Tolga Taluy İnşaat
San.Tic.Ltd.Şti'nin (kısaca Mimarolsaydım olarak anılacaktır), kişisel bilgilerinizin işlenmesinden
sorumlu olduğunu;
* Mimarolsaydım 'ın, Mimarolsaydım Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve işbu Gizlilik Politikası'nda
belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.
Kişisel Bilgilerinizin Toplanması
Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret
edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Mimarolsaydım için anonim bir
kullanıcı olmaktan çıkarsınız.
Mimarolsaydım 'ın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini
kabul etmektesiniz;
* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan
hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;
* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer
bilgiler;
* Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Mimarolsaydım 'a gönderilen mesajlar;
* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen
trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log
bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Mimarolsaydım hizmetlerini
kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Mimarolsaydım 'ın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir
şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik
numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak
amacıyla bazı ek soruların cevaplanması veya telefonunuza gönderilen tek kullanımlık doğrulama
şifresi);
* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;
* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;
Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması
Mimarolsaydım 'ın kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve
kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Mimarolsaydım 'ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan
amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;
* Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;
* Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;
* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek,
bulmak ve araştırmak ve Mimarolsaydım Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;
* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;
* Mimarolsaydım 'a ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve
promosyon teklifleri ile ilgili sizlere bilgiler vermek;
* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek;
* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile
doğrulamak.
Pazarlama
Mimarolsaydım, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kullanıcının açıkça bir rızası
olmadığı taktirde; kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır.
Mimarolsaydım kişisel bilgilerinizi, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız
bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek
amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Mimarolsaydım, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış
pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklamkişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde elektronik posta da yer alan
talimatları izleyerek bu taleplerinizi Mimarolsaydım 'a iletebilirsiniz.
Kişisel Bilgilerinizin Mimarolsaydım Tarafından Açıklanması
Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Mimarolsaydım
kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü
kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya
güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.
Bunun yanında, Mimarolsaydım kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;
* Sözleşmeler çerçevesinde Mimarolsaydım 'ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden
hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları,
kullanıcı destek hizmetleri vb.)
* Mimarolsaydım 'ın, sizin veya başka Mimarolsaydım kullanıcılarının hukuki ve cezai
sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili
bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile.
Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik
numaranız, adınız, adres ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, şikayetleriniz,
satın alma, satış ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.
* Diğer ticari kuruluşlar ile. Mimarolsaydım 'ı devralmayı veya Mimarolsaydım ile birleşmeyi
düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını
uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak
olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)
* Mimarolsaydım, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep
gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere
açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak
ve Sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek
amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin
bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı
önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.
Mimarolsaydım 'da Paylaştığınız Kişisel Bilgileriniz
Kullanıcı kimliğiniz (kullanıcı adı da denir), Site genelinde görüntülenmekte, dolayısıyla herkes
tarafından görülebilmekte, ve tüm Mimarolsaydım ‘daki işlemleriniz ile bağlantılıdır.
Ortak kullanımlı bir bilgisayardan veya internet kafedeki bilgisayardan Siteye giriş yapmanız
halinde, kullanıcı kimliğiniz ve Mimarolsaydım 'dan gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı
sizden sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir. Bunu önlemek adına giriş yaptığınız
üyeliğinizden Çıkış linkine tıklayarak çıkmanız, bilgisayarda ve tarayıcıda kayıtlı form verileri ve
çerezleri temizlemeniz bilgi güvenliğini önemli derecede sağlayacaktır.
Çerezler/Kurabiye
Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme,
içerik ve reklamlarımızıın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı
olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.
Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:
* Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.
* Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.
* Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik
olarak silinmektedir.
* Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde
Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.
* Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız
mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından
link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)
İstenmeyen Mesajlar, Sahte Elektronik Posta ve Casus Yazılımların Engellenmesi
Mimarolsaydım sizinle eposta adresiniz ve telefon numaranız üzerinden iletişim kurabilecektir.
Mimarolsaydım ve kullanıcılarımız tarafından istenmeyen mesajlar hoş karşılanmamaktadır.
İstenmeyen mesajlar, virüsler, elektronik dolandırıcılık (yemleme) saldırıları ve başkaca kötü
niyetli faaliyetler veya kanuna aykırı ve yasaklanan içerikleri kontrol etmek amacıyla mesajları
otomatik olarak kontrol etmekte ve manuel olarak filtrelemekteyiz, ancak bu iletişim araçları
vasıtasıyla gönderilen mesajları kalıcı olarak saklamamaktayız. Mimarolsaydım sisteminde kayıtlı
olmayan ancak Mimarolsaydım aracılığı ile elde ettiğiniz elektronik posta adreslerini kalıcı olarak
saklamamakta veya herhangi bir pazarlama amacı ile kullanmamaktayız. Bu elektronik posta
adreslerini kiralamamakta veya satmamaktayız.
Kullanıcı Hesabının Güvenliği
Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız
ve Mimarolsaydım şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi
başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu
olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki
kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından
gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin
güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Mimarolsaydım 'a bildirimde
bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.
Kişisel Bilgilerinize Erişilmesi, Kişisel Bilgilerinizin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi
Kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgilerin
derhal güncelleştirilmesi için Mimarolsaydım destek birimine başvurmalısınız. Mimarolsaydım
destek birimine başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve
yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi
engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın
önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması,
Mimarolsaydım Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler
için muhafaza edilmektedir.
Güvenlik
Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin
yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel
güvenlik vb.) kullanmaktayız.
Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel
mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer
kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal
edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel
bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek
mümkün değildir.
Üçüncü Kişiler
Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca Mimarolsaydım tarafından toplanan
kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde
alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer
kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Mimarolsaydım
üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler
tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü
kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.
Genel
Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz.
Değiştirilen koşullar, Sitede yayınlandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu nedenle Sitedeki ilgili
sayfa ve bölümleri düzenli olarak takip etmeniz gerekir. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın
cevaplarını bulamadığınızda, Yardım bölümünde bulunana Bize Ulaşın sayfası üzerinden Destek
Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.
Tolga Taluy İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
Mithatpaşa Cad. 755/2 Göztepe İZMİR TÜRKİYE
0232-999 19 10
[email protected]
Download

Mimar Olsaydım Kullanıcı Sözleşmesi