ġekerbank Türk Anonim ġirketi
Ġzahname
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca …/../2014 tarihinde
onaylanmıĢtır.
Ortaklığımızın çıkarılmıĢ sermayesinin 55.000.000 TL nakit karĢılığı, 25.000.000
TL iç kaynaklardan olmak üzere 1.087.186.884 TL’dan 1.167.186.884 TL’na
artırılma ve nakit karĢılığı artırılan toplam 55.000.000 TL nominal değerli paylarının
halka arzına iliĢkin izahnamedir.
Ġzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye iliĢkin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde
Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara iliĢkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün
olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın www.sekerbank.com.tr ve halka arzda satıĢa
aracılık edecek ġeker Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin www.sekeryatirim.com.tr
adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda
(www.kap.gov.tr) yayımlanmıĢtır. Ayrıca baĢvuru yerlerinde incelemeye açık
tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede
ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlıĢ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden
lider yetkili kuruluĢ, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına
ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde
sorumludur.Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin
yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez Bağımsız denetim,
derecelendirme ve değerleme kuruluĢları gibi izahnameyi oluĢturan belgelerde yer
almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kiĢi ve kurumlar da hazırladıkları
raporlarda yer alan yanlıĢ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri
çerçevesinde sorumludur.
1
Ġçindekiler
1. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER ..................................................... 5
2. ÖZET........................................................................................................................................................ 6
3. BAĞIMSIZ DENETÇĠLER ................................................................................................................. 12
4. RĠSK FAKTÖRLERĠ ........................................................................................................................... 12
5.ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER .................................................................................................... 18
6.FAALĠYETLER HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER .......................................................................... 20
7.GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER .......................................................................................................... 25
8.MADDĠ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BĠLGĠLER ............................................................... 28
9.FAALĠYETLERE VE FĠNANSAL DURUMA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER ..................... 28
10. ĠHRAÇCININ FON KAYNAKLARI................................................................................................ 29
11. EĞĠLĠM BĠLGĠLERĠ ......................................................................................................................... 29
12. KÂR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ .................................................................................... 30
13. ĠDARĠ YAPI, YÖNETĠM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER ............................. 30
14. ÜCRET VE BENZERĠ MENFAATLER .......................................................................................... 41
15. YÖNETĠM KURULU UYGULAMALARI ...................................................................................... 42
16. PERSONEL HAKKINDA BĠLGĠLER ............................................................................................. 45
17. ANA PAY SAHĠPLERĠ ...................................................................................................................... 46
18. ĠLĠġKĠLĠ TARAFLAR VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA
BĠLGĠLER ................................................................................................................................................. 47
19. DĠĞER BĠLGĠLER ............................................................................................................................. 49
20. ÖNEMLĠ SÖZLEġMELER ............................................................................................................... 52
22. ĠHRAÇ VE HALKA ARZ EDĠLECEK PAYLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER .................................. 59
23. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR............................................................................................. 62
24. BORSADA ĠġLEM GÖRMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER .................................................................. 68
25. MEVCUT PAYLARIN SATIġINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠLE TAAHHÜTLER ......................... 69
26. HALKA ARZ GELĠRĠ VE MALĠYETLERĠ ................................................................................... 69
27. SULANMA ETKĠSĠ ............................................................................................................................ 70
28. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER .............................. 70
29. ĠġTĠRAKLER HAKKINDA BĠLGĠLER.......................................................................................... 72
30. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ................................................................................................. 72
31. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI .............................................................. 73
32.EKLER .................................................................................................................................................. 76
2
KISALTMA VE TANIMLAR
Kısaltma
Tanım
A.Ş.
Anonim Şirket
BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya Borsa İstanbul
Borsa İstanbul A.Ş.
BSMV
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
DİBS
Devlet İç Borçlanma Senedi
EUR ya da EURO
Avrupa Birliği Üyelerinden 17’sinin Kullandığı Ortak Para Birimi
EURIBOR
Avrupa Bankalararası Faiz Oranı
GM
Genel Müdür
GMY
Genel Müdür Yardımcısı
Grup
Şekerbank T.A.Ş. ile birlikte iştirakleri Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring
A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage
Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH
der Şekerbank T.A.Ş.
GVK
Gelir Vergisi Kanunu
Hazine
Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
IFC
International Finance Corporation
ISIN
Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
İhraçcı, Banka veya Şekerbank
Şekerbank T.A.Ş.
İİK
İcra İflas Kanunu
KAP
Kamuyu Aydınlatma Platformu
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
KRET
Kredi Riskine Esas Tutar
Kurul veya SPK
Sermaye Piyasası Kurulu
LIBOR
Londra Bankalararası Faiz Oranı
MKK
Merkezi Kayıt Kuruluşu
ORET
Operasyon Riskine Esas Tutar
PRET
Piyasa Riskine Esas Tutar
SGMK
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Şeker Yatırım, Aracı Kurum
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TC
Türkiye Cumhuriyeti
TL
Türk Lirası
TMSF
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TTK
Türk Ticaret Kanunu
TTSG
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
UFRS
Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi
USD
ABD Doları
V.U.K
Vergi Usul Kanunu
VTMK
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
YK
Yönetim Kurulu
YP
Yabancı Para
3
I. BORSA GÖRÜġÜ:
Yoktur.
II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR:
4
GELECEĞE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR
“Bu izahname, “düĢünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”,
“tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe
yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte
olup sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir.
Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha
farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
1. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname
ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin
gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek nitelikte
bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu beyan
ederiz.
ġekerbank Türk Anonim ġirketi
Sorumlu Olduğu
Kısım:
Adı, Soyadı, Görevi, Ġmza, Tarih
ĠZAHNAMENĠN
TAMAMI
Orhan ULUYOL
Selim Güray ÇELĠK
Grup BaĢkanı
Genel Müdür Yrd.
31.10.2014
ġeker Yatırım Menkul Değerler Anonim ġirketi
Adı, Soyadı, Görevi, Ġmza, Tarih
Sorumlu Olduğu
Kısım:
ĠZAHNAMENĠN
TAMAMI
31.10.2014
5
2. ÖZET
Bu bölüm izahnamenin özeti olup sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım kararları
izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
2.1.
Ġhraççıya ĠliĢkin Bilgiler
2.1.1. Ġhraççının ticaret ünvanı
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
2.1.2. Ġhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile
iletiĢim bilgileri
İhraççının hukuki statüsü
: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
: T.C Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke
: Türkiye
Merkez Adresi
: Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok
34330 Esentepe-Mecidiyeköy-İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları
(Tel)
: 0212 319 70 00
(Faks)
: 0212 319 70 41
İnternet Adresi
: www.sekerbank.com.tr
2.1.3. Ġzahnamede finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet kategorilerini
de içerecek Ģekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar
hakkında bilgi
Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar
içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi
portföyünün %44’ü bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbank’ın uzman olduğu
segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş
planımızda stratejik alan olarak belirlemiştir.
Türk bankacılık sektörü global piyasalarda yaşanan krize rağmen, 30.06.2014 tarihi
itibarıyla kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre 202.2 milyar TL artış (%22) olmuştur.
Buna karşılık mevduatlarda 137.4 milyar TL artış (%16.4) gerçekleşmiştir. Aynı dönemde
Şekerbank’ın kredileri 2,7 milyon TL artış (%23.53) gösterirken mevduatları ise 2,6
milyon TL artış (%24.25) artış göstermiştir.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 6. bölümünde yer almaktadır.
2.1.4. Ġhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler
Küresel likidite koşulları FED’in faiz artırımında aceleci olmayacağını vurgulaması ve
ECB’nin para politikasını gevşetmesi sayesinde, temmuzda artan jeopolitik riskler ve
eylülde FED’in gelecek yılki faiz öngörüsünün yükselmesi sonrasında gözlenen, Gelişen
Piyasalar aleyhindeki seyrini belirginleştirmiyor.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 11. bölümünde yer almaktadır.
2.1.5. Ġhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi
Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir’de
kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri’ndeki birikimlerinden
6
oluşan sermaye ile faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara’ya taşınarak
Şekerbank Türk Anonim Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış
ve 1997 yılında hisseleri halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul’a
taşımıştır.
Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank’ın sermaye yapısı Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 35,1605, Samruk
Kazyna -Kazakistan Devlet Varlık Fonu %20,1723, BTA Securities JSC % 10,8205,
Pancar Kooperatifleri % 0,0865 ve halka açık kısım % 33,7602’dir.
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı,
üyelerine ve üyelerinin hak sahibi olan aile fertlerine; düzenlenecek yönetmeliklerle
belirlenen şartlar ve esaslar kapsamında yardımlar ve ödemeler yapmak amacıyla
kurulmuştur.
Samruk – Kazyna, 13 Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varlıkları Yönetimi Holdingi ve
Kazina Sürdürülebilir Kalkınma Fonu’nun birleştirilmesiyle ülke ekonomisinin
sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve ekonomiyi dünya piyasalarında oluşan olumsuz
ekonomik koşullardan korumak için kurulmuştur. Bu amaçla, dünya ekonomisindeki
rekabet gücünü ve uzun dönemli değerliliklerini artırmak için bünyesinde bir çok ulusal
şirketi yönetmektedir.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 7. bölümünde yer almaktadır.
2.1.6. Ġhraççının ortaklık yapısı
Ortaklığımızın 1.087.186.884,00 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy
hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve
tutarı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı
Vakfı isimli ortak için 382.260.464,98 TL ve %35,1605; Samruk Kazyna Kazakistan
Devlet Varlık Fonu isimli ortak için 219.310.353,00 TL ve %20,1723; BTA Securities JSC
isimli ortak için 117.638.674,00 TL ve %10,8205, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta Sandığı Vakfı isimli ortak için 108.609.969,22 TL ve %9,99, Konya Şeker Sanayi
ve Ticaret A.Ş. isimli ortak için 74.464.497,91 TL ve %6,8493, International Finance
Corporation isimli ortak için 65.469.590,91 TL ve %6,0219’dur.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 17. bölümünde yer almaktadır.
2.1.7. SeçilmiĢ finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
Bankanın finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları
www.sekerbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet sitelerinde yer almaktadır. 30.06.2014,
31.12.2013, 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
sırasıyla 13.08.2014, 26.02.2014, 27.02.2013, 05.04.2012 tarihlerinde KAP’ta yayınlanmış
ve aynı tarihlerde Banka internet sitesine konulmuştur.
BĠN (TL)
Krediler (Net)
Mevduat
Aktif
Özkaynak
Kar
30.06.2014
14.246.434
13.357.352
20.875.220
2.208.693
85.103
30.06.2013
11.532.412
10.750.259
16.403.446
1.992.601
119.952
31.12.2013
13.879.035
12.729.520
19.676.061
2.117.838
221.236
31.12.2012
10.335.010
10.238.099
15.212.853
1.874.358
253.193
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 9. bölümünde yer almaktadır.
7
31.12.2011
8.791.538
9.192.514
14.849.700
1.500.146
126.208
2.1.8. SeçilmiĢ proforma finansal bilgiler
Yoktur.
2.1.9. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.
2.1.10. Ġzahnamede yer alan finansal tablolara iliĢkin bağımsız denetim raporlarına
Ģart oluĢturan hususlar hakkında açıklama
Yoktur.
2.1.11. ĠĢletme sermayesi beyanı
Bankanın ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı için yeterli serbest özkaynağı
bulunmaktadır. İşletme sermayesi bankalarda serbest özkaynak olarak tanımlanmıştır.
Serbest Özkaynak
BĠN TL
31.12.2011
772.234
31.12.2012
1.109.031
31.12.2013
1.014.685
30.06.2013
1.028.063
30.06.2014
1.083.829
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 10.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.1.12. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
Ünvanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
Üyeleri
Ġsmi
Sorumluluk Alanları
Başkan-Murahhas Üye, Kredi
Komitesi, Kurumsal Yönetim
Komitesi, Ücret Komitesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel
Müdür, Kredi Komitesi, Ücret
Komitesi
Başkan Yardımcısı, Ücret
Komitesi, Denetim Komitesi
Murahhas Üye, Kredi Komitesi
Murahhas Üye
Murahhas Üye, Kredi Komitesi
Denetim Komitesi, Kurumsal
Yönetim Komitesi
Bağımsız Üye, Ücret Komitesi
Dr.Hasan Basri Göktan
Halit Haydar Yıldız (*)
Victor Romanyuk (**)
Emin Erdem
Erdal Batmaz
Nariman Zharkinbayev
Halil Can Yeşilada (**)
Üzeyir Baysal
Khosrow Kashani
Zamani
Murat Ishmukhamedov
Daniyar Amanov
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Üye, Kurumsal
Yönetim Komitesi
Ulf Wokurka
8
(*) 10 Temmuz 2014 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 3 Ocak 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.5.4 üncü maddesine
göre Halit Haydar Yıldız Ücret Komitesi toplantılarına üye olmadan katılabilmektedir.
(**) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”ne göre bankaların denetim komitesi üyeleri bağımsız
yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. Halil Can Yeşilada ve Victor Romanyuk Bankamız Denetim Komitesi üyeleridir.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 13.2.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.1.13. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluĢu hakkında bilgiler
31.12.2011 yılı hesap dönemi, 31.12.2012 yılı hesap dönemi, 31.12.2013 ve 30.06.2014 hesap
dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu Akis Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş
verilmiştir. Sorumlu ortak başdenetçi Erdal Tıkmak’tır.
2.2. Ġhraç Edilecek Paylara ĠliĢkin Bilgiler
2.2.1. Ġhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler
Ortaklığımızın 1.087.186.884 TL tutarındaki mevcut sermayesi;
-
4.261.304,11 TL’si iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL’si hisse
senedi ihraç primlerinden, 16.475.224,52 TL’si olağanüstü yedeklerden olmak üzere
25.000.000 TL’lik kısmı iç kaynaklardan,
-
55.000.000 TL’lik kısmı nakit karşılığı olmak üzere 1.167.186.884 TL’ye artırılacaktır.
Nakit karşılığı artırılan sermayenin tamamını temsil eden paylar halka arz edilecektir.
Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup mevcut
ortaklarımızın %5,05893 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Mevcut ortaklarımızın çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı
%2,29951’dir.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.2.2. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
2.2.3. Sermaye hakkında bilgiler
Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi 1.087.186.884 TL olup beher payının nominal
değeri 1,00 TL’dir.
2.2.4. Paylara iliĢkin haklar
Bu sermaye artırımında ihraç edilecek payların kar payı alma, oy, yeni pay alma ve tasfiye
bakiyesine katılım gibi hakları bulunmaktadır.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.5 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.2.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı
veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup
bulunmadığına iliĢkin bilgi
Yoktur.
2.2.6. Payların borsada iĢlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası
araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem görüp görmediğine veya bu
hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi
Mevcut paylarımız borsaya kote olup % 33,76’sı borsada işlem görmektedir. Yeni çıkarılan
paylar MKK’da gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip borsada işlem görmeye
başlayacaktır.
9
2.2.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi
Kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin ―Karın Dağıtılması‖
başlıklı 69’uncu maddesi aşağıdaki şekildedir:
―Bankanın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve
vergiler ile geçmiş yıl zararları çıktıktan sonra kalan miktar safi kardır.
a) Safi karın % 5’i kanuni yedek akçeye,
b) Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü
ayrılır,
c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna
temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
d) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi
uyarınca safi kardan 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden
başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayrım olarak
kanuni yedek akçeye tahsis edilir.‖
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 21. bölümünde yer almaktadır.
2.3. Risk Faktörleri
2.3.1. Ġhraççıya ve faaliyetlerine iliĢkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine
uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen, zamanında yerine getirememesinden
dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka; bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir.
Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve
zamanında karşılayacak düzeyde ve niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip
olmaması sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Operasyonel risk, iç süreçlerin, sistemlerin veya insan unsurunun yetersizliğinden ya da
deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
2.3.2. Ġhraççının içinde bulunduğu sektöre iliĢkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa
fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
2.3.3. Ġhraç edilecek paylara iliĢkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bu iki gelir türüne ilişkin riskler
aşağıda açıklanmıştır.
Ġhraç edilen payların Kar payı gelirine iliĢkin riskler
Kar payının dağıtılabilmesi için önce Banka karının oluşması ve geçmiş yıldan gelen
zararın olmaması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde ancak
genel kurul onayı ile bu karını dağıtabilir. Halka açık şirketler karını nakden veya kar
payını sermayeye ilave şeklinde bedelsiz pay ihraç ederek de dağıtabilir. Ayrıca Bankanın
yeterli karı olmayabilir veya karını Banka bünyesinde tutup dağıtmamaya karar verebilir.
10
Ġhraç edilen payların Sermaye Kazancına iliĢkin riskler
Pay fiyatları, paylar ihraç olunduktan sonra ekonomideki ve/veya Bankanın mali
bünyesindeki gelişmelere bağlı olarak, piyasada belirlenecektir. Bu nedenle pay
fiyatlarında piyasada meydana gelen dalgalanmalar sonucunda yatırımcıların zarar etmesi
olasılık dahilindedir.
2.3.4. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler
Şekerbank T.A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte
olup aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir.
Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verebilir.
Şekerbank T.A.Ş.’nin,Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker
Finansal Kiralama A.Ş, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şekerbank International Banking Unit
Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.
olmak üzere bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların maruz kaldığı
riskler de Bankayı dolaylı olarak etkilemektedir.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır.
2.4. Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler
2.4.1. Halka arzdan sağlanan net nakit giriĢlerinin toplam tutarı ilehalka arza iliĢkin
olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalışma aşağıdadır;
Halka arzdan elde edilecek gelir 55.000.000 TL
Tahmini toplam maliyet 247.500 TL
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir 54.752.500 TL
2.4.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fon, Bankanın büyümesine yönelik olarak
gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 26.2 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.3. Halka arza iliĢkin temel bilgiler
Artırılacak sermaye tutarı 80.000.000 TL olup çıkarılmış sermayeye oranı % 7,36’dır.
Sermaye artışının
-
4.261.304,11 TL’si iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL’si hisse
senedi ihraç primlerinden, 16.475.224,52 TL’si olağanüstü yedeklerden olmak üzere
25.000.000 TL’lik kısmı iç kaynaklardan,
-
55.000.000 TL’lik kısmı nakden karşılanacaktır. Payların nominal değeri 1 TL’dir.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.4. Menfaatler hakkında bilgi
Yoktur.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.5 no’lu maddesinde yer almaktadır.
11
2.4.5. Ortak satıĢına iliĢkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının
artırılmamasına iliĢkin taahhütler
İhraççı, ortaklar ve yetkili kuruluşlar tarafından halka arzdan sonra dolaşımdaki pay
miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhüt bulunmamaktadır.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.5. Sulanma etkisi
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları
varsayımı ile, 1 TL nominal değerli pay başına sulanma etkisinin tutarı -0,05 TL olup
Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri’ne oranı -%2,6’dır. Mevcut ortakların yeni
pay alma haklarını kullanmamaları durumunda 1 TL nominal değerli pay başına sulanma
etkisinin tutarı -0,09 TL olup Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri’ne oranı -%4,6
olarak hesaplanmıştır.
Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 27. bölümünde yer almaktadır.
2.6. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında
bilgi
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına
tabi olacaktır. MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden
hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil
edilebilir.
3. BAĞIMSIZ DENETÇĠLER
3.1. Bağımsız denetim kuruluĢunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baĢ
denetçinin adı soyadı:
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul
Sorumlu ortak başdenetçi Erdal Tıkmak’tır.
3.2. Bağımsız denetim kuruluĢlarının/sorumlu ortak baĢ denetçinin görevden
alınması, görevden çekilmesi ya da değiĢmesine iliĢkin bilgi:
Yoktur.
4. RĠSK FAKTÖRLERĠ
4.1. Ġhraççıya ve faaliyetlerine iliĢkin riskler:
Risk Türleri Ġtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına ĠliĢkin Bilgiler
Bankanın risk yönetimi strateji, politika ve uygulama usulleri, maruz kalınabilecek
risklerin sistematik bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi, analizi ve kontrolüne
ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanan yazılı standartları ifade etmektedir.
Bu standartlar, gerek piyasa koşullarına gerekse Banka stratejisindeki değişikliklere göre
yılda en az 1 kez Genel Müdür başkanlığında ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
koordinasyonunda, üst düzey yönetim tarafından gözden geçirilmekte ve gerektiğinde de
güncellenmektedir. Gözden geçirme süreci, mevcut strateji, politika ve uygulama
usullerinin, Banka uygulamaları karşısında anlamlı ve yeterli olup olmadığını belirlemeye
12
yöneliktir. Güncellenen strateji, politika ve uygulama usulleri, Banka Yönetim Kurulu’nun
onayı ile yürürlüğe girmektedir.
Banka, sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde ise Sermaye Yeterliliği rasyosu
hesaplamasına dahil edilen kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskin yanısıra söz
konusu hesaplamaya dahil edilmeyen risk faktörlerini (yoğunlaşma riski, bankacılık
hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, likidite riski, vs.) özkaynakları ile
ilişkilendirerek limitlendirmektedir. Bu surette ―Risk Limitleri‖ tesis edilmiş olup bunlarla
beraber stress testleri ve senaryo analizleri uygulanarak içsel sermaye gereksiniminin hem
cari hem de gelecek faaliyetler açısından yeterliliği değerlendirilmektedir.
Kredi riski
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine
uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen, zamanında yerine getirememesinden
dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Bankanın kredilendirme faaliyetleri gerek yasal mevzuata gerekse Banka Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen politika ve uygulama usullerine uygun olarak ―görevler ayrılığı‖
ilkesi çerçevesinde, birbirinden bağımsız pazarlama, tahsis, izleme, kontrol ve denetim
işlevleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kredi tahsisi, her bir borçlu veya borçlu grubu bazında belirlenen limitler dahilinde
yürütülmektedir. Bu limitler, yasal mevzuata uygun olarak Banka Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen yetkiler dahilinde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi,
Genel Müdürlük Kredi Tahsis Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal
ve Ticari Bankacılık, İşletme ve Tarım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık, Finansal
Kurumlar), Bölge Müdürü - Bölge Kredi Komitesi (Bölge Tahsis Müdürlüğü olan
bölgelerde Bölge Tahsis Müdürü’nün ve Bölge Müdürü’nün beraber yetkisi), Bölge Kredi
Tahsis Müdürü ve Şube Kredi Komitesi’ne ait kredilendirme yetkileri çerçevesinde tahsis
edilmektedir.
Kredi tahsis sürecinde risk derecelendirme (rating / skoring) sistemleri etkin olarak
kullanılmaktadır. Bankanın kredi politikası gereği bu sistemlerin yanı sıra limit ve teminat
süreçleri birbirini tamamlayan ve kredi riskini azaltan unsurlar olarak
değerlendirilmektedir. Borçluların kredi değerliliği düzenli aralıklarla izlenmekte; kredi
limitleri yılda 1 veya ekonomik koşullara paralel olarak, gerekli görüldüğünde
güncellenmektedir.
Banka Yönetim Kurulu tarafından sektör, bölge, borçlu veya borçlu grupları bazında
yoğunlaşmaya ilişkin limitler kabul edilmiş olup bunlar düzenli olarak izlenmekte ve
ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden
geçirilerek, gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Bankanın kredi riski profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra
izleme ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları, haftalık bazda Aktif Pasif
Komitesi’ne ve aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu
sunum, Banka Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Banka; aşağıda sıralanan unsurlara bağlı olarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz
oranı riskine maruz kalabilmektedir:
13

Bankanın aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin vadeleri
(sabit faizli kalemler) ve yeniden fiyatlama dönemleri (değişken faizli kalemler)
arasındaki uyumsuzluklardan doğan yeniden fiyatlama riski,

Piyasa faiz oranlarındaki değişimin farklı vade dilimleri itibarıyla farklı düzeylerde
gerçekleşmesi sonucu getiri eğrisinin eğiminin ve/veya şeklinin değişmesinden
doğan getiri eğrisi riski,

Vade ve yeniden fiyatlama dönemleri benzer özellikler gösteren aktif ve pasif
kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlere uygulanan faiz oranlarının farklı
zamanlarda ve/veya farklı tutarlarda değişmesi sonucu spreadlerin de
değişmesinden doğan temel risk,

Kredilerin vadeden evvel (kısmen / tamamen) kapatılması, sendikasyon kredilerinin
geri çağrılması, vadesiz ve vadeli mevduatın çekilmesi veya yenilenmesi vs.
hallerde, Banka aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin
sözleşme vadelerinden daha da farklı davranış özellikleri göstermesinden doğan
opsiyon riski.
Banka bünyesinde bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin politika
ve uygulama usulleri, mevcut bankacılık mevzuatı çerçevesinde yapılandırmış ve Banka
Yönetim Kurulu’nca onaylanmış durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, alım satım hesapları haricindeki bankacılık hesaplarından doğan
faiz oranı riski ile ilgili olarak özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli
vade dilimleri içinde oluşabilecek faiz oranı uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi
oranında tolere edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve
ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden
geçirilerek gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka, faiz oranı riskinin gerek gelirlerine gerekse özkaynaklarına etkisini ölçmek ve
izlemek amacıyla ―gelirler yaklaşımı‖ ve ―ekonomik değer yaklaşımı‖ olarak iki ayrı
yaklaşım kullanmaktadır. ―Gelirler yaklaşımı‖ ile piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğin,
Bankanın Net Faiz Geliri’ne ne yönde etki ettiği ve ―Ekonomik Değer Yaklaşımı‖ ile
piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğin, Özkaynakların Ekonomik Değeri’ne ne yönde etki
ettiği hesaplanmaktadır. ―Ekonomik Değer Yaklaşımı‖ çerçevesinde gelecekteki tüm nakit
akışlarının bugünkü değerinin dikkate alınması, kapsamlı bir bakış açısı sunmakta ve
Bankanın Aktif Pasif Yönetimi sürecinde esas alınmaktadır. Bilanço içi ve bilanço dışı
faize duyarlı kalemlerin bugünkü değerinde, piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğe bağlı
olarak meydana gelebilecek değişikliklerin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla stress testleri
ve senaryo analizleri ayrıca kullanılmaktadır.
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmanın etkilerinden korunmak, Banka Aktif Pasif
Yönetimi’nin önceliğidir. Bu çerçevede de gap analizleri, durasyon ve ekonomik değer
analizleri ile duyarlılık analizleri, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde haftalık olarak
değerlendirilmektedir.
Bankanın faiz oranı profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra
izleme ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları haftalık bazda Aktif Pasif
Komitesi’ne ve aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu
sunum, Banka Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
14
Likidite riski
Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve
zamanında karşılayacak düzeyde ve niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip
olmaması sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde likidite riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri, mevcut bankacılık
mevzuatı çerçevesinde yapılandırmış ve Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanmış
durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, likidite riski ile ilgili olarak yasal ―Likidite Yeterliliği‖ rasyolarına
uyumu gözetecek şekilde, özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade
dilimleri içinde oluşabilecek likidite uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi oranında tolere
edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden geçirilerek
gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka, likidite riskinin etkisini ölçmek ve izlemek için mevcut ve gelecek dönemdeki
likidite ihtiyacını gösteren gap analizlerini kullanmaktadır. Banka, bu analizlerde varlık ve
yükümlülük kalemleri ile bilanço dışı kalemlerin ortalama vadeleri ile ilgili olarak Yönetim
Kurulu’nca onaylanan vade varsayımlarını esas almaktadır. Bu varsayımlar arasında borçlu
cari ve kredili mevduat hesapları ile vadesiz ve vadeli mevduat için davranışsal özellikler
kullanılmaktadır. Bu analizler, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde haftalık olarak
değerlendirilmektedir.
Banka politikası, her türlü yükümlülüğün likit kaynaklarla zamanında karşılanabilecek
nitelikte bir aktif yapısının idamesi yönündedir, ve Yönetim Kurulu, likidite yönetimi ile
ilgili politika ve uygulama usullerini aktif olarak gözetmektedir.
Bankanın likidite riski profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra
izleme ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları haftalık bazda Aktif Pasif
Komitesi’ne ve aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu
sunum, Banka Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Operasyonel risk
Operasyonel risk, iç süreçlerin, sistemlerin veya insan unsurunun yetersizliğinden ya da
deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Operasyonel risk kapsamında Banka faaliyetlerinin istikrarlı, rekabetçi ve gelişen bir
çizgide sürdürülebilmesi için ilgili politika ve uygulamaların, hem Bankanın iş hedefleri
hem de COBIT ve Risk IT güncel sürümleri ile uyumlu olması esası kabul edilmiş
durumdadır.
Bankanın kritik bilgi üreten, taşıyan, raporlayan ve saklayan tüm süreçlerine ilişkin işlevsel
sorumluluklar ayrıştırılmıştır. Banka bünyesindeki bilgiler sınıflandırılmakta; bunlar
üzerindeki tehditler belirlenmekte; risk analiz ve değerlendirmeleri yapılmakta ve
envanterleştirilmektedir. Bankacılık süreçlerini etkileyebilecek önemli değişiklikler
(teknolojik, iş akışı, vs.) öncesi ve sonrasında bilgi ve süreçler üzerindeki tehditler ile risk
analiz ve değerlendirmeleri de yenilenmekte; bilgi envanteri güncellenmektedir. Bankacılık
süreçleri üzerinde gerekli kontrol noktaları geliştirilmekte ve etkinliklerini güvence altına
almak amacıyla performansları düzenli olarak izlenmektedir.
15
Bankanın operasyonel risk profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından Operasyonel Risk Matrisi
oluşturularak, Banka birimlerinin operasyonel risklere ilişkin olası tehdit öngörüleri analiz
edilmekte; bunların etki, olabilirlik seviyeleri ve yoğunlaşmaları tespit edilerek
raporlanmakta; ortaya çıkan gereksinime göre ilgili Banka birimlerine öneriler
sunulmaktadır. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra izleme ve
değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları aylık bazda Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmesine sunmaktadır. Bu sunum, Banka Yönetim Kurulu’nun olağan
toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini oluşturmaktadır.
4.2. Ġhraççının içinde bulunduğu sektöre iliĢkin riskler:
Piyasa riski
Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa
fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde piyasa riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri, mevcut bankacılık
mevzuatı çerçevesinde yapılandırmış ve Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanmış
durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, maruz kalabileceği piyasa riskine karşılık hem nominal bazda
limitler (işlem, işlemci, masa, zarar durdurma limitleri) hem de risk bazında limitler (Riske
Maruz Değer limitleri) belirlemiş olup bunlara uyum günlük olarak izlenmekte ve
ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden
geçirilerek, gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka bünyesinde piyasa riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Bu çerçevede içsel model kullanılarak ―Riske Maruz Değer (RMD) Yöntemleri‖
uygulanmaktadır. RMD yöntemleri arasında ―Parametrik Yöntem‖ olarak da adlandırılan
―Varyans Kovaryans Yöntemi‖ raporlamada kullanılmakta; ―Tarihsel Simülasyon‖ ve
―Monte Carlo Simülasyonu‖ yöntemlerine ise volatilitenin arttığı dönemlerde,
karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır.
RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99 güven düzeyi
baz alınmaktadır. RMD üzerinden ―Ekonomik Sermaye‖ hesaplamasında da 10 günlük
elde tutma süresi uygulanmaktadır. Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisinin izlenmesi
amacıyla ayrıca stress testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin etkinliği
ise ―geriye dönük testler‖ vasıtasıyla yine günlük olarak sınanmaktadır.
Bankanın piyasa riski profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra
izleme ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları haftalık bazda Aktif Pasif
Komitesi’ne ve aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu
sunum, Banka Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
4.3. Ġhraç edilecek paylara iliĢkin riskler:
Ġhraç edilen payların Kar payı gelirine iliĢkin riskler
Kar payı; ortaklıkların yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir.
Kar payının dağıtılabilmesi için önce Banka karının oluşması ve geçmiş yıldan gelen
zararın olmaması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde ancak
genel kurul onayı ile bu karını dağıtabilir. Halka açık şirketler karını nakden veya kar
16
payını sermayeye ilave şeklinde bedelsiz pay ihraç ederek de dağıtabilir. Ayrıca Bankanın
yeterli karı olmayabilir veya karını Banka bünyesinde tutup dağıtmamaya karar verebilir.
Ġhraç edilen payların Sermaye Kazancına iliĢkin riskler
Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. Pay
fiyatları ihraç olduktan sonra ekonomideki ve/veya Bankanın mali bünyesindeki
gelişmelere bağlı olarak piyasada belirlenecektir. Bu nedenle pay fiyatlarında piyasada
meydana gelen dalgalanmalar sonucunda yatırımcıların zarar etmesi olasılık dahilindedir.
4.4. Diğer riskler:
Şekerbank T.A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte
olup aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir.
Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verebilir. Yönetim ve denetimi
Fon’a intikal eden banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm
dava, icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal Fon’a bildirilir.
Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı
katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat
ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister.
Banka hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde Fon, iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun (İİK) 206’ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı
alacaklılardan önce ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek
üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. İflas kararı verilmeyen hallerde bankanın iradi
tasfiyesi, banka genel kurul kararı aranmaksızın ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim
şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tâbi olmaksızın tasfiye kurulu üyelerinin
Fon tarafından atanması suretiyle gerçekleştirilir.
Rehin ve ipotek gibi ayni hak sahiplerinin hak sahibi oldukları varlıklar üzerinden tahsil
edecekleri alacaklar ödendikten sonra İİK’nın 206’ncı maddesi uyarınca kalan mal varlığı
aşağıdaki sıraya uygun olarak paylaştırılacaktır:
(1) Birinci sıra; İşçi alacakları
(2) İkinci sıra: Aile hukukundan doğan alacaklar
(3) Üçüncü sıra; (a) 6183 sayılı kanun md. 21 gereği Devletin ve sosyal güvenlik
kuruluşlarının adı geçen kanun kapsamındaki alacakları, (b) Tasarruf Mevduatı ve Sigorta
Fonu’nun mevduat sahiplerine mevduat sigortası nedeniyle yaptıkları ödemelerden doğan
alacakları (Bankacılık Kanunu md. 63 ve 106 gereği ) (c) Mevduat sahiplerinin mevduat
sigortası kapsamı dışında kalan mevduat alacakları (Bankacılık Kanunu md. 106 gereği )
(d) yukarıda a, b, ve c’de belirtilen alacaklardan sonra gelmek üzere özel kanunlarla
imtiyazlı hale getirilmiş alacaklar
(4) Tahvil sahipleri ve imtiyazsız diğer alacaklılar.
İştiraklerden kaynaklanan Riskler: Şekerbank T.A.Ş.’nin,Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.,
Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. olmak üzere bağlı ortaklıkları
bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların maruz kaldığı riskler de Bankayı dolaylı olarak
etkilemektedir.
17
5.ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER
5.1. Ġhraççı hakkında genel bilgi:
5.1.1. Ġhraççının ticaret unvanı:
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
5.1.2. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler
Yoktur.
5.2. Yatırımlar:
5.2.1. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının
önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi:
% 100 Banka
IT Yazılım Yatırımları (Tutar TL) 2014
Bütçesi
Finansman Yöntemi 30/09/2014 Planlanan
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Tamamlanma Oranı
Açıklama
%100 Banka
IT Donanım Yatırımları (Tutar TL)
Finansman Yöntemi 30/09/2014 Planlanan
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Tamamlanma Oranı
Açıklama
30.09.2014
44.568.900,00
31.741.130,00
24.531.312,00
7.209.818,00
55%
Yeni Yazılım+Dış Kaynak+BT Güvenlik
30.09.2014
26.195.220,00
7.990.312,00
6.034.191,00
1.956.121,00
23%
Ana Sistem Donanım,
Altyapı,Network, Birim&Şube Spesifik
Yatırımlar
2013
22.088.901,79
5,822,802.30
4.110.106,30
1.712.696,00
%79
16.266.099,49
%100
IT Donanım Yatırımları (Tutar TL)
Finansman Yöntemi ** Banka
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Tamamlanma Oranı
Finansman Yöntemi ** Leasing
Tamamlanma Oranı
Ana Sistem Donanım, Network,
BT Güvenlik, Altyapı, Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
Açıklama
18
2013
38.229.835,67
36.163.494,67
2.066.341,00
%100 Banka
%94,59
Yeni Yazılım+Dış Kaynak
IT Yazılım Yatırımları (Tutar TL)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Finansman Yöntemi **
Tamamlanma Oranı
Açıklama
2012
18.477.003,15
100%
8.579.979,75
9.897.023,40
%100
IT Donanım Yatırımları (Tutar TL)
Tamamlanma Derecesi *
Finansman Yöntemi ** Banka
Finansman Yöntemi ** Leasing
Tamamlanma Oranı
Ana Sistem Donanım,Network,
BT Güvenlik,Altyapı,Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
Açıklama
2012
16.457.671,14
100%
%100 Banka
%100
IT Yazılım Yatırımları (Tutar TL)
Tamamlanma Derecesi
Finansman Yöntemi **
Tamamlanma Oranı
Yeni Yazılım+Dış Kaynak
Açıklama
2011
5.567.989,42
100%
%100 Banka
%100
IT Donanım Yatırımları (Tutar TL)
Tamamlanma Derecesi *
Finansman Yöntemi **
Finansman Yöntemi **
Tamamlanma Oranı
Ana Sistem Donanım, Network,
BT Güvenlik, Altyapı, Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
Açıklama
2011
11.694.914,06
100%
%100 Banka
%100
Yeni Yazılım+Dış Kaynak
IT Yazılım Yatırımları (Tutar TL)
Tamamlanma Derecesi
Finansman Yöntemi **
Tamamlanma Oranı
Açıklama
* Ödenen kısmın toplam yatırım tutarına oranı
** Leasing veya banka kaynağı olarak ayrımı
19
5.2.2. Ġhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma
derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi:
% 100 Banka
IT Yazılım Yatırımları (Tutar TL) 2014
Bütçesi
Finansman Yöntemi 30/09/2014 Planlanan
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Tamamlanma Oranı
Açıklama
%100 Banka
IT Donanım Yatırımları (Tutar TL)
Finansman Yöntemi 30/09/2014 Planlanan
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Tamamlanma Oranı
Açıklama
30.09.2014
44.568.900,00
31.741.130,00
24.531.312,00
7.209.818,00
55%
Yeni Yazılım+Dış Kaynak+BT Güvenlik
30.09.2014
26.195.220,00
7.990.312,00
6.034.191,00
1.956.121,00
23%
Ana Sistem Donanım,
Altyapı,Network, Birim&Şube Spesifik
Yatırımlar
5.2.3. Ġhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar
hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleĢmeler ve diğer
giriĢimler hakkında bilgi:
Yoktur.
6.FAALĠYETLER HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
6.1. Ana faaliyet alanları:
6.1.1. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ana
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar
içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi
portföyünün %44,02’si bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbank’ın uzman olduğu
segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş
planımızda stratejik alan olarak belirlemiştir.
Bireysel bankacılıkta konut, taşıt, kredi kartı ve ihtiyaç kredi başta olmak üzere çok çeşitli
bireysel ürün gamında müşterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacılık
alanında da faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Mevduatını geniş tabana yayarak küçük
ölçekli mevduat toplama amacını taşımaktadır. Anadolu Bankacılığına yapmış olduğu
yatırımları ve stratejisi çerçevesinde şubeleşmeye devam etmektedir.
20
30.06.2014
(BİN TL)
Net Faiz Gelirleri
Kurumsal
90,478
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet
Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kar/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Bireysel
406,213 (110,976)
Diğer
Toplam
109,281
494,996
72,574
1,269
(7,471)
(309)
-
63,217
17,460
(2,704)
-
26,182
4
(1,541)
(3,746)
57,108
(26,464)
(177,852)
(402,905)
219,081
1,269
(16,471)
(182,406)
(406,651)
156,541
484,186
(90,077)
(440,832)
109,818
(24,715)
143%
441%
-82%
-401%
Net Dönem Karı
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)/Toplam
31.12.2013
(BİN TL)
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve
Diğer Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kar/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer
Düşüş
KarşılığıGiderleri
Diğer Faaliyet
Kobi
85,103
Kurumsal
Kobi
Bireysel
Diğer
Toplam
200.492
607.815
(93.533)
152.132
866.906
121.577
111.460
52.015
131.377
416.429
1.546
-
-
-
1.546
123.542
(263.627)
451
147.781
8.147
(7.194)
(7.341)
(179)
(226.440)
(241.154)
(1.538)
(6.219)
-
(767.082)
(774.839)
438.425
442.088
(41.246)
(562.232)
277.035
-
-
-
-
(55.799)
-
-
-
-
221.236
158%
160%
-15%
-203%
Kurumsal
Kobi
Bireysel
Diğer
Toplam
314.087
478.868
(193.704)
298.995
898.246
138.623
89.368
34.590
155.940
418.521
52
-
-
-
52
(23.757)
33.385
(1.268)
8.856
17.216
(3.373)
(11.587)
(22)
(331.911)
(346.893)
(1.565)
(5.381)
-
(653.366)
(660.312)
-
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)/Toplam
31.12.2012
(BİN TL)
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer
Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kar/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş
Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
424.067
584.653
(160.404)
(521.486)
326.830
Vergi Karşılığı
-
-
-
-
(73.637)
Net Dönem Karı
-
-
-
-
253.193
130%
179%
-49%
-160%
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)/Toplam
21
Bireysel
Kurumsal/Ticari
Diğer
Toplam
(204.631)
778.587
22.767
596.723
31.12.2011
(BİN TL)
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer
Faaliyet Gelirleri
426
198.567
130.539
329.532
Temettü Gelirleri
-
2.012
-
2.012
Ticari Kar/Zarar
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş
Karşılığı
-
(4.529)
10.322
5.793
-
-
(180.444)
(180.444)
Diğer Faaliyet Giderleri
-
-
(589.476)
(589.476)
(204.205)
974.637
(606.292)
164.140
-
-
-
(37.932)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
126.208
-124%
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)/Toplam
594%
-369%
6.1.2. AraĢtırma ve geliĢtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler
ile söz konusu ürün ve hizmetlere iliĢkin araĢtırma ve geliĢtirme sürecinde gelinen
aĢama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuĢ bilgi:
Yoktur.
6.2. BaĢlıca sektörler/pazarlar:
6.2.1.
Faaliyet
gösterilen
sektörler/pazarlar
ve
ihraççının
sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
ġekerbank’ın Sektördeki Yeri:
Sektör (milyon TL)
Özkaynaklar
Tarih
Krediler Mevduat
Aktifler
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
1.123.476
975.085
1.830.233
214.485
1.047.428
945.770
1.732.413
193.744
794.756
772.217
1.370.690
181.940
682.893
695.496
1.217.695
144.646
Tarih
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
Tarih
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
ġekerbank (milyon TL)
Krediler Mevduat Aktifler
Özkaynaklar
14.246
13.357
20.875
2.209
13.546
12.639
18.725
2.055
10.085
10.138
14.518
1.825
8.728
9.078
14.399
1.462
ġekerbank Pazar Payı
Krediler Mevduat Aktifler
Özkaynaklar
1,27%
1,37%
1,14%
1,03%
1,29%
1,34%
1,08%
1,06%
1,27%
1,31%
1,06%
1,00%
1,28%
1,31%
1,18%
1,01%
Kaynak:BDDK/ Şekerbank
22
bu
Türk bankacılık sektörü global piyasalarda yaşanan krize rağmen, 30.06.2014 tarihi
itibarıyla kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre 202.3 milyar TL artış (%22.0)
olmuştur. Buna karşılık mevduatlarda 137.4 milyarlık TL artış (%16.4)
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Şekerbank’ın kredileri 2,7 milyon TL artış (%23.53)
gösterirken mevduatları ise 2,6 milyon TL artış (%24.25) artış göstermiştir.
31.12.2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bankacılık sektörü toplam aktifleri 361.7
milyar TL (%26.4) ve özkaynakları 11.8 milyar TL (%6.5) artış göstermiştir. İlgili dönemler
arasında Şekerbank’ın aktifleri 4.5 milyon TL (%27,26) büyüme gösterirken özkaynaklarındaki
büyüme 216 milyon TL (%10,84) olarak gerçekleşmiştir.
Tarih
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
Tarih
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
Tarih
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
Sektör (adet)
ġube Sayısı
ATM Sayısı
Personel
12.136
41.395
215.933
11.903
40.112
213.466
11.061
34.709
201.453
10.517
31.662
195.271
ġekerbank (adet)
ġube Sayısı
ATM Sayısı
Personel
312
556
4.298
312
469
4,150
272
300
3.565
272
294
3.530
ġekerbank Pazar Payı
ġube Sayısı
ATM Sayısı
Personel
2,57%
1,34%
1,99%
2,60%
1,17%
1,94%
2,46%
0,86%
1,77%
2,59%
0,93%
1,81%
Kaynak:BDDK/ Şekerbank
Türk bankacılık sektörünün toplam şube sayısı 30.06.2014 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine
göre 691 adet (%6.0) artarken personel sayısı 7.524 kişi (%3.6) artmıştır, aynı dönemde ATM
sayısında ise 4.840 adet (%13.2) artış olmuştur. İlgili dönem aralığında Şekerbank’ın şube sayısı
30 adet (%10.6), personel sayısı 589 adet (%15.9) ve ATM sayısı 218 adet (%64.5) artış
göstermiştir.
Tarih
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
Sektör (milyon TL)
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
KOBĠ Kredileri
260.854
248.357
87.511
94.942
302.308
271.422
194.318
77.501
199.743
168.402
58.466
162.803
23
Tarih
ġekerbank (milyon TL)
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
KOBĠ Kredileri
2014/06
1.505
205
5.708
2013/12
2012/12
2011/12
1.504
211
5.046
1.251
159
4.885
1.085
128
4.110
Tarih
ġekerbank Pazar Payı
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
2014/06
2013/12
2012/12
2011/12
KOBĠ Kredileri
0,58%
0,61%
0,23%
0,22%
1,89%
1,86%
0,64%
0,21%
2,45%
0,64%
0,22%
2,52%
Türk bankacılık sektörünün toplam tüketici kredileri 30.06.2014 itibarıyla geçen yılın aynı
dönemine göre 37.3 milyar TL (%16.7) artarken KOBİ kredileri 65.1 milyar TL (%27.5)
artmıştır, aynı dönemde kredi kartlarındaki borç bakiyesinde 403 milyar TL (%0.5) azalış
olmuştur. İlgili dönem aralığında Şekerbank’ın toplam tüketici kredileri 115 milyon TL,
KOBİ kredileri 1,705 milyon TL artarken kredi kartlarındaki borç bakiyesi 30 milyon TL
artış olarak gerçekleşmiştir.
6.2.2. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının
net satıĢ tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında
bilgi:
Hazine/Yatırım
Ticari
Kobi
Varlıklar
6.363.383
6.271.304
2.194.652
4.747.909
1.297.972
20.875.220
Yükümlülükler
5.216.473
967.819
7.173.060
4.349.614
3.168.254
20.875.220
31.12.2013
Varlıklar
Yükümlülükler
Ticari
31.12.2012
Ticari
Bireysel
Dağıtılamayan
30.06.2014
Kobi
Bireysel
Hazine/Yatırım
Toplam
Diğer
Toplam
6.728.637
5.572.605
2.107.200
4.086.692
1.180.927
19.676.061
5.469.344
862.474
6.397.702
4.084.072
2.862.469
19.676.061
Kobi
Bireysel
Hazine/Yatırım
Diğer
Toplam
Varlıklar
3.765.070
5.236.054
1.702.788
3.665.877
843.064
15.212.853
Yükümlülükler
4.142.789
1.228.283
4.867.027
2.354.225
2.620.529
15.212.853
31.12.2011
Ticari
Kobi
Bireysel
Hazine/Yatırım
Diğer
Toplam
Varlıklar
3.360.661
4.424.866
1.363.796
4.726.916
973.461
14.849.700
Yükümlülükler
3.606.714
1.295.064
4.290.736
3.599.266
2.057.920
14.849.700
24
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2014
Varlıklar
Yükümlülükler
Varlıklar
Yükümlülükler
Varlıklar
Yükümlülükler
Varlıklar
Yükümlülükler
Yurt Ġçi
14.271.621
13.310.724
14.490.238
13.164.514
18.537.369
16.473.087
141.965
1.812.035
Avrupa
Birliği
Ülkeleri
73.066
857.330
66.660
1.153.173
147.443
1.815.105
19.548.312
17.416.219
Diğer
54.922
231.555
48.869
288.080
78.406
475.026
38.653
500.676
6.3. Madde 6.1.1 ve 6.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme
durumu hakkında bilgi:
Ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlerde, doğal afetin meydana geldiği bölgede
Bankacılık faaliyetlerini bir sure yavaşlatacağı tabiidir. Bankamızın bu gibi durumlarda
faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak üzere İş Sürekliliği Merkezi
bulunmaktadır.
Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü unsurların gerçekleşmesi durumunda Bankamızın,
genel ekonomideki olumsuz etkiye paralel olarak etkileneceği öngörülmektedir.
6.4. Ġhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaĢmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaĢmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine iliĢkin özet bilgi:
Markaların tamamı, bankanın kendi ürettiği ve tescil ettirdiği markalardır. Bu nedenle,
tescil ettirilen markaları kullanıp kullanmamakla ilgili maliyet ve süre bakımından hiçbir
yükümlülük yoktur. Dolayısıyla, ürün ve hizmetlerin isimlerinin servisin sürekliliği ile
doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır.
Bankanın patentini aldığı markaların bilgisi EK.1’de verilmektedir.
7.GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER
7.1. Ġhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççıyla olan iliĢkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir’de
kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri’ndeki birikimlerinden
oluşan sermaye ile faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara’ya taşınarak
Şekerbank Türk Anonim Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış
ve 1997 yılında hisseleri halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul’a
taşımıştır.
Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank’ın sermaye yapısı Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 35,1605, Samruk
Kazyna-Kazakistan Devlet Varlık Fonu %20,1723, BTA Securities JSC % 10,8205, Pancar
Kooperatifleri % 0,0865 ve halka açık kısım % 33,7602’dir.
25
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı,
üyelerine ve üyelerinin hak sahibi olan aile fertlerine; düzenlenecek yönetmeliklerle
belirlenen şartlar ve esaslar kapsamında yardımlar ve ödemeler yapmak amacıyla
kurulmuştur.
Samruk – Kazyna, 13 Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varlıkları Yönetimi Holdingi
ve Kazina Sürdürülebilir Kalkınma Fonu’nun birleştirilmesiyle ülke ekonomisinin
sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve ekonomiyi dünya piyasalarında oluşan olumsuz
ekonomik koşullardan korumak için kurulmuştur. Bu amaçla, dünya ekonomisindeki
rekabet gücünü ve uzun dönemli değerliliklerini artırmak için bünyesinde bir çok ulusal
şirketi yönetmektedir.
Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar
içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi
portföyünün %44,02’si bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbank’ın uzman olduğu
segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş
planımızda stratejik alan olarak belirlemiştir.
Bireysel bankacılıkta konut, taşıt, kredi kartı ve ihtiyaç kredi başta olmak üzere çok çeşitli
bireysel ürün gamında müşterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacılık
alanında da faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Mevduatını geniş tabana yayarak küçük
ölçekli mevduat toplama amacını taşımaktadır. Anadolu Bankacılığına yapmış olduğu
yatırımları ve stratejisi çerçevesinde şubeleşmeye devam etmektedir.
Şekerbank’ın 30.06.2014 itibarıyla, Türkiye çapında 312 şubesi, 3’ü İstanbul ve 8’i
Anadolu’da olmak üzere 11 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubelerinin yüzde 65’i
Anadolu’da bulunan Bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit
Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH
der Şekerbank T.A.Ş. yer almaktadır.
Şekerbank’ın bağlı ortaklıkları, faaliyet konuları ve iştirak payları aşağıdaki gibidir.
Adı
Faaliyet Konusu
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Aracılık Hizmetleri
30.000.000 TL
99,04
Şeker Faktoring A.Ş.
Faktoring
16.000.000 TL
99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Finansal Kiralama
45.000.000 TL
54,13
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
Bankacılık
21.550.000 TL
96,11
Şekerbank International
Banking Unit. Ltd.
Bankacılık
5.000.000 USD
84,30
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Mortgage
26.000.000 TL
62,31
Zahlungdienste GmbH Der
Şekerbank T.A.Ş.
Ödeme Sistemleri
26
Sermayesi
250.000 EUR
ĠĢtirak
Oranı (%)
100,00
ġeker Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (ġeker Yatırım)
Şeker Yatırım, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1996 yılında almış
olduğu ilke kararı gereğince kurulmuştur. 24 Aralık 1996 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil
edilerek 1997 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. Sermayesi 30 milyon TL’dir. Şirket,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun BIST, VİOP ve Kaldıraçlı İşlemler için verdiği tüm yetki
belgelerine sahiptir. Genel müdürlüğü İstanbul’da bulunan Şeker Yatırım’ın biri Ankara’da
diğeri İzmir’de olmak üzere iki şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, Şekerbank ile acentelik
sözleşmesi yapılmış olup Bankanın yurt çapına yayılmış 312 şubesinde aracı kurum-acente
işbirliğinde hizmet verilmektedir. Türkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 70
acentenin yanı sıra tüm Şekerbank şubelerinden yatırım hesabı açılarak yatırım işlemleri
yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
ġeker Faktoring A.ġ. (ġeker Faktoring)
Yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri sunmak üzere 2000 yılında kurulan Şeker
Faktoring’in merkezi İstanbul’dadır. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ve
Antalya ’da toplam yedi şubesi bulunmaktadır
ġeker Finansal Kiralama A.ġ. (ġeker Leasing)
Her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 1997 yılında kurulan Şeker
Leasing farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketten oluşan zengin bir müşteri
portföyüne sahiptir. Ankara, Bursa ve İzmir’de üç temsilciliği bulunan Şeker Leasing’in
hisseleri 21 Temmuz 2004 tarihinden bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
ġekerbank (Kıbrıs) Ltd.
1996 yılında Lefkoşa’da bir Şekerbank iştiraki olarak kurulan Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
bugün Lefkoşa Merkez, Gazimagosa, Girne, İskele ve Akdoğan şubeleri olmak üzere
toplam beş şube ile özel sermayeli yerel bir ticari banka statüsünde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
ġekerbank International Banking Unit Ltd.
Şekerbank Offshore Ltd. unvanıyla 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Lefkoşa’da kurulan Bankanın unvanı, 2009 yılında Şekerbank International Banking Unit
Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank International Banking Unit Ltd. kıyı bankacılığı
alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.
ġeker Mortgage Finansman A.ġ. (ġeker Finans)
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. (Şeker Finans) 2008 yılında İstanbul Mortgage
Finansman A.Ş. unvanıyla mortgage sisteminin özüne uygun olarak fonlama yapmak ve
menkul kıymetleştirmeye uygun nitelikte konut kredileri vermek üzere kurulan Şirket,
2010 yılında bir Şekerbank iştiraki olmuş ve unvanı, Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
olarak değiştirilmiştir.
Zahlungsdienste GmbH der ġekerbank T.A.ġ.
1973 yılından 1998 yılına kadar temsilcilik, 1998 yılından 2011 yılının Haziran ayına
kadar finansal hizmetler şubesi olarak Köln’de faaliyet gösteren Şekerbank T.A.Ş. Köln,
bu tarihten itibaren Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. unvanı ile hizmet
vermektedir. Şirket, %100 Şekerbank iştiraki olarak Alman yasalarına göre kurulmuş olup
yalnızca finansal transfer hizmeti (havale işlemleri hizmeti) vermektedir.
27
8.MADDĠ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BĠLGĠLER
8.1. Ġzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibarıyla ihraççının
finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve
yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli
maddi duran varlıklara iliĢkin bilgi: EK-2’de verilmektedir.
Maddi Duran
Tutarları
Varlık
Tutar
Oran
Genel Müdürlük
124.210.115
%46,76
Şubeler
141.416.398
%53,24
Toplam
265.626.513
Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:
Yoktur.
Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin
Bilgiler: Yoktur
8.2. Ġhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm
hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
8.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek
tutarları hakkında bilgi:
Yoktur. Son bilanço tarihinden sonra herhangi bir değişiklik olmamıştır.
8.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
EK-2’de verilmektedir.
Maddi Duran
Tutarları
Varlık
Tutar
Oran
Genel Müdürlük
125.717.500
%46,52
Şubeler
144.505.987
%53,48
Toplam
270.223.487
9.FAALĠYETLERE VE FĠNANSAL DURUMA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER
9.1. Ġhraççının borçluluk durumu
Borçluluk Durumu (30.06.2014)
Kısa vadeli yükümlülükler
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
Tutar (BĠN TL)
14.687.278
14.687.278
28
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa
vadeli kısımları hariç)
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Özkaynaklar
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye
Yasal yedekler
Diğer yedekler
TOPLAM KAYNAKLAR
2.958.947
1.575.063
1.383.884
17.646.225
1.000.000
88.847
814.280
1.903.127
Net Borçluluk Durumu
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)
Tutar ( BĠN TL)
185.338
369.175
25.331
579.844
6.432.107
974.736
13.712.542
14.687.278
7.675.327
1.255.281
128.603
1.575.063
2.958.947
10.634.274
10. ĠHRAÇCININ FON KAYNAKLARI
10.1. İşletme sermayesi beyanı:
Bankanın ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı ve kısa vadeli yükümlülükleri için,
grubun banka anlaşmalarının mahiyeti ve bağlı ortaklıklar arasındaki fon transferine
yönelik kısıtlamalar da dikkate alınarak yeterli işletme sermayesi vardır.
11. EĞĠLĠM BĠLGĠLERĠ
11.1.Üretim, satıĢ, stoklar, maliyetler ve satıĢ fiyatlarında görülen önemli en son
eğilimler hakkında bilgi:
Yoktur.
29
11.2. Ġhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
Küresel likidite koşulları FED’in faiz artırımında aceleci olmayacağını vurgulaması ve ECB’nin
para politikasını gevşetmesi sayesinde, temmuzda artan jeopolitik riskler ve eylülde FED’in
gelecek yılki faiz öngörüsünün yükselmesi sonrasında gözlenen, Gelişen Piyasalar aleyhindeki
seyrini belirginleştirmiyor. Bu, benzer para birimlerinde olduğu gibi TL’de de değer kaybı
baskısını sınırlıyor. Gelinen seviye itibarıyla, TL’nin reel olarak ―aşırı değersiz‖ olma eşiğinde
bulunduğu belirtilebilir—TÜFE bazlı reel kur endeksi 109 seviyesinde. Dolayısıyla, TL’nin seyri
TCMB’nin politika faizinin artırılmasına ihtiyaç doğurmuyor. İki yıllık gösterge tahvilin faizi
temmuzdan itibaren 180 baz puan yükselerek %10 zirvesini görmesi sonrasında 70 baz puan
kadar geriledi ve yükseliş eğilimini sürdürmemiş oldu. Kısa vadede bu seyri tersine çevirecek bir
gelişmenin ortaya çıkması olasılığın güçlü olmadığını düşünüyoruz. Keza, FED’in aylık tahvil
alımlarını sıfırlamasının sonrasında, küresel büyümenin yavaşlaması beklentilerinin
yaygınlaşması dolayısıyla, gelecek yılki olası faiz artırımlarında agresif olmayacağı yönünde
açıklamalar yapılması söz konusu. Öte yandan, TCMB’nin faiz kararlarında, yüksek seyreden
enflasyonun öne çıkması ve bunun faiz indirimi olasılığını zayıflatması da eklenebilir. Sonuç
olarak, önümüzdeki dönemde tahvil ve kredi faizlerinde görece yatay seyir bekliyoruz. Kurların
yükselmesinin sonuna yaklaşıldığını fakat bunun belirgin gerileme anlamına gelmeyeceğini
düşünüyoruz.
12. KÂR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ
Yoktur.
13. ĠDARĠ YAPI, YÖNETĠM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER
13.1. Ġhraççının genel organizasyon Ģeması:
Bankada 17 bölüm ve onlara bağlı 53 Müdürlük bulunmakta olup Bankanın genel
organiasyon şeması EK.3’de verilmektedir.
13.2. Ġdari yapı:
13.2.1. Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Hasan Basri GÖKTAN
Viktor ROMANYUK
Görevi
Son 5 Yılda
Ġhraççıda
Üstlendiği
Görevler
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan YardımcısıBağımsız Üye
Genel Müdür
Yardımcısı
Görev Süresi /
Kalan Görev
Sermaye Payı
(TL)
(%)
537.749,98
0,049
Süresi
3 yıl / 2 yıl 5 ay
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
-
-
-
-
Halit Haydar YILDIZ
Genel Müdür, Üye
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Emin ERDEM
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
-
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
-
Erdal BATMAZ
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
-
30
137.252,23
0,013
Halil Can YEŞİLADA
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
-
-
-
Ulf WOKURKA
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
-
-
-
-
-
Murat ISHMUKHAMEDOV
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Daniyar AMANOV
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Yönetim kurulu
üyelerinin ihraççı dıĢında
yürüttükleri görevler
Hasan Basri GÖKTAN
Viktor ROMANYUK
Halit Haydar YILDIZ
Görevi
Ġhraççı DıĢında Yürüttüğü Görevler
Yönetim Kurulu
Başkanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker
Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank International
Banking Unit Ltd. Yönetim Kur. Başkanı. SK Danube A.G.
Yön. Kurulu Başkanı. Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Yön.Kurulu
Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön. Kurulu Başkanı
ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Gürcistan)
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi. ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim
Başkan Yardımcısı Şirketi (Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu Başkanı. OAO "BTA
Kazan" Açık Anonim Şirketi (Rusya) Yönetim Kurulu Üyesi.
"SK Leasing" (Kazakistan) Yönetim Kurulu Üyesi. ZAO
"BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Ermenistan) Yönetim
Kurulu Başkanı. BTA Bank JSC Yönetici Müdür ve İcra
Kurulu Üyesi. London-Almaty Sigorta Şirketi JSC Yönetim
Kurulu Üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Genel Müdür, Üye Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Üye
Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı. Sırbistan
Kommerciala Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. Borusan
Makine Caterpillar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
Emin ERDEM
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
SK Danube AG Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal BATMAZ
Üye
Halil Can YEŞİLADA
Ulf WOKURKA
Bağımsız Üye
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
Bağımsız Üye
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Futbol Adamları Derneği Denetçi. İstanbul Mülkiyeliler
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.
Deutsche Bank AG Kazakistan Temsilciliği Baş Müdürü.
"Halyk Savıngs Bank of Kazakhstan" Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kazakhstan Development
Bank JSC Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, National
Investment Corporation of NBK JSC Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi, Kazyna Capital Management JSC Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi
31
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Üye
Soda San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Denizli Cam.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi. Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
Murat ISHMUKHAMEDOV
Üye
TRG Petrol Ticaret A.Ş. Finans Müdürü
Daniyar AMANOV
Üye
BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı,
Standard Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
BTA Securities JSC Yönetim Kurulu Başkanı
13.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda
Ġhraççıda Üstlendiği
Görevler
Sermaye Payı
(TL)
(%)
Orhan KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Ramazan KARADEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Nejat BİLGİNER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
-
-
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
-
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
-
Gökhan ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Ahmet İLERİGELEN
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter
-
29.999,98
%0,003
13.2.3.Ġhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
İhraçcı son 5 yıl içinde kurulmuş değildir.
13.2.4.Ġhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan
personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların birbiriyle akrabalık
iliĢkileri hakkında bilgi:
Yoktur.
13.3. Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin
yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu BaĢkanı, Murahhas Üye
Mühendislik ve iktisat öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973
yılında T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında
32
Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk
olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002
yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
2002-2006 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini birlikte yürüttü ve 2006-2007 yıllarında ise Genel Müdürlük yaptı. 1 Şubat
2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı
olan Hasan Basri Göktan, aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi’dir.
Halit H. YILDIZ
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan
Halit H. Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nden İşletme ve Finans yüksek lisans
derecesialmıştır. Çeşitli özel bankalarda görev alan Halit H. Yıldız 2009 yılından 2014
yılına kadar Şekerbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 01.04.2014
tarihi itibarıyla Şekerbank T.A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanmıştır.
Viktor ROMANYUK
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Al Farabi Kazakistan Milli Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden
mezun oldu, daha sonra aynı üniversitede hukuk yüksek lisansı tamamlayarak doçentlik
aldı. Romanyuk, 1999-2010 yılları arasında Kazakistan ve Çek Cumhuriyeti’nde çeşitli
kuruluş ve bankalarda görev yaptıktan sonra Şubat 2010 tarihinde BTA Bank JSC’de
Genel Müdür Danışmanı olarak göreve başladı. Aralık 2011’den bu yana BTA Bank
JSC’de Genel Müdür Yardımcılığı ve BTA Bank’ın çeşitli iştiraklerinde ise Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.Mart 2013’te Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim
Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Okulu’ndan mezun olan Erdem, kariyerine Ziraat
Bankası’nda Müfettiş olarak başladı. Bankanın Türkiye, Almanya, Hollanda ve
İngiltere’deki çeşitli birimlerinde görevlerde bulunduktan sonra Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca, Almanya’da Deutsche-Türkische Bank’ta Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Erdal BATMAZ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. T.C.
Başbakanlık’ta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile
DESİYAB da görev yaptı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu
Bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak
görev yaptı. Ayrıca çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev aldı. 1997-2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
33
Halil Can YEġĠLADA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Santral Dikiş A.Ş.’de
Mali İşler Direktörlüğü, Manufacturers Hannover Trust (NY) Bank’ta Genel Müdür
Yardımcılığı, Türk Eximbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük,
Özelleştirme İdaresi’nde Başkan Vekilliği, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, bazı
özel/kamu bankalarında ve sanayi kuruluşlarında Genel Müdür Yardımcılığı, Genel
Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu.
1985 yılında başladığı çalışma hayatına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak devam etti. Nisan 2012’den Mart 2013’e kadar
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev aldı. 2013
yılında Şekerbank T.A.Ş.’ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Nariman Zharkinbayev, T.Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında
Kazakistan’da çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008’den bu yana BTA Bank
JSC’de Finansal Kurumlar Birim Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Kasım 2012’de
Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Khosrow Kashani ZAMANI
Yönetim Kurulu Üyesi
Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) eski Güney Avrupa ve Orta Asya Direktörü’dür.
CASE Teknoloji Enstitüsü’nden (ABD) mühendis ve yüksek mühendis olarak mezun oldu
ve Warwick Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans programını tamamladı. Lisansüstü
çalışmalarını Cambridge Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümü’nde sürdürdü. 1997’de
Harvard Yüksek İşletme Okulu Yöneticileri Geliştirme programından mezun oldu. IFC’de
çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Anglo Asian Mining Plc. Yönetim Kurulu Başkanı,
Sırbistan Kommerciala Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi Başkanı ve
Borusan Makine’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2007
yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Ulf WOKURKA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Türkoloji ve Türk Dili
uzmanlığı diploması alarak 1989 yılında mezun oldu. Tez çalışmasını ―Türkiye’nin Avrupa
Ekonomik Birliği’ne Girişi‖ üzerine yaptı. Meslek hayatına 1989 yılında Berlin
Uluslararası İlişkiler Bakanlığı’nda Baş Uzman olarak başladı. 1990-2006 yılları arasında,
Deutsche Bank AG Frankfurt’ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra en son Müdür olarak
görev aldı. 2006-2008 yıllarında Astana’da Samruk Devlet Holdingi’nde İcra Müdürü ve
İcra Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi ve 2010’a kadar Metzler Asset Management
GmbH, Frankfurt’ta İcra Müdürü olarak çalıştı. Temmuz 2010’da Deutsche Bank AG
34
Frankfurt’a İcra Müdürü olarak atandı, Eylül 2010’dan bu yana Kazakistan Ülke Baş
Yöneticisi ve Almaata Deutsche Bank’ın temsilcilik ofisinin Başkanı olarak görev
almaktadır. 2010’dan beri Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.
Murat ISHMUKHAMEDOV
Yönetim Kurulu Üyesi
Kazakh Devlet Yönetim Akademisi Finans ve Kredi Fakültesi’nden mezun olan Murat
Ishmukhamedov 1992 – 2007 yılları arasında Kazakistan’da çeşitli bankalarda görev
yapmıştır. 2007 – 2012 yılları arasında Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevinde
bulunmuş ve Ekim 2013’den bu yana TRG Petrol Ticaret A.Ş.’de Finans Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Murat Ishmukhamedov Mart 2014’te Şekerbank T.A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Daniyar AMANOV
Yönetim Kurulu Üyesi
S.Ordjonikidze Devlet Üniversitesi Banka Yönetimi Fakültesi’nden mezun olan Daniyar
Amanov 1999 – 2012 yılları arasında çeşitli banka ve şirketlerde görev almıştır. Ocak
2013’ten bu yana Standard Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Şubat 2014’ten bu yana
BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan Danışmanıdır. Daniyar Amanov Mart 2014’te
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Orhan KARAKAġ
Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama
Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank T.A.Ş.’deki
kariyerine 1983 yılında başladı ve çeşitli kademelerde görev aldı. 2006 yılından bu yana
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı - Krediler Adli ve Ġdari Takip
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu.
1976 yılında göreve başladığı Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli görevler üstlendi. 1999 yılından
bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı - Denetim
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
Şekerbank T.A.Ş.’deki görevine, 1988 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı ve Banka
bünyesinde çeşitli kademelerde görev aldı. 2005 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmaktadır.
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Kurumlar
Kaliforniya Devlet Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü’nden mezun
oldu. Ek bölüm olarak Ekonomi Bölümü’nden derece aldı. Çeşitli özel sektör bankalarında
görev yaptı. 2002 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.
35
Ramazan KARADEMĠR
Genel Müdür Yardımcısı - Ġç Kontrol ve Risk Yönetimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1991 yılında Şekerbank T.A.Ş.’de Müfettiş
Yardımcısı olarak başladı. Bankanın çeşitli şube ve birimlerinde görev aldı. Nisan
2006’dan bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Nejat Bilginer
Genel Müdür Yardımcısı - Ġnsan Kaynakları
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli
özel sektör bankalarında görev aldı. Nisan 2010 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Selim Güray ÇELĠK
Genel Müdür Yardımcısı - Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve
ABD’de University of Illinois’de finans dalında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Hazine
Müsteşarlığı’nda başlayan Çelik, daha sonra BDDK’da Başmurakıp - Daire Başkanı, T.C.
Ziraat Bankası’nda ise Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak
görev yaptı. Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı - Hazine
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.
Kariyerine Eximbank’ta başlamış ve çeşitli özel sektör bankalarında görev yapmıştır.
Şekerbank’taki görevine 2004 yılında başlamış ve son olarak Fon Yönetimi Grup Müdürü
görevinde bulunduktan sonra Kasım 2013’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Fatin RüĢtü KARAKAġ
Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Kredi Yönetimi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan
Karakaş, İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi aldı. 1992
yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013
yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi. 2013 Ocak ayından Kasım ayına kadar
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda
Genel Sekreter olarak görev yaptı. Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmıştır.
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine 1992 yılında Müfettiş Yardımcısı
olarak başladı. Son olarak Genel Müdürlük Operasyon Grup Müdürü görevinde
bulunduktan sonra Kasım 2013’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Gökhan ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık Pazarlama
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi ve Elektronik Programlama
bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Kariyerine İktisat Bankası’nda başlamış daha
sonra Türk Ekonomi Bankası ve Akbank T.A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuş,
36
Denizbank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ile kariyerine devam etmiştir. Nisan 2014’te
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Ahmet ĠLERĠGELEN
Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Kredi Yönetimi ve Ġzleme
1961 doğumlu olan İlerigelen, İstanbul Üniversitesi İşletme - Maliye Bölümü’nden mezun
olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Para ve Banka yüksek
lisansı yapmıştır. Bankacılık kariyerine 1983 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda başlamış
ve genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiş daha sonra Tekstilbank, Credit Europe
Bank ve Fibabanka’da Genel Müdür Yardımcılığı ile kariyerine devam etmiştir. Haziran
2014’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter - Destek Hizmetleri
Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında meslek hayatına
başladığı Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılından bu yana Genel
Sekreter olarak görevini sürdürmektedir.
13.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da
dahil olmak üzere son beĢ yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya
ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları, bu Ģirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda Ġhraççcı DıĢında Üstlendiği Ġhraççı DıĢında Yürüttüğü
Görevler
Görevler
Ortağı Olduğu
ġirketler
Sermaye Payı
(TL)
Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Bşk.,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Bşk.,
Şeker Faktoring .A.Ş. Yönetim Kurulu
Bşk.,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim
Kurulu Bşk.,
Şekerbank International Banking Unit
Ltd. Yönetim Kurulu Bşk.,
Şeker Bilişim Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Bşk.,
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu
Başkanı,
SBN Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.,
SK Danube A.G. Yön.Kur.Bşk.,
Metis Yatırım Holding A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.,
Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,
Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.,
Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.,
Desmer Bilgi ve İletişim Hizmetleri
Ticaret A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,
TARPAM A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Şeker Finansal
Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Şeker Faktoring
A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı.
Şekerbank International
Banking Unit Ltd. Yönetim
Kur. Başkanı. SK Danube
A.G. Yön. Kurulu Başkanı.
Metis Yatırım Holding A.Ş.
Yön. Kurulu Başkanı. Ulus
Vadi İnş.San.A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Promesa
İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Desmer
Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Desmer
Bilgi ve İletişim Hiz. Tic.
A.Ş. Yön.Kurulu Başkanı,
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.
Kurulu Başkanı
37
(%)
Şekerbank T.A.Ş.
537.749,98
0,05
Şeker Finansal
Kiralama A.Ş.
18.593,00
0,04
SK Danube A.G.
15.000,00
EUR
6,52
Viktor ROMANYUK
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Halit Haydar YILDIZ
Genel
Müdür,
Üye
Khosrow Kashani
ZAMANI
Üye
Emin ERDEM
Üye
Nariman
ZHARKINBAYEV
Üye
Erdal BATMAZ
Üye
Halil Can YEŞİLADA
Bağımsız
Üye
Bağımsız
Üye
Ulf WOKURKA
Chebio A.S. Göztim Kurulu Başkanı
―Temirbank‖ Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Danışmanı
ZAO ―BTA Bank‖Kapalı Anonim
Şirketi(Gürcistan)Yönetim Kurulu Üyesi
ZAO ―BTA Bank‖Kapalı Anonim
Şirketi(Beyaz Rusya)Yönetim Kurulu
Başkanı
OAO ―BTA Kazan‖Açık Anonim
Şirketi(Rusya)Yönetim Kurulu Üyesi
―SK Leasing‖(Kazakistan)Yönetim
Kurulu Üyesi
―First Credit Bureau‖(Kazakistan)
Gözetim Kurulu Üyesi
ZAO ―BTA Bank‖Kapalı Anonim
Şirketi(Ermenistan)Yönetim Kurulu
Başkanı
BTA Bank JSC’de Genel Müdür
Yardımcısı
London-Almaty Sigorta Şirketi JSC
Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim
Kurulu Başkanı,
Sırbistan Kommerciala Bankası’nda
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi
Başkanı,
Marbleton Fund Yönetim Kurulu Üyesi,
Borusan Caterpillar Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi,
IFC’de çeşitli üst düzey görevler
ENTAŞ Enerdem Ticaret Turizm ve Yapı
Taah.Paz.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. (Gayrifaal),
ENDA Enerdem Mali Danışmanlık
Ltd.Şti. Şirket Müdürü (tasfiye halinde)
SK Danube AG Yönetim Kurulu Üyesi
―Alyans Bank‖ A.Ş. Finansal Kurumlar
Daire Müdürü,
BTA Bank JSC Finansal Kurumlar Daire
Müdürü /Londra Temsilciliği Başkanı
Futbol Adamları Derneği Denetçi,
İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
-
BTA Bank JSC Yönetici
Müdür, İcra Kurulu Üyesi.
ZAO "BTA Bank" Kapalı
Anonim Şirketi (Gürcistan)
Yönetim Kurulu Üyesi.
ZAO "BTA Bank" Kapalı
Anonim Şirketi (Beyaz
Rusya) Yönetim Kurulu
Başkanı. OAO "BTA
Kazan" Açık Anonim
Şirketi (Rusya) Yönetim
Kurulu Üyesi. "SK Leasing"
(Kazakistan) Yönetim
Kurulu Üyesi, ZAO "BTA
Bank" Kapalı Anonim
Şirketi (Ermenistan)
Yönetim Kurulu Başkanı.
SK Leasing JSC Yönetim
Kurulu Başkanı. LondonAlmaty Sigorta Şirketi JSC
Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi. Şeker
Mortgage Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Kazakistan Devlet Fonu Samruk’ta
Yönetim Müdürü, Genel Müdür
Yardımcısı
Metzler Asset Management GmbH,
Frankfurt’da Yönetim Müdürü,
Deutsche Bank AG Kazakistandaki
Temsilciliğinin Baş Müdürü
. "Halyk Savıngs Bank of Kazakhstan"
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi
Deutsche Bank AG
Kazakistan Temsilciliği Baş
Müdürü. "Halyk Savıngs
Bank of Kazakhstan"
Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi,
Kazakhstan Development
Bank JSC Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi, National
Investment Corporation of
NBK JSC Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi, Kazyna
Capital Management JSC
Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi
Anglo Asian Mining Ltd.
Yönetim Kurulu Başkanı.
Sırbistan Kommerciala
Bankası Yönetim Kurulu
Üyesi. Borusan Makine
Caterpillar Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi Futbol
Adamları Derneği Denetçi.
İstanbul Mülkiyeliler Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi.
-
38
-
-
-
-
-
Şekerbank T.A.Ş.
SK Danube AG Yönetim
Kurulu Üyesi
-
-
-
137.252,23
-
0,013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Üzeyir BAYSAL
Murat
ISHMUKHAMEDOV
Daniyar AMANOV
Bağımsız
Üye
Üye
Üye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Kıd.Bankalar Yeminli
Başmurakıbı,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Bağımsız Üye
Soda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Denizli Cam. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
TRG Petrol Ticaret A.Ş. Finans Müdürü,
Soda San.A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi. Denizli
Cam.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi. Selçuk Ecza
Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
-
-
-
TRG Petrol Ticaret A.Ş.
Finans Müdürü,
-
-
-
BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan
Danışmanı, Standard Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi, Respublika
Birikimli Emeklilik Fonu A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı, ShalkiyaZinc A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi, Otan Birikimli
Emeklilik Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Milli
Bankası Parasal İşlemler Departmanı
Dealing İşlemleri İdaresi İdare Müdürü
Şeker Finansal Kir. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, Şeker Mortgage
Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,Promesa İnşaat Yatırım ve
Yönetim A.Ş. Yön. Kur. Başkan Vekili,
Fides Elektrik Enerjisi Toptan Alış Satış
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Araştırma
Destek Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, Desmer Bilgi ve
İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Finansal Kir. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta San. Vakfı Yön. Kur. Bşk.,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yard. San. Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
BTA Bank JSC Yönetim
Kurulu Başkan Danışmanı,
Standard Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
-
-
-
Şeker Finansal Kiralama
A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
-
-
-
Orhan KARAKAŞ
Genel
Müdür
Yardımcısı
Çetin AYDIN
Genel
Müdür
Yardımcısı
Abdullah Yücel
AKBULUT
Genel
Müdür
Yardımcısı
Ramazan
KARADEMİR
Genel
Müdür
Yardımcısı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Zeki ÖNDER
Genel
Müdür
Yardımcısı
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Finansal Kir. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta San. Vakfı Yön. Kur. Üyesi
-
Nejat BİLGİNER
Selim Güray ÇELİK
Genel
Müdür
Yardımcısı
Genel
Müdür
Yardımcısı
Şeker Faktoring A.Ş.
Tonya Enerji
Yönetim Kurulu Başkan
Elektrik Üretim
Vekili. Promesa İnşaat
A.Ş.
Yatırım ve Yönetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı. Desmer Bilgi ve
İletişim Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Araştırma Destek Eğitim
Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Seltur Turistik İşletmeler
Yatırım A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi. Şekerbank
T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta San.Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı. Şekerbank
T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve
Yard.San.Vakfı Yönetim
Kurulu Başkan Vekili.
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi.
Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi
Şeker Mortgage Finansman
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta San.Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
Rixos Grup Başkan Yardımcısı,
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Baş
Yardımcısı,
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür
Yardımcısı
39
750.000
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel
Müdür
Yardımcısı
Feyza ÖNEN
Genel
Müdür
Yardımcısı
Nihat
BÜYÜKBOZKOYUN
Genel
Müdür
Yardımcısı
Gökhan ERTÜRK
Ahmet İLERİGELEN
Hüseyin SERDAR
Genel
Müdür
Yardımcısı
Genel
Müdür
Yardımcısı
Genel
Sekreter
Metis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yard. San. Vakfı
Genel Sekreter
Şekerbank Kıbrıs Limited Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şeker Bilişim San. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Bilişim San. A.Ş. Denetim Kurulu
Üyesi,
Desmer A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Bilişim San. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili,
Desmer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yrd.,
Şeker Faktoring A.Ş. Denetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Denetim
Kurulu Üyesi.
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi,
Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Şekerbank Kıbrıs Limited
Yönetim Kurulu Üyesi,
Metis Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi.
Promesa İnşaat Yatırım ve
Yönetim A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
Tonya Enerji
Elektrik Üretim
A.Ş.
-
Şekerbank Kıbrıs Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeker Faktoring A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Tekstilbank A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı,
Credit Europe Bank Genel Müdür
Yardımcısı,
Fibabanka A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
-
-
375.000
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Şekerbank T.A.Ş.
29.999,98
0,003
13.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kiĢiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, verileri yok
etme veya değiĢtirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmıĢ cezai
kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan
dava konusu hukuki uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığına
dair bilgi:
Yönetim Kurulu üyeleri (Hasan Basri GÖKTAN, Viktor ROMANYUK, Halit Haydar YILDIZ,
Khosrow Kashani ZAMANI, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Erdal BATMAZ,
Halil Can YEŞİLADA, Ulf WOKURKA, Üzeyir BAYSAL, Murat ISHMUKHAMEDOV ve
Daniyar AMANOV) ve üst yönetimde bulunan kişiler (Orhan KARAKAŞ, Çetin AYDIN,
Abdullah Yücel AKBULUT, Ramazan KARADEMİR, Salih Zeki ÖNDER, Nejat BİLGİNER,
Selim Güray ÇELİK, Feyza ÖNEN, Fatin Rüştü KARAKAŞ, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN,
Gökhan ERTÜRK, Ahmet İLERİGELEN ve Hüseyin SERDAR) hakkında sermaye piyasası
mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya
40
kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme
suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili
olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm
bulunmamaktadır.
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan ile ilgili yüz kızartıcı suçlardan dolayı
alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olduğu dava
konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamakla birlikte; Bankanın
iştiraklerinden Şekerbank International Banking Unit ile ilgili olarak taraf olduğu iki dava ile
(her ikisi de ilgili Mahkemelerce lehine sonuçlanmış olup temyiz aşamasındadır) banka ve
iştirakleri ile ilgili olmayan bir Vakfa ait davası bulunmaktadır.
13.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
olan personele iliĢkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek
kuruluĢlarınca kamuya duyurulmuĢ davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında
bilgi:
Yoktur.
13.7.Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu
Ģirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
13.8.Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından
son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
13.9.Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların ihraççıya karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları
arasındaki çıkar çatıĢmalarına iliĢkin bilgi:
Yoktur.
13.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müĢteriler, tedarikçiler veya baĢka kiĢilerle yapılan
anlaĢmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
13.9.2. Ġhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satıĢı konusunda belirli bir süre için bu kiĢilere getirilmiĢ sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14. ÜCRET VE BENZERĠ MENFAATLER
14.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile
yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü
hizmetler için söz konusu kiĢilere ödenen ücretler (Ģarta bağlı veya ertelenmiĢ
ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:
41
Bankanın 21 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu
Üyelerine aylık 6.500 TL net, tam gün çalışan bağımsız üyelere bu ücretin iki katı, tam gün
çalışan Murahhas Üyeler ile tam gün çalışan Denetim Komitesi Üyelerine normal üyelerin
maaşının üç katı ve tam gün çalışan Yönetim Kurulu Başkanı murahhas üyesine ise bu
miktarın üç katı net tutarda ücret ile yönetmelik gereği prim ödenmesine karar verilmiştir.
İlgili Genel Kurul Tutanağı Bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Bankanın ücretlendirme politikası kurumsal yönetim ilkelerine dayanır ve Ücretlendirme
Komitesi tarafından denetlenir. Banka tarafından 2013 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu
Üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele sağlanan faydalar sırasıyla 11.851 Bin TL ve
7.532 Bin TL toplamda 19.383 bin TL’dir.
14.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile
yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri
menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmıĢ olduğu
veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
İhraççının ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için
ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutar 1.430.577,33TL’dir.
15. YÖNETĠM KURULU UYGULAMALARI
15.1.Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme iliĢkin bilgiler:
Yönetim kurulu üyeleri, 26.03.2014 tarihli genel kurul toplantısında, 3 yıl süreyle
görev yapmak üzere seçilmiĢlerdir.
Adı Soyadı
Hasan Basri GÖKTAN
Viktor ROMANYUK
Görevi
Son 5 Yılda Ġhraççıda
Üstlendiği Görevler
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı-Bağımsız Üye
Görev Süresi / Kalan
Görev Süresi
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Halit Haydar YILDIZ
Genel Müdür, Üye
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Emin ERDEM
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Erdal BATMAZ
Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Halil Can YEŞİLADA
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Ulf WOKURKA
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Murat ISHMUKHAMEDOV
Üye
Daniyar AMANOV
Üye
-
Orhan KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Ramazan KARADEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
42
-
3 yıl / 2 yıl 5 ay
3 yıl / 2 yıl 5 ay
Nejat BİLGİNER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
-
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
Gökhan ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Ahmet İLERİGELEN
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter
-
-
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından,
yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iĢ iliĢkisi sona
erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara iliĢkin sözleĢmeler hakkında
bilgi:
Yoktur.
15.3. Ġhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
Denetim Komitesi
Yönetim Kurulu’nca, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisine
yardımcı olmak üzere asgari iki üyesinden oluşan komitedir. Komite üyeleri Halil Can
YEŞİLADA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Viktor ROMANYUK’tur (Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi).
Kurumsal Yönetim Komitesi
Yönetim Kurulu Üyelerinin gözetimini ve Kurumsal Yönetim proseslerini ve etkinliğini
sağlamak için oluşturulmuştur. Komite Başkanı Ulf WOKURKA (Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi), Komite Üyeleri Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye),
Khosrow Kashani ZAMANI (Yönetim Kurulu Üyesi), Murat ISHMUKHAMEDOV (Yönetim
Kurulu Üyesi) ve Halil Can YEŞİLADA’dır (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).
Kredi Komitesi
Bankanın kredi işlemlerinin, oluşturulan strateji ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği limitler
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar. Komite Üyeleri Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim
Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Emin ERDEM (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi), Halit
Haydar YILDIZ (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi) ve Nariman ZHARKINBAYEV
(Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi).
Aktif-Pasif Komitesi
Komite, her hafta Genel Müdür Başkanlığında Hazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve
Risk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılarının katılımıyla toplanır.
Ücret Yönetimi Komitesi
Ücret Yönetimi Komitesi Bankanın ücret sistemi hakkındaki politikalarının ve uygulamalarının
Yönetimi Kurulu altında izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulmuştur. Komite üyeleri Dr.
Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Viktor ROMANYUK
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Üzeyir BAYSAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Halit
Haydar YILDIZ’dır (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi).
43
15.4.Ġhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
Şekerbank T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine
prensip olarak uyum kararı almıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, uluslararası
ilkeler ve sektör uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmış olup Bankanın web sitesinde
(www.sekerbank.com.tr) yayınlanmaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve
gözetiminde, payları borsanın Ulusal Pazarı, İkinci Ulusal Pazarı ve Kurumsal Ürünler Pazarında
işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların
piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılır. Şekerbank T.A.Ş. Kurulca belirlenen kurumsal
yönetim ilkelerine göre üçüncü grupta yer almaktadır. Şekerbank T.A.Ş. üçüncü grupta yeralan
şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinde uyması zorunlu ilkelerine uyum sağlamaktadır.
Şekerbank T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun ölçülmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yetki verilmiş şirketlerden, uluslararası kurumsal Yönetim derecelendirme
şirketi ISS Risk Metrics şirketi ile sözleşme imzalamıştır.
Bankamızın 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı
uluslararası derecelendirme şirketi "ISS Corporate Services, Inc." (ICS) tarafından yapılan yıllık
olağan değerlendirme süreci neticesinde 9,09 (% 90,91) olarak açıklanmıştır. Bu
derecelendirmede SPK’nın direktifleri doğrultusunda yeni metodoloji kullanılmış olup 2013
kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Alt Kategoriler
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Toplam
Ağırlık
Alınan Not
0.25
0.25
0.15
0.35
1.00
9,77 (%97,79)
8,57 (%85,78)
9,43 (%94,39)
8,81 (%88,17)
9,09 (%90,91)
15.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri
ile iliĢkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Banka, pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü ile
Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir.
Söz konusu birimler tarafından özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, yıllık
ve ara dönem faaliyet raporu hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının yapılması, ara dönem ve
yılsonu mali verileri ve Banka ile ilgili sunum hazırlanması, pay sahipleri, yatırımcılar ve
analistlerle toplantı yapılarak gelen soruların cevaplanması, sermaye artırımının yapılması ve
kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda çalışmaların yapılması faaliyetleri
yürütülmektedir.
44
Mali Kontrol, ĠĢtirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü
Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No
E-mail adresi
Öğrenim
Durumu
Lisans
Orhan ULUYOL
Grup Başkanı
02123197690
[email protected]
Sibel KIRMIZILAR
Yönetmen
02123197104
[email protected] Lisans
Özcan DEMİR
Yönetmen
02123197378
[email protected]
Lisans
SPK Lisans Belgesi
Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri Düzey
Lisansı, Kurumsal
Yönetim Derecelendirme
Uzmanlığı Lisansı
-
Yatırımcı ĠliĢkileri ve YapılandırılmıĢ Finansman Müdürlüğü
Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No
E-mail adresi
Gülfer TUNCAY
Grup Başkanı
02123197155
[email protected]
Öğrenim
Durumu
Lisans
Oya SARI
Birim Müdürü
02123197158
[email protected]
Lisans
-
Ayşim SELÇUK
Uzman
02123197157
[email protected]
Lisans
-
İrem BULAT
Uzman
02123197154
[email protected]
Lisans
-
SPK Lisans Belgesi
-
16. PERSONEL HAKKINDA BĠLGĠLER
16.1. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla personel
sayısı, belli baĢlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla dağılımı ile bu sayıda
görülen önemli değiĢiklikler hakkında açıklama:
Bankamızın Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerine Göre Personel Sayıları
Genel Müdürlük
Akdeniz Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Ankara Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Ege Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Güneydoğu Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Karadeniz Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Kurumsal Şubeler
Marmara Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
Trakya Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şubeleri
TOPLAM
45
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014
884
854
917
970
217
221
269
290
321
329
366
377
116
121
148
155
267
282
318
333
261
271
354
359
266
268
301
297
230
245
309
326
221
224
262
267
189
189
215
219
79
80
74
80
270
209
3.530
272
209
3.565
322
295
4.150
327
304
4.304
16.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
16.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
16.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip
oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
16.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaĢma
hakkında bilgi:
Yoktur.
17. ANA PAY SAHĠPLERĠ
17.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve
tüzel kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Doğrudan Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Ortağın;
Ticaret Unvanı
Sermaye Payı / Oy Hakkı
26.03.2014
30.09.2014
(Son genel kurul toplantı tarihi)
(Son durum)
(TL)
(%)
(TL)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı
339.787.080,00
33,98
382.260.464,98
35,16
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varlık Fonu
219.310.353,00
21,93
219.310.353,00
20,17
BTA Securities JSC
117.638.674,00
11,76
117.638.674,00
10,82
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sos. Sig.
Sandık Vakfı
98.799.997,53
9,88
108.609.969,22
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
66.190.664,81
6,62
74.464.497,91
6,85
International Finance Corporariton
Pancar Kooperatifleri
Halka Arz
57.672.192
835.677,57
99.765.361,09
5,77
0,08
9,98
65.469.590,91
940.137,27
118.493.196,71
6,02
0,09
10,90
1.000.000.000,00
100,00
1.087.186.884,00
100,00
TOPLAM
(%)
9,99
Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi
Ortağın;
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Sermaye Payı / Oy Hakkı
26.03.2014
(Son durum)
(Son genel kurul toplantı tarihi)
(TL)
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varlık Fonu
(%)
333.725.727,33
46
33,3726
(TL)
(%)
17.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek
kiĢi ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri:
Yoktur.
17.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Grubu
Nama/
Ġmtiyazların türü
Bir Payın
Toplam
Hamiline
(Kimin sahip olduğu)
Nominal
(TL)
Olduğu
-
Sermayeye
Oranı
(%)
Değeri (TL)
Nama
1,00
1.087.186.884
100
Toplam
1.087.186.884
100
-
17.4. Ġhraççının yönetim hâkimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler:
Ortağın
Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Tutar (TL)
Oran (%)
Kontrolün
Kaynağı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı
382.260.464,98
35,16
Hisse
Samruk Kazyna Kazakistan
Devlet Varlık Fonu
219.310.353,00
20,17
Hisse
BTA Securities JSC
117.638.674,00
10,82
Hisse
17.5.
Ġhraççının
yönetim
hâkimiyetinde
anlaĢmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
değiĢikliğe
Tedbirler
TTK hükümleri dışında
alınmış bir tedbir
yoktur.
TTK hükümleri dışında
alınmış bir tedbir
yoktur.
TTK hükümleri dışında
alınmış bir tedbir
yoktur.
yol
açabilecek
Yoktur.
18. ĠLĠġKĠLĠ TARAFLAR VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER
HAKKINDA BĠLGĠLER
18.1. Ġzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla iliĢkili taraflarla
yapılan iĢlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
30.06.2014
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
12,875
654
317,083
40,751
-
-
1,325
13,357
311,146
40,769
-
-
140
37
11,340
164
-
-
47
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Mevduat
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı
1,785
1,152
193,553
82,738
-
Dönem Sonu
585
1,785
88,699
193,553
-
8
11
6,593
3,775
-
Mevduat Faiz Gideri
31.12.2013
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
11,378
843
187,567
17,463
-
-
12,875
654
317,083
40,751
-
-
1,020
8
15,697
327
-
-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
Mevduat
Cari Dönem
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı
1,152
546
82,738
54,222
-
-
Dönem Sonu
1,785
1,152
193,553
82,738
-
-
20
11
14,288
4,780
-
-
Mevduat Faiz Gideri
31.12.2012
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
(*)
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
12,771
852
147,027
13,052
-
-
11,378
843
187,567
17,463
-
-
915
10
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu
RiskGrubu
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
Mevduat
Cari Dönem
Önceki Dönem
10,985
215
Ana Ortaklık
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
BankanınDoğrudan ve Dolaylı
Unsurlar
Ortakları
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı
546
8,656
54,222
46,850
-
-
Dönem Sonu
1,152
546
82,738
54,222
-
-
11
5
4,780
4,258
-
-
Mevduat Faiz Gideri
31.12.2011
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu
RiskGrubu
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
(*)
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
13,491
657
106,526
4,181
-
-
12,771
852
147,027
13,052
-
-
2,082
24
7,436
88
-
-
48
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu
RiskGrubu
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar
Mevduat
Cari Dönem
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı
8,656
983
46,850
25,754
-
-
Dönem Sonu
546
1,433
54,222
46,850
-
-
5
1
4,258
852
-
-
Mevduat Faiz Gideri
18.2. ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlerin ihraççının net satıĢ hasılatı içindeki payı
hakkında bilgi:
30.06.2014
Bakiye
Nakdi Kredi
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
312,471
2.24
Gayrinakdi Kredi
54,126
0.93
Mevduat
89,284
0.67
31.12.2013
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
Bakiye
Nakdi Kredi
Gayrinakdi Kredi
Mevduat
329,958
2.44
41,405
0.67
195,338
1.53
31.12.2012
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
Bakiye
Nakdi Kredi
198,945
1.92
Gayrinakdi Kredi
18,306
0.39
Mevduat
83,890
0.82
31.12.2011
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
Bakiye
Nakdi Kredi
159,798
1.82%
Gayrinakdi Kredi
13,904
0.29%
Mevduat
54,768
0.60%
-
-
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
19. DĠĞER BĠLGĠLER
19.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
Çıkarılmış Sermaye: 1.087.186.884 TL
19.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
1.250.000.000 TL
49
19.3.Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin
% 10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
19.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve
niteliği hakkında bilgi:
Yoktur.
19.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüĢtürülebilir tahvil, pay ile
değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüĢtürme, değiĢim
veya talep edilme esaslarına iliĢkin bilgi:
Yoktur.
19.6. Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma
ile opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu
opsiyon hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi:
Yoktur.
19.7. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan
sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay
grupları ve pay sayısında değiĢikliğe yol açan diğer iĢlemlere iliĢkin bilgi:
İzahnamede 2011, 2012, 2013 yıl sonu ve 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları
yeralmaktadır.
Bankanın sermayesi;

06.07.2011 tarihinde 25.000.000,00 TL genel kurulda onaylanan 2010 yılı
karından, 225.000.000,00 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere
750.000.000,00 TL’den 1.000.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

09.09.2014 tarihinde tamamlanan sermaye artışı ile sermaye 87.186.884,00 nakden
karşılanarak 1.000.000.000,00 TL’den 1.087.186.884,00 TL’ye çıkarılmıştır.
19.8. Ġhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satıĢ
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu
olan payların tutarı ve niteliklerine iliĢkin açıklamalar:
Bankanın çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL nakden artırılarak 1.000.000.000
TL’den 1.125.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili rüçhan hakları 09.06.2014 – 23.06.2014
tarihleri arasında kullanılmıştır. Bu sürenin sonunda 82.734.979,494 TL’lik rüçhan hakkı
kullanılmış olup rüçhan hakkı kullanılmayan 42.265.020,506 TL nominal değerli pay
kalmıştır.
Kullanılmayan paylar 27.06.2014-30.06.2014 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasada
satışa sunulmuş ve bu payların 4.451.904,506 TL nominal değerli kısmı satılmış,
satılamayan 37.813.116 TL nominal değerli pay iptal edilmiştir.
19.9. Ġhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada iĢlem görmesi
durumunda hangi payların borsada iĢlem gördüğüne veya bu hususlara iliĢkin bir
baĢvurusunun bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi:
Şekerbank’ın payları BİAŞ Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.
50
19.10. Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka
açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından
gerçekleĢtirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları
hakkında bilgi:
Yoktur.
19.11. Esas sözleĢme ve iç yönergeye iliĢkin önemli bilgiler:
Tam metni Banka internet sitesi www.sekerbank.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
internet sitesi www.kap.gov.tr’de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda
verilmektedir. Yönetime ilişkin olarak Şirket iç yönergesi düzenlenmemiş olup yönetim
Yönetim Kurulunun tamamının yetkisindedir. TTK’nun 419’uncu maddesine göre
hazırlanan Şekerbank Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilerek 04.04.2013
tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul İç Yönergesi Banka internet sitesi ve KAP’ta
yayınlanmıştır.
19.12. Esas sözleĢmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç
ve faaliyetleri:
Bankanın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 4.Maddesinde yeraldığı üzere, yürürlükteki
mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette
bulunmaktır.
19.13. Yönetim kuruluna ve komitelere iliĢkin önemli hükümlerin özetleri:
Esas Sözleşme’nin 21’inci maddesine göre Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil
olmak üzere en az 9 en çok 13 kişiden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Esas Sözleşme’nin 22’inci maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri üç seneliğine seçilir ve
Genel Kurul lüzumu halinde bu süreye bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her
zaman değiştirebilir.
Esas Sözleşme’nin 23’üncü maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az üç ayda bir toplanması mecburidir.
Esas Sözleşme’nin 26’ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinden bir veya
birkaçının herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu
tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına
sunulur.
Esas Sözleşme’nin 30’uncu maddesine göre Yönetim Kurulu toplantı nisabı yedi (7) üyedir
ve kararlar toplantıya katılan yedi üyenin olumlu oyuyla alınır.
Esas Sözleşme’nin 32’nci maddesine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından seçtiği en az
iki kişi ile Genel Müdür veya vekilinden Kredi Komitesini oluşturur.
19.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar
hakkında bilgi:
Yoktur.
19.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar:
Yoktur.
51
19.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına iliĢkin usuller ile
toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi:
Banka Genel Kurul İç Yönergesi 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş
ve Banka internet sitesi ile KAP’ta ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmenin 50’nci maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 8’inci maddesinin b
bendine göre; genel kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantıdan
en az üç hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin
edilecek bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde
yayımlanır.
Genel Kurul İç Yönergesi’nin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre, toplantı yerine
girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik
genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi
pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır
bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.
19.17. Ġhraççının yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
19.18. Payların devrine iliĢkin esaslar:
Esas Sözleşmenin 12’nci maddesine göre Nama yazılı hisseler, Borsa İstanbul Kotasyon
Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla devir olunabilir. Bu
devrin şirket veya üçüncü şahıslar hakkında geçerli olabilmesi için şirketin pay defterine
kaydedilmesi şarttır. Ancak, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun getirdiği istisnai
hükümler ile Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülükler
saklıdır.
Kayıt muamelesi devri natık beyannemenin ibrazı üzerine icra olunur. Şirket devir ferağ
beyannamelerinin sıhhatini tahkike mecbur değildir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.
19.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına iliĢkin esas sözleĢmede öngörülen
koĢulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
Yoktur.
20. ÖNEMLĠ SÖZLEġMELER
Yoktur.
21. ĠHRAÇÇININ FĠNANSAL
HAKKINDA BĠLGĠLER
DURUMU
VE
FAALĠYET
SONUÇLARI
21.1. Ġhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara iliĢkin
bağımsız denetim raporları:
İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri; 30.06.2014, 31.12.2013,
31.12.2012 ve 31.12.2011 olup söz konusu dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporları ve
52
Bankanın finansal tabloları www.sekerbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet sitelerinde
sırasıyla 13.08.2014, 26.02.2014, 27.02.2013, 05.04.2012 tarihlerinde ilan edilmiştir.
21.2.Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi
gerçekleĢtiren kuruluĢların unvanları, bağımsız denetim görüĢü ve denetim
kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ denetçinin değiĢmiĢ olması halinde nedenleri
hakkında bilgi:
İzahnamede yer alan finansal tabloların bağımsız denetimi Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup
30.06.2014, 31.12.2013, 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihlerinde sona eren yıllık hesap
dönemine ilişkin bağımsız denetim raporlarında ―OLUMLU‖ görüş vermişlerdir.
21.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değiĢiklikler:
Yönetim Kurulumuzun 10.07.2014 tarihli kararı ile Bankamızın çıkarılmış 1.087.186.884
TL'lik sermayesinin 1.167.186.884 TL'ye artırılmasına, bunun 4.261.304,11 TL'sinin
iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL'sinin hisse senedi ihraç
primlerinden, 16.475.224,52 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere 25.000.000
TL'sinin (%2,29951) iç kaynaklardan ve 55.000.000 TL'sinin (%5,05893) nakden olmak
üzere toplam 80.000.000 TL (%7,35844) artırılmasına karar verilmiştir.
21.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
21.5. Proforma finansal bilgilere iliĢkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
21.6. Ġhraççının esas sözleĢmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer
alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo
dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almıĢ olduğu kararlara iliĢkin bilgi:
Kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin ―Karın Dağıtılması‖
başlıklı 69’uncu maddesi aşağıdaki şekildedir:
―Bankanın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve
vergiler ile geçmiş yıl zararları çıktıktan sonra kalan miktar safi kardır.
a) Safi karın % 5’i kanuni yedek akçeye,
b) Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü
ayrılır,
c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna
temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
d) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi
uyarınca safi kardan 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden
başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayrım olarak
kanuni yedek akçeye tahsis edilir.‖
Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak karar bağlanan kar dağıtımının
yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum
açıklamasıyla pay sahiplerine duyurulur.
53
2013 yılına iliĢkin kar dağıtımı konusunda 26.03.2014 tarihinde Genel Kurul
tarafından alınan karar ve kar dağıtım tablosu:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan
210.216.215,69 TL'nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde;
- % 5'inin 10.510.810,78 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 199.705.404,91 TL'nin Olağanüstü Yedeklere
aktarılmasına karar verilmiştir.
ġEKERBANK T.A.ġ. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi
3. Dönem Kârı
4. Ödenecek Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı (=)
6. GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8. Konsolidasyona Dahil ĠĢtirakin (*) Dağıtım Kararı AlınmamıĢ Dağıtılabilir Kar
Tutarı (-)
9. NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARI (=)
10.Yıl içinde yapılan bağıĢlar (+)
11.Birinci temettünün hesaplanacağı bağıĢlar eklenmiĢ net dağıtılabilir dönem karı
12.Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
13. Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
14. Yönetim kurulu üyelerine, (Esas SözleĢmenin 69’uncu maddesine uygun olarak
dağıtılmıĢtır.) temettü
15. Ġntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
16. Ortaklara Ġkinci Temettü
17. Ġkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
18. Statü Yedekleri
19. Özel Yedekler
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
1.000.000.000,00
71.883.487,62
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
264.338.961,48
54.122.745,79
210.216.215,69
10.510.810,78
199.705.404,91
199.705.404,91
-
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ (1)
PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ
GRUBU
A
B
BRÜT
TOPLAM
TOPLAM
TEMETTÜTUTARI
(TL)
-
54
1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE
ĠSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORAN (%)
-
A
B
NET
TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KÂR
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET
PAYITUTARI TL
DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
-
2012 yılına iliĢkin kar dağıtımı konusunda 21.03.2013 tarihinde Genel Kurul
tarafından alınan karar ve kar dağıtım tablosu:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı mali tablolarına göre oluşan karı
240.301.535,00 TL olup kar dağıtımına dahil edilmeyen 40.697.287,84 TL tutarındaki
ertelenmiş vergi geliri düşüldükten sonra; kalan 199.604.247,16 TL’nin Bankamız Ana
Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;
- % 5’inin 9.980.212,36 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 189.624.034,80 TL ile ertelenmiş vergi gelir olan
40.697.287,84 TL ve geçmiş yıl karları hesabında bulunan 201.253,54 TL’nin toplamda
230.522.576,18 TL olarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
ġEKERBANK T.A.ġ. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye
1.000.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
61.903.275,26
Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin
bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.
Dönem Kârı
4.
Ödenecek Vergiler ( - )
5.
Net Dönem Kârı ( = )
6.
GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )
7.
8.
310.683.846,32
111.079.599,16
199.604.247,16
-
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
9.980.212,36
Konsolidasyona Dahil ĠĢtirakin(*)
Dağıtım Kararı AlınmamıĢ Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
9.
NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KÂRI (=)
10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağıĢlar eklenmiĢ net dağıtılabilir
189.624.034,80
-
dönem kârı
12.
-
189.624.034,80
Ortaklara Birinci Temettü
-
-Nakit
-
-Bedelsiz
-
- Toplam
-
55
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
13.
Yönetim kurulu üyelerine, (Esas Sözleşmenin 69’uncu maddesine uygun
14.
olarak dağıtılmıştır.) temettü
-
15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
-
16.
Ortaklara İkinci Temettü
-
17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
-
18.
Statü Yedekleri
-
19.
Özel Yedekler
-
20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
230.522.576.18
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
-
Olağanüstü Yedekler
-
-
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
-
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ(1)
PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ
GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ
1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ
TUTARI (TL)
HĠSSEYE ĠSABET EDEN
TEMETTÜ
BRÜT
TUTARI
ORAN
(TL)
(%)
A
B
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
A
NET
B
TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM
DAĞITILAN KÂR
KÂRINA ORANI (%)
PAYI TUTARI (TL)
-
-
56
2011 yılına iliĢkin kar dağıtımı konusunda 21.03.2012 tarihinde Genel Kurul
tarafından alınan karar ve kar dağıtım tablosu:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan kar
dağıtımına esas 118.043.842,85 TL’nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde;
- 5.902.192,14 TL’nin Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- Geçmiş yıl karına yazılan 407.126,36 TL’nin ve 2011 yılından kalan 112.141.650,71
TL’nin, toplamda 112.548.777,10 TL olarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar
verilmiştir.
ġEKERBANK T.A.ġ. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye
1.000.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
56.001.083,12
Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
iliĢkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı
3.
4.
Ödenecek Vergiler ( - )
5.
Net Dönem Kârı ( = )
6.
GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )
7.
8.
157.556.175,50
39.512.332,65
118.043.842,85
-
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
5.902.192,14
Konsolidasyona Dahil ĠĢtirakin(*)
Dağıtım Kararı AlınmamıĢ Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
9.
NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KÂRI (=)
10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağıĢlar eklenmiĢ net
12.
13.
112.141.650,71
-
dağıtılabilir dönem kârı
112.141.650,71
Ortaklara Birinci Temettü
-
-Nakit
-
-Bedelsiz
-
- Toplam
-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
-
14.
Yönetim kurulu üyelerine, (Esas Sözleşmenin 69’uncu maddesine
uygun olarak dağıtılmıştır.) temettü
-
15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
-
16.
Ortaklara İkinci Temettü
-
17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
-
18.
Statü Yedekleri
-
57
19.
Özel Yedekler
20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
112.548.777,10
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
-
Olağanüstü Yedekler
-
-
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
-
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ(1)
PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ
GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ
1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ
TUTARI (TL)
HĠSSEYE ĠSABET EDEN
TEMETTÜ
TUTARI
(TL)
BRÜT
ORAN
(%)
A
B
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
A
NET
B
TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM
DAĞITILAN KÂR
KÂRINA ORANI (%)
PAYI TUTARI
(TL)
-
21.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki
takibatlar ve tahkim iĢlemleri:
Davacı
Taraf
Şekerbank T.A.Ş
Davalı
Taraf
ANB
Tekstil
Mahkeme Dosya No
Yıl
Ankara 2.Asliye
Hukuk Mahkemesi
203/614 esas
Konusu
Müdahaleni
n men’i
58
Risk
Tutarı
5,000,000-TL
Gelinen
AĢama
Devam
etmektedir
Şekerbank T.A.Ş
ANB
Tekstil
Ank. 13. Asliye
Hukuk Mah.
2013/371
Ecrimisil
219,000-TL
Devam
etmektedir
Ġhraççı Aleyhine AçılmıĢ Davalar ve Yapılan Takipleri
Davacı
Taraf
Hazine
Davalı
Taraf
Mahkeme Dosya No
Yıl
Şekerbank
Antalya 2.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/28 esas
(eski) 2013/274 esas (yeni)
Alacak
1,060,615-TL
Adana 1.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/287
Tazminat
1,000,000-TL
İstanbul 20.Asliye
Hukuk Mahkemesi
2012/476 esas
Alacak
31,500,000-TL
Alacak
5,000,000-TL
Devam
etmektedir
T.A.Ş.
Adil Ünal
Şekerbank
T.A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Sosyal
Sig.Sandığı Vakfı
Şekerbank
T.A.Ş.
Konusu
Risk
Tutarı
Gelinen
AĢama
Devam
etmektedir
Devam
etmektedir.
Davalar sulh ile
sonuçlanmıştır.
Şişli 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi2007/511İsta
nbul 5.Asliye Hukuk
Mahkemesi2012/317
Şükran Köse
Şekerbank
T.A.Ş.
Ankara 9.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2009/189
esas (eski)
Ankara 10.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011/756
esas (yeni)
Botaş
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 8.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/95 esas
Tazminat
5,296,223.64-TL
Devam
etmektedir.
Ulaştırma
Bakanlığı
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul Kartal 4.Asliye
Hukuk Mahkemesi
2011/473 esas
Kamulaştırma
1,161,189.37-TL
Devam
etmektedir.
Liberty Sigorta
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 28.Asliye
Ticaret Mahkemesi
2011/87 esas -İstanbul 7.
Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/497
Tazminat
1,016,000-TL
Devam
etmektedir
Bulutlar Dış
Ticaret
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 35.Asliye
Ticaret Mahkemesi
2012/182 esas
Menfi tespit
1,300,000-TL
Devam
etmektedir
Metro Gross
Market
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 40.Asliye
Ticaret Mahkemesi
2011/8 esas
Alacak
2,213,515-TL
Devam
etmektedir
Adil Ünal
Şekerbank
T.A.Ş.
Adana 3.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/305
esas
İtirazın iptali
7,610,190.68-TL
Devam
etmektedir
Gani Var
Şekerbank
T.A.Ş.
Seydişehir Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012/300
Alacak
1,302,116.90-TL
Devam
etmektedir
Cemal Çağala
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul Asliye Ticaret
Mahkemesi 2014/171E.
Nispi harcin
belirlenmesi talebi
20,000,000 TL
Devam
etmektedir
(rücu)
59
22. ĠHRAÇ VE HALKA ARZ EDĠLECEK PAYLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
22.1. Ġhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi:
Grubu
Ġmtiyazlar
Nama/
Hamiline
Olduğu
Yok
Nama
-
Pay Sayısı Pay Sayısının Bir Payın
Grup Pay
Nominal
Sayısına
Oranı (%) Değeri (TL)
55.000.000
5,05893
1,00
TOPLAM
Toplam
(TL)
Sermayeye
Oranı
(%)
55.000.000
5,05893
55.000.000
5,05893
İmtiyazlı pay grubu yoktur.
a) Ġç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:
Bankanın 1.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi
55.000.000 TL’si nakden karşılanmak suretiyle, 25.000.000 TL’si ise iç kaynaklardan
karşılanacak şekilde bedelsiz olarak, toplam 80.000.000 TL nominal tutarda (%7,35844
oranında) artırılarak 1.087.186.884 TL’den 1.167.186.884 TL’ye artırılacaktır.
İç kaynaklardan yapılan toplam 25.000.000 TL sermaye artışının 4.261.304,11 TL’si
iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL’si hisse senedi ihraç primlerinden,
16.475.224,52 TL’si olağanüstü yedeklerden karşılanmaktadır.
b) Ġç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile
ilgili bilgi:
Pay Grup
Bilgileri
Ġç Kaynaklardan
Bedelsiz Pay Alma
Tutarı (TL)
Yok
TOPLA
M
Ġç Kaynaklardan
Bedelsiz Pay Alma
Oranı (%)
25.000.000
2,29951
25.000.000
2,29951
Verilecek
Menkul
Grubu
Yok
c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:
i)
Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre
bedelsiz pay alma oranı:
İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %2,29951’dir.
ii)
BaĢvuru Ģekli:
İhraççılar, paylarının borsada işlem görüp görmemesine göre aşağıda belirtilen ilgili
bölümleri doldurarak, bunlara izahnamede yer vereceklerdir.
Payları Borsada İşlem Gören İhraççılar:
Bu bölümde aşağıdaki açıklamaya yer verilecektir.
KaydileĢtirilmemiĢ Paylara ĠliĢkin Esaslar
Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileĢtirmemiĢ ortaklarımızın, bedelsiz pay alma
haklarını kullanabilmek için öncelikle Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok
60
Esentepe/Ġstanbul adresine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileĢtirmeleri
gerekmektedir.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileĢtirilmemiĢ hisse
senetleri borsada iĢlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada iĢlem görebilmesi,
kaydileĢtirilmeleri amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.’de (MKK)
hak sahipliklerine iliĢkin kayıtların oluĢturulmasına bağlıdır.
SPKn’nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kaydileĢtirilmesine karar
verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi
zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle
gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileĢtirilme kararından
sonra borsada iĢlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım
satımına aracılık edilemez. Kayden izlenmeye baĢladığı tarihi izleyen yedinci yılın
sonuna kadar teslim edilmeyen paylar Yatırımcıyı Tazmin Merkezi’ne intikal eder.
Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiĢ sayılır. Bunlar
Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.
SPKn’nun yayımı tarihinden önce kaydileĢtirilen ve teslim edilen sermaye piyasası
araçları ile kaydileĢtirme kararının alınmasına rağmen henüz teslim edilmemiĢ
sermaye piyasası araçları hakkında da SPKn’nun 13 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uygulanır.
KaydileĢtirilmiĢ Paylara ĠliĢkin Esaslar
Payları MKK tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme iliĢkin
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye baĢlanan pay sahipleri, bedelsiz paylarını
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Bedelsiz payları alma iĢlemi için süre sınırlaması yoktur.
22.2. Payların hangi mevzuata göre oluĢturulduğu:
Ortaklığımızın payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.
22.3. Payların kaydileĢtirilip kaydileĢtirilmediği hakkında bilgi:
Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak
tutulmaktadır.
22.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Paylar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecektir.
22.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara iliĢkin haklar ve bu hakları kullanma
prosedürü hakkında bilgi:
Kar payı hakkı : (SPKn Md. 19) Bankamız genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma
hakkı,
ZamanaĢımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı
bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avans bedelleri dağıtım tarihinden
itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avans
bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse
Senet Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bedelsiz olarak
dağıtılan paylarda zaman aşımı bulunmamaktadır.
61
Oy hakları: (SPKn Md. 30, TTK Md. 434) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az
bir oy hakkına haizdir. Pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değeri
ile orantılı kullanırlar.
Yeni pay alma hakları : (SPKn Md. 18, TTK Md. 461) Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları,
mevcut paylarının sermaye oranına göre, alma hakkına haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde,
çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı: (TTK md. 507) Bankanın faaliyetinin sona
ermesi halinde, her pay sahibi tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
22.6. Payların ihracına iliĢkin yetkili organ kararları:
Yönetim Kurulu’nun 10.07.2014 tarih ve 2014-191 sayılı kararı ile Bankamız çıkarılmış
1.087.186.884 TL’lik sermayesinin 1.167.186.884 TL’ye çıkarılmasına, bunun
4.261.304,11 TL’sinin iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL’sinin hisse
senedi ihraç primlerinden, 16.475.224,52 TL’sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere
25.000.000 TL’sinin iç kaynaklardan ve 55.000.000 TL’sinin nakden olmak üzere toplam
80.000.000 TL artırılmasına karar verilmiştir.
22.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına
iliĢkin bilgi:
Yoktur.
23. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
23.1. Halka arzın koĢulları, halka arza iliĢkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza katılmak için yapılması gerekenler
23.1.1. Halka arzın tabi olduğu koĢullar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan
onay alınmaktadır.
23.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Banka 80.000.000 TL nominal değerli; 4.261.304,11 TL’si iştirak ve gayrimenkul satış
karından, 4.263.471,37 TL’si hisse senedi ihraç primlerinden, 16.475.224,52 TL’si
olağanüstü yedeklerden olmak üzere 25.000.000 TL’si (%2,29951) iç kaynaklardan ve
55.000.000 TL’si (%5,05893) nakit karşılığı olmak üzere toplam 80.000.000 TL
(%7,35844) oranında sermaye artırımı yapacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine arz
edilecektir. Tasarruf sahiplerine arz edilecek tutar ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı ile
belirlenen şekilde kamuya açıklanacaktır.
23.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
23.1.3.1.Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Yeni pay alma hakkına ilişkin kullanım süresi 15 (onbeş) gündür. Bu sürenin başlangıç ve
bitiş tarihleri Banka’nın, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinde ve
KAP’da ilan edilecektir.
62
Yeni pay alma haklarının kullanım süresi sonunda pay sahiplerinin bedelli yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları sebebiyle arta kalan payların halka arz
süresi 2 (iki) gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış
Duyurusu’nda ilan edilecek ayrıca Banka’nın ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
internet siteleri ile KAP’ta ilan edilecektir.
23.1.3.2. Halka arza baĢvuru süreci
a) SatıĢ yöntemi ve baĢvuru Ģekli:
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan ―Borsada Satış‖
yöntemi kullanılacak ve paylar BİST Birincil Piyasa’da satışa sunulacaktır.
Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi
içinde BİST’de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları
gerekmektedir.
BİST’de işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi BİST (www.borsaistanbul.com)
internet sitesinde yer almaktadır.
b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi:
Yeni pay alma hakkına ilişkin süre 15 (onbeş) gündür. Yeni pay alma hakkını kullanmak
isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını Şekerbank T.A.Ş. Gümüşsuyu Şubesi
TR130005902010130201006945 IBAN numaralı hesaba hakkı kullanım süresi içinde tam
ve nakit olarak yatıracaklardır.
c) BaĢvuru yerleri:
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış
süresi içinde BİST’de işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa
üyelerinden birine başvurmaları gereklidir.
İşlem yapmaya yetkili üye adresine www.borsaistanbul.com adresinden ulaşılabilir.
d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
―Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.‖
23.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi Ģartlar altında iptal edilebileceği veya
ertelenebileceği ile satıĢ baĢladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair
açıklama:
Savaş hali veya ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi, kısa vadede etkisi
giderilemeyecek derinlikte ekonomik kriz ve durgunluk hali durumunda halka arzın iptali
veya ertelenmesi söz konusu olabilir. Bu sayılanlar dışında nedenlerle satış başladıktan
sonra halka arzın iptali söz konusu değildir.
23.1.5. KarĢılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının
üzerinde ödenen tutarların iade Ģekli hakkında bilgi:
Yoktur.
23.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
Ortaklar şirkette sahip oldukları pay oranında yeni pay alma haklarını kullanabileceklerdir.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satın alınması için
herhangi bir sınırlama yoktur.
63
23.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına iliĢkin bilgi:
SPKn’nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa
başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden
tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.
Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci
durdurulabilir.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde
Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve
izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte
bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından
itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
23.1.8. Payların teslim yöntemi:
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
23.1.9. Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde
yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü
içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca
kamuya duyurulur.
23.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgiler
Ortakların yeni pay alma haklarını kullanım esasları aşağıdaki gibidir.
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma
nedenlerine iliĢkin bilgi:
Yeni pay alma hakları kısıtlanmamaktadır.
b) Belli kiĢilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis
kararı alınıp alınmadığı:
Yoktur.
d) Yeni pay alma hakları, aĢağıda belirtilen baĢvuru yerlerinde ……/……/2014
ile …../…../2014 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son
gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen
iĢ günü akĢamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 1 TL olup 1 TL'den satışa sunulacaktır.
e) Ortakların, ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayedeki mevcut paylarına göre yeni
pay alma oranı:
Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup mevcut
ortaklarımızın %5,05893 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
64
Mevcut ortaklarımızın çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay
alma oranı %2,29951’dir.
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi:
Şekerbank T.A.Ş. Gümüşsuyu Şubesi
Hesap Numarası: 201006945
IBAN : TR130005902010130201006945
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri MKS'de aracı kurum/kuruluşlar
nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını,
yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni
pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak aracı kurum/kuruluşlar
nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
g) BaĢvuru Ģekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
i)
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,
a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
kurumlar veya ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
kurumlar aracılığıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin
ödenmemesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
23.1.11.Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı, iĢ
adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kiĢilerin ihraççı ile olan iliĢkisi hakkında
bilgi:
Yoktur.
23.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satıĢ duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Bankamız sermaye artışı ile ilgili olarak tasarruf sahiplerine yapılacak duyuru KAP,
bankamız internet sitesi (www.sekerbank.com.tr) ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(www.sekeryatirim.com.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.
23.1.13.
Halka
arz
nedeniyle
toplanan
nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:
bedellerin
nemalandırılıp
Nemalandırılmayacaktır.
23.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaĢabilecek konumdaki kiĢilerin listesi:
Adı Soyadı
Hasan Basri Göktan
Kurumu
Şekerbank T.A.Ş.
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Viktor Romanyuk
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Halit Haydar Yıldız
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
65
Halil Can Yeşilada
Şekerbank T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Khosrow Kashani Zamani Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Erdem
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Batmaz
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Nariman Zharkinbayev
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ulf Wokurka
Şekerbank T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üzeyir Baysal
Şekerbank T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ishmukhamedov
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Daniyar Amanov
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Karakaş
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Çetin Aydın
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Yücel Akbulut
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Karademir
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Salih Zeki Önder
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Selim Güray Çelik
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Fatin Rüştü Karakaş
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Nihat Büyükbozkoyun
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Feyza Önen
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Nejat Bilginer
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Ertürk
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet İlerigelen
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Serdar
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Sekreter
Orhan Uluyol
Şekerbank T.A.Ş.
Grup Başkanı
Ebru Gökgönül
Şekerbank T.A.Ş.
Birim Müdürü-Risk Yönetimi
Kadir Tezeller
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Burak Demirbilek
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Ramazan Öznacar
66
Genel Müdür Yardımcısı
Birim Müdürü
Yönetmen
23.2. Dağıtım ve tahsis planı:
23.2.1. Ġhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu
üyeleri ile yönetimde söz sahibi kiĢilerin yapılacak halka arzda iĢtirak taahhüdünde
bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kiĢinin halka arz edilecek
payların yüzde beĢinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına
iliĢkin bilgi:
Ana hissedarlardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanacaktır.
23.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay
miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:
Kesinleşen pay miktarları işlemin gerçekleştirildiği aracı kurumlardan öğrenebilecektir.
23.3. Payların fiyatının tespitine iliĢkin bilgi
23.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satıĢ fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının
katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL üzerinden kullandırılacaktır.
Arta kalan paylar nominalin altında olmamak üzere borsada oluşacak fiyattan satışa
sunulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme
politikalarına tabi olacaktır. MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve hisse
tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden
yatırımcılardan tahsil edilebilir.
23.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satıĢ fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci:
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra arta kalan paylar nominalin altında
kalmamak üzere Borsa’da oluşan fiyattan satılacaktır.
23.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmıĢsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından
dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:
Yoktur.
23.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
23.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluĢlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında kullanılmayan haklar karşılığı pay
kalması durumunda bu payların BİST’de satışını aracı kuruluş olarak Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. gerçekleştirecektir.
Adres: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394, Şişli- İSTANBUL
Tel: +90 (212) 334 33 33Fax: +90 (212) 334 33 34
23.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluĢlarının
isimleri:
Yoktur.
23.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Aracı kurum satışa ―en iyi gayret aracılığı‖ ile aracılık edecektir. Yüklenimde bulunulan
pay yoktur.
67
Yüklenimde Bulunulan Payların
Yetkili
KuruluĢ
OluĢturulmuĢsa
Konsorsiyumdaki
Pozisyonu
Aracılığın
Türü
Şeker Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş.
-
En iyi
gayret
Nominal Değeri
(TL)
Halka Arz
Edilen Paylara
Oranı (%)
0
0
Yüklenimde Bulunulmayan
Payların
Nominal
Değeri (TL)
Halka Arz
Edilen Paylara
Oranı (%)
55.000.000
100
23.4.4. Aracılık sözleĢmesi hakkında bilgi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan aracılık sözleşmesinin tarihi 24.10.2014’dür.
Sözleşmede ―En İyi Gayret Yöntemi‖ ile aracılık edileceği ifadesi dışında özellik arz eden bir
husus bulunmamaktadır.
23.5. Halka arza iliĢkin ilgili gerçek ve tüzel kiĢilerin menfaatleri:
Yoktur.
24. BORSADA ĠġLEM GÖRMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
24.1. Payların Borsada iĢlem görme tarihleri:
Mevcut paylarımız borsaya kote olup %33,76’sı borsada işlem görmektedir. Yeni çıkan
paylar MKK’da gerekli işlemlerin yapılmasını mütakip borsada işlem görmeye
başlayacaktır.
24.2. Ġhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem
görüp görmediğine veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup
bulunmadığına iliĢkin bilgi:
Şekerbank T.A.Ş. hisseleri Borsa İstanbul’a (BİST) kote olup yeni ihraç edilecek paylarda
BİST’e kote olacaktır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar Türkiye dışında
herhangi bir piyasada işlem görmeyecek olup bununla ilgili başvuru yapılmamıştır.
24.3. Borsada iĢlem görmesi amaçlanan paylarla eĢ zamanlı olarak;
- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara
satıĢa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- Ġhraççının baĢka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının
tahsisli/nitelikli yatırımcılara satıĢa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu iĢlemlerin mahiyeti ve bu iĢlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının
sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
24.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:
Yoktur.
68
25. MEVCUT PAYLARIN SATIġINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠLE TAAHHÜTLER
25.1. Halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin
taahhütler:
a) Ġhraççı tarafından verilen taahhüt:
Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler:
Yoktur.
d) Yetkili kuruluĢlar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:
Yoktur.
26. HALKA ARZ GELĠRĠ VE MALĠYETLERĠ
26.1. Halka arza iliĢkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini
toplam ve pay baĢına maliyet:
Pay
Oranı(%)
Tutar (TL)
SPK Ücreti
0,20%
110.000
BIST Kotasyon Ücreti
0,10%
55.000
Aracılık Hizmetleri
0,04%
22.000
Rekabet Kurulu Ücreti
0,04%
22.000
Reklam ve İlan Hizmetleri (İzahname, baskı, tescil ve
yayın)
0,03%
Diğer Hizmetler
0,04%
22.000
MKK ihraç bedeli
0,01%
2.750
Toplam
0,45%
247.500
13.750
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı
55.000.000
Pay Başına Maliyet
0,0045
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalışma aşağıdadır;
Halka arzdan elde edilecek gelir 55.000.000,- TL
Tahmini toplam maliyet 247.500,- TL
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir 54.752.500,- TL
26.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fon, Bankanın büyümesine yönelik olarak
gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.
69
27. SULANMA ETKĠSĠ
27.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları
varsayımı ile, sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanmasına iliĢkin olarak
hazırlanmıĢ çalıĢma aĢağıda sunulmaktadır;
Mevcut ortakların tamamının bedelli sermaye artışına katılmaları durumunda
Halka arz öncesi
Halka arz sonrası
Özkaynak Tutarı (TL) (solo)
2.248.750.000
2.248.750.000
Nakit sermaye artışı (TL)
55.000.000
Bedelsiz sermaye artışı (TL)
25.000.000
Halka arz masrafları (TL)
-247.500
Özkaynak Tutarı (TL)
2.303.502.500
Sermaye (TL)
1.087.186.884
1.167.186.884
Pay başına defter değeri
2,068
1,97
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi
-0,09
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi (%)
-4,6%
Hesaplamada Banka özkaynak turarı 30/09/2014 solo bilançodan alınmıştır. Gerçek
verilerin ortaya çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilir.
27.2.Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma
haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların tamamının bedelli sermaye artışına katılmamaları durumunda
Halka arz öncesi
Halka arz sonrası
Özkaynak Tutarı (TL) (solo)
2.248.750.000
2.248.750.000
Nakit sermaye artışı (TL)
55.000.000
Bedelsiz sermaye artışı (TL)
25.000.000
Halka arz masrafları (TL)
-247.500
Özkaynak Tutarı (TL)
2.350.993.194
Sermaye (TL)
1.087.186.884
1.167.186.884
Pay başına defter değeri
2,068
2,01
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi
-0,05
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi (%)
-2,6%
Hesaplamada Banka özkaynak turarı 30/09/2014 solo bilançodan alınmıştır. Gerçek verilerin
ortaya çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilir.
28. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER
28.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danıĢmanlık yapanlar hakkında bilgiler:
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 24.10.2014 tarihinde imzalanan sözleşme
çerçevesinde Şekerbank T.A.Ş.’ye sermaye artışı sürecinde danışmanlık hizmeti verecektir.
28.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kiĢilerden alınan bilgiler:
İzahnamede üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilere yeri geldikçe referans verilmiş ve
bilgiler aynen alınmış olup Ortaklığımızın bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı
70
bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale
getirecek herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.
İzahnamede yer verilen maddi duran varlık ekspertiz değerlerine ilişkin raporu hazırlayan
kuruluşlar ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Ünvan : TADEM Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.
Adres :Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sok. No:9 Kat:4 Mecidiyeköy ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon :(212) 263 53 06
İzahnamede yer alan finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş ile ilgili
bilgiler aşağıdadır:
Ünvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Adresi : Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul
Sorumlu Ortak BaĢ Denetçi : Erdal Tıkmak
30.06.2014, 31.12.2013, 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihlerinde sona eren yıllık hesap
dönemine ilişkin bağımsız denetim raporlarında aşağıda özetlenen olumlu görüşler
verilmiştir.
30.06.2014, tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
―Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı bağımsız denetim sonucunda, ilişikteki konsolide finansal
tabloların, Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte
sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa
rastlanmamıştır.‖
31.12.2013 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
―Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Şekerbank T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide
faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci
ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe
ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.‖
31.12.2012 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
―Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Şekerbank T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide
faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci
ve 38'inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe
71
ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.‖
31.12.2011 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
―Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Şekerbank T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihi
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide
faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci
ve 38'inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe
ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.‖
29. ĠġTĠRAKLER HAKKINDA BĠLGĠLER
29.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
Ticaret unvanı
: Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş.
Faaliyetleri
: Turizm ve Otel
Sermayesi
: 55.372.220 TL
İştirak ve oy hakkı oran ve tutarı : %11,32 (6.268.500 TL)
Yedekleri
:-
Olağan faaliyetlerden elde edilen kar/zararları: - 2.373.142,35
İhraççının finansal tablolarında hangi değer üzerinden izlendiği: Maliyet Bedeli
Sermaye taahhüdü
: Yoktur.
İhraççının finansal yatırımlardan, bu finansal yatırımların son yıl hesap dönemlerine ilişkin
olarak aldığı/alacağı temettü tutarı: Yoktur.
30. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER
AĢağıdaki
belgeler Büyükdere
Caddesi
No: 171 Metrocity
A-Blok
Esentepe/ĠSTANBUL adresindeki ihraççının merkezi ve baĢvuru yerleri ile ihraççının
internet sitesi www.sekerbank.com.tr ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
1) Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile
değerleme ve görüĢler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile
yetkili kuruluĢlarca hazırlanan raporlar, esas sözleĢme, vb.)
2) Ġhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları,
72
31. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI
Tam Mükellef Dar Mükellef Ayrımı
Gerçek KiĢiler Açısından
Gelir Vergisi Kanunu üçüncü ve takip eden maddelerinde Türkiye’de yerleşik gerçek
kişilerin ve Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve
teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri
dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışında
elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir. Gelir
Vergisi Kanunu uygulamasında Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar ile
bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar yerleşik
sayılmakta ve tam mükellef esasında Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri
gelirlilerin tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.
Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden
dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler.
Kurumlar Açısından
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş
merkezi Türkiye’de bulunanlar tam mükellef olarak değerlendirilir ve gerek Türkiye içinde
gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
Kanunî merkezleri ve fiili yönetim merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar ise
dar mükellef olarak değerlendirilir ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden
vergilendirilirler.
Payların Elden Çıkarılması KarĢılığında Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi
01.01.2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen ve Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri:
Bankalar ve yatırım kuruluşular takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;
(i) Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alış ve satış bedelleri arasındaki fark
üzerinden,
(ii) Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden;
%0 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır.
Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.
Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde
tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk
çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması
durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak
üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım
yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi
uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.
Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım işlemi yapılması halinde
tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Hisse senedi
alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat
matrahından mahsup edilebilecektir.
73
Tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ’te işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef
kurumlara ait olup, BİAŞ’te işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse
senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun Mükerrer 80. maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.
Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya
münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu
gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç
hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu kazançlar için tevkif
suretiyle ödenmiş olan vergiler, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde
hesaplanan vergiden mahsup edilir.
GVK Geçici 67. maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel
kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması,
vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması
yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.
01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve BİAŞ’te İşlem Gören ve Görmeyen Hisse
Senetlerinin Elden Çıkartılması Sonucu Elden Edilen Gelirler:
01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef şirketlere ait
hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacak ve 31.12.2005 tarihi
itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacaktır.
Gerçek KiĢiler
Tam Mükellef Gerçek Kişiler:
Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun Mükerrer 80. maddesi uyarınca gelir
vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, ―ivazsız olarak iktisap edilen hisse
senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve 3 (üç) aydan fazla
süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla
süreyle elde tutulan hisse senetlerinin‖ elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar
vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul
kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK’nun Mükerrer 81. maddesi uyarınca iktisap
bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK tarafından belirlenen toptan eşya fiyat
artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK’nun Mükerrer 81. maddesi uyarınca
mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden
çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK tarafından belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki
artış oranında artırılarak tespit edilir.
GVK’nun Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile
vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK’nun103. maddesinin ikinci gelir dilimindeki
tutarı aşıyor ise (bu tutar 2013 yılı için 26.000.-TL’dir.) beyan edilmesi gerekir.
Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı,
Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları,
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık
beyannameye tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği ve tevkif
sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, menkul
malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların
Türkiye’de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmek
zorundadırlar.
74
Kurumlar
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine
Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar:
Kayıtlı
Hisse
Senetlerinin
Elden
Tam Mükellef Kurumlar
Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari
kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Ancak KVK’nun 5/1-e maddesinde
belirtilen şartların mevcut olması halinde menkul kıymet alım satımı ile sürekli
uğraşmayan kurumların bu kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır.
Dar Mükellef Kurumlar
Dar mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla
faaliyet gösteren bir kurum statüsünde ise, alım satım kazançları kur farkları da dahil ticari
kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. Bu kurumların hisse senedi satışından elde edeceği
kazançlar KVK’nun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır.
Gerçek Kişilerce 01.01.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve BİAŞ’te İşlem
Görmeyen Hisse Senetleri:
GVK’nun mükerrer 80. maddesi uyarınca ivazsız iktisap edilenler hariç hisse senetleri
BİAŞ’te işlem görmeyen tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerinin iktisap tarihinden
itibaren 2 tam yıl geçtikten sonra satılması halinde, alım satım kazancı vergiden istisna
tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 tam yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç
yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
Hisse Senetleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi:
Hisse senetlerinden elde edilecek kar paylarının vergilendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Gerçek KiĢiler
Tam Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK’nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi
tutarları; 2013 yılı gelirleri için 26.000.-TL’yi (G.V.K. 103. madde de yer alan gelir vergisi
tarifesinin ikinci dilimi) aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları için
beyanname verilmesi gerekecektir.
GVK’nun 94/6-b maddesine göre, kar payları üzerinden yapılacak tevkifat, karın
dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef
kurumlarca; ―tam mükellef gerçek kişilere, ―dağıtılan kar payları üzerinden‖ Bakanlar
Kurulunca belirlenen oranda (bugün geçerli oran %15’tir.) tevkifat yapılacaktır.
Tam mükellef gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan elde ettikleri ―kâr paylarının
yarısı‖, GVK’nun 22.maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen bu tutar
da dahil olmak üzere brüt kar payının tamamı üzerinden GVK’nun 94. maddesi uyarınca
tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan
edilmesi durumunda, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Ayrıca, 94/6-b maddesine göre karın sermayeye ilave edilmesi kar dağıtımı
sayılmadığından, karın sermayeye ilavesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara verilen bedelsiz
hisse senetleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı gibi bu hisse senetleri karşılığı olan kar
payının ―menkul sermaye iradı‖ olarak beyan edilmesi gerekmemektedir.
75
Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK’nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; dar mükellef gerçek
kişilere, ―dağıtılan kar payları üzerinden‖ Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün
için bu oran %15’tir.) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte
vergilendirmenin
önlenmesi
anlaşmalarında
daha
düşük
tevkifat
oranları
belirlenebilmektedir.
Diğer taraftan GVK’nun 101. maddesinin 5 no.lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek
kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye’de elde
edildiği yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.
Kurumlar
Ticari işletmeler ve bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde
edilen kar payları:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6.maddesine göre kurum kazancı, GVK’nun
ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre saptandığından, kar payının ticari faaliyete
bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari
kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Bu itibarla, kurumlar vergisi
mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı hisse senetleri nedeni ile elde ettikleri kar paylarından,
KVK’nun 15. maddesinde belirtilen tevkifat yapılmaz. Diğer taraftan, KVK madde (5/1)
uyarınca, bir kurumun tam mükellef başka bir kuruma iştiraki nedeniyle elde ettiği kar
payı, (bu kar payını dağıtan kurum nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulduğu
gerekçesiyle kar payını elde eden kurum nezdinde), kurumlar vergiden müstesnadır.
Dar Mükellef Kurumlar:
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla
kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden
muaf olan Dar Mükellef Kurumlara dağıtılacak kar payları üzerinden KVK Madde 30/3
bendi gereği (bugün için bu oran %15’tir) tevkifat yapılır. Ayrıca, Türkiye'de bir iş yeri
veya daimî temsilci aracılığıyla faaliyet gösteren, KVK uyarınca yıllık veya özel
beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (4)
numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden
(bugün için bu oran %15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte
vergilendirmenin
önlenmesi
anlaşmalarında
daha
düşük
tevkifat
oranları
belirlenebilmektedir.
32. EKLER
EK-1:Patenti alınan markalar listesi
EK-2:Sahip olunan önemli maddi duran varlıklar listesi
EK-3:Organizasyon Şeması
EK-4:Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri hakkında rapor.
76
Download

Taslak İzahname - Şeker Yatırım