ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
1 OCAK 2014 -31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU
ĠÇĠNDEKĠLER
1. BÖLÜM
SUNUġ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ
ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AĠT BĠLGĠLER
ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE ÜYELERĠ
ĠġLETMENĠN FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖRDEKĠ KONUMUNUN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARĠYLE DÖNEM ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA
SAYISI
ORGANĠZASYON ġEMASI
2. BÖLÜM
FĠNANSAL BĠLGĠLER
2.1
2.2
2.3
SON BEġ YILLIK DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN GÖSTERGELER VE ORANLAR
31 MART 2014 ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI
1.6
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.
BĠRĠNCĠ BÖLÜM: SUNUġ
1.1
DÜNYA ve TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ:
Ülkemiz gayri safi yurtiçi hasılası, 2013 yılının son çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre piyasa beklentisinin
üzerinde %4,4 büyüme göstererek 818,2 milyar Amerikan Doları’na ulaĢmıĢtır. TL’nin değer yitirmesiyle birlikte Mart
ayı çekirdek enflasyonu %9,3’e yükselmiĢ, 2013 yılında sadece %0,1 büyüyebilen ihracata karĢılık, mal ve hizmet ithalatı
%8,5 artmıĢtır. TL’nin değer kaybettiği 2013’ün ikinci yarısı ve 2014 yılı Ocak döneminde ihracat firmalarının kura bağlı
rekabet avantajları elde etmeye baĢlamaları ve Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olan Euro Bölgesi ekonomisindeki
iyileĢmenin dıĢ ticaret pazarını canlandırıcı etkisi büyümenin sürdürülebilirliği adına önem arz etmektedir. ġubat ayı dıĢ
ticaret açığı son 45 ayın en düĢük seviyesine inmiĢtir.
Çin ekonomisinde büyümeye dair öncü verilerin zayıflaması, gölge bankacılık sisteminin yarattığı potansiyel sorunlar ve
emtia piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için geniĢleyici bir paket
açıklayacağına dair beklentileri artırmıĢtır.
Euro Bölgesi’nde ġubat ayında %1 olan yıllık enflasyonun, öncü göstergeler ıĢığında Mart ayında %0,5’e kadar gerilemiĢ
olması ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın parasal geniĢlemeyi destekleyecek politikaları devreye sokması
beklenmektedir. Mart ayında yapılan FED (Amerikan Merkez Bankası) toplantısında kurul üyeleri ileriye yönelik
beklentileri yönlendirmek adına kullandıkları projeksiyonlarda olası bir faiz arttırımı için tahminlerini 2015 yılı ikinci
yarısından ilk yarısına doğru öne çekmiĢlerdir. Ancak toplantı sonrasındaki açıklamalarda, mevcut Ģartlar altında FED’in
faiz arttırımı hususunda aceleci olmayacağına dair bir piyasa görüĢü ortaya çıkmıĢtır. ABD hisselerinin yüksek
değerlemeleri nedeniyle sınırlı getiri sunduğu, Avrupa hisselerinin ise Rusya/Ukrayna krizinin baskısıyla yatay seyrettiği
bir ortamda, yukarıda sayılan tüm bu geliĢmeler küresel sermayeyi yeniden geliĢmekte olan ülkelere yöneltmiĢtir.
GeliĢmekte olan ülkelerdeki yükseliĢ Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye’nin önderliğinde
gerçekleĢmiĢtir.
Küresel geliĢmeler neticesinde, Borsa Ġstanbul (BIST) diğer tüm geliĢmekte olan piyasalar arasında en güçlü performans
gösteren borsa olarak öne çıkmıĢtır. Merkez Bankasının Türk Lirası zorunlu karĢılıklara faiz ödeyebileceğine dair oluĢan
beklenti ile birlikte güçlü performans gösteren Türk bankacılık sektörü, BIST 100 endeksine önemli katkı sağlamıĢtır.
Yerel seçimlerin sonuçlanmıĢ olması da risk iĢtahını canlı tutan etkenlerden biridir. Mart ayında tahvil /bono piyasası da
olumlu görünüm sergilemiĢ, gösterge tahvil faizi yaklaĢık 100 baz puan gerilemiĢtir.
Merkez Bankasının 28 Ocak 2014 tarihinde aldığı faiz arttırımı kararı ile birlikte Türk Lirası’nda var olan yüksek
oynaklığın kırıldığı gözlenmiĢtir. Yükselen faiz ortamında yatırımcılar uzun vadeli pozisyonlardan ziyade kısa vadeli
sermaye akıĢına uygun piyasa fırsatlarına odaklanmıĢlardır. Nisan ayı baĢında Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yatırım
yapılabilir seviye olan “BBB-”, görünümü de durağan olarak olarak teyit etmiĢtir.
1
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.2
ORTAKLIK YAPISI ve PAYLARA AĠT BĠLGĠLER:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ġirket’in ödenmiĢ sermayesi 350.000.000 TL olup, tamamı ödenmiĢ her biri 1 Kr
değerindeki 35.000.000.000 paydan ibarettir.
Sermayenin ortaklara göre dağılımı aĢağıdaki gibidir:
ORTAĞIN TĠCARĠ UNVANI
PAY TUTARI (TL)
PAY ORANI (%)
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.
217.000.000
62
ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġTĠ.
70.000.000
20
MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ.
3.500.000
1
HALKA AÇIK
59.500.000
17
350.000.000
100
TOPLAM
350.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 35.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan
34.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye ĠĢ
Bankası A.ġ.’ye aittir.
(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dıĢında herhangi bir imtiyaz tanınmamıĢtır. Yönetim
Kurulu Üyelerinin 7’si (A) Grubu, 4’ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.
Esas sözleĢmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
ġirket’in 25 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 350.000.000 TL olan çıkarılmıĢ sermayenin, 450.000.000
TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000 TL’lik kısmı statü yedeklerinden, 25.000.000 TL’lik kısmı olağanüstü
yedeklerden karĢılanmak üzere 30.000.000 TL artırılarak, 380.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiĢtir.
Kar Payı Dağıtımı:
24 Mart 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2013 yılı karından tamamı nakit
olmak üzere 50.000.000 TL (%14,28571) tutarında brüt kar payı dağıtılması kabul edilmiĢtir.
2013 yılı nakit kar paylarının dağıtımına 26 Mart 2014 tarihinde baĢlanmıĢtır. Kar paylarına iliĢkin bilgi aĢağıdaki tabloda
sunulmuĢtur.
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ
PAY BAġINA NAKĠT TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ
GRUBU
BRÜT
NET
TOPLAM NAKĠT TEMETTÜ
TUTARI (TL)
1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE ĠSABET EDEN
NAKĠT TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORAN (%)
A
142.857,14
0,1428571
14,28571
B
49.857.142,86
0,1428571
14,28571
TOPLAM
50.000.000,00
A
121.428,57
0,1214286
12,14286
B
42.378.571,43
0,1214286
12,14286
TOPLAM
42.500.000,00
2
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.3.
ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ:
Hesap dönemi içinde, ġirket Esas SözleĢmesinde herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır.
Yönetim Kurulumuzun 28 Nisan 2014 tarihli toplantısında;
Sermaye artırım iĢlemleri kapsamında, Esas SözleĢmemizin "Sermaye ve Paylar" baĢlıklı "altıncı" maddesinde aĢağıdaki
değiĢikliklerin yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal iĢlemlerin tamamlanması yönünde
Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiĢtir.
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ESAS SÖZLEġMESĠNE AĠT TADĠL TASARISI
6. MADDENĠN ESKĠ ġEKLĠ
6. MADDENĠN YENĠ ġEKLĠ
Sermaye ve Paylar
Sermaye ve Paylar
Madde 6- ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiĢtir. ġirketin kayıtlı sermayesi
450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr
itibari değerde 45.000.000.000 (KırkbeĢmilyar) paya
bölünmüĢtür.
Madde 6- ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiĢtir. ġirketin kayıtlı sermayesi
450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr
itibari değerde 45.000.000.000 (KırkbeĢmilyar) paya
bölünmüĢtür.
ġirketin
çıkarılmıĢ
sermayesi
350.000.000.(üçyüzellimilyon)
TL’dir.
Bunun;
1.000.000.(Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr itibari değerde
100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüĢ
A grubu,
349.000.000.-(Üçyüzkırkdokuzmilyon) TL’si her biri 1
Kr
itibari
değerde
34.900.000.000
(Otuzdörtmilyardokuzyüzmilyon)
paya bölünmüĢ
çeĢitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı
ödenmiĢtir.
ġirketin
çıkarılmıĢ
sermayesi
380.000.000.(üçyüzseksenmilyon) TL’dir. Bunun; 1.000.000.(Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr itibari değerde
100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüĢ A grubu,
379.000.000.-(ÜçyüzyetmiĢdokuzmilyon) TL’si her biri
1
Kr
itibari
değerde
37.900.000.000
(Otuzyedimilyardokuzyüzmilyon)
paya bölünmüĢ
çeĢitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı
ödenmiĢtir.
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç
edilemez.
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç
edilemez.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır.
Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye
Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama
yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmıĢ sermayeyi
artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye
Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama
yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmıĢ sermayeyi
artırmaya yetkilidir.
Payların itibari değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı
Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007
tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Payların itibari değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı
Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007
tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
3
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1
KuruĢ olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim sebebiyle,
toplam pay sayısı azalmıĢ olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay
karĢılığında 1 (Yeni) KuruĢ itibari değerli pay verilmiĢtir.
Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip
olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1
KuruĢ olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim sebebiyle,
toplam pay sayısı azalmıĢ olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay
karĢılığında 1 (Yeni) KuruĢ itibari değerli pay verilmiĢtir.
Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip
olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
ĠĢbu esas sözleĢmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
değiĢtirilmiĢ ibarelerdir.
ĠĢbu esas sözleĢmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
değiĢtirilmiĢ ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye artırımına iliĢkin kararlar özel durumun Sermaye artırımına iliĢkin kararlar özel durumun
açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.
açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.
Ġçkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi
bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye
artırılamaz.
Ġçkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi
bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye
artırılamaz.
4
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.4
YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE ÜYELERĠ
ADI SOYADI
GÖREVĠ
Mahmut MAGEMĠZOĞLU
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Salih KURTULUġ
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Mete UĞURLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Murat ATALAY
Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay ERCENK
Yönetim Kurulu Üyesi
Recai Semih NABĠOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Fehmi Cem EYÜBOĞLU*
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Doç. Dr. Atakan YALÇIN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Dr. Merih Rafet AKGÜNAY
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Erda GERÇEK
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
24 Mart 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim
Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; BaĢkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve BaĢkan Vekilliği'ne
Sayın Salih KurtuluĢ'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiĢtir.
* Yönetim Kurulumuzun 18 Nisan 2014 tarihli toplantısında;
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ebru ÖzĢuca'nın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin
kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve ġirket Esas SözleĢmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel
Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Fehmi Cem Eyüboğlu'nun seçilmesine ve kendisine ġirketi
temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiĢtir.
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi:
ġirketimizin 24 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın baĢkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe
seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın baĢkanlık etmesine, R. Semih Nabioğlu'nun üyeliğe
seçilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın baĢkanlık etmesine ve R. Semih Nabioğlu'nun üyeliğe
seçilmesine
karar verilmiĢtir.
5
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.5
ĠġLETMENĠN FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖRDEKĠ KONUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.’nin fiili faaliyet konusu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas
ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın
izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans iĢlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara
iliĢkin aracılık hizmeti almaktır. Türkiye'nin ilk hayat sigortası Ģirketi Anadolu Hayat Emeklilik faaliyetlerine 1990
yılında baĢlamıĢtır.
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, Ġstanbul'daki genel merkezi
ve yurt çapında yaygın dağıtım ağıyla katma değeri yüksek ve kaliteli hizmet sunmayı sürdürmektedir. ġirketimiz Doğu
Karadeniz Bölge Müdürlüğü, 17 Mart 2014 tarihinden itibaren Trabzon’da faaliyete baĢlamıĢtır. Anadolu Hayat
Emeklilik; Ġstanbul (2), Ankara, Adana, Bursa, Ġzmir ve Antalya ve Trabzon’da bulunan bölge müdürlükleri, Ġstanbul’da
bulunan MüĢteri Hizmetleri Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ģubesi, direkt satıĢ ekibi, 300’e yakın özel
acentesi ve geniĢ bankasürans ağıyla ürünlerini müĢterileriyle buluĢturmaktadır.
31.03.2014 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) katılımcı
sayısı 4,5 milyon kiĢiye yaklaĢmıĢ, katılımcıların devlet katkısı dahil toplam fon tutarı da 28,2 milyar TL’yi aĢmıĢtır.
Sektördeki toplam katkı payı tutarı ise yaklaĢık 23,3 milyar TL olarak açıklanmıĢtır.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kurucularından biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, bu branĢtaki onbirinci yılında
31.03.2014 tarihi itibarıyla katılımcılara ait 5,6 milyar TL’lik devlet katkısı dahil fon tutarı ve %20’lik piyasa payıyla
sektör liderliğini devam ettirmiĢtir. ġirketimiz, 763.272 katılımcı ile de %17,3’lük pazar payına sahiptir. Mart sonu
itibarıyla yatırıma yönlendirilen toplam tutar 4,5 milyar TL’yi aĢmıĢtır.
2014 Mart ayı sektör verileri ele alındığında, hayat sigortası prim üretimi yaklaĢık 795 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Sigorta sektörünün toplam prim üretiminin %11,36’sına denk gelen bu üretimin %84’ü sektördeki ilk 10 Ģirket tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Faaliyete geçtiği günden bu yana hayat sigortaları branĢında ülkemizin en önde gelen Ģirketlerinden biri olan Anadolu
Hayat Emeklilik 31.03.2014 tarihli verilere göre 83,7 milyon TL prim üretimiyle %10,53’lük pazar payına sahiptir.
ġirketimiz bilanço dönemi itibarıyla 9,9 milyon TL teknik kar elde etmiĢ ve net karı 23 milyon TL’ye ulaĢmıĢtır.
ġirketimizin aktif büyüklüğü ise 8,3 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
ġirketimizin hayat sigortaları branĢında 31.03.2014 tarihi itibarıyla ödediği toplam vade gelimi, vefat ve maluliyet
tazminatı tutarı 85,9 milyon TL’dir. Bu kapsamda birikimli ürünlerimiz için sigorta süresi sonunda 77,6 milyon TL, vefat
ve maluliyet tazminatı olarak ise 8,3 milyon TL tutarında ödeme yapılmıĢtır.
6
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.6
KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARIYLA DÖNEM ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA SAYISI:
31 Mart 2014
Üst düzey yönetici
31 Aralık 2013
7
7
Yönetici
103
94
Memur
356
331
3
5
371
352
11
12
851
801
SözleĢmeli personel
Pazarlama ve satıĢ elemanı
Diğer
Toplam
7
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
1.7
ORGANĠZASYON ġEMASI:
8
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
2.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM: FĠNANSAL BĠLGĠLER
2.1
SON BEġ YILLIK DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER (BĠN TL)
Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi
Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi
2010
530.774
2011
667.103
DeğiĢim
26
2012
712.733
DeğiĢim
7
2013
992.202
DeğiĢim
39
2014/3
298.980
DeğiĢim
-3
2012
367.968
DeğiĢim
6
2013
395.009
DeğiĢim
7
2014/3
84.085
DeğiĢim
14
2012
1.080.701
DeğiĢim
6
2013
1.387.211
DeğiĢim
28
2014/3
383.065
DeğiĢim
-3
2012
2.205.674
DeğiĢim
9
2013
1.871.476
DeğiĢim
-15
2014/3
1.828.450
DeğiĢim
16
2012
4.277.830
DeğiĢim
41
2013
5.231.179
DeğiĢim
22
2014/3
5.644.492
Hayat/Hayat DıĢı Prim Üretimi
2010
357.610
2011
348.436
Prim ve Katkı Payı Üretimi Toplamı
2010
888.384
2011
1.015.539
Matematik KarĢılıklar ve Kar Payı Ġhtiyatları
2010
2.090.760
2011
2.027.283
Emeklilik Fon Büyüklüğü
2010
2.619.960
2011
3.030.070
Vade Gelimi ve Vefat Tazminat Ödemeleri
Vade Gelimi
2010
117.124
Vefat Tazminatı
2010
12.548
2011
147.320
DeğiĢim
26
2012
168.239
DeğiĢim
14
2013
257.875
DeğiĢim
53
2014/3
77.662
2011
15.445
DeğiĢim
23
2012
23.111
DeğiĢim
50
2013
32.154
DeğiĢim
39
2014/3
8.336
2011
162.765
DeğiĢim
26
2012
191.350
DeğiĢim
18
2013
290.029
DeğiĢim
52
2014/3
85.998
Toplam
2010
129.672
9
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
Teknik Sonuçlar
Hayat
2010
13.945
2011
34.447
DeğiĢim
147
2012
33.416
DeğiĢim
-3
2013
63.412
DeğiĢim
90
2014/3
9.823
Hayat DıĢı
2010
-226
2011
-7
DeğiĢim
+
2012
18
DeğiĢim
-
2013
16
DeğiĢim
-11
2014/3
22
Bireysel Emeklilik
2010
13.120
2011
5
DeğiĢim
-
2012
19.496
DeğiĢim
+
2013
-11.135
DeğiĢim
-
2014/3
74
2011
34.445
DeğiĢim
28
2012
52.929
DeğiĢim
54
2013
52.293
DeğiĢim
-1
2014/3
9.919
2011
57.222
DeğiĢim
-18
2012
63.514
DeğiĢim
11
2013
65.436
DeğiĢim
3
2014/3
22.859
2011
-13.582
DeğiĢim
35
2012
-10.768
DeğiĢim
-21
2013
-19.252
DeğiĢim
79
2014/3
-4.748
2011
78.085
DeğiĢim
-10
2012
105.675
DeğiĢim
35
2013
98.477
DeğiĢim
-7
2014/3
28.030
2011
430.162
DeğiĢim
-5
2012
524.680
DeğiĢim
22
2013
533.869
DeğiĢim
2
2014/3
502.021
2011
5.647.734
DeğiĢim
7
2012
7.222.090
DeğiĢim
28
2013
7.902.405
DeğiĢim
9
2014/3
8.326.708
Toplam
2010
26.839
Mali Gelir
2010
70.034
Mali Gider ve Diğer Giderler
2010
-10.041
Vergi Öncesi Kar
2010
86.832
Özkaynaklar
2010
450.646
Aktif Toplamı
2010
5.298.991
10
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
2.2
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
Ara döneme iliĢkin finansal göstergeler aĢağıda yer alan tabloda sunulmuĢtur:
BaĢlıca Finansal Göstergeler ve Rasyolar
Finansal Göstergeler Bin (TL)
2010
2011
2012
2013
2014/3
888.384
1.004.546
1.080.701
1.387.211
383.065
26.839
34.445
52.929
52.293
9.919
5.298.991
5.647.734
7.222.090
7.902.405
8.326.708
Nominal Sermaye
250.000
300.000
300.000
350.000
350.000
Özkaynaklar
450.646
430.162
524.680
533.869
502.021
Mali Gelir
70.034
57.222
63.514
65.436
22.859
Vergi Öncesi Kar
86.832
78.085
105.675
98.477
28.030
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Vergi Öncesi Kar/Özkaynaklar
19
18
20
18
6
Prim ve Katkı Payı Üretimi/Toplam Aktifler
17
18
15
18
5
9
8
7
7
6
Toplam Prim ve Katkı Payı Üretimi*
Toplam Teknik Kar
Toplam Aktifler
BaĢlıca Rasyolar
Özkaynaklar/Toplam Aktifler
* Toplam prim rakamına ferdi kaza branĢından elde edilen primler dahildir.
11
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
2.3
31 MART 2014 ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN MALĠ TABLOLAR:
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO
(Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ)
TL
VARLIKLAR
I- CARĠ VARLIKLAR
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
159.636.183
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
2.395.968.462
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
5.707.295.816
D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar
276.091
E- Diğer Alacaklar
6.554.986
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
G- Diğer Cari Varlıklar
17.237.683
41.903
I- Cari Varlıklar Toplamı
8.287.011.124
II- CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
-
B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar
-
C- Diğer Alacaklar
-
D- Finansal Varlıklar
8.762.193
E- Maddi Varlıklar
22.847.662
F- Maddi Olmayan Varlıklar
5.961.407
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
4.151
2.121.359
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
39.696.772
8.326.707.896
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
A- Finansal Borçlar
-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
5.861.136.041
1.097.226
8.280.403
E-Sigortacılık Teknik KarĢılıkları
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile KarĢılıkları
1.927.097.668
10.508.106
G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar
5.764.683
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
2.053.633
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
63
7.815.937.823
12
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO
(Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ)
TL
IV- UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
A- Finansal Borçlar
-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
-
C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar
-
D- Diğer Borçlar
-
E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları
-
F-Diğer Yükümlülükler ve KarĢılıkları
-
G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar
8.748.826
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
8.748.826
ÖZSERMAYE
V- ÖZSERMAYE
A- ÖdenmiĢ Sermaye
350.000.000
B- Sermaye Yedekleri
-
C- Kar Yedekleri
122.114.076
D- GeçmiĢ Yıllar Karları
6.887.574
E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-)
-
F-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
G-Dönem Net Karı
23.019.597
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
502.021.247
8.326.707.896
13
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
01 OCAK-31 MART 2014
ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU
(Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ)
TL
I-TEKNĠK BÖLÜM
A- Hayat DıĢı Teknik Gelir
B- Hayat DıĢı Teknik Gider(-)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B)
178.434
(156.095)
22.339
D- Hayat Teknik Gelir
129.974.270
E- Hayat Teknik Gider
(120.151.631)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
H- Emeklilik Teknik Gideri
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
9.822.639
37.121.486
(37.047.315)
74.171
II-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
22.339
9.822.639
74.171
9.919.149
K- Yatırım Gelirleri
22.858.905
L- Yatırım Giderleri (-)
(2.309.218)
M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve
Zararlar (+/-)
(2.439.239)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
23.019.597
14
Download

anadolu hayat emeklılık a