T.C
ÇATALCA ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2014/161
Davacý ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan isim ve hisseleri
gösterilen davalýlar aleyhine açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve
Tescil talepli davada, davacý ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan
Ýstanbul Ýli, Çatalca Ýlçesi, Ýzzettin Mah.129 ada132 ( eski 1962 )
parsel sayýlý taþýnmazlarýn tamamýnýn kamulaþtýrýlmasýna karar verilip,
Kamulaþtýrma Kanunu uyarýnca tüm iþlemlerin tamamlandýðý ancak
taraflar arasýnda uzlaþma saðlanamadýðý belirtilerek kamulaþtýrma
bedelinin tespiti ve taþýnmazýn idare adýna tescilitalep edilmiþ olup
kamulaþtýrma ile ilgili diðer bilgiler aþaðýda gösterilmiþtir.
1- ) Kamulaþtýrýlan taþýnmaz malýn tapuda kayýtlý olduðu yer,
mevkii, pafta, ada, parselnumarasý, yüzölçümü, vasfý: Ýstanbul Ýli,
Çatalca Ýlçesi, Ýzzettin Mah. 129 ada 132 ( eski1962 ) parsel sayýlý
taþýnmaz.
2- ) Taþýnmaz maliki ( DAVALILAR ):
1- FUAT BAÞARIR
2- SABAHATTÝN BAÞARIR
3- SEDAT NURÝ BAÞARIR
4- MELEK ÖKTEM
5- FERÝT BAÞARIR
6- FERÝHAPOLAT
7- SEMÝHA POLAT
8- NUSRET BAÞARIR
9- NEVZAT BAÞARIR
10- NÝYAZÝ ERGEN
11- NÝHAT ERGEN
12- MUKADDER TEZCAN
13- MÜNÝR ERGEN
14- BAHÝRE AYDIN
15- LÜTFÝYE ERGEN
16- BÜLENT ERGEN
17- AYTEN ÇOLAK
18- RIFAT ERGEN
19- SABÝHA ERGEN
20- MERAL ATAK
21- METÝN ERGEN
22- ÞENAY GÜNAY
23- DÝLEK ÖZCAN
24- ABDÜLHAKÝM ERGEN
25- HÜSEYÝN DÖNMEZ
26- SADET DÖNMEZ
27- SALÝHA ÖZDEMÝR
28- HASAN DÖNMEZ
29- SONGÜL DÖNMEZ
30- CENGÝZ DÖNMEZ
31- AYÞE IÞIK YILDIRIM
32- HÜSNÜ DÖNMEZ
33- COÞKUN DÖNMEZ
34- HALÝSE ERKAN
35- FERÝT ÖZÜN
36- FUAT ÖZÜN
37- NERÝMAN ÖKTEM
38- MAHÝDE ÖKTEM
39- NEÞET YALÇIN
40- ZAFER TARKAN
41- REFÝK ÇETÝNKAYA
42- MÜESSER TARKAN
43- MÜNEVVER GONCA
44- ORHAN AKSO
45- AYTEN ARI KAN
46- NURTEN AKGÜNAY
47- DOHAN AKSOY
48- AYDIN AKGÜNAY
49- SAÝM AKGÜNAY
50- YAÞAR AKGÜNAY
51- NEZÝHA ÖZBAY
52- NERÝMAN FÝDA
53- ZEHRA ARSLAN
54- FATMA YÜKSEL
55- MERAL MANDACI
56- SACÝDE GÜNEÞDOGAN
3- ) Kamulaþtýrmayý yapan idarenin adý: ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
4-) Davalýlar 2942 sayýlý kanunun 4650 sayýlý yasayla deðiþik 14. maddesi
uyarýnca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma
iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý adli yargýda
düzeltim davasý açabilirler.
5- ) Açýlacak davalarda husumetin kime yöneltileceði: ÝSKÝ GENEL
MÜDÜRLÜÐÜ
6- ) 2942 sayýlý kanunun 4650 sayýlý yasayla deðiþik 14. maddesinde
öngörülen 30 günlükyasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý
idari yargýda iptal davaþý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin
durdurulmasý kararýný aldýklarýný belgelendiremedikleri takdirde
kamulaþtýrma iþlemi keþinleþecek ve mahkememizce tespit edilecek
kamulaþtýrma bedeliüzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan
idare adýna tescil edilecektir.
7- ) Mahkemizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri
adýna, Vakýfbank Validesultan Þubesine yatýrýlacaktýr.
8-) Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin
dava dilekçesinin teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu'nun 5. maddesi ile deðiþik
10/4 maddesiuyarýnca duyurulur.04/04/2014
(Basýn: 30740) www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc çatalca asliye 2. hukuk mahkemesinden kamulaştırma ilanı