ÝLAN
MANAVGAT
4.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2014/129 Esas
KARAR NO: 2014/250
Davacý BÝRGÜL ARTUT aleyhine
mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý
Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yalpan açýk
yargýlamasý sonunda;
Mahkememizin yukarýda esas ve karar
numarasý yazýlý dosyasýnda; Mersin ili, Tororslar
ilçesi, Arslanköy, 36 cilt, 121 hane, 72 BSN,
16508580212 TC kimlik numaralý Birgül Artut'un
olan isminin “BÝRGÜL ADA” olarak
deðiþtirilmesine 15 günlük temyiz yolu açýk
olmak üzere verilen karar teblið yerine geçmek
suretiyle ilanen teblið olunur. 07/07/2014
(Basýn Ýlan Kurumu Antalya) BÝK: 4192
Download

21.08.2014 4 Asliye Hukuk