T.C. YUSUFELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/14 Esas
21/02/2014
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Kendisinden uzun süredir haber alınamayan, ölmüş olması muhtemel olan ve gaipliğine karar
verilmesi talep edilen Artvin ili Yusufeli ilçesi Tarakçılar köyü cilt no: 48 hane no: 16’da nüfusa kayıtlı
Mehmet ve Hava oğlu 03/04/1930 Yusufeli doğumlu 13255635156 T.C kimlik numaralı Ziya DEMİR
hakkında bilgisi olanların TMK'nın 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren 6
ay içinde mahkememizin 2014/14 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 18997- www.bik.gov.tr)
21/02/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/211 Esas
DAVACI: MALİYE HAZİNESİ'NE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMET MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALI: KAYYIM (İSTANBUL DEFTERDARI)
Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının
yapılan incelemesinde;
Davacı vekilinin dava dilekçesinde İstanbul ili, Fatih ilçesi, Bayramçavuş Mahallesi, Kumkapı
Liman Caddesinde bulunan 186 ada, 27 parsel 53,00 m2 sahalı, kargir ev vasıflı taşınmazı
malikleri olan Gavril Kızı Maryant Yakofoğlu ile Evlembia Tığlıoğlu adlarına kayıtlı olan
kişilerin gaip olduğunu, taşınmazın 10 yıldır kayyımla idare edildiğini, aradan 10 yıllık sürenin
geçtiğini bu nedenle T.M.K.Nun 588 maddesi gereğince Gavril Kızı Maryant Yakofoğlu ile
Evlembia Tığlıoğlu gaipliklerine karar verilmesi istenmiş ve mahkemece ilan yapılmasına karar
verilmiş olmakla; yukarıda yazılı taşınmazın maliklerinin hayatta olup olmadığı, hakkında
malumatı olan kişilerin T.M.K.Nun 33. gereğince ilan tarihini müteakip 6 ay içinde
(Bas›n: 37099- www.bik.gov.tr)
mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/82 Esas
26/03/2014
MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında
mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Davacı MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ'nün hasımsız
olarak mahkememizde açmış olduğu davası ara kararı nedeniyle; İstanbul İli Kartal İlçesi
Hürriyet Mah./Köy nüfusunda kayıtlı, Arif ve Refiye evladı, 13/12/1932 Varbyane/Bulgaristan
doğumlu, 60772529222 TC kimlik numaralı dul olarak 11/10/2013 tarihinde vefat eden SANİE
FİLİZ'İN bütün yapılan araştırmalara rağmen varsa çocuklarına ve üst soyuna rastlanmadığından,
murisin mirasçısı olanların ilanın yapıldığı günden itibaren 1 yıl içinde mahkememizin 2014/82
esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri başvuran olmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası
açma hakkı saklı kalmak üzere Hazinenin mirasçı olarak kabul edileceği hususu ilanen tebliğ
(Bas›n: 37094- www.bik.gov.tr)
olunur. 26/03/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2009/1295 Esas
KARAR NO: 2011/755
Davacı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık
yargılaması sonunda; davanın kabulüne, 5.670,07. TL. Alacağın ödeme tarihi olan 13.04.2009
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen
alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Davalılar: 1- KAZIM (KASIM) CESUROĞLU - Bahçelievler mah. İst. Şehitleri cad. No. 18 iş kapı
no.4 Bahçelievler- İst.
2- HÜÇSEYİN DOĞAN- F. Çakmak mah. Esen sok. 54/7 Kayseri
3- MİTHAT DUYAN- Taşhan cad. Yalı apt. B Blok no.28 Bakırköy- İstanbul
HÜKÜM:
Yukarıda ad ve adresleri yazılı davalılar adına, daha önce duruşma gün ve saati bildirilmiş
olduğundan bu kez adına kararın ilanen tebliğine, temyizi kabil olarak verilen kararın ilanından 7
gün sonra tarafına tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde temyiz
haklarının bulunduğuna, temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususunun kararın
(Bas›n: 37098- www.bik.gov.tr)
tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 02.06.2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/74 Esas
26/05/2014
Konu: Gaiplik İlanı
MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜD ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI
arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;
Fatih ilçesi, Haraçcı Karaahmet mahallesinde bulunan 1025 ada, 10 parsel sayılı taşınmazda gaip
Süleymanoğlu Divrikli Ali'nin hissesine düşen 21.533,20 TL'nin birikmiş nema ve faizleriyle birlikte
Hazine hesabına aktarılmasına karar verilmesi talep edilmiş olmakla,
Yukarıda adı yazılı Süleyman oğlu Divrikli Ali hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın
tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi, malumatlarının İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2013/74 esas sayılı dosyasına vermeleri hususu M.K.nun 33 ve devamı maddeleri gereğince ilan
(Bas›n: 37092- www.bik.gov.tr)
olunur. 26/05/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2012/279 Esas
27/05/2014
Davacı, MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ vekili
tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
İstanbul, Fatih ilçesi, Müftüali Mah. Cingöz Sokağı'nda bulunan 244 pafta, 2459 ada, 11 no.lu
parselde kayıtlı 99,43 m2 yüz ölçümlü kargir ev vasıflı taşınmazın 1/2 hisse maliki Musa kızı
Hayriye'nin gaip olması nedeniyle İstanbul 3. (Kapatılan Fatih 2. Sulh Hukuk) Sulh Hukuk
Mahkemesi'nin 05/11/2001 tarih 2001/601 E. 2001/601 K. Sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı'nın
kayyım tayin edildiği, taşınmazın satıldığı, gaibin hissesine düşen 31.175,45 TL'nin faiziyle
birlikte Vakıfbank Cağaloğlu nezdinde açılan hesapta olduğunun bildirildiği, taşınmazın kayyımla
idare süresinin dolduğu belirtilerek, yukarıda adı geçenin gaipliğine ve dava konusu taşınmazın
gaip hissesinin satışına ait kayyım hesaplarındaki paralarının Hazine'ye devrine karar verilmesi
talep edilmiş olmakla, gaipliği istenen Musa kızı Hayriye ya da mirasçıları hakkında malumatları
olan kimselerin -1- aylık süre içinde mahkememizin 2012/ 279 E. sayılı dosyasından bahisle
mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri
ilan olunur. 27/05/2014
(Bas›n: 37097- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/219 Esas
27/05/2014
MALİYE HAZİNESİ'ne İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından
mahkememizde açılan Gaiplik davası nedeniyle;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Abdi Subaşı Mahallesinde bulunan, 2262 Ada, 43 Parsel sayılı, 68,00 m2
yüzölçümlü ahşap ev vasıflı taşınmazın 7/16 hisse maliki Todori oğlu Haralambos'un gaip olması
nedeniyle İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/10/2002 tarih 2002/322 E. 2002/818 K.
Sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresinin
10 yılı doldurmuş bulunduğundan yukarıda adı geçenin gaipliğine ve dava konusu taşınmazın
Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen gaip yada mirasçıları
hakkında malumatları olan kimselerin -1- aylık süre içinde mahkememizin 2013/219 E. sayılı
dosyasından bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu
(Bas›n: 37096- www.bik.gov.tr)
ve adresi bildirmeleri ilan olunur. 27/05/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

18997-37099-37094-37098-37092-37097