T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Sayı : 29016
Mükerrer
31 Mayıs 2014
CUMARTESİ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-4213
28 Mayıs 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
31 Mayıs 2014 tarihinde Tanzanya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-133-291
28 Mayıs 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 28/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4213 sayılı yazınız.
31 Mayıs 2014 tarihinde Tanzanya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 4. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016 (Mükerrer)
YÖNETMELİK
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/1/2010 tarihli ve 27465 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Rektör tarafından okul öncesi
eğitim konularında araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye ve istekleri halinde Merkez faaliyetleriyle ilgili kamu veya
özel kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/1/2010
27465
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
31 Mayıs 2014
CUMARTESİ
Sayı : 29016
Mükerrer
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 4. Sulh Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/737
Karar No :2013/931
Davacı
: K.H.
Müşteki
: SAAD ALLAH, Arif ve Emine oğlu, 14/06/1971 doğumlu, Suriye
vatandaşı, açık adresi belli değil.
Sanık
: KASIM YÜKSEL, İbrahim ve Elif oğlu, 01/12/1968 OĞUZELİ
doğumlu, GAZİANTEP, OĞUZELİ, Güllük mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Emek Mah. Ali Nadi Ünler Bul. No: 31/7 Şehitkamil/
GAZİANTEP TC Kimlik No: 31087593758
Suç
: Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma
Suç Tarihi/Saati : 12/06/2013
Suç Yeri
: Gaziantep
Karar Tarihi
: 20/12/2013
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden
olma suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda sanık hakkında Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olmakla, Suriye vatandaşı ve şikayetçi Müşteki
SAAD ALLAH'ın açık adresi olmadığından Mahkememiz Gerekçeli Kararının tebliğ edilemediği
anlaşılmakla;
1 - 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz, olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4155
—— • ——

Alanya 4. Sulh Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/1464
Karar No : 2011/545
Mahkememizin 28/10/2011 tarih, 2011/1464 esas, 2011/545 karar sayılı kararı ile; Andrey
ve Svetlana kızı, 04/05/1988 Rusya D.lu, sanık Olga VASILEVA hakkında; hakkında 5683 sayılı
kanunun 26 ve 5237 sayılı TCK'nun 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle
mahkememize kamu davası açılmış ise de; suç yerinin Antalya ili olduğu anlaşıldığından
mahkememizin Yetkisizliğine karar verilmiş olup gıyabında verilen karar sanığa tebliğ
edilememiştir.
Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Olga VASILEVA'ya tebliğine ve kararın Resmi
Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.
4156
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016 (Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
1
YÖNETMELİK
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2
İLÂN BÖLÜMÜ
3
Yargı İlânları
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete