2013/341 ESAS
T.C. ŞANLIURFA 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 264 Ada, 28 Parsel, Zemin
Kat, 1 nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dükkan. Bina topoğrafik olarak düz bir alan
üzerinde olup, kentsel yerleşimin yoğun olduğu bir yerdedir. Özellikle Divan Cadde'si ve
Meşarkiye Caddesi üzerinde sosyal ve ticari faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği; bu
alanda bulunan binaların bodrum ve zemin katlarının sosyal ve ticari amaçlı olarak
kullanıldığı, yakın çevresinde küçük esnaf, park ve cami bulunmaktadır. Kapalı çarşıya,
eski sebze haline, Haşimiye meydanına ve Balıklıgöle yakındır. Arsa vasıflı olup üzerinde
yapı bulunmaktadır. Parsel üzerinde zemin katta tek dükkan bulunmaktadır. Toplamda
25 M kullanım alanına sahip olup, Hatipoğlu toptancı bayii olarak kullanılmaktadır. Dış
cephesi kepenk sistem olup yerler karo duvarları boyalı bir dükkandır.
Adresi
: Kurtuluş Mahallesi Meşarkiye Cad. 1 Nolu Dükkan Merkez/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 25 m2
Arsa Payı : 3/24
İmar Durumu : Şanlıurfa Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 1/1000'lik
uygulama imar planında söz konusu parsel her türlü yapılaşmada Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulundan onay alınması gerekmektedir. Bitişik nizam 2 kat imarlı
konut ve ticaret alanlı olup Taks.1.00 Kaks: 1,90 olacak şekilde yapılaşma koşulları
bulunmaktadır.
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 20/06/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 15/07/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ / ADLİYE AVLUSU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/341 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 24274 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. BİSMİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN /
BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2012/351 Esas
DAVALILAR :
1- REMZİYE ERTEKİN
2- UĞUR ERTEKİN
3- DENİZ DEMİREL
4- MUSTAFA ERTEKİN
5- HÜLYA ERTEKİN
6- DERYA ERTEKİN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali
davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma
gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle
tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 02/05/2014 günü saat: 13:45'da duruşmada bizzat
hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde
H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya
yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 24314 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANTALYA 4. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/348
İLAN
Davacı FATMA ARIKAN tarafından davalı YILMAZ ARIKAN aleyhine
açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davasında tüm
aramalara rağmen adresi tesbit edilip tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine
karar verilmiş olup;
Davalı YILMAZ ARIKAN (TC: 124463446700 Süleyman ve Şerife'den
olma Gölhisar 02/02/1974 doğumlu)'a tebligatın, adı geçen davalıya duruşma
gününün 06/06/2014 günü saat 08,50'a bırakılmasına karar verildiğinden,
HMK'un 122.129. ve 317. maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile
birlikte duruşmaya gelmediği takdirde, davacının ortak çocuklarının velayetini
istediği, çocukların her biri için 200,00 er TL tedbir nafakası istediği, kendisi için
aylık 300,00 TL tebdir nafakası istediği, ayrıca maddi ve manevi tazminat olarak
30.000,00 TL istediği ayrıca ziynet eşyalarına ilişkin istemleri olduğu göz önüne
alınarak, yokluğunda da dava sonuçlandırılacağından, dava dilekçesinin tebliği
yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
B.: 24024 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/391 Esas
İLAN
Davacı Hatice Bek tarafından Mahkememizde açılan Gaipliğe karar
verilmesi davasında;
Süleyman oğlu 20/10/1945 Salihli doğumlu Arif BEK'ten 30 yıldan bu
yana hiç haber alınamadığından TMK'nın 32 ve müteakip maddelerine göre Arif
BEK'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmekle, ARİF BEK'in kendisinden veya
bu şahsın hayatından ve ölümünden bilgisi olanların TMK'nın 33.maddesine göre
ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2014/391 esas sayılı
dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK.'nın 35.maddesine göre ARİF
BEK'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
: 59893154048
: ARİF BEK
: SÜLEYMAN
: HURİYE
: 20/10/1945 : SALİHLİ
B.: 24284 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2013/34
KARAR NO : 2013/65
Davacı Türk Standartları Enstitüsü tarafından, davalı Saraçoğlu
Otomotiv İth.İhr.Ltd.Şti. aleyhine açılan davanın mahkememizce yapılan
yargılaması sonunda;
"Davanın kısmen kabulü ile, davacının tescilli TSE ibareli
markasına davalının vaki tecavüzünün önlenmesine, TSE markası ile ilgili
basılı ürün ve materyal var ise toplatılmasına, 18.880,00 TL. maddi ve
takdiren 16.000,00 TL. manevi tazminatın, 26/10/2007 tarihinden itibaren
ticari reeskont faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla
talebin reddine, karar kesinleştiğinde özetinin, masrafı davalıdan alınmak
suretiyle ülke genelinde yayınlanan tirajı yüksek gazetelerden birinde bir
kez ilanına,"
Dair mahkememize verilen 2013/34 Esas-2013/65 Karar sayılı
26/03/2013 tarihli ilanı kesinleşmiş olmakla, hüküm özeti ilan olunur.
B.: 23918 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc şanlıurfa 4. icra dairesi t tc bis