T.C. DİDİM (YENİHİSAR) İCRA DAİRESİ
2011/2462 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
Taşınmaz Özellikleri: Aydın İl, Didim İlçe, 838 Ada, 12 Parsel, Didim Mah.
Karakuyu Mevkii, Zemin kat 7 nolu dükkan. Taşınmazın bulunduğu bina takriben
15 yıllık olup, takriben 60 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Dükkanın yerleri
seramik kaplama olup, ön cephesi camekan, alüminyum doğramadır.
Çevresel Özellikleri: Didim'in nezih bölgelerinden olup, Yenihisar
Postahanesine yaklaşık 100 m, Akatürk Caddesine 250 m., Altınkum'a 2,5 km,
mesafededir. Ulaşım olanakları Atatürk bulvarı ve Ege Caddesinden
sağlanmaktadır.
Adresi
: Efeler Mah. Kavala Cad. No:15 Zemin Kat Evrim Emlak
Yanı (KuzeyBatı Cephesi) Didim / AYDIN
Yüzölçümü
: 407,42 m2
: 12/150
Arsa Payı
İmar Durumu
: Uygulama imar planında A-3 katlı konut alanıdır.
Kıymeti
: 150.000,00 TL (Didim İcra Huk. Mah.nin 2014/88 Es,
2014/167 karar sayılı kararı ile tespit edilen)
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapudan alınır, (depo eklentisi vardır.)
1. Satış Günü
: 28/09/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 23/10/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: İtfaiye toplantı salonu, Otogar karşısı DİDİM
Satış şartları :
1- İhale açık anırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artınnadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflan alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2462 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 53826 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KİLİS 7 ARALİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen
yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna Özgeçmişlerini, bir adet
fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
2. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı
dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı
fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca
onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve
yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula
başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı
Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi
tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.
Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin
edilebilir.
Fakülte
Meslek
Yüksekokulu
Bölümü
Bitkisel ve
Hayvansal
Üretim
Gıda İşleme
Unvanı
Prof.
Yrd.
Doç.
Derece
Adet
1
1
5
1
Açıklama
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve İslahı
Alanında Doçentlik Belgesine Sahip
Olup, Çayır ve Mera Alanında
Çalışmaları Bulunmak.
Analitik Kimya Alanında Doktora
Yapmış Olup, Antioksidanlar Üzerine
Çalışmaları Olmak.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 52972 www.bik.gov.tr
YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/234 Esas
Konu: İlan
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda
açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen BİROL IŞIK'tan 1987 tarihinden bugüne
kadar haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi talep olunmakla, BİROL IŞIK hakkında
bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren altı ay içinde mahkememize müracaat etmeleri TMK'mn
33. Maddesi uyarınca İLAN olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 32440947126
ADI SOYADİ
: BİROL IŞIK
BABA ADI
: SIDKI
ANA ADI
: VUSLAT
DOĞUM TARİHİ : 18/02/1948
DOĞUM YERİ
: KIRKLARELİ
İKAMETGAH ADRESİ: Sahil Mah Manolya Sok No:45 İç kapı no: 27 Çiftlikköy/YALOVA
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 53803 www.bik.gov.tr
Örnek No:25*
T.C. İSTANBUL 3, İCRA
DAİRESİ
2015/5894 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri
yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci
artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde
yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda
belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka
paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize
başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 27/04/2015 günü,
saat 12:10 -12:15
2. İhale Tarihi : 12/05/2015 günü,
saat 12:10 -12:15 arası
: NATUREL OTOPARK (KAPALI
İhale Yeri
OTOPARK) GARANTİ
BANKASI GEN.MD- BEŞİKTAŞ
Takdir
Cinsi (Mahiyeti
ve Önemli
No Edilen Adedi KDV
Değer TL
Nitelikleri)
1 55.000,00
1
%1 34E7918 Plakalı,
2004 Model,
MERCEDES
Marka, CLK 320
Tipli, Yakıt Tipi
Benzin, Rengi
Mavi, Aracın
anahtarı ve ruhsatı
var, muhtelif
yerlerinde çizikler
var
(İİK m.114/1,114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki
uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
gelmektedir.
B.: 54161 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ