T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/38 TLMT.
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/05/2014
1. İhale Tarihi: 26/06/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
2. İhale Tarihi: 11/07/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
İhale Yeri: ÖZ SAKARYA ÇELİKLER YEDİEMİN NAK.İNŞ.TAAH.VE SAN TİC.LTD ŞTİ.: Yağcılar Mh.
Kumköy Sk. Bilano Adapazarı No
Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
32.000,00
1
%1 54B4162 Plakalı, 2011 Model, FORD Marka,
DA3/ FOCUS Tipli, BY07396 Motor No'lu
WF0PXXWPDPBY07396 Şasi No'lu, Siyah renkli, ön
sağ çamurluk üzerinde hafif sürtme izi ve küçük
çaplı muhtelif çizikler var, heçbek cinsli, koltuk
sayısı 5 adet, benzinlidir.
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e
(Bas›n: 34488- www.bik.gov.tr)
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/5629 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin
alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 23/05/2014
1. İhale Tarihi: 26/06/2014 günü, saat 11:30 - 11:32 arası.
2. İhale Tarihi: 15/07/2014 günü, saat 11:30 - 11:32 arası.
İhale Yeri: ANKARA 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
542.000,00
1
%18 06c1052 Plakalı, 2012 Model,
KARSAN Marka, J9 UZUN CLASS
B AC Tipli, ATO dan alınan rapora
göre; 2012 Model Karsan J9 Uzun
Class B AC araç değerinde
yaklaşık 52,000 TL, ayrıca C
değerinde ilişkin olarak
490.000,00 TL olarak değer tespit
edilmiştir.
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e
(Bas›n: 34471- www.bik.gov.tr)
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2010/773 Esas
KARAR NO: 2013/201
Davacı İBRAHİM KILINÇ tarafından davalı Erhan KAYNAR aleyhine mahkememizde
açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Erhan KAYNAR’ın bildirilen adresine dava dilekçesi, duruşma günü,
bilirkişi raporu, gerekçeli karar tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasından
da bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından davalı adına ilanen tebligat yapılmasına
karar verilmiş olup, dava konusu yapılan İstanbul İli, Esenler ilçesi, 4 pafta, 3033
parsel üzerinde bulunan 2. Bodrum 15/243 hisseli taşınmazı davacının 30.000,00
TL.ye davalıdan satın aldığı, ancak davalının parayı almasına rağmen tapuda devri
yapmadığını, bu nedenle dava konusu taşınmazın tapuda adına tesciline karar
verilmesine ilişkin açılan Tapu İptali ve Tescil davasında 09/04/2013 günü verilen
karar gereğince Açılan davanın KABULÜ ile, Esenler ilçesi, Fevzi Çakmak Mah, 4
pafta, 3033 parsel üzerinde bulunan yapının 2. Bodrum 15/243 hisseli taşınmazın
davalı adına olan kaydının İPTALİ ile davacı adına TESCİLİNE, karar örneğinin ilgili
Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, alınması gerekli 3.868,93 TL'den peşin alınan
445,50 TL ve tamamlama harcı 396,00 TL'nin mahsubu ile bakiye 3.027,43 TL ilam
harcının davalıdan alınıp hazineye irat kaydına, davacının yapmış olduğu ilk dava
açma gideri, peşin harç, tamamlama harcı, keşif ve bilirkişi ücreti, tebligat ve
yazışma giderleri olarak toplam 2.349,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp
davacıya verilmesine karar verilmiş olduğundan iş bu ilanın yayınlanmasından
itibaren 22 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur.
(Bas›n: 34398- www.bik.gov.tr)
23/05/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/140
Davacı EMLEK TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından
hasımsız olarak açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı tarafından dava dilekçesi ile; Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı No: 17 (17/1)
D: 9 Avcılar/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 651185 sicil
numarasında kayıtlı bulunan davacı EMLEK TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ile ilgili olarak açılmış İflasın Ertelenmesi davasında:
- İİK'nun 166/2 ve 179/a maddelerinin amir hükümleri uyarınca envanterlerinin
düzenlenmesi ve davacı yanın talebi doğrultusunda yönetim kurulu kararlarının
onaylanması, keza şirket müdürlerinin temsil ve ilzam yetkisinin tedbiren kısmen
kısıtlanarak yapılacak işlemlerin geçerliliğinin onaylanması yetkileri ile sınırlı tutulmak
suretiyle bu amacı gerçekleştirmek üzere yeminli mali müşavir Derya Coşkun'un resen
denetçi kayyım olarak atanmasına, kayyımın şirketler mal varlıklarının korunması,
iyileştirme projesinin uygulanması, alacakların korunması alacaklılar arasında farklılık ve
eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasının denetlemekle görevlendirildiği hususu ile,
- Borçlu şirket tarafından iflasın ertelenmesine ilişkin bu davanın açıldığının,
- İflasın ertelenmesi talebi nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya
tüzel kişilerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize
başvurarak alacakları ve alacaklarının dayanağı ilgi ve belgeleri de ibraz etmek suretiyle
müdahale talep edebilecekleri,
- Bu süre içinde müdahale talebinde bulunmayanların müdahalelerinin kabul
edilmeyeceği,
- Duruşma günü olan 08/07/2014 günü saat: 10:00’da mahkememizde hazır
bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz etmeleri gerektiği,
kendilerini yapılacak olan duruşma da kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, aksi
takdirde HMK'nun 316. ve devamı maddeleri gereğince, gıyaplarında yargılama yapılıp
hüküm kurulacağı hususu ilan olunur. 26/05/2014
(Bas›n: 34498- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 18. ASLİYE
CEZA MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/448
KARAR NO: 2013/918
Dolandırıcılık suçundan sanık 31.10.2013 tarihli ilamı ile TCK. 157/1
50/1-a 52/2 maddeleri gereği 7.300.TL. ADLİ PARA CEZASI ve 600.TL.
ADLİ PARA CEZASI, TCK. 157/1 50/1-a 52/2 maddeleri gereği 7.300.TL.
ADLİ PARA CEZASI ve 600.TL. ADLİ PARA CEZALARI ile hükümlü Hasan
oğlu 03.02.1984 doğumlu HAKAN GÜLKAYA hakkındaki kararın ilamı bütün
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye
kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının nenşir tarihinden itibaren 15 gün
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden
alınacağı ilan olunur. 07.05.2014
(Bas›n: 34457- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

34488-34471-34398-34498