İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/6 Esas
KARAR NO: 2013/204
Davacı ATAR MOBİLYA DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının
yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1- Davanın KABULÜNE,
İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Bornova-7366 sicil numarasında kayıtlı davacı ATAR
MOBİLYA DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nin iflasının İİK'nun 179
maddesi gereğince 04/06/2012 tarihinden itibaren 1 YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,
2- İflasın ertelenmesine karar verilen davacı şirket mal varlığının korunması için
alacaklılarının menfaatleri de dikkate alınarak İİK'nun 179/b maddesinin 1-2, 3 fıkraları
gereğince;
a-Taşınır taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ve İİK'nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar
için haciz yolu ile yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere borçlu davacı şirket
aleyhine 6183 sayılı yasaya göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere mevcut ve ileride
yapılacak tüm takiplerin durmasına,
b-Taşınır taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlamış ve başlayacak takiplerde işleyecek ve mevcut
rehin ile karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak kaydı ile muhafaza tedbirleri
alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,
c-Davacı şirkete ait taşınmazla nakil vasıtaların ve işletme içindeki içindeki teferruat
taşınır malların ihtiyati haciz konulduğu taktirde üretim ve çalışmayı aksatmaması
bakımından muhafaza altına alınmalarının veya bulundukları yerden çıkarılmalarının ve
satışlarının ihtiyati tedbir yolu ile ÖNLENMESİNE,
d-Davacı şirket tarafından üretime arz edilmek üzere satın alınan ve alınacak ham
madde, mamul, yarı mamul, imalata hazır asıl ve yardımcı malzemeler ile stoklara
üretimin devamının sağlanması amacı ile İhtiyati Haciz konulmasının TEDBİREN
ÖNLENMESİNE,
e-Davacı şirkete ait ihracat sonucu oluşan mal bedelleri ile ihracat nedeni ile
kararlaştırılan KDV, ÖTV, mal bedellerine, iadelerine, vergi daireleri, TC Merkez Bankası
ve diğer bankalara intikal eden veya tahakkuk eden bu tür mevduat ve alacakların
üzerine (vergi dairelerinde yapılacak mahsuplar hariç) haciz konulmasının ve bu
alacaklarla ilgili olarak paralar ve mallara takas mahsup gibi isteklerle alacaklılar
tarafından fiilen veya haciz yolu ile el konulmasının ihtiyati tedbir yolu ile ÖNLENMESİNE,
f-Davacı şirkete ait olup, ilk tedbir tarihi olan 28/06/2012 tarihinden sonra bankalara
intikal eden veya tahakkuk eden her türlü mevduata ve alacaklar üzerine haciz
konulmasının ve alacaklılar tarafından fiilen veya haciz yolu ile el konulmasının ihtiyati
tedbir yolu ile ÖNLENMESİNE,
g-Davacı şirketin borçlu olduğu senetlerin protesto edildiği taktirde TC Merkez Bankası
bültenlerine geçirilmesinin tedbiren ÖNLENMESİNE,
h-Şirketin mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller ve üretim araçlarının erteleme
süresinin sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DEVRİNİN ÖNLENMESİNE,
3- İİK'nun 179 maddesi uyarınca davacı şirketin organlarının görev ve sorumluluklarının
aynen devamına, ancak şirketin mal varlığı ile alacaklılarının haklarının korunması için
yönetim organının karar ve işleminin kayyımın onayına bağlı olmasına,
4- Kayyım olarak mali müşavir HÜLYA ERSOY'un atanmasına,
5- Kayyıma gerektiğinde artırılmak üzere şimdilik aylık 2.500,00 TL ücret taktirine ve bu
ücretin şirket bünyesinden ödenmesine,
6- Kayyımın 3'er aylık devreler halinde rapor düzenleyerek mahkememize vermesine,
7- Erteleme kararının hüküm fıkrasının İİK'nun 179-A maddesi gereğince 166-2
maddesindeki usul ile ilanına ve gerekli bildirimlerin yapılmasına,
8- Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
9- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davanın mahiyeti icabı davacının üzerinden
bırakılmasına,
Dair; Davacı Atar Mobilya vekili Av. KEMAL KIYAK, Asli müdahil Aktuna ahşap ltd.şti
vekili av. DUYGU MORAL Asli müdahil Bakış pvc ltd. şti. vekili av. BÜLENT EROL Asli
müdahil Berkfa mob.dek.orman ürün. vekili av. BERİL YARAR Asli müdahil BGP inşaat
ltd.şti vekili av. FERHAT OLGUNÇELİK Asli müdahil Emin hacıali vekili av. FERHAT EĞİNÇ
Asli müdahil Finansbank aş vekili av. MURAT KARABULUT Asli müdahil Gökay boya ve
kimya ltd şti vekili av. ESİN ŞİMŞEK Asli müdahil Gökhan şahin boya ltd.şti vekili av. ARDA
AKINCI Asli müdahil Haşep kaplama san.ve tic.aş. vekili av. BÜLENT EROL Asli müdahil
Hsbc bank A.Ş. vekili av. NURGUNER EREKUL Asli müdahil T.C. Ziraat bankası aş. vekili
av. EVRİM DOĞAN Asli müdahil TEB tüketici finansman a.ş vekili av. SÜLEYMAN TOMAS
Asli müdahil Türkiye iş bankası aş vekili av. ÖZLEM AVŞAROĞLU Asli müdahil Çamsar
orm.ürün.vekili Av.DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI Asli müdahil Çağlayan ahşap
ltd.şti. vekili Av. NESLİHAN KAVUN AKAR'ın yüzlerine karşı diğer müdahillerin
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren İİK'nun 164. Maddesi gereğince 10 gün içinde
Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere alenen verilen karar usulen okunup anlatıldı.
06/11/2013
T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
HMK 304. MADDESİNE GÖRE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ
ESAS NO: 2013/6 Esas
KARAR NO: 2013/204
HAKİM: ATİLLA METEHAN 31446
KATİP: MUSTAFA SELVİ 140639
Davacı vekili Av. Kemal Kıyak tarafından verilen tarih ve 2013/6 Esas sayılı ve
08/11/2013 havale tarihli tavzih talepli dilekçe ve eki belgeler incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Dilekçe ve dosya kapsamına göre talebin esasen maddi hatanın düzeltilmesini
kapsadığı anlaşılmakla, Mahkememizin 2013/6 esas sayılı ve 06/11/2013 tarihli duruşma
zaptının HÜKÜM kısmının aşağıdaki gibi maddi hatanın düzeltilmesine karar vermek
gerekmiştir.
KARAR:
Mahkememizin 06/11/2013 tarih ve 2013/6 Esas sayılı duruşma zaptının Hüküm
kısmının, HMK'nun 304. Maddesine göre 1. Maddesine, Mahkememizin karar tarihi olan
06/11/2013 tarihi eklenerek,
"...Davanın KABULÜNE,
İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Bornova-7366 sicil numarasında kayıtlı davacı ATAR
MOBİLYA DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nin iflasının İİK'nun 179
maddesi gereğince 06/11/2013 tarihinden itibaren 1 YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,..."
şeklinde maddi hatanın düzeltilmesine,
Mahkememizin 06/11/2013 tarih ve 2013/6 esas sayılı duruşma zaptının Hüküm
kısmının 2. Maddesinin F bendinin; tedbir tarihi olan 09/01/2013 tarihi eklenerek,
"...f-Davacı şirkete ait olup, ilk tedbir tarihi olan 09/01/2013 tarihinden sonra bankalara
intikal eden veya tahakkuk eden her türlü mevduata ve alacaklar üzerine haciz
konulmasının ve alacaklılar tarafından fiilen veya haciz yolu ile el konulmasının ihtiyati
tedbir yolu ile ÖNLENMESİNE,..." şeklinde maddi hatanın düzeltilmesine,
Yargıtay yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi. 13/11/2013
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/04/2014
(Bas›n: 43721- www.bik.gov.tr)
Download

Eki için tıklayınız