8
7
9
1
ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
INTEGRATED WOOD INDUSTRY & TRADE CO.
ÇAMSAN ENTEGRE
AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FALİYET RAPORU
01.01.2013 - 31.12.2013
ÖDENMİŞ SERMAYE : 40.000.000 TL.
İÇİNDEKİLER
.................................
4
Genel Kurul Davet İlanı
.........................................
6
3.
Genel Kurul Gündemi
..........................................
7
4.
Vekaletname
. ................................................
8
5.
Genel Bilgiler
................................................
9
6.
Sermaye Yapısı
................................................
11
7.
Yönetim Kurulu Üyeleri
........................................
12
8.
Üst Düzey Yöneticiler
.........................................
12
9.
Personel Sayıları
..............................................
13
......................
13
11. Gelir Tablosu
................................................
14
12. Bilanço
................................................
15
1.
Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
2.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar
...........................
17
...............
17
13
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
14
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
15. Finansal Durum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
.......................
19
.................................................
20
16. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi
17. Diğer Konular
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2013 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Değerli Ortaklarımız ve değerli konuklarımız.
Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere düzenlediğimiz 36.dönem Olağan
Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 2012 yılı sonunda
başladığımız yaklaşık 30 Milyon Euro tutarındaki Tutkal Fabrikası, Emprenye Tesisi, Parke
Hattı ve Kaplama Presi yatırımları planlanan programlara uygun olarak 2013 yılında
tamamlanmış ve tüm yeni tesislerimiz faaliyete geçirilmiştir. Yeni Yatırımlarımızla Fabrika
Üretim kapasitesinin artırılması ve Maliyetlerin aşağı çekilmesi ile Şirket karlılığının
artırılması temel hedef olarak belirlenmiştir.
Yeni Yatırımlarımız 3ncü Parke Hattı, 3ncü Kaplama Presi ve 2nci Emprenye Tesislerimiz
Fabrikamızın nihai ürünü Parke’nin Kapasitesinin artırılmasına olanak sağladığı gibi ayrıca
yeni teknolojileriyle farklı özellikte ürünlerin pazara sunulmasına fırsat vermiştir.
Kapasite artışı sağlayan bu Yatırımlarımızın yanında yeni kurulan Kimya Tesisimiz ise
Fabrikamızın piyasadan satın aldığı yıllık yaklaşık 25 Milyon dolarlık Tutkal ve Tutkal
türevlerinin 2013 yılı sonlarından itibaren tamamen kendi tesislerimizde üretilmesine olanak
sağlayarak maliyetlerimize olumlu katkıları olacaktır.
2013 yılında planlanan hedefler çerçevesinde Şirket faaliyetlerinin olumlu yönde
geliştirilmesi için yapılması gereken tüm Teknik ve İdari projeler için gerekli çalışmalar
yapılmıştır. Hayata geçirilen birçok Proje ile Şirket faaliyetlerinin daha ekonomik ve etkili
boyutlarda gerçekleşmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda ARGE Grubunun yaptığı Üretim ve Teknik Projelerin Şirket faaliyetlerine
getirdiği katkılar 2013 yılı faaliyetlerinde önemli ölçüde gelişme göstermiştir.
Sektörün ilk’lerini gerçekleştiren bir şirket olarak her konuda yaratıcı ve yenilikçi olabilmek
adına çalışmalarımızı sürekli Gelişebilmek adına devam ettirmekteyiz. Fabrika’da kaliteli
Üretim süreçlerinden pazardaki Bayilere ve Müşterilere kadar her aşamada tüm
süreçlerimizi iyileştirmek, potansiyel problemleri olmadan önlemek, var olan problemleri
4
çözmek, müşteri memnuniyetini arttırmak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ilk hedeflerimiz
olarak çalışmalarımızın temel noktasıdır.
Bu çalışmalar yanında, her alanda değişimin yaşandığı günümüzde Şirketimizin sağlıklı
büyümesi, sürdürülebilir ‘’Kar’lılık, Verim’lilik, Kalite ve bunun gibi birçok hedeflerde başarılı
olması için çalışana yatırım yapılarak motivasyonu yüksek ve başarılı personel ile
hedeflerimizi gerçekleştirmenin bilincindeyiz. Bu kapsamda çalışanlarımız için gelişimin
anahtarı olarak ‘’EĞİTİM’’ sloganı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
2013 yılında Fabrikamız tüm Üretim Birimlerinde gerek Kapasite olarak gerekse kalite
olarak geçmiş senelerden çok daha olumlu gelişmeler göstererek iyi bir performans
sergilemiştir.
Fabrikamızda Üretim tesislerinden;
-
MDF Üretim hattında 2013 yılında Toplam 204.661 Metreküp MDF ve HDF
üretilmiştir. Üretim bir önceki yıla göre %6 artış göstermiştir.
-
Kaplama Tesisleri üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre %14 oranında artış
-
Parke Tesisleri üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre %12 oranında artış
göstermiştir.
göstermiştir.
2013 Yılı Kümülatif Satışlarımız tutarı olan 253.950.824,54 TL Satışların,
240.180.618,61 TL’si Yurtiçi Satışlarından
(%94,76)
13.302.709,89 TL’si İhracat Satışlarından
(%5,24) gerçekleşmiştir.
2013 yılı kümülatif Satışlarımızın TL olarak tutarları 2012 yılı aynı dönemine göre %22
oranında artmıştır.
Sayın Ortaklarımız, sektörün öncülerinden olan Çamsan Entegre ana hedefinin sürekli
olarak gelişmek ve büyümek olduğunu belirterek, 2014 ve daha sonraki yıllarda
çalışmalarımızın daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğine ve başarılı sonuçlar
alacağımıza inancımız tamdır. Saygılarımla.
ŞÜKRÜ BODUR
Yönetim Kurulu Başkanı
5
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET İLANI
Şirketimizin Genel Kurulu’nun 16.04.2014 tarihinde Saat 10:30’da Sakarya 2.
Organize Sanayi Bölgesi Hendek / SAKARYA
adresinde bulunan Fabrika Toplantı
Salonu’nda yapılmasına karar verilmiş, işbu toplantı daveti TTK 414. Madde hükmü
gereğince ilan olunmuştur.
Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na
maddeleri görüşmek üzere katılabilm eleri için 16.04.2014 tarihinden bir gün öncesine kadar
şirket üretim tesisinin bulunduğu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya
adresine başvurarak pay sahibi bulunduklarını ve hisse senetlerine zilyet olduklarını ispat
ederek giriş kartlarını almaları ve bu kartları ibraz ederek genel kurula girmeleri
gerekmektedir. (T.T.K. 415)
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na bizzat katılamayacak veya kendilerini vekil
vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek ve tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini ilişikte yer
alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattırdıktan sonra şirketimize ibraz
etmeleri veya noterden onaylanmış imza beyannamelerinin kendi imzalarını taşıyan
vekâletnameyi ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirket ortaklarının bilanço, kar ve zarar hesapları, yıllık rapor, denetçi raporu ve
gündem maddelerinde belirtilen hususlardaki ilgili belgeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 437.
Maddesi hükmü gereğince mesai günleri saat 9:00 -12:00, 14:00-17:00 arası şirketin Sakarya
2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / SAKARYA adresinde bulunan Fabrikasında yetki
belgeleri ile birlikte tetkik edebilecekleri, belirtilen saatler dahilinde yukarıda yazılı belgelerin
tetkik için pay sahiplerinin emrine amade bulundurulacağının bilinmesi gerekir.
Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün
ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilanen arz olunur. İşbu ilan metni TTK’nun 414.
Maddesinin 1.Fıkrası hükümleri gereğince www.camsankurumsal.com adlı web sitemizde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanacaktır.
-
Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16/04/2014
günü saat 10.30’da Şirket Üretim Tesisinin bulunduğu Sakarya 2.Organize Sanayi
Bölgesi Hendek -SAKARYA adresindeki Fabrika’da toplanmak üzere tüm pay
sahiplerinin toplantıya çağrılmasına, T.T.K.’nun 414. maddesinde öngörülen davet
usulüne uygun olarak, ilanlı Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
-
Genel Kurula katılacak olan hissedarlarımızın tanzim edecekleri vekaletnamelerini,
toplantı saatinden önce Şirketimize tevdi etmelerine,
-
Toplantı gündeminde, İl Gümrük ve Ticaret Bakanlık Komiseri tayin edilmesine
gerektiren gündem maddesi olmaması nedeniyle, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
Hükümet Komiseri talep edilmemesine katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.
6
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması Müzakeresi ve onaylanması,
5. 2013 yılına ait Faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri için oya
sunulması,
6. T.T.K. 399. Maddesi gereği Denetim Firması olarak, 20.01.2014 tarih ve 2014/01 sayılı
Yönetim Kurulu toplantısında 2014/01 -06 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula
önerilen GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM
HİZMETLERİ A.Ş nin kabulü ve 2014 yılına ait sözleşmenin onaylanması,
7. 2014 yılına ait Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
7
VEKALETNAME
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Gündem Maddelerini görüşmek üzere 16/04/2014 günü, saat 10.30’da Sakarya 2.Organize
Sanayi Bölgesi Hendek-SAKARYA adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………………………………’i
vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi
:
b) Numarası
:
c) Adet-Nominal değer
:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
:
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
8
ŞİRKET BİLGİLERİ
Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1978 yılında faaliyete geçen ve
Türkiye’de ilk kez MDF, MDFLAM ve Laminat Parke ürünlerinin üretimini
gerçekleştiren firmadır. Bu teknolojiyi ülkemize ilk getiren şirket olma gururunu
taşıyan Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin günümüzde kalite ve ürün
yelpazesi açısından sektördeki liderliği devam etmektedir. İlk ve sektöründe öncü
olmanın tüm sorumluluğunu üzerinde taşıyan Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş kalitesinden ödün vermeyen üretim anlayışı ile MDF ve Laminat Parke
denildiğinde ilk akla gelen firma özelliği taşımaktadır.
Finansal büyüklük açısından Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında uzun yıllardır yer
alan firmamız, iç piyasanın ve sektörün lideri olarak yurtdışı piyasalara da ihracat
yapmaktadır. Ağırlıklı olarak İran, Suriye, Irak, K.K.T.C., Azerbaycan, Rusya
Federasyonu, Yunanistan, Arnavutluk, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan’a ihracat
yapmakta olan firmamız her geçen gün ihracatını artırmaktadır.
Çamsan Ent egre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1999 yılı ISO 9001 sistemi kuruluş
çalışmalarını aynı yılın Aralık ayında tamamlamış ve merkezi İngiltere’de bulunan
Uluslararası bir belgelendirme kuruluşu SGS Yarsley Internatıomal Certification
Services firması tarafından denetlenmiştir. Denetlemeler sonucu firmamız ISO 9001 –
2008 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 -2004 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS
18001 – 2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerini almaya hak
kazanmıştır.
9
Şirketin Ticari Ünvanı;
Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Merkez Adresi ;
Büyükdere Caddesi Eski Oto Sanayi Girişi
Emektar Sokak No:4 Kat:2 4.Levent / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 284 62 43
Fax : +90 212 284 62 45
Şirketin Fabrika Adresi ;
Sakarya 2.Organize Sanayi Bölgesi
Hendek /Sakarya/TÜRKİYE
Tel: +90 264 654 58 18
Fax : +90 264 58 16
Şirketin Şube Adresi ;
Bilkent Plaza Blok B Girişi
Kat:3 No:26 06800 Bilkent /Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 312 266 24 00
Fax : +90 312 266 68 00
Şirketin İnternet Adresi:
www.camsan.com.tr , www.camsankurumsal.com.tr
Şirketin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No:
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi – 228 005 3797
Şirketin Bağlı Oda ve Sicil No:
İstanbul Ticaret Odası - 783939
10
11
24.233.099
4.000.000.000
TOPLAM
*** Şirket Hisseleri arasında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
195.886.556
533.146.657
ŞÜKRÜ BODUR
DİĞER
164.000.000
ALTAN BODUR
942.722.768
ÇAMSAR ENTEGRE ORMAN ÜR.SAN.VE TİC.PAZ.A.Ş.
1.203.064.512
ÇAMSAN NAKLİYAT A.Ş.
ÇAMSAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.PAZ.A.Ş.
936.946.408
ÇAMSAR HOLDİNG A.Ş.
ORTAKLAR
0,01
40.000.000,00
242.330,99
0,01 1.958.865,56
0,01 5.331.466,57
0,01 1.640.000,00
0,01 9.427.227,68
0,01 12.030.645,12
0,01 9.369.464,08
100,00
0,61
4,90
13,33
4,10
23,57
30,08
23,42
DÖNEM BAŞI SERMAYE YAPISI
Beher
Hisse Tutar
Sermaye
Hisse Adedi
Hissenin
(TL)
Oranı (%)
Değeri (TL)
SERMAYE YAPISI
4.000.000.000
24.261.226
195.886.546
348.909.702
386.159.590
810.522.234
1.113.064.512
1.121.196.190
0,01
0,61
4,90
8,72
9,65
20,26
27,83
28,03
40.000.000,00 100,00
242.612,26
0,01 1.958.865,46
0,01 3.489.097,02
0,01 3.861.595,90
0,01 8.105.222,34
0,01 11.130.645,12
0,01 11.211.961,90
DÖNEM SONU SERMAYE YAPISI
Beher
Hisse Tutar Sermaye
Hisse Adedi Hissenin
(TL)
Oranı
Değeri (TL)
29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GENEL KURUL
TESCİL TARİHİ
03.05.2013
GÖREVİN
BİTİŞ TARİHİ
Devam Ediyor
Başkan Vekili
03.05.2013
Devam Ediyor
Ata Levent BODUR
Üye
03.05.2013
Devam Ediyor
Mehmet Cem BODUR
Üye
03.05.2013
Devam Ediyor
Nuri Michael BODUR
Üye
03.05.2013
Devam Ediyor
Bülent BODUR
Üye
03.05.2013
Devam Ediyor
Refik Suat KILIÇ
Üye
03.05.2013
Devam Ediyor
ADI - SOYADI
GÖREVİ
Şükrü BODUR
Başkan
Altan BODUR
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
GÖREVİ
ADI SOYADI
- Genel Müdür
:
R.Suat KILIÇ
- Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
:
Metinay TOPKAYA
- Genel Müdür Yardımcısı (İdari)
:
Erdoğan ERKAN
- Mali İşler Müdürü
:
Atilla ARIKAN
. Finansman ve Bütçe Müdürü
:
Bahar BALKAN
- Fabrika Müdürü
:
Latif GÖRECE
- İthalat Müdürü
:
Serap ŞENGÜLEROĞLU
- İhracat Müdürü
:
Ender Bora AÇIKKAN
- İthalat II Müdürü
:
Kaan Volkan SEDEF
- İthalat Müdür Yardımcısı
:
Serap GÜNGÖR
- İhracat Müdür Yardımcısı
:
Münir TUĞCU
- Mali İşler Müdür Yardımcısı
:
Ali BAŞKAN
12
2013 YILSONU PERSONEL MEVCUDU
01.01.2013
2013 YILI
2013 YILI
31.12.2013
Mevcudu
Girenler
Çıkanlar
Mevcudu
FABRİKA İDARİ BÖLÜM
77
5
3
79
FABRİKA ÜRETİM BÖLÜMÜ
240
104
39
305
317
109
42
384
İSTANBUL MERKEZ
4
2
0
6
ANKARA ŞUBE
10
0
0
10
GENEL TOPLAM
331
0
0
400
FABRİKA TOPLAM
2013 YILI PERSONEL ÖDEMELERİ ( BRÜT )
ÜCRETLER, İKRAMİYELER, FAZLA MESAİLER
11.520.471,88
1.418.424,13
SSK İŞVEREN PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI
165.438,05
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI
288.069,03
SOSYAL YARDIMLAR
511.731,21
13.904.134,30
TOPLAM
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan
ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi
mali haklar toplamı :
13
530.000 TL
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZET GELİR TABLOSU
(TL.)
Cari Dönem 31.12.2013
A. BRÜT SATIŞLAR
Önceki Dönem 31.12.2012
253.950.825
207.736.583
-170.098
-138.770
C. NET SATIŞLAR
253.780.727
207.597.813
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
-205.508.337
-169.787.341
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
48.272.390
-32.237.118
ESAS FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
37.810.472
-25.377.083
16.035.273
12.433.389
F. DİĞ.FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
7.035.852
3.453.492
G. DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)
-4.970.024
-1.689.512
-14.102.487
-4.206.641
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I.
3.998.614
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
9.990.728
753.698
857.096
-4.020.691
-1.787.787
H. NET PARASAL POZİSYON KARI(ZARARI)
0
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
731.620
K. ÖD.VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜMLÜLÜK (-)
9.060.036
0
NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
731.620
14
9.060.036
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2013 TARİHLİ ÖZET BİLANÇOSU
(TL)
AKTİF (VARLIKLAR)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
E. Stoklar
1.Stoklar
2.Verilen Sipariş Avansları
F.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G.Gelecek Aylara Ait Giderler
H.Diğer Dönen Varlıklar
CARİ DÖNEM 31.12.2013
133.380.414
54.938.375
50.000
5.658.770
14.515.771
53.665.413
50.134.037
3.531.376
3.012.691
1.539.394
II. DURAN VARLIKLAR
A.Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
B. Finansal Duran Varlıklar
C. Mali Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar
1.Arazi ve Arsalar
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3.Binalar
4.Makina,Tesis ve Cihazlar
5.Taşıt Araç ve Gereçleri
6.Demirbaşlar
7.Birikmiş Amortismanlar(-)
8.Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.Verilen Avanslar
E. Maddi Olm.Duran Varlıklar
1.Haklar
2.Kuruluş ve örgütlenme Gid.
3.Özel Maliyetler
4.Diğer Maddi Olm. Duran V.
5.Birikmiş Amortismanlar
ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012
136.813.493
43.417.328
0
1.488.067
15.229.470
71.155.989
60.086.173
11.069.816
2.114.799
3.407.840
109.989.187
53.570.426
512
512
525.455
433.125
108.817.419
52.337.160
328.991
786.711
31.772.447
163.702.679
1.260.626
2.537.967
-125.683.105
33.299.000
812.104
328.990
433.044
24.700.727
122.764.030
702.241
1.827.279
-108.770.698
10.351.546
692.770
615.793
598.760
332.715
301.752
546.356
-754.098
244.098
600.371
-561.391
G.Gelecek Yıllara Ait Giderler
H.Diğer Duran Varlıklar
45.361
91.505
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
243.369.601
15
190.383.919
ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2013 TARİHLİ ÖZET BİLANÇOSU
(TL)
PASİF (KAYNAKLAR)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
D. Alınan Sipariş Avansları
F. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
G. Borç ve Gider Karşılıkları
H. Gelecek Aylara Ait Gelir Ve Gider Tah.
CARİ DÖNEM 31.12.2013
79.542.581
23.246.229
29.448.137
788.030
22.323.240
896.244
2.230.204
610.497
ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012
76.365.634
16.902.719
31.608.803
650.091
24.182.388
740.612
1.918.173
362.849
103.557.975
52.925.630
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
E. Borç ve Gider Karşılıkları
F. Gelecek Yıllara Ait Gelir Ve Gider Tah.
91.553.957
8.105.213
3.820.570
78.236
III. ÖZSERMAYE
A. Ödenmiş Sermaye
1.Sermaye
3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
C. Yedekler
1.Yasal Yedekler
3.Olağanüstü Yedek
5.Özel Fonlar
60.269.045
61.092.655
69.193.809
69.193.809
40.000.000
29.193.809
40.000.000
29.193.809
23.062.101
24.617.331
8.477.817
14.584.284
D.Geçmiş Yıl Karları
E.Geçmiş Yıllar Zararları
F.Dönem Net Karı (Zararı)
1.Dönem Net Karı
2.Dönem Net Zararı (-)
50.024.116
0
2.901.354
160
8.477.817
14.584.284
1.555.230
9.060.036
0
-41.778.522
-41.778.522
731.620
9.060.036
731.620
0
9.060.036
0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
243.369.601
16
190.383.919
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimiz ARGE Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 10 yıldan beri devam
eden çalışmalarını sürdürmektedir. ARGE kurulu olarak 2013 yılında ürün kalitesini arttırmak,
maliyetlerin azaltılması, yeni ürün denemelerinin yapılması, kronik problemlerin çözülmesi vb. gibi
konularda 2013 yılında 32 adet proje tamamlanarak yönetime raporlanmıştır. Bununla birlikte 14 adet
projenin çalışmaları, deneme süreci ve izlenmesine devam edilmektedir.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a-
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Yeni Yatırımlarımız 3ncü Parke Hattı, 3ncü Kaplama Presi ve 2nci Emprenye Tesislerimiz
Fabrikamızın nihai ürünü Parke’nin Kapasitesinin artırılmasına olanak sağladığı gibi ayrıca
yeni teknolojileriyle farklı özellikte ürünlerin pazara sunulmasına fırsat vermiştir.
Kapasite artışı sağlayan bu Yatırımlarımızın yanında yeni kurulan Kimya Tesisimiz ise
Fabrikamızın piyasadan satın aldığı yıllık yaklaşık 25 Milyon dolarlık Tutkal ve Tutkal
türevlerinin 2013 yılı sonlarından itibaren tamamen kendi tesislerimizde üretilmesine olanak
sağlayarak maliyetlerimize olumlu katkıları olacaktır.
-
Fabrikamızda Üretim tesislerinden;
MDF Üretim hattında 2013 yılında Toplam 204.661 Metreküp MDF ve HDF üretilmiştir. Üretim
bir önceki yıla göre %6 artış göstermiştir.
Kaplama Tesisleri üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre %14 oranında artış göstermiştir.
Parke Tesisleri üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre %12 oranında artış göstermiştir.
2013 Yılı Kümülatif Satışlarımız tutarı olan 253.950.824,54 TL Satışların,
240.180.618,61 TL’si Yurtiçi Satışlarından
(%94,76)
13.302.709,89 TL’si İhracat Satışlarından
(%5,24) gerçekleşmiştir.
2013 yılı kümülatif Satışlarımızın TL olarak tutarları 2012 yılı aynı dönemine göre %22
oranında artmıştır.
b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz 2013 yılı içinde İç kontrol sistemi ile ilgili prosedürleri oluşturmuş olup, 2014 yılı
içinde uygulama başlatılacaktır.
c-
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler
Pay Oranı
Endüstriyel Ağaç Tarımı San. ve Tic. A.Ş.
%5
Dolaylı İştirakler
Dolaylı İştirak bulunmamaktadır.
d-
Pay Oranı
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Kendine ait olup, iktisap edilen pay bulunmamaktadır.
17
e-
Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin
açıklamalar:
Şirketimiz herhangi bir kamu veya özel denetime tabi olmamıştır.
f-
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirket aleyhine açılan davalar, şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte
olmayıp, devam eden davalar için 77.730 TL karşılık ayrılmıştır.
g-
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür / müdürler
Kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Müdürler hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.
h-
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar
yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır
i-
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi,
toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere
olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
01.08.2013 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar
alınmıştır.
126.06.2013 tarih ve 2013/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2013/08-01 nolu kararı
ile kabul edilen Finansman Bonosu İhracının görüşülmesi, karara bağlanması,
2-
26.06.2013 tarih ve 2013/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2013/08-02 nolu kararı
ile kabul edilen e -fatura ve e-defter sistemine geçişin görüşülüp, karara bağlanması,
j-
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirketimiz 2013 yılında 16.400 TL Eğitim Bursu vermiş, muhtelif projelere 16.156 TL
bağışta bulunmuştur.
k- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir
şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir
şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Şirketimiz topluluğa bağlı şirket değildir.
18
FİNANSAL DURUM
a- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik
hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirketimiz 2013 yılını 731.620 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 243.369.601 TL olup karşılığında
63.934.275 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin 201.836.289 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 126.437.203. TL tutarında
amortisman ayrılmıştır.
b- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir
oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları
hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
2012 Yılı
2013 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
9.060.036
0
731.620
0
Dönem Net Karı / (Zararı)
9.060.036
731.620
c- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına
ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup, borca batıklık durumu yoktur.
d-
Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Önlem almayı gerektirecek durum yoktur.
e- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa
gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Son iki dönemde elde edilen karlar, geçmiş dönem zararına mahsup edilmiş olup, kar dağıtımı
yapılmayacaktır.
RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
a- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına
ilişkin bilgiler,
Yönetim Kurulunca Risk Yönetim Sistemi, iç kontrol sistem prosedürleri oluşturulmuş olup,
geliştirilme aşamasındadır.2014 yılında uygulamaya geçilecektir. Şirket’in ilgili bölümleri
Şirket’in faaliyetleri ile ilgili risklerin gözlemlenmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu riskler;
1-
Kur Riski; Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskini oluşturmaktadır. Şirketimiz döviz
cinsinden yükümlülük ve alacakları bulunduğundan değişimin yönüne bağlı olarak kur riski ile
karşılaşmaktadır.
2-
Piyasa Riski; Faaliyetleri nedeniyle Şirket Hammadde, Enerji ve diğer girdi fiyatlarındaki
değişiklikler ile Rakip Satış Fiyatları nedeniyle riske maruz kalmaktadır.
19
3-
Stok Riski; Şirketimiz faaliyet ve Teknolojisi gereği önemli ölçüde Hammadde, Yarı
mamul ve Mamul Stok ihtiyacı ve varlığı bulunmaktadır. Şirket sürekli olarak gerekli
planlamaları yapmakta ve bu stokları optimum düzeyde tutmaya çalışmaktadır.
4-
Likidite Riski; Şirket, nakit akımlarını sürekli izleyerek finansal
yükümlülüklerinin vadesini eşleştirerek likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
5-
Diğer Riskler ; Doğal Afet, Yangın, Nakliye, Hırsızlık vb. Risklere karşılık Sigorta
yaptırılmaktadır.
varlıkları
ve
b- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve
raporlarına ilişkin bilgiler,
Riskin Erken Saptanması
oluşturulacaktır.
Komitesi
henüz
oluşturulmamış,
ancak
2014
yılı
içinde
c- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve
benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Yapılan ve yapılmakta olan yenileme yatırımları ile verimlilik, kalite ön plana
alınmıştır. Satışlarla ilgili olarak yeni ürün çeşitlemeleri yaratılarak, Pazar payının
artırılması yönünde çalışmalar kesintisiz devam etmektedir.
DİĞER KONULAR
a- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki
özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
Faaliyet Dönemi sonrasında, şirkette ortakların alacakları ve diğer kişi ve kuruluşların hakları
konusunda önemli bir gelişme yoktur.
b-
İlave bilgiler;
Raporda belirtilmesi gereken başka bir konu yoktur.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından
imzalanarak onaylanmıştır.
Şükrü BODUR
R. Suat KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
20
Download

faaliyet kitapçığı 2014