İHALE İLANI
ŞIRNAK İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN
Ş ırn a k Merkez Kızılsu Köyü 8 Derslikli O kul Yapım İşi Köylere
Hizmet G ö tü rm e Birliği İhale Yönetmeliği nin 18. m ad d e si gereğince Açık İhale
Usulüyle yapılacaktır. Ş ırn a k İli Merkez Köylere Hizmet G ö tü rm e Birliği
Mahalli İdare Birlikleri k a p s a m ın d a o ld u ğ u n d a n ve üyelerinin tam am ı
köylerden o lu ş tu ğ u için 4 734 Sayılı K am u İhale K a n u n u n a tabi olmayıp, işi
yapıp y a p m a m a k ta ve u y g u n bedeli tespitte serbesttir.
A) Birliğin
1 ) Adı
Ş ırn a k İli Köylere Hizmet G ötürm e Birliği
2 ) Adresi
Ş ırn a k H ü k ü m e t Konağı / ŞIRNAK
3 ) Telefon
0 4 8 6 216 1 0 9 7 /2 4 3
B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım K o nusu işin
1 ) Ad
Okul Yapım İşi
2 ) Niteliği, T ü rü ve m iktarı
3 ) İşin Yapılacağı yer
4 ) B a şlam a tarihi
5 ) Bitiş tarihi
: Ş ırn a k Merkez Kızılsu Köyü 8 Derslikli
1 Adet Okul Yapım İşi
: Ş ırn a k Merkez Kızılsu Köyü
: Sözleşme ta rih in d e n itib a re n 5 (Beş) gün
: Yer teslim ta rih in d e n itib a re n 240 gün
C) İhalenin
a ) Yapılacağı Yer
:İlgili Vali Yardımcısı odası
b ) Tarihi - S aati
:1 2 .1 1 .2 0 1 4 Ç arşam ba g ü n ü Saat: 11:00
D) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
E) İhale ile ilgili d o k ü m a n ı Ş ırn a k Valiliği Köylere Hizmet G ötürm e Birliği,
H ü k ü m e t Konağı Kat: 1 / ŞIRNAK
(Şırnak ili Köylere Hizmet G ötü rm e Birliği M ü d ü rlü ğ ü ) a d re sin d e görülebilir.
İhaleye k a tıla c a k la r ihale d o k ü m a n ı sa tın a lm a k z o ru n d a d ır. İhale D o k ü m an
Bedeli 1.500,00T 1 (B inbeşyüz) TL’dir. (Birliğimizin Halk B a n k a sı Ş ırnak
Ş ubesind eki 0 7 0 0 0 0 1 4 n o ’lu h e s a b ın a yatırılacaktır)
F) İhaleye Katılabilme Ş artları ve İstenilen Belgeler
İhaleye k a tıla c a k olan ların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri
aşağıda belirtilmiştir.
II- İHALEYE K ATILM AY A İLİŞKİN H U SU SLA R
İhaleye katılabilm ek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
- İsteklilerin ihaleye katılabilm eleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) M evzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esn af ve sânatkar odası
veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından veya ilgili m eslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannam esi veya im za sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri belirten son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) İş için geçici te m in a t m e k tu b u veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3
tu ta r ın d a n az o lm a m a k üzere Birliğimizin T.C Halk b a n k a s ı Ş ırn ak
Ş ubesindeki 0 7 0 0 0 0 1 4 n olu h e s a b ın a yatırıldığına d a ir belge,
d) Bu şartnam enin 7.4. ve 7.5. m addelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetm eliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye katılm a halinde, vekil adına düzenlenm iş, ihaleye katılm aya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli im za beyannamesi
f) O rtak girişim dosyaları kabul edilm eyecektir.
g) Bu bent boş bırakılm ıştır,
ğ) (M ü lg a :2 6 /0 6 /2 0 10-27623 R.G./4 md.)
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil m em urlukları veya yem inli mali m üşavir ya da serbest
muhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine
sahip mimar veya m ühendis ortağının m ezuniyet belgesinin sunulm ası durum unda; ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil m em urlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali m üşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge
i) Bu bent boş bırakılm ıştır
- İhaleye iş ortaklığı yapılarak teklif verilmesi halinde;
İhaleye iş ortaklığı yap ılarak teklif verilm esine izin verilm ediğin den bu m adde boş
bırakılmıştır
- İhaleye konsorsiyum olarak tek lif verilmesi halinde;
- İhaleye k onsorsiyu m olarak tek lif verilm esine izin verilm ediğin den bu m adde boş
bırakılmıştır
j isteklinin son on beş yıl içinde y u rt içinde ve y u r t d ışın d a k a m u veya özel
sektörde gerçekleştirdiği, İdarece k u s u r s u z k a b u l edilen ihale k o n u s u iş veya
benzer işlerle ilgili deneyim ini gösterten ve teklif ettiği bedelin % 80 o ra n ın d a n
az o lm am ak üzere tek sözleşm e ye ilişkin iş deneyim belgesi. İş bitirm e belgesi
yerine te k b a şın a İn şa a t M ü h en d isi veya M im ar d ip lom ası kabul
edilm eyecektir.
k.
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resm i G azetede yayınlan an "Yapım İşlerinde İş
D eneyim inde D eğerlendirilecek Benzer İşlere Dair T ebliğde yer alan B/III grubu işler
benzer iş olarak kabul edilecektir
Araç ve G ereçler ile tek n ik p erson ele ilişk in ta a h h ü tn a m e
Y önetm eliğin 1 1 .M addesi, S ö zleşm e a şa m a sın d a getirilecektir.
ve
7.6.1. M ezuniyet belgeleri/diplom alar tek başına kabul edilm eyecektir.
Araç ve G ereçler ile tek n ik p erson ele ilişk in ta a h h ü tn a m e ve Y önetm eliğin
1 1 .M addesi, S ö zleşm e a şa m a sın d a getirilecektir.
t e k n ik p e r s o n e l l is t e s i
Sıra Mesleki Unvanı
1 Şantiye Şefi
Mesleki Özellikleri
___
Adet
İn ş a a t Müh.
1
(en az 5 Yıl)
Makine Mühendisi
1
(en az 5 Yıl)
Elektrik E lektronik M ühend isi
1
(en az 5 Yıl)
İhale D o k ü m a n ın a u y g u n d ü zen len ecek olan tekliflerini en geç
1 2 .1 1 .2 0 1 4 Ç arşam ba g ü n ü sa a t 1 1 .0 0 ’e k a d a r bizzat istekli, k a n u n i
temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler ta ra fın d a n kom isyon
ba şk an lığ ın a verilir. Posta ile veya iadeli t a a h h ü t l ü o la ra k teklif verilemez ve
b u şekilde gönderilen teklifler değerlendirm eye alınm az.
İLAN OLUNUR
Download

Şırnak Merkez Kızılsu Köyü 8 Derslikli Okul Yapım İşi