T.C.
DİYARBAKIR V A L İL İĞ İ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 35390477/774.01.03/3754813
05/09/2014
Konu: 2015 M ahalli Hizmetiçi Eğitim Planı
.............................KAYM AKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü)
657 sayılı Devlet M emurları Kanunu, 1739 sayılı M illî Eğitim Temel Kanunu ve 652
sayılı M illî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri gereğince. M üdürlüğümüz personelinin bilgi ve becerilerini
geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst
görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla M üdürlüğümüz İnsan Kayanaklan (Hizmetiçi
Eğitim) Şubesince 2015 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı düzenlenecektir.
Bu am açla M üdürlüğümüzce tüm kurum yönetici ve personellerimiz tarafından
doldurulmak üzere ek-1 formu, okul ve kurum müdürlüklerince yönetici ve personellerin
ek-1 formlarının birleştirilmesi ile oluşturulacak ek-2 form u ve İlçe Milli Eğitim
M üdürlüklerince okul ve kuram ların ek-2 formlarının birleştirilmesi i!e oluşturulacak ek-3
formları hazırlanmıştır.
Belirtilen formların ilgili yönetici, personel ve kuram müdürlüklerince doldurularak
sonucunda sadece İlçe M illi Eğitim M üdürlüğünüzce hazırlanan ek-3 formunun en geç
26/09/2014 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Hizmetiçi Eğitim) Şubesi'ne
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Hüsamettin ATLI
Vali a.
Milli Eğitim M üdür Yardımcısı
EKLER:
Ek-1 Formu
Ek-2 Formu
Ek-3 Formu
(4 Sayfa)
(4 Sayfa)
(4 Sayfa)
DAĞITIM:
17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe MEM)
Mehmet A kif Ersoy Cad. 21000 Yenişehir/DİYARBAKIR
Elektronik Ağ: diyarbakir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
B u evrak güvenir elek tro n ik im za ile im zalan m ışta. h ttp ://evraksoigu.m eb.gav.tr adresinden
/®rh9*
'V
i
M
n*
Ayrıntılı bilgi için: Ramazan YEĞİN (VHKİ)
Tel: (0 412)226 58 50 /127
Faks: (0412) 226 58 42-28
252e-l 923-3545-9fa0-69a8
kodu ile teyit edilebilir.
EK-3
D iy arb ak ır İS Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 Yılı M ahalli Hizmetiçi Eğitim Planı Anket Formu
OKUL/KURUM A D I :
S. N.
(Faaliyetin karşısındaki k u tu cu ğ a faaliyetin açılmasını isteyen toplam personel sayısını yazınız )
SAYI S . N.
f a a l iy e t in a d i
FAALİYETİN ADI
15
(TKT 5-7) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi
A B Proje Hazırlama teknikleri
Acil saglik Hizm. Haberleşme Kursu son
Açık Büfe Uygulamaları Kursu
A f e t Acil Durum Hazırlık Eğitimi Kursu
Afet Eğitimi Okul Sorumlusu Kursu
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici (formatör) Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Tekâmül Semineri
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Yenileme Semineri
Aile Eğitimi (0-18 Yaş, BADEP) Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş, 1.Kademe) Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş, II. Kademe) Kursu
Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Kursu
16
A ile n in Ç o cu k Ü ze rin d e ki O lu m su z Etkilerin i Ö n le m e Kursu
17
26
Ailenin Eğitime Katkısı Kursu
Akran Arabuluculuğu Kursu
Akran Eğitimi Yoluyla Okul Terkinin Azaltılması
Akran Zorbalığını Önleme Kursu
Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Araştırmacı Öğretmen Modeli Kursu
Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele Kursu
Beden Dili Kursu
Beden Dili ve iletişim Teknikleri Kursu
75
27
B e den sel Engelli Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirm e Kursu
76
28
Belletmen Eğitimi Kursu
Benzinli Motor Teknolojileri Kursu
Beton - Çimento ve Agrega Deneyleri Kursu
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
50
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Fireworks
51
Bilgisayar - Tasarım ve Anim asyon -Flash Tem el Seviye Kursu
52
Bilgisayar - Tasarım ve Anim asyon -Flex Builder Tem el Seviye
53
B ilg isa ya r - T a sa rım ve A n im a syo n -P h o to sh o p İleri S e v iy e
54
Bilgisayar - Tasarım ve Anim asyon -Ph otosh op Tem el Seviye
55
56
Bilgisayar - Tem el Bilgisayar Kullanım
Bilgisayar - Web Güvenliği - PfSense
57
Bilgisayar - Web Tabanlı Kod Geliştirme Araçları (Phpmaker-Aspmaker)
58
59
Bilgisayar - Web Tasarımı - Dreamweaver
Bilgisayar - W eb Tasarımı ve Programcılığı - ASP -
60
B ilgisayar - W eb Tasarım ı ve Program cılığı - PHP ve M YSQ L -
61
62
Bilgisayar - W indows İşletim Sistemi (Temel)
Bilgisayar Ağları Temel Seviye Kursu
63
Bilgisayar Anim asyonlarının Fizik Dersi Sürecinde Kullanılm ası
64
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
65
B ilg is a y a r D e s te k li Ç iz im (P ro te u s 7 P ro fe s s io n a l) K u rs u
66
67
Bilgisayar Destekli Çizim (Solidworks - İleri Seviye)
Bilgisayar Destekli Giysi Kalıbı Hazırlama Kursu
68
B ilgisayar D estekli iki Boyutlu Çizim -A u to C A D Te m el Seviye
69
Bilgisayar Destekli Plastik Hacim Kalıpçılığı (CIMATROIM- M O LD)
70
Bilgisayar Destekli Tasarım (3DS Max) Kursu
71
B ilg isa y a r D e ste k li Üç B o yu tlu T a s a rım (S o lid w o rk s) K u rsu
72
32
B ilg isa y a r - B ilg isa y a r D e stekli Ç izim -A u to C A D ileri S e viye
81
Bilgisayar Destekli Üretim (CIM ATRON- CAM)
Bilgisayar Destekli Üretim (SolidCAM)
Bilgisayar Destekli Yayın (Indesign) Kursu
BİLGİSAYAR Network ( CCNA Discovery 1) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA BTT) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA Discovery 2) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA Discovery 3) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA Discovery 4) Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu.
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu
33
Bilgisayar - B ilgisayar Destekli Çizim -A u toCA D Tem el Seviye
82
B ireysel Farklılıklara G öre Sın ıf Yön etim i D avran ış M o d e lleri
34
B ilgisayar - içerik Yön etim Sistem leri- Joom la ve W o rdPress
83
35
84
47
Bilgisayar - İçerik Yönetim Sistemleri- Moodle
Bilgisayar - MS Excel İleri Seviye
Bilgisayar - MS Access
Bilgisayar - MS Excel
Bilgisayar - MS Office İleri Seviye
Bilgisayar - MS Office Temel Seviye
Bilgisayar - MS Power Point
Bilgisayar - MS Publisher
Bilgisayar - MS Windows 7 İleri Seviye
Bilgisayar - MS Word
Bilgisayar - Pardus İşletim Sistemi İleri Seviye
Bilgisayar - Pardus İşletim Sistemi Temel Seviye
Bilgisayar - SPSS Kullanım Kursu (Temel Seviye)
48
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -ActionScript 3.0 Temel Seviye
97
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Adobe After Effects Temel Seviye
98
Bireysel Farklılıkları Değerlendirme Kursu
Bireysel Öğrenme Metotları Kursu
Bireysel ve Grupla Danışma Yöntemleri Kursu
Birleştirilm iş Sınıf Uygulamaları Kursu
Bitişik El Yazısı Kursu
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (Temel Düzey)
Boya Teknolojileri (Binek Araç) Kursu
Braille Yazı Öğretimi Kursu
büro yönetim i ve resmi yazışma kuralları
CNC (Bilgisayarla Sayısal Kontrol) Programcılığı Kursu
CNC Siemens 828D Freze Kul. ve Prog. Eğitimi Kursu
CNC Torna (Fanuc) Kursu
Coğrafya Bilgi Sistem leri Kursu
Çağdaş Gelişm eler Işığında Öğretmen Kursu
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
Çocuk Gelişim inde Oyunun Önemi Kursu
23
24
25
29
30
31
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
73
74
78
79
80
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
SAYI
EK-3
S. N.
(Faaliyetin karşısındaki kutucuğa faaliyetin açı m asını isteyen toplam personel sayısını y a z ın ız )
S A Y I S. N.
FAALİYETİN ADI
FAALİYETİN ADI
¡61
Endüstriyel Haberleşme Kursu
Endüstriyel Robotlar Kursu
Enerji Verim liliği Kursu
Enstrümantal Analiz Araçları Kursu
E-posta Kullanımı Kursu
Ergenle iletişim Kursu
Ergenlik Dönemindeki Öğrenciye Yaklaşım Kursu
106 Çoklu Engelli Ç ocuklara Yön e lik Farkınd alık G eliştirm e Kursu
162
Ergenlikte Davranış Bozukluklarını Tanım a ve Ö nlem e Kursu
163
99
100
101
102
103
104
105
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlam landırm a Kursu
Çocuk İhmali ve İstirmarı Kursu
Çocuk Psikolojisi Kursu (5-11 Yaş)
Çocuk Ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Semineri
Çocuklarda Özgüven Gelişimi kursu
Çocukları Tanıma ve Anlama Teknikleri Kursu
Çocukların Yeteneklerinin Belirlenmesi Kursu
155
156
157
158
159
160
110
Daimi işçilerin Özlük Hakları, Ödemeler Kursu
Davranış Geliştirme Kursu
Değerler Eğitimi Kursu
Depilasyon (Geçici Tüy Yok Etme) Kursu
111
Ders Kitabı-Yazılı Materyal Hazırlama ve inceleme Teknikleri Kursu
167
112
Ders Tekrarı Alışkanlığı Kazandırma
Dikkat Arttırma Teknikleri
DEHB ve Baş Etme Yollan K u rsu l.rtf
168
e-Ticaret Kursu
Etkili Dinleme ve iletişim Kurma Kursu
Etkili Konuşma Kursu
Etkili Öğretim Teknikleri Kursu
Etkili Sınıf Yönetimi
e-Yaygın Otomasyonu Kursu
169
Fab rika O to m a syo n Eğitim Se tle ri Kullan ım ı ( FESTO ) Kursu
170
Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri
Fen ve Teknoloji Dersi Araç - Gereçleri Kullanım Kursu
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Semineri
Fotoğrafçılık Kursu
Geleneksel Sanatlar (Hat) Kursu
Geleneksel Sanatlar (TEZHİP) Kursu
Gelişim Psikolojisi Kursu (Formasyon)
Gençlik Psikolojisi Kursu
Girişim cilik Semineri
107
108
109
113
114
164
165
166
115 DEHBÖÖG Olan Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirm e Kursu
171
172
123
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Semineri
Dini Musiki Kursu
Disiplinsiz Öğrencilere Yönelik Yaklaşım lar Kursu
Dizel Motor (Yeni Teknolojileri) Kursu..
Dizel Yakıt Sistemleri (Common Rail) Kursu
Doküman Yönetim Sistemi Kursu
Donatım Ödenekleri Kursu
179
G örm e Engelli Çocuklara Yönelik Farkındalık G eliştirm e Kursu
124
D on atım Ö d e n e k le ri ve Ü cre tsiz D ers Kitabı D ağıtım ı Ku rsu
180
Görm e Engellilere Bağım sız Hareket Becerileri Öğretim i Kursu
125
181
116
117
118
119
120
121
122
173
174
175
176
177
178
137
Döner Sermaye Kursu
Duygusal Zekâ Yönetimi Kursu
Düşünme Teknikleri Kursu.rtf
Düşünme Yönetim i Kursu
Düzenleyici Etki Analizi Kursu
Ebru Sanatı Kursu
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Koçluğu Kursu
Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik Kursu
Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme Kursu
Eğitim Materyali Geliştirme Kursu
Eğitim Ortamları Kursu
Eğitim Yönetim i Semineri
138
E ğ t Yö n . B ü ro k ra s in in A za ltılm a s ı ve id a re n in G eliş. K u rsu
194
139
195
142
Eğitimde
Eğitimde
Eğitimde
Eğitimde
143
E ğ itim d e F A T İH P ro je s i (D e ğ e rle n d irm e ) S e m in e r i g ö rü ş
199
144
Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Kursu
200
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
140
141
Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Kursu
Etik Kursu
Farklı Yaklaşımlar Kursu
Farklılık Yaratma kursu
191
Gövde Teknolojileri (Binek Araç )Kursu
Gps ve Elektronik Alet Kullanım Kursu
Grafik Tasarım (llistrator) Kursu
Güvenlik Sistemleri Kursu
Hafıza Teknikleri Kursu
Halk Kültürünü Geliştirme Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Hidrolik Otomasyon Sistemleri Kursu
Hijyen ve Sanitasyon Kursu
iletişim Becerileri Kursu
iletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri Kursu
192
ilk y a r d ım (K a r d iy o P u im o n e r R e s is ü ta s y o n -C P R ) K u rsu
193
İngilizce (A l) Kursu
İngilizce (A2) Kursu
İngilizce (B l) Kursu
İngilizce (B2) Kursu
Inovatif Düşünce Kursu
İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
internet Üzerinden Otomasyon Sistem Kontrolü Kursu
Inverter ve Servo Motor Kontrol (Omron) Kursu
İstatistiki Bilgileri İşleme ve Değerlendirme Kursu
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Baş Etme Kursu
iş Hukuku Kursu
iş Sağlığı ve iş Güvenliği Kursu
182
183
184
185
186
187
188
189
190
196
197
198
145 Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Rapor Değerlendirme Mantığı Kursu
201
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Eğitimde Yeni Yaklaşım lar Semineri
Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri Kursu
EKG (Elektrokardiyografi) Ritim Kursu
Ekolojik Okuryazarlık Semineri
E! Sanatları ve Halk Bilimi Araştırma Teknikleri Kursu
Elektrikli Ev Aletleri (Bakım Onarım ) Kursu
Elektronik Devre Tasarımı Kursu (Proteus).
Eleştirel Düşünme Kursu
202
146
147
148
149
150
151
152
153
154
203
204
205
206
işitm e Engelli Çocuklara Yönelik Farkındalık G eliştirm e Kursu
207
Kadın istihdam ının Artırılm ası ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanm ası Kursu
208
209
Kalite Yaklaşım ı KURSU
Kamu Zararı M evzuatı ve e-Alacak Modülü Kursu
210
Kaufm an Brief Intelligence Testi (KBIT-2) Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
SA YI
EK-3
(Faaliyetin karşısındaki kutucuğa faaliyetin açılmasını isteyen toplam personel sayısını yazınız )
S. N.
F A A L İY E T İN A D I
SAYI
272
Osmanlı Türkçesi (İleri Seviye) Kursu
Osmanlı Türkçesi (Temel Seviye) Kursu
Otel Otomasyon Yazılımları Semineri
Oto Mekatronik Kursu.
Öfke yönetimi kursu
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
273
Ö ğrenm e Öğretm e Kuram ve Yaklaşım ları (Form asyon) Kursu
274
289
Öğrenme Stillerine Göre Çoklu Zekâ Kuramı Kursu
Öğretim Programlarının Bireyselleştirilmesi Kursu
Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu
Öğretim Teknikleri Okuma-Yazma Semineri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kursu
Öğretim Yöntemleri A \manca Kursu
Öğretim Yöntemleri Biyoloji Kursu
Öğretim Yöntemleri Coğrafya Kursu
Öğretim Yöntemleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kursu
Öğretim Yöntemleri Fizik Kursu
Öğretim Yöntemleri İngilizce Kursu
Öğretim Yöntemleri Kimya Kursu
Öğretim Yöntemleri Kur'an-ı Kerim Semineri
Öğretim Yöntemleri Matematik Kursu
Öğretim Yöntemleri Osmanlı Türkçesi Kursu
Öğretim Yöntem leri Tarih Kursu
290
Ö ğ re tim Yö n te m le ri T ü rkçe Kursu (İlkö ğ re tim 1-4. Sın ıfla r)
291
211
Kaynakçılık (SMAW, GM AW ve GTAW) Kursu
267
212
Kaynaştırma Sınıflarında Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu
268
213
269
230
KBS Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Semineri
Kendinizle Yüzleşm e Semineri
Kişilik Geliştirme Kursu
Kişisel Gelişim Kursu
Konfeksiyon Atölyesindeki Makineleri Tanıtım Kursu
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Kursu
Kuran-ı Kerim Okuma Kursu
Kurum Kültürü Semineri
Kültürel Organizasyon Semineri
Kütüphanecilik Kursu
Makyaj Kursu
Mebbis Özlük Modülü kullanımı Kursu
Medya Okur Yazarlığı Tanıtım Kursu
Medya Okuryazarlığı (MEDOK) Kursu
Mekatronik Sistem ler Kursu
Mesleki Beceri Testleri Kursu
Mesleki Eğitim Semineri
Mesleki Eğitimde Engelsiz Okul Modeli Kursu
286
231
M esleki ve teknik eğitim de m odül program hazırlam a semineri
287
232
288
241
MİG-MAG KAYNAKÇILIĞI Kursu
Mikrodenetleyici Programlama (PIC) Kursu
M ikrodenetleyici Programlama(PIC-C) Kursu
Minyatür Yapımı Kursu
Mobbing Farkındalık Kursu
Mobilya İç Mekan Tasarımı Kursu ( infowood)
Moda Tasarımı Kursu
Motor Teknolojileri Kursu (Benzinli ve Dizel)
Motorlu Araçlarda Klima Gazı Dolum Kursu
Nesne Tabanlı Programlama (Visual C#) Kursu
242
O kul K u ru m la rd a S ü re ç D o k ü m a n ta syo n S iste m i Se m in eri
298
243
299
257
Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri
Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Kursu
Okul Öncesi Sınıf Yönetimi Kursu
Okul Öncesinde Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Oku! Öncesinde Aile Eğitimi Kursu
Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Kursu
Okul Öncesinde Dikkat Toplama Eğitimi Kursu
Okul Öncesinde iletişim Kursu
Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Kursu
okul öncesinde proje yaklaşımı kursu
Okul Öncesinde Sorun Çözme Becerisi Kursu
Okul Öncesinde Şiddeti Önleme Kursu
Oku! Yöneticiliğine Uyum ve Okul Mevzuatı Semineri
Okul-Aile Birliği işleyişi Kursu
258
259
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
233
234
235
236
237
238
239
240
244
245
246
247
248
249
FAALİYETİN ADI
S. N.
270
271
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
292
Öğretim Yöntemleri Türkçe Kursu
Öğretimi Yöntem leri Siyer Semineri
293
Öğretmen Beklentileri ve Öğrenci Üzerindeki Etkileri Semineri
294
Öğretmen Motivasyonunu Arttırıcı Yöntemler Kursu
295
Öğretmen ve Eğitici Niteliklerinin T. K. Y. Temelli Artırılması Semineri
296
Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Öğretmenlik Uygulaması (Formasyon)
297
öğretm enlik ve Girişim cilik Eğitimi Semineri
Ölçme ve Değerlendirme (Formasyon)
Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu
Özel Eğitim Farkındalığını Arttırma Kursu
Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu
300
301
302
Özel Eğitim de M esleki Eğitim Program lan Hazırlama Sem ineri
303
Özel Eğitim e ihtiyacı Olan Bireyler ve Destek Te kno lo jileri Kursu
304
Özel Eğitime ihtiyacı Olan Bireylerin Yaygın Eğitim Sürecine Uyumu
305
Özel Eğitime M uhtaç Çocukların Eğitim Sürecine Uyumu Kursu.
306
Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Arapça) Kursu
307
Özel Ö ğretim Yö n te m ve Tekn ikleri (Fen ve Te kn o lo ji) Kursu
308
Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Hadis ve Hadii> M etinleri) Kursu
309
Özet Öğretim Yö n te m ve Te k n ik le ri (S ın ıf Ö ğ re tm e n liğ i) Kursu
310
313
Özel
Özel
Özel
Özel
O kullulaşm anın Artırılm asına Yönelik Rehberlik H izm etleri Kursu
314
Özel Yetenekli Bireylerin Belirlenmesi Yöntem ve Teknikleri Kursu
315
Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi Kursu
316
Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirm e Kursu
261
Okulöncesi Sosyal Beceri Destek Eğitimi Seminer
Okuma Alışkanlıkları Kazandırma K u r s u
Olumlu Düşünme Becerileri Kursu
317
Ö 2 el Y e te n e k lile r in E ğ itim in d e E tk in lik G e liş tir m e K u rsu
262
O rff-S c h u lw e rk Y a k la ş ım ıy la M ü zik -H a re k e t Eğ itim i Ku rsu
318
263
Organizasyon Yönetim i ve Liderlik Kursu
Origami (Kağıt Katlama) Kursu
Oryantiring Kursu
Osmanlı Türkçesi (Orta Seviye) Kursu
319
321
Özel Yeteneklillerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi
Pansiyon İdari Yönetimi Kursu
Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım Kursu
Performans Yönetim Süreci Kursu
322
PLC ( P ro g ra m la n a b ilir M a n tıksa l K o n tro l) Ku rsu (O M R O N )
250
251
252
253
254
255
256
260
264
265
266
311
312
320
Öğretim Yöntem leri (1-4 Matematik) Kursu
Öğretim Yöntem leri (Formasyon)
Öğretim Yöntem leri Hayat Bilgisi Kursu
Yetenekli Bireyler ve Eğitimleri Kursu
SAYI
EK-3
S. N.
(Faaliyetin karşısındaki kutucuğa faaliyetin açı m asını isteyen toplam personel sayısını yazınız )
f a a l iy e t in a d i
SAYI S. N.
f a a l iy e t in a d i
369
Teknoloji ve
370
Temel Kabiliyetler Testi 7-11 (TKT 7-11) Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
331
PLC ( İle r i S e v iy e Siem ens S7-1200) Kursu
PLC (Temel S e v iy e Siemens S7-1200) Kursu
PLC M it s u b is h i K u r s u
PLC Programlama (Mitsubishi-lleri Seviye) Kursuv2
Pnömatik Elektropnömatik Kursu
Pratik İngilizce Kursu
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
Program Geliştirme ve Öğretim Kursu (Formasyon)
Program Hazırlama ve Geliştirme Kursu
377
332
Pro g S a c M e ta l Kalıp Tas. (So lid W o rks-3 D Q u ickp re ss) Kursu
378
333
379
338
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
Proje Yönetim i Kursu
Protokol Kuralları Kursu
Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi Kursu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kursu (Formasyon)
Psikososyal Destek Hizmetleri Kursu
339
340
323
324
325
326
327
328
329
330
334
335
336
T a s a r ım
Kursu (Branş Dışı
371
T e m e l O to m a sy o n K u rsu
372
T e m e l U ç a k B ilg isi ve U ç u ş E ğ itim i K u rsu (T e m e l S e v iy e )
373
381
T.Y.T. 6-8 (TYT 6-8) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
T. Y. T. 9-11 (TYT 9-11) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
Test Geliştirme Teknikleri Kursu
Test Hazırlama Teknikleri Kursu
Toplantı ve Zaman Yönetimi Kursu
Toplum Psikolojisi Kursu
Toplum sal Cinsiyet Eşitliği Kursu
Travma Sonrası Normal Tepkiler- Psikoeğitim Kursu
Travma ve Başetme Yöntemleri Kursu
382
T ü r k ç e y i D o ğ r u K u lla n m a k u r s u
374
375
376
380
383
U BDP Tü rk Edebiyatı Türkçe Dersi Atölye Çalışm ası Sem ineri
384
U lu s la ra ra s ı L e ite r P e rfo rm a n s T e sti E ğ tici E ğ itim i K u rsu
P. M ü d . Hiz. K a p sa m ın d a G ru p la P siko lo jik D a n ışm a Kursu
385
Rapor Hazırlama Teknikleri Kursu
386
341
R a y lı S is t e m le r (M e k a n ik v e E le k t r ik -E le k t r o n ik ) K u rsu
387
342
388
345
Rehberlik Kursu (Alan dışı atananlar için)
Rehberlik Anlayışı Kazandırma Semineri
Risk Analizi Kursu
Saç Toplam a kursu
346
S a n a y i T ip i N a k ış M a k in e le ri için D e se n H a z ırla m a K u rsu
392
Uluslararası Leiter Perf. Testi Uyg. Yetiştirme Kursu
Uyum Eğitimi Semineri
Uzaktan Öğretim Teknikleri Kursu
Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Kursu
Verimli Çalışma Teknikleri Kursu
Vicdan Eğitimi Kursu
W echsler Nonverbal Yetenek (WNV) Testi Kursu
WİSC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğtici Eğitimi Kursu
347
satranç kursu
Scada (Omron-CX Supervisor) Kursu
Seram ik Karo Kaplamacılığı Kursu
Sergi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri Semineri
Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Kursu
Sınıf Yönetimi (Formasyon)
Sınıfta Davranış Değiştirme Kursu
Sınıfta İlk Ders Kursu
Sigortacılık Kursu
Soru Hazırlama Teknikleri Kursu
Soruştuma Teknikleri Kursu
Sosyal Beceri Eğitimi Semineri
Sosyal Hizmetler Kursu
Stanford Binet Zekâ Testi Eğtici Eğitimi Kursu
Stanford Binet Zekâ Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
Stratejik Planlama Kursu
Sunum Teknikleri kursu
Süreç Yönetim i Kursu
Şan (Ses Eğitimi) Kursu
Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Kursu
Taşımalı Eğitim Uygulamaları Semineri
Teknik Resim Kursu
393
W İSC-R Çocuklar için Zeka Ölçeği Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
394
397
W ood cock-Johnson III Testi Kursu
Yara Bakımı (Diabet ve Decubitus)Kursu
Yaşam Becerileri Kursu
Yaşam Koçluğu Farkındalık Kursu
398
Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirme Kursu
399
400
Yazar Eğitmenliği ve Uygulamaları Kursu
Yeni Nesil Otomatik Vites Teknolojileri Kursu
401
Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu
402
Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı(Seçmeli Dersler) Semineri
337
343
344
348
349
350
35i
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
389
390
391
395
396
SAYI
a t.)
403
Y E T İŞ K İN E Ğ İT İM İN D E Y A K L A Ş IM L A R S E M İN E R İ
404
YİBO' larda Ders Dışı Zam anların Etkili Değerlendirilm esi Sem ineri
405
Y U R T D IŞI G Ö R E V E U Y U M S E M İN E R İ (A V R U P A G R U B U )
406
407
YURT D IŞ I GÖREVE UYUM SEMİNERİ (ASYA GRUBU )
Zeka Oyunları Kursu.rtf
408
Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Farkındalık G eliştirm e Kursu
409
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretm enliği (Branş Değiştirm e) Kursu
4î0
Zihin se l En gellile r S ın ıf Ö ğre tm e n liği (T am a m la m a ) Kursu 1
411
Zihin se l E n g e llile r S ın ıf Ö ğre tm e n liği (T am a m la m a ) Kursu 2
412
Zihin se l E n g e llile r S ın ıf Ö ğre tm e n liği (T am a m la m a ) Kursu 3
413
Zih in se l En g ellile r Sın ıf Ö ğre tm e n liği (T am a m la m a ) Kursu 4
414
Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu (Özel Öğr.Kur.İçin)
N ot: Listenin dışında açılması istenilen kurs, seminer ve eğitim varsa aşağıya yazabilirsiniz.
S. N.
1
2
3
4
5
f a a l iy e t in a d i
SAYI S. N.
6
7
8
9
10
f a a l iy e t in a d i
SAYI
EK-1
D iy arb ak ır fl M illi Eğitim M ü d ü rlü ğ ü 2015 Yılı Mahalli Hizm etiçi Eğitim Planı Anket Formu
T.C. No
:
Adı Soyadı :
Görev Yeri :
Unvanı
:
( Açılm asını istediğiniz faaliyetin karsısındaki kutucuea X işareti kovunuz )
S. N.
f a a l iy e t in a d i
1
X
S. N.
51
B ilgisayar - T a sarım ve A nim asyon -Flash Te m el Seviye Kursu
52
Bilgisayar - Tasarım ve Anim asyon -Flex Builder Tem el Seviye
26
B e d e n se l En g e lli Ç o c u k la ra Y ö n e lik F a rk ın d a lık G e liş tirm e K u rsu
28
48
Belletmen Eğitimi Kursu
Benzinli Motor Teknolojileri Kursu
Beton - Çimento ve Agrega Deneyleri Kursu
Beyin ve Hafıza Geliştirm e Kursu
Bilgisayar - Bilgisayar Destekli Çizim -AutoCAD İleri Seviye
Bilgisayar - Bilgisayar Destekli Çizim -AutoCAD Temel Seviye
Bilgisayar - İçerik Yönetim Sistemleri- Joomla ve WordPress
Bilgisayar - İçerik Yönetim Sistemleri- Moodle
Bilgisayar - MS Excel İleri Seviye
Bilgisayar - MS Access
Bilgisayar - MS Excel
Bilgisayar - MS Office İleri Seviye
Bilgisayar - MS Office Temel Seviye
Bilgisayar - MS Power Point
Bilgisayar - MS Publisher
Bilgisayar - MS W indows 7 İleri Seviye
Bilgisayar - MS Word
Bilgisayar - Pardus İşletim Sistemi ileri Seviye
Bilgisayar - Pardus İşletim Sistemi Tem el Seviye
Bilgisayar - SPSS Kullanım Kursu (Temel Seviye)
B ilg isa ya r - T a sa rım ve A n im a sy o n -A ctio n S crip t 3.0 T e m e l Se viye
97
49
Bilgisayar - Tasarım ve Anim asyon -Adobe After Effects Temel Seviye
98
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
X
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Fireworks
27
2
FAALİYETİN ADI
50
(TKT 5-7) Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi
A B Proje Hazırlama teknikleri
Acil saglik Hizm. Haberleşme Kursu son
Açık Büfe Uygulamaları Kursu
Afet Acil Durum Hazırlık Eğitimi Kursu
Afet Eğitimi Okul Sorumlusu Kursu
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici (formatör) Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Tekâmül Semineri
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Yenileme Semineri
Aile Eğitimi (0-18 Yaş, BADEP) Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş, 1.Kademe) Kursu
Aile Eğitimi (0-18 Yaş, II. Kademe) Kursu
Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Kursu
Ailenin Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önleme Kursu
Ailenin Eğitime Katkısı Kursu
Akran Arabuluculuğu Kursu
Akran Eğitimi Yoluyla Okul Terkinin Azaltılması
Akran Zorbalığını Önleme Kursu
Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Araştırmacı Öğretmen Modeli Kursu
Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele Kursu
Beden Dili Kursu
Beden Dili ve İletişim Teknikleri Kursu
53
B ilg isa y a r - T a s a rım ve A n im a sy o n -P h o to sh o p İleri S e v iy e
54
B ilg isa ya r - T a sa rım ve A n im a syo n -Ph o to sh o p Te m e l Se viye
55
56
Bilgisayar - Tem el Bilgisayar Kullanım
Bilgisayar - W eb Güvenliği - PfSense
57
Bilgisayar - Web Tabanlı Kod Geliştirme Araçları (Phpmaker-Aspmaker)
58
59
Bilgisayar - W eb Tasarımı - Dreamweaver
Bilgisayar - W eb Tasarımı ve Programcılığı - ASP
60
B ilg isa ya r - W e b T a sa rım ı ve Pro gram cılığı - PH P ve M Y S Q L -
61
62
Bilgisayar - W indows işletim Sistemi (Temel)
Bilgisayar Ağları Temel Seviye Kursu
63
Bilgisayar A n im asyon ların ın Fizik Dersi Sürecinde Kullanılm ası
-
64
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
65
B ilg is a y a r D e s te k li Ç iz im (P ro te u s 7 P r o fe s s io n a l) K u rs u
66
Bilgisayar Destekli Çizim (Solidworks - İleri Seviye)
Bilgisayar Destekli Giysi Kalıbı Hazırlama Kursu
67
68
B ilg isa ya r D e ste k li iki B oyutlu Çizim -A u to C A D Te m el Se viye
69
Bilgisayar Destekli Plastik Hacim Kalıpçılığı (CIM ATRON- M OLD)
70
Bilgisayar Destekli Tasarım (3DS Max) Kursu
71
B ilg isa y a r D e ste k li Ü ç B o yu tlu T a sa rım (S o lid w o rk s) K u rsu
72
81
Bilgisayar Destekli Üretim (CIMATRON- CAM)
Bilgisayar Destekli Üretim (SolidCAM)
Bilgisayar Destekli Yayın (Indesign) Kursu
BİLGİSAYAR Network ( CCNA Discovery 1) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA BTT) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA Discovery 2) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA Discovery 3) Kursu
Bilgisayar Network (CCNA Discovery 4) Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu.
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu
82
B ireysel Fa rklılıklara G ö re S ın ıf Yö n e tim i D a vra n ış M o d e lle ri
83
Bireysel Farklılıkları Değerlendirme Kursu
Bireysel Öğrenm e Metotları Kursu
Bireysel ve Grupla Danışma Yöntemleri Kursu
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları Kursu
Bitişik El Yazısı Kursu
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (Temel Düzey)
Boya Teknolojileri (Binek Araç) Kursu
Braille Yazı Öğretim i Kursu
büro yönetim i ve resmi yazışma kuralları
CNC (Bilgisayarla Sayısal Kontrol) Programcılığı Kursu
CNC Siemens 828D Freze Kul. ve Prog. Eğitimi Kursu
CNC Torna (Fanuc) Kursu
Coğrafya Bilgi Sistem leri Kursu
Çağdaş Gelişm eler Işığında Öğretmen Kursu
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
Çocuk Gelişim inde Oyunun Önemi Kursu
73
74
75
76
77
78
79
80
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
EK-İ
( Açılmasını istediğiniz faaliyetin karsısındaki kutucuğa X işareti kovunuz )_____________
X
S. N .
S. N.
f a a l iy e t in a d i
99
110
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlamlandırma Kursu
Çocuk ihmali ve İstirmarı Kursu
Çocuk Psikolojisi K u r s u (5-11 Yaş)
Çocuk Ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Semineri
Çocuklarda Özgüven Gelişimi kursu
Çocukları Tanıma ve Anlama Teknikleri Kursu
Çocukların Yeteneklerinin Belirlenmesi Kursu
Çoklu Engelli Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirme Kursu
Daimi İşçilerin Özlük Hakları, Ödemeler Kursu
Davranış Geliştirm e Kursu
Değerler Eğitimi Kursu
Depilasyon (Geçici Tüy Yok Etme) Kursu
166
111
Ders Kitabı-Yazılı M ateryal Hazırlam a ve in celem e T e kn ikleri Kursu
167
112
Ders Tekrarı Alışkanlığı Kazandırma
Dikkat Arttırma Teknikleri
DEHB ve Baş Etme Yolları K u rsu l.rtf
DEHBÖÖG Olan Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirme Kursu
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Semineri
Dini Musiki Kursu
Disiplinsiz Öğrencilere Yönelik Yaklaşım lar Kursu
Dizel Motor (Yeni Teknolojileri) Kursu..
Dizel Yakıt Sistem leri (Common Ra il) Kursu
Doküman Yönetim Sistemi Kursu
Donatım Ödenekleri Kursu
Donatım Ödenekleri ve Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Kursu
Döner Sermaye Kursu
Duygusal Zekâ Yönetim i Kursu
Düşünme Teknikleri Kursu.rtf
Düşünme Yönetim i Kursu
Düzenleyici Etki Analizi Kursu
Ebru Sanatı Kursu
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Koçluğu Kursu
Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik Kursu
Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme Kursu
Eğitim Materyali Geliştirm e Kursu
Eğitim Ortamları Kursu
Eğitim Yönetimi Semineri
Eğt Yön, Bürokrasinin Azaltılması ve idarenin Geliş. Kursu
Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Kursu
Eğitimde Etik Kursu
Eğitimde Farklı Yaklaşım lar Kursu
Eğitimde Farklılık Yaratma kursu
Eğitimde FATİH Projesi (Değerlendirme) Semineri görüş
Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Kursu
J00
101
102
103
104
105
106
107
108
109
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
16i
162
Ergen likte D a vra n ış B ozu klu kla rın ı Ta n ım a ve Ö n le m e Kursu
163
156
157
158
159
160
168
e-Ticaret Kursu
Etkili Dinleme ve iletişim Kurma Kursu
Etkili Konuşma Kursu
Etkili Öğretim Teknikleri Kursu
Etkili Sınıf Yönetimi
e-Yaygın Otomasyonu Kursu
169
Fa b rika O to m a s y o n E ğitim Se tle ri K u llan ım ı ( F E S T O ) K u rsu
170
Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri
Fen ve Teknoloji Dersi Araç - Gereçleri Kullanım Kursu
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Semineri
Fotoğrafçılık Kursu
Geleneksel Sanatlar (Hat) Kursu
Geleneksel Sanatlar (TEZHİP) Kursu
Gelişim Psikolojisi Kursu (Formasyon)
Gençlik Psikolojisi Kursu
Girişimcilik Semineri
164
165
171
172
173
174
175
176
177
178
179
G örm e Engelli Çocuklara Yön elik Farkındalık G eliştirm e Kursu
180
Görm e Engellilere Bağım sız Hareket Becerileri Ö ğretim i Kursu
181
Gövde Teknolojileri (Binek Araç )Kursu
Gps ve Elektronik Alet Kullanım Kursu
Grafik Tasarım (llistrator) Kursu
Güvenlik Sistemleri Kursu
Hafıza Teknikleri Kursu
Halk Kültürünü Geliştirme Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Hidrolik Otomasyon Sistemleri Kursu
Hijyen ve Sanitasyon Kursu
İletişim Becerileri Kursu
iletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri Kursu
ilkyardım (Kardiyo Pulmoner Resisütasyon-CPR) Kursu
İngilizce (A l) Kursu
İngilizce (A2) Kursu
İngilizce (B l) Kursu
İngilizce (B2) Kursu
Inovatif Düşünce Kursu
insan Haklan ve Demokratik Vatandaşlık Kursu
İnsan Kaynaklan Yönetimi Kursu
internet Üzerinden Otomasyon Sistem Kontrolü Kursu
İnverter ve Servo Motor Kontrol (Omron) Kursu
statistiki Bilgileri işleme ve Değerlendirme Kursu
stenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Baş Etme Kursu
İş Hukuku Kursu
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursu
182
183
184
185
186
187
188
189
¡90
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
145 Eğitim de Kalite Yönetim Sistem i Rapor Değerlendirm e M antığı Kursu
201
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Eğitimde Yeni Yaklaşım lar Semineri
Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri Kursu
EKG (Elektrokardiyografi) Ritim Kursu
Ekolojik Okuryazarlık Semineri
El Sanatları ve Halk Bilimi Araştırma Teknikleri Kursu
Elektrikli Ev Aletleri (Bakım Onarım ) Kursu
Elektronik Devre Tasarım ı Kursu (Proteus),
Eleştirel Düşünme Kursu
202
146
147
148
149
150
151
152
153
154
FAALİYETİN ADI
Endüstriyel Haberleşme Kursu
Endüstriyel Robotlar Kursu
Enerji Verim liliği Kursu
Enstrümantal Analiz Araçları K u r s u
E-posta Kullanımı Kursu
Ergenle iletişim Kursu
Ergenlik Dönemindeki Öğrenciye Yaklaşım Kursu
155
203
204
205
206
işitm e Engelli Çocuklara Yön e lik Farkındalık G eliştirm e Kursu
-207
Kadın istihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Kursu
209
Kalite Yaklaşımı KURSU
Kamu Zararı Mevzuatı ve e-Alacak Modülü Kursu
210
Kaufman Brief Intelligence Testi (KBIT-2) Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
208
X
EK-1
( Açılmasını istediğiniz faaliyetin karşısındaki kutucuğa X işareti kovunuz )_____________
S. N.
211
FAALİYETİN ADI
Kaynakçılık (SMAW, GMAW ve GTAW) Kursu
X S. N.
272
273
Ö ğrenm e Ö ğretm e Kuram ve Yaklaşım ları (Fo rm asyon ) Kursu
274
Öğrenme Stillerine Göre Çoklu Zekâ Kuramı Kursu
Öğretim Programlarının Bireyselleştirilm esi Kursu
Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu
Öğretim Teknikleri Okuma-Yazma Semineri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım ı Kursu
Öğretim Yöntem leri Almanca Kursu
Öğretim Yöntem leri Biyoloji Kursu
Öğretim Yöntem leri Coğrafya Kursu
Öğretim Yöntemleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kursu
Öğretim Yöntem leri Fizik Kursu
Öğretim Yöntem leri İngilizce Kursu
Öğretim Yöntem leri Kimya Kursu
Öğretim Yöntem leri Kur'an-ı Kerim Semineri
Öğretim Yöntem leri Matematik Kursu
Öğretim Yöntem leri Osmanlı Türkçesi Kursu
Öğretim Yöntem leri Tarih Kursu
212 Kaynaştırma Sınıflarında Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu
268
269
230
KBS Taşınır Kayıt Y ö n e t im Sistemi S e m in e r i
Kendinizle Yüzleşm e Semineri
Kişilik Geliştirme Kursu
Kişisel Gelişim Kursu
Konfeksiyon Atölyesindeki Makineleri Tanıtım Kursu
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Kursu
Kuran-ı Kerim Okuma Kursu
Kurum Kültürü Semineri
Kültürel Organizasyon Semineri
Kütüphanecilik Kursu
Makyaj Kursu
Mebbis Özlük Modülü kullanımı Kursu
Medya Okur Yazarlığı Tanıtım Kursu
Medya Okuryazarlığı (MEDOK) Kursu
Mekatronik Sistem ler Kursu
Mesleki Beceri Testleri Kursu
Mesleki Eğitim Semineri
Mesleki Eğitimde Engelsiz Okul Modeli Kursu
231
M e sle k i v e t e k n ik e ğ itim d e m o d ü l p ro g ra m h a z ırla m a s e m in e ri
287
232
288
257
MIG-MAG KAYNAKÇILIĞI Kursu
Mikrodenetleyici Programlama (PIC) Kursu
Mikrodenetleyici Programlama(PIC-C) Kursu
Minyatür Yapımı Kursu
Mobbing Farkındalık Kursu
Mobilya iç Mekan Tasarımı Kursu ( infovvood)
Moda Tasarımı Kursu
Motor Teknolojileri Kursu (Benzinli ve Dizel)
Motorlu Araçlarda Klima Gazı Dolum Kursu
Nesne Tabanlı Programlama (Visual C#) Kursu
Okul Kurumlarda Süreç Dokümantasyon Sistemi Semineri
Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri
Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Kursu
Okul Öncesi Sınıf Yönetimi Kursu
Okul Öncesinde Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Okul Öncesinde Aile Eğitimi Kursu
Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Kursu
Okul Öncesinde Dikkat Toplama Eğitimi Kursu
Okul Öncesinde İletişim Kursu
Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Kursu
okul öncesinde proje yaklaşımı kursu
Okul Öncesinde Sorun Çözme Becerisi Kursu
Okul Öncesinde Şiddeti Önleme Kursu
Okul Yöneticiliğine Uyum ve Okul Mevzuatı Semineri
Okul-Aile Birliği İşleyişi Kursu
258
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
FAALİYETİN ADI
Osmanlı Türkçesi (ileri Seviye) Kursu
Osmanlı Türkçesi (Temel Seviye) Kursu
Otel Otomasyon Yazılımları Semineri
Oto Mekatronik Kursu.
Öfke yönetimi kursu
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
267
270
271
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
289
290
Ö ğ re tim Y ö n te m le ri T ü rk ç e K u rsu (İlk ö ğ re tim 1-4. S ın ıfla r)
291
292
Öğretim Yöntem leri Türkçe Kursu
Öğretimi Yöntem leri Siyer Semineri
293
Ö ğretm en Beklentileri ve Öğrenci Ü zerindeki Etkileri Sem ineri
294
Öğretmen Motivasyonunu Arttırıcı Yöntem ler Kursu
295
Öğretmen ve Eğitici Niteliklerinin T. K. Y. Temelli Artırılması Semineri
296
Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Öğretmenlik Uygulaması (Formasyon)
297
301
Öğretmenlik ve Girişim cilik Eğitimi Sem ineri
Ölçme ve Değerlendirme (Formasyon)
Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu
Özel Eğitim Farkındalığını Arttırma Kursu
Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulam aları Kursu
302
Özel Eğitim de M esleki Eğitim Program ları Hazırlam a Sem ineri
298
299
300
303
Özel Eğitime ihtiyacı Olan Bireyler ve Destek Teknolojileri Kursu
304
Özel Eğitime ihtiyacı Olan Bireylerin Yaygın Eğitim Sürecine Uyumu
305
Özel Eğitim e M uhtaç Çocukların Eğitim Sürecine Uyum u Kursu.
306
Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Arapça) Kursu
307
Özel Ö ğre tim Yö n te m ve T e kn ikleri (Fen ve T e k n o lo ji) Ku rsu
308
Özel öğretim Yöntem ve Teknikleri (Hadis ve Hadis Metinleri) Kursu
309
Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Sınıf Ö ğretm enliği) Kursu
310
313
Özel Öğretim Yöntemleri (1-4 Matematik) Kursu
Özel Öğretim Yöntem leri (Formasyon)
Özel Öğretim Yöntemleri Hayat Bilgisi Kursu
Özel Yetenekli Bireyler ve Eğitimleri Kursu
O k u llu la şm a n ın A rtırılm a sın a Y ö n e lik R e h b e rlik H izm e tle ri Kursu
314
Özel Yetenekli Bireylerin Belirlenmesi Yöntem ve Teknikleri Kursu
Okulöncesi Sosyal Beceri Destek Eğitimi Seminer
260 Okuma Alışkanlıkları Kazandırma Kursu
261 Olumlu Düşünme Becerileri Kursu
262 Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Müzik-Hareket Eğitimi Kursu
26j Organizasyon Yönetimi ve Liderlik Kursu
264 Origami (Kağıt Katlama) Kursu
265 Oryantiring Kursu
266 Osmanlı Türkçesi (Orta Seviye) Kursu
315
Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi Kursu
316
Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Farkındalık G eliştirm e Kursu
250
251
252
253
254
255
256
259
311
312
317
Ö z e l Y e te n e k lile r in E ğ it im in d e E tk in lik G e liş tir m e K u rs u
318
321
Özel Yeteneklillerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi
Pansiyon İdari Yönetimi Kursu
Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım Kursu
Performans Yönetim Süreci Kursu
322
P LC ( P ro g ra m la n a b ilir M a n tıksa l K o n tro l) K u rsu (O M R O N )
319
320
X
EK-1
( Açılmasını istediğiniz faaliyetin karsısındaki kutucuğa X işareti kovunuz )_____________
S. N.
f a a l iy e t in a d i
323
PLC (ileri Seviye Siemens S7-1200) Kursu
PLC (Temel Seviye Siemens S7-1200) Kursu
PLC Mitsubishi Kursu
PLC Programlama (Mitsubishi-lleri Seviye) Kursuv2
Pnömatik Elektropnömatik Kursu
Pratik İngilizce Kursu
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
Program Geliştirme ve Öğretim Kursu (Formasyon)
Program Hazırlama ve Geliştirme Kursu
Prog Sac Metal Kalıp Tas. (SolidWorks-3DQuickpress) Kursu
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
Proje Yönetim i Kursu
Protokol Kuralları Kursu
Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi Kursu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kursu (Formasyon)
Psikososyal Destek Hizmetleri Kursu
P. Müd. Hiz. Kapsamında Grupla Psikolojik Danışma Kursu
Rapor Hazırlama Teknikleri Kursu
Raylı Sistem ler (Mekanik ve Elektrik-Elektronik) Kursu
Rehberlik Kursu (Alan dışı atananlar için)
Rehberlik Anlayışı Kazandırma Semineri
Risk Analizi Kursu
Saç Toplama kursu
Sanayi Tipi Nakış Makineleri İçin Desen Hazırlama Kursu
satranç kursu
Scada (Omron-CX Supervisor) Kursu
Seramik Karo Kaplamacılığı Kursu
Sergi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri Semineri
Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Kursu
Sınıf Yönetimi (Formasyon)
Sınıfta Davranış Değiştirme Kursu
Sınıfta İlk Ders Kursu
Sigortacılık Kursu
Soru Hazırlama Teknikleri Kursu
Soruştuma Teknikleri Kursu
Sosyal Beceri Eğitimi Semineri
Sosyal Hizmetler Kursu
Stanford Binet Zekâ Testi Eğtici Eğitimi Kursu
Stanford Binet Zekâ Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
Stratejik Planlama Kursu
Sunum Teknikleri kursu
Süreç Yönetimi Kursu
Şan (Ses Eğitimi) Kursu
Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Kursu
Taşımalı Eğitim Uygulamaları Semineri
Teknik Resim Kursu
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
X S. N.
FAALİYETİN ADI
369
Teknoloji ve Tasarım Kursu (Branş Dışı at.)
370
Tem el Kabiliyetler Testi 7-11 (TKT 7-11) Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
371
382
Temel Otomasyon Kursu
Temel Uçak Bilgisi ve Uçuş Eğitimi Kursu (Temel Seviye )
T.Y.T. 6-8 (TYT 6-8) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
T. Y. T. 9-11 (TYT 9-11) Uygulayıcı Yetiştirm e Kursu
Test Geliştirm e Teknikleri Kursu
Test Hazırlama Teknikleri Kursu
Toplantı ve Zaman Yönetimi Kursu
Toplum Psikolojisi Kursu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kursu
Travma Sonrası Normal Tepkiler- Psikoeğitim Kursu
Travma ve Başetme Yöntemleri Kursu
Türkçeyi Doğru Kullanma kursu
383
U BD P T ü rk Ed ebiyatı Tü rkçe Dersi A tölye Çalışm ası Se m in e ri
384
392
Uluslararası Leiter Performans Testi Eğtici Eğitimi Kursu
Uluslararası Leiter Perf. Testi Uyg. Yetiştirm e Kursu
Uyum Eğitimi Semineri
Uzaktan Öğretim Teknikleri Kursu
Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Kursu
Verimli Çalışma Teknikleri Kursu
Vicdan Eğitimi Kursu
W echsler Nonverbal Yetenek (WNV) Testi Kursu
WİSC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğtici Eğitimi Kursu
393
W ISC-R Ç o cu k la r için Zeka Ö lçeği U ygulayıcı Y e tiştirm e Kursu
394
397
W ood cock-Johnson 111 Testi Kursu
Yara Bakımı (Diabet ve Decubitus)Kursu
Yaşam Becerileri Kursu
Yaşam Koçluğu Farkındalık Kursu
398
Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirm e Kursu
399
400
Yazar Eğitmenliği ve Uygulamaları Kursu
Yeni Nesil Otom atik Vites Teknolojileri Kursu
401
Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu
402
Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı(Seçmeli Dersler) Semineri
403
YETİŞKİN EĞİTİM İNDE YAKLAŞIM LAR SEM İNERİ
404
YİBO' larda Ders Dışı Zamanların Etkili Değerlendirilmesi Semineri
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
385
386
387
388
389
390
391
395
396
405
Y U R T D IŞ I G Ö R E V E U Y U M S E M İN E R İ (A V R U P A G R U B U )
406
407
YURT DIŞI GÖREVE UYUM SEMİNERİ (ASYA GRUBU )
Zeka Oyunları Kursu.rtf
408
Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Farkındalık G eliştirm e Kursu
409
Zihinsel En gelliler Sınıf Ö ğretm enliği (Branş D eğiştirm e) Kursu
410
Z ih in se l E n g e llile r S ın ıf Ö ğ re tm e n liğ i (T a m a m la m a ) K u rsu 1
411
Z ih in se l E n g e llile r S ın ıf Ö ğ re tm e n liğ i (T a m a m la m a ) K u rsu 2
412
Z ih in se l E n g e llile r S ın ıf Ö ğ re tm e n liğ i (T a m a m la m a ) K u rsu 3
413
Z ih in se l E n g e llile r S ın ıf Ö ğ re tm e n liğ i (T a m a m la m a ) K u rsu 4
414
Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu (Özel Öğr.Kur.için)
Not: Listenin dışında açılmasını istediğiniz kurs, seminer ve eğitim varsa aşağıya yazabilirsiniz.
S. N.
1
2
3
4
5
FAALİYETİN ADI
S. N.
6
7
8
9
10
FAALİYETİN ADI
X
Download

/®rh9* - Sistem Giriş Paneli