Özdebir üniversitelilere seslendi
A
nkara Sanayi O dası (A S O ) Başkanı N urettin Ö zdebir,
üniversite öğrencilerine verdiği konferansta, "Ne bildiği­
nizden çok, bildiklerinizle neler yapabildiğiniz önem li"
dedi.
Atılım Ü niversitesi İşletm e F ak ü ltesi'n in iş dünyası ile ö ğ ­
rencileri biraraya getirdiği G irişim cilik Eğitim Serileri k ap sa­
mında “Girişimcilik ve Yenilik” konulu bir konferans düzenlendi.
A tılım Ü niversitesi O rhan Z aim K onferans S a lo m r n d a ger­
çekleşen ko nferan sı, A tılım Ü niversitesi R ektörü P rof. Dr. Abd urrahim Ö z g e n o ğ lu , İşletm e Fakültesi D ekanı Prof. Dr. H aşan
Ü nal, ö ğ retim görevlileri ve ço k say ıd a ö ğren ci takip etti.
K o n fe ra n s ta ö ğ re n c ile re se slen e n A S O B a şk an ı N u re ttin
Ö z d e b ir, san ay ici o la ra k g ü n ü m ü z iş d ü n y a s ın ın g e n ç le rd e n
neler b eklediğini anlattı. D ü n y a e k o n o m isin d e hızlı g e lişm e le ­
rin yaşan dığı küresel bir rekabet o rtam ın d a bulunduklarını b e ­
lirten Ö zdebir, “ S anayicilerim iz, artık küresel ölçekte siparişleri
hızla k arşılam ak için m üşteri ilişkilerini d erin leştirm ek , bunun
için d e bilişim te k n o lo jilerin d ek i g elişm e lerd en y ara rla n m a k
zo ru n d ad ırla r” dedi.
İn o v asy o n , teknoloji geliştirm e, m üşteri profiline g ö re ürün
fark lılaştırm ası, m ü şterilere d a h a ço k sayıda özel ü rü n sun m ak
gibi unsurların küresel rekabetin ön şartlarından biri haline g el­
diğini söyleyen Ö zdebir, “ Bu k üresel rekab et o rtam ın d a iç ve
dış pazarlard a rakiplerin sayısı arta rk e n , m üşterilerin de artan
mal çeşidi ve ürün farklılaştırm ası neden iy le m a rk a ve üretici
sadakati azalm aktadır. D eğişen p azar ih tiy açların a cev ap v er­
m e k te g ecik en ürü n ve h izm et kalitesini g e liştire m e y e n , iııov asyon y a p a m a y a n , iş süreçlerini m o d e rn le ştirem ey e n firm alar
cezalan d ırılıy o r” diye k onuştu.
G ü n ü m ü z d e yüksek katm a değerin bilgi ve teknoloji yoğun
mal üretilen sektörlerde gerçekleştiğini dile getiren Ö zdebir, “ Bu
sektörler, temel bilim ler ve m atem atik d onanım lı,sorunları tespit
etm e ve çözüm üretebilm e becerisine sahip, değişen koşullara
u y um sağ lay abilen yaratıcı bireyler istiyor. Ç ü n k ü in ov asy on
ancak bu becerilere sahip bireylerle m ü m k ü n . Biz ise, bu b ece­
rilere ve d o n an ım a sahip yeterli sayıda bireyler yetiştirem ediğim iz için küresel ek o n o m iy le , d e ğ e r zincirinin alt halkalarında
d ü şü k katm a değer yaratarak entegre olm uş durum dayız. Bu d u ­
rum u d eğiştirm ek , beceri açığını kapatarak in ov asyo na y ö n e l­
m ek ve değer zincirinin üst halkalarına tırm an m ak zorundayız.
Şirketlerin sizde aradığı becerilerin başında bence öğrenm e y e ­
teneği gelm ektedir. Bilginin hızla eskidiği bir çağda yeni bilgiye
ulaşm ak ve onu kullanabilm ek büyük önem taşımaktadır. Yani
ne bildiğinizden çok bildiklerinizle neler yapabildiğiniz ö n em li”
dedi.
(İH A )
Download

Özdebir üniversitelilere seslendi