“Bu kentte
yaşayanlardan
davacıyım”
Atılım Üniversitesi, iş dünyası ile akademisyenleri bir
araya getiren bir seminere imza attı. İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Haşan Ünal'ın da katıldığı seminerde
konuşan Ankara Sanayi Odası (A SO ) Başkanı Nurettin
Özdebir, “A SO Başkanı olarak bu kentte yaşayan
insanlardan davacıyım. Çünkü Ankara'ya sahip çıkmı­
yoruz. Kentteki sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin
sayısı ve kalitesi arttırılmalı” dedi. » 6 ’da
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Atılım Üniversitesi'nde katıldığı seminerdeki konuşmasında
"Kentteki sosyalkültürelsanatsal etkinliklerin sayısı ve kalitesi arttırılm alı " dedi
A
nk ara Sa n a y i O d a sı (A S O ) B aşk an ı N u ­
rettin Ö zdebir, "A S O B aşk an ı olarak bu
kentte y aşa y a n in sa n la rd an davacıyım.
Ç ü n k ü A n k ara'y a sah ip çıkm ıyoruz. K entteki
sosyal, kültü\
rel, san atsal
etkinliklerin
sayısı ve kaK
JL
1ilesi a r t t ı r ı l -
I.
A
ı%,
V
;
\
v
—
^
l
+ %
^
\
\
tiren b ir seV M L
‘X
^ m ın e re imza
,
» i
.}
attı. Sem iL ;'A -1
‘
/
^
n erd e D ekan
jfc fr
Prof. Dr. H a ­
ş a n Ü n a l da
h azır b u lu n d u . "G irişim cilik Eğitim S e m in e ­
r i n i n İkincisin de k o n u şan A S O B aşk an ı Ö z­
debir, ün iversite öğrencileri ile bir aray a geldi.
\
W
YA
'
m alı" diye
konuştu.
Atılım
Ü n iversitesi,
iş d ü n y a sı ile
akadem iyi
bir aray a ge-
Ö zdebir, m ezun o ld u k tan so n ra iş h ayatın a
atılacak olan gençlere tavsiyelerde bulundu.
Ö zdebir, şu n ları kaydetti:
"H ay a t bir m ücadele. Bu m ücadelede ne
k ad ar ken dinize in an ır ve g ü v e n irse n iz o k a ­
d ar başarılı olu rsu n u z. îş d ü n y a sın d a hızlı g e ­
lişmeler, e k o n o m ik rekabet yaşanıyor. G ü n ü ­
m üzde bilgiyi çok hızlı üretip tüketiyoruz. Hz.
İsa'dan bu y an a üretilen bilgiyi sadece 1.5 yıl
içinde bir o k ad ar d ah a katlıyoruz. Bu kadar
hızın içinde sizin de o d eğişim e ayak u y d u r­
m an ız şart. K en din izi m u tlak a geliştirm eniz
lazım. Şirketler, teknolojiyi iyi k u llan an rak ip ­
leri ile m ücadele e tm ek zorun dalar. G lob alleş­
m ede artık so n a gelin diğin i d ü şü n ü y o ru m , bu
süreçle b aşlay an d ö n e m d e d ü n y a d a ticaret
h acm i 25 trilyon dolara çıktı. B üyü yen p a s ta ­
d a n gelişm ek te o lan ülkeler d a h a fazla se b e p ­
lendi. G ü n ü m ü z d e A B D ile A v ru p a Birliği
(A B) ülkeleri a rasın d a işbirliği a n laşm aları y a ­
pılıyor. D iğer ülkelere oran la araların da yüzde
2 5 bir rekabet av an tajı sağlayacaklar. A n laşm a
ile 14 m ilyar in san a iş im k an ı sağlan m ası b e k ­
leniyor. İşte bu d ü n y a düzen i içinde bizim fir­
m alarım ız da rekabet etm ek d u ru m u n d alar.
A rtık d ü n y a n ın n eresin d e n e üretiliyorsa bir
tuş m e safesin d e b u n u sip a riş verebiliy orsu ­
nuz. T ü keticilerin m arka sadak ati azalıyor.
Sizler işte böyle bir o rtam d a iş h ay atın ıza b aş­
layacaksınız.
"Yaratıcı bireyler istiyoruz"
Bilgi ve iletişim çağın d a ilginç bir paradoks
yaşanıyor. N e bildiğinizin ö n e m i azalıyor ç ü n ­
kü h er bilgiye in ternetten u la şm a k m ü m k ü n .
Bilgi hızla esk im e k te ve sıradan laşm ak ta. Ne
bild iğin izd en çok bildiklerinizle ne y a p a b ile ­
ceğiniz, h an gi değeri y aratab ileceğin iz ön em
taşıyor. Yaratıcı bireyler istiyoruz. İş d ü n y a ­
sın d a sizden aran acak diğer bir beceri ise s o ­
run çözm e ve liderlik becerisidir. Sizlerden g i­
rişimci olm an ızı istiyorum . Yeni bir fikriniz
ve risk alabilm e cesaretiniz v arsa h ay ata g iri­
şimci olarak d e v am edebilirsiniz. A n cak reka­
b e t çok keskin iş planınızı iyi y apm alısın ız."
Ö zdebir, A n k a r a 'y a ilişk in o la ra k ise
"A S O B a ş k a n ı o la ra k bu k e n tte y a ş a y a n in ­
s a n la r d a n d a v ac ıy ım . Ç ü n k ü A n k a r a 'y a s a ­
h ip çıkm ıyoru z, in s a n la r a p a ra h a rc a m a fır­
sa tın ı s a ğ la m a k lazım . K e n tte k i sosy al, k ü l­
türel, sa n a ts a l e tk in lik le rin sa y ısı v e k a lite si
a rttırılm a lı" d iy e k on u ştu .
Download

“Bu kentte yaşayanlardan davacıyım”