T. C.
V AN VALİLİĞİ
V a n Ha l k Sağlı ğı M ü d ü r l ü ğ ü
'S ay ı
: 3 7 .8 1 1 .5 6 3 -9 3 4 /
19/01/2015
K onu : Teklife D avet
Sayın :...................................................
Tel : Faks :
K u rum lun u zu n
ihtiyacı olan
(5) kalem İ N Ş A A T V E H I R D A V A T M A L Z .A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz
ta kdirde K .D .V . hariç fiyat teklifinizi en geç 2 2 .0 1 .2 0 1 5 tarih ve saat 1 0 :0 0 'a k a d a r gö n d e rm en izi, teklifinizde teslim at
süresinin de bildirilm esini arz/rica ederim .
U
H alk Sağlığı M ü d ü r V.
S atınalm a tarih ve saati
2 2 .0 1 .2 0 1 5 - 10:00
T e k li f B aşvuru Yeri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T I N A L M A K O M İ S Y O N O D A S I
T eslim a t Yeri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İ Y A T B İR İM İ
T e k li f Türü
T e k l i f Birim Fiyat - İşin tam am ı
Sıra N o
Ma l ı n / İşin Ad ı
İhtiyaç Listesi
Mi k t ar
Birim
1
T A Ş M E N T E Ş E A Ç M A Y ER İ M A K İ N A S I
1
ADET
2
T R A P E Z A L Ü M İ N Y U M Ç A T I Ö R T Ü S Ü 0.07
MM
13
TABAKA
3
P V C D O Ğ R A M A (E N 2 ,6 5 M B O Y 3.2 6 M)
1
ADET
4
PVC KAPI
1
ADET
5
G E N L E Ş M E T A N K I 2 0 0 L İT R E
1
ADET
Biri m Fiyat
Tu t a r
EK : T ekn ik şartnam e
S atın alm an m Y apılacağ ı Birim: V an H alk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü
* T e k n ik şartn am ey e uy gu n m a lz e m e v e re ceğ im i taah h ü t ederim .
* Fiy atlar K D V hariç olarak verilecektir.
* T e k li f m e k tu b u n d a silinti ve kazıntı olm ayacaktır.
* M a lz e m e le r k u ru m u m u z ilgili d e p o s u n a en geç yedi iş g ü n ü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların top lam ı yazı ve rak am la yazılacaktır.
* T e k li f m e k tu b u n d a ad, so y ad v ey a ticaret Unvanı y a z ılm a k üzere yetkili kişilerce im zalan m ış olacaktır.
* T e k li f edilen ü rü n ü n v a rsa m ark a sı teklifte belirtilecektir.
* T e k li f ku ru m lu n u zu n stan d a rt t e k l if form u ile d old urulac ak, v ey a ilgili firm anın p ro f o rm a fatu rasın a yazılacaktır.
* İl dışından g ö nd erilen fakslanan tekliflerin aslı po sta veya k arg o yolu yla peşin öd em eli o larak k u ru m u m u z satınalm a birim ine
gönderilecektir.
A B D U R R A H M A N G A Zİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BA BA 1.SO K A K /V A N H A L K SA Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA T IN A L M A
B İR İM İ VA N
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: fatihaltunx@ gm ail.com
E lektronik ağ: w w w .vanhalksagligi.gov.tr
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME
Mobilya Tas Menteşe Yeri Açma Makinesi
TAS MENTEŞE AÇMA YERİ MAKİNESİ
Özellikler:
1. İstenilen ölçüde tas menteşe yuvası açma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Delik derinliği ayarlama imkanı metrik olarak mevcut olmalıdır.
3. Menteşeyi vidalamak için referans delikleri açma özelliği mevcut olmalıdır.
4. Elektrostatik boya kaplı olmalıdır.
Standart Ekipmanlar
Tas menteşe açma bıçağı (2) adet olmalıdır.
Matkap ucu (2) adet olmalıdır.
Alyan anahtarı (2,5mm - 6mm) olmalıdır.
Makine Sehpası olmalıdır. ( 1 ) adet
Teknik Özellikler
Motor Gücü
Motor Devri
Elektrik Gücü
0.75 kw.
3000 rpm.
220 v. 50 Hz.
Garanti süresi en az ( 3 ) yıl olmalı ilgili TSE, ISO 9001 ve CE standartlarına sahip Bakım
Onarım ve Servis hizmetlerine sahip bir makine olmalıdır. İlk kurulum montaj ve makine
güvenli kullanım eğitimi verilmelidir.
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü