Sahibi v e
B a şm u h a rriri:
M. N E C A T I Ö Z K A N
\ ce\ eity o r.
U O ^-. ^at^V.K Vv, V
V v\N tA a\
J,
yıV»\ o'ftvm Asnm ^
W \ \& \«.O mm\ îtj\ v * \
A B O N F.
MATBAA ve İDAREHANE
Lefkoşa, Necati Özkan
Soka?. No 8 P K .2 2 6 ,
Leikoşa—-Kıbrıs
T e l g r a f a d r e s i : «İSTİKLÂL»
Fj ytıtı. K I B T ı I S T A 1 k u r u ş
it) ti KÎ* EPE 10 Kuruşt ur.
Kıbrıs
WaTftm&\\w . VaVıvj\K
rOr v«
1 5 *
S
'; îS î
Vv?
ij
M' b '
M
İ
s
t
i
]
k
T ü r k i y e tçinyrtiıftı
H a k k a
T a p a n
Jira
^0 ’|Ürk
lirası
M ille tim in
İS T İK L Â L
t lubııl ('dilemez.
D e v a m l ı ilânlar hususi t a r i f e y e tabidir
B a ş b a k a n Ş e m s e ttin G ü n a lta y b ir yurd ge zisin e
çıkm ış ve îzm ird e b üyü k te z a h ü ra tla karşılan m ıştır.
İzm ird e hitabede bulunan B a ş b a k a n m uhtelif memlek< t
m eselelerini izah etm iştir. Uzun söylevin en önemli
kısım larım
sütunlarım ızın
m üsaadesi
n isb e tin d e
n ak lediyoru z.
h em şerilerh n .
İş b a ş ın a geldiğimiz zam an beni
işgal ed en m e s e le le rd e n biri
girdiğimiz
h a rp senelerinde
k ıy m e t
h ü k ü m lerin d e vuku
bulan bir n e v i zaaf o ld u . Bir
millet a n ca k iki e s a s a d a y a n a ­
rak y a ş a r , y ü k s e lir.
Birisi
ahlâkî, diğeri maddi t e m e l . ..
A h iâ k d e m e k k ıy m e t h ü k ü m ­
lerinin şuurda um um ilenm esi
d e m e k tir. A h l â k a m m e k a r a
atının bu k ıy m e t h ü k ü m le rin e
b ağlan m ış o lm a s ıy le tah ak k u k
e d e r. O v a k i t umumi efkârın
takbihi ahlâkî k a id e le re r i a y e t
in en b ü y ü k m ü e y y i d e s i olur
Ah lâk i k aideleri k an u n la geiişt ir e m e v i z . Bir ad am b ab asın a
karşı h ü rm e t e t m i y o r , B un u
kanunla ö n le y e b ilir m iyiz, bu
o lu r mu? M e m le k e t ru h u n d a
ev lâd ın babay a h ürm et e t m e s i ­
nin bir e s a s olduğunu v e buna
muhalif h a r e k e t e d e c e k o l a n ­
ların
b ü tü n
v a ta n d a ş l a r ı n
n e f r e t in e
m aruz
k alacağı
k an aatin i y a r a t ı r s a k h iç bir
ç o c u k b a b a c ın a karşı h ü r m e t ­
sizlik y a p a m a z .
B u n u misal,
o la ra k s c y l i y o r u m . v e h e r h a l ­
de iyilik k ötü lü k , fazilet v e
z iy n e t
dediğimiz m e v z u la ra
ait k ıy m e t hükümlerini v ic u d a
g e ti r m e k v e bunu m ek teb lerimizden b a ş l ı y a r a k halkımız
y a y m a k borcum uz
aran I M . , N i; T A T İ j Z i ’A N a ra s in d a
Yazan
olm alıdır.
Bu
s u re tle d ir k\
g.errim .? de: n 3 0 kişi seçi- faziletli bir, nesil y e tiştirm iş
ü ü
Ijrliğ ‘ ^ E . L
mh
Bir Sahne
■
âm
Başbakan Şemsettin Günaltay
alabalıktan bir gork
çok
!
[Başbakan Muhtelif Memleket Meselelerini İzah EtÖ
A ziz
Kıbrıs Türk Halkına!
muş ve id a ıe h a ıu nııze
G ; r ü i ü y o r ki,
h er
sın r
emiştir. 21 H aziran d a K ıb ıısladır.,
halkım.z d e m o k r a s i y e u yg u n o m uslardır. B i r ç o k k im seleri
a kuıulmasına t e ş e b b ü s e t ti b il â h a f c bunların
elini
(3 öncü sayfa
o la ra k idare h e y e t i içerisin d e d e
erd e
imiz Kıbrıs
T ü rk
Birliği
ayni d ereced e
hakka sah ib sıkarken g örd ü m . Bu bir f a ç a ­
bir
takdir
ve
t bıstikâl paıtisine e m irliğ iy le
o la ra k m ü m essil b u lu n d u ra ca k ­ dır. Bu g ib ilere mahkem enin
tcîekk firle karlarız.
lanız
tadın ve erkek b ü tü n K ıbrıs tır. N i z a n n a m e v e p r o g r a m v erd iğ i iki ü ç senelik hapsin
Bu büyük eserin vata;
itttte
•la dokmuş ve yayınq ürkünün iştiraki isbat etm iş- h akkında m iite ebbis az a k a r t ­ h iç k ıy m e ti y o k t u r . E h e m m i ­
ir ki, Kibrıs T ürkü şim d iye
ları ikmâl
olunur
o lu n m az y e t l i olan hırsıza, karşı bütü n
olm asından hepimiz en
adar Katak v e Milli p arti
k u r u it a y
top lantıya
davet
var* bir iftihar duymakta fc«
aralından a datılıp oya lar.d .k o
lu
n
a
c
a
k
tır
.
r ki‘ v e bu çığırın ‘ * ‘
rından artık daim a m e v k il e ­
r inin fından
N iz a m n a m e
ve
program
devam
rini düşüne: ek yanlış v e yalan
ırlaş- bütün ka.bimizle fttoa. neşriyat yapan lara e h e m m i y e t k u ru ltayın müzakerfesme arz
sonra;
ta s v ib
ksek
♦H ürriyet Kasidese ve mıyor ve kendi c e m iy e tin i o lu n d u k ta n
o
i
u
n
a
c
a
k
şekil
lân
o
lu
n arak
r.
büyük bir boşluğu dofrl ket di varilliyle k u ı u y o r .
h
e
y
e
t
i
idare
s
e
ç
i
e
c
e
k
t
i
r
.
■»ase- una ve bizim.’f Anaj Elimizdeki 1 0 , 0 0 0 k a r t da>ıBu h e y e t
arasından
15
Poli- m illeti arasında daim; iıp imza ed e: ek Nid arem ize
kişilik bir i c r a h e y e t i s e ç i l e ­
dostluk
ve
anlaşma
vjü getirilmiştir.
H
â
.â
bir
ço
k
•rinic e k t i r . P t k y a k ın d a n iz a m n a ­
alıp oldufuna eminiz ve tu yerlerden kart a l a m ı y a n 'a r ,
on u vf-1 ka;t talep e rrek'ce d e v a m m eyi g a ı e ' .e si. tu n la r, rmzda
u n u . a tlc bu eseri ve
'’diyor,ar ve
ikinci
IO,CCO e l k e n u m u m i y e t e aız e d e c e ­
getiren üstat
Bodamyalızade'yi tekrar ;j dehi ( nümüzdeki c u m a gün ğimizi v a d e d e n / .
|ca ı'ıacakt r ve p ek y a k ı da
Kıbrıs T ü rk ü kendi d a v a s ;lanı.
hu li.eıh'ekette misli g t r ü . m e - ni keı.disi tal>ip e t m e y e karar
miş '1erecede e l i rliğıyle ı:rr.v.m v e r m iş t ir . Ş im d iy e k a d a r a r a ­
Kıbrıs Tiiskü 2> H aziran i94'; nı >da misıî g' l ü i m e y e n bu
da kara la tirdi ;ı b iıli: i kendi birlik
k a t ; ı ır.da
rakibimiz
variığıyle k u racak tır.
o lan R u m v a t a n d a ş l a r ı m ? ın
Her sı ıf halkımız m ü s a ­ d ü şt' :,;ii dııdişe deı e c e s in d e
vi hak sahihi ola ak Ş 0 kişilik b u b i n e k a d a r hiçbir iş b a ‘ arİnden'
'bevıtini ke di arasından ken- m } an ve hq)k mızı air’a t a n j
v e yalnız, k e r d r m evkilerini
|
di eliyle s e r e c e k t i r .
renk.
Bazan
dü
şü r en K a t a k v e Milli p a .t i
ıassa
•Yüksek tahsil g ım üş çah ıslider
eri d e a^- n i ' d e r e c e d e en
IfıK
İr-.n
.
0
,
|iSe
m
e>unlarından
îf 5K«
sanatkârlardan : 0 , t ü c c a r - d iş e y e d ü ş m e l e r d i r . Bu d e h ­
*iir i;.n 1. 0 , k a a p v e m a n a v - ş e t ka şısında r.e y a p a c a k l a
lard n 10 ve kadınlardan
0 , ıını ş a . n a n bu k in .seıer, doonu t»®'"
!anha';lı
at
v e süslü
•n»1*'
Çok gıceler
Va0 a t l a r l a ha t » i^fâl e t m e ğ e
rin i denizin ılı*
•Ve
br
takım
çai ş y o r i a r ,
niv*‘ bırakarak evine dene:
a
l
l
a
r \aef
larıııda b ir şehzademi;
id
ırler
ki
pıyorlar.
v e hic
bir Iiğ iy le hinbir <
esasa
asıLsrz
biı is b a ta day;
yaşar, çok
< 1a r
i e r vaLarı
M'»- vaslanaral
m evkiler ini di;?.e,ıv|i\ e m e z
unlar
lira
^^^ftakan Şemsettin Günaltay’m Nutukları
« t i »
Türki
hürriyet
2
İ
İlâ n l a rd a n ı r e “i.l*y
H a k k ıd ır
m
■
için yıllığı
A ltı aylığı
S«\&\vv Ve.T\AWtûv\^V ,. \
\$\m\ı. ov^v\\i Wt
\\Y>VtW
s\ s\ c C çrT V ^ V ^ Y Yfi l -
B F, D E 1. i
V atan d a şların nefte g ö s t e r m e ­
leridir. Bu ruhu u yan d ırm ak la
m e m l e k e tt e fazileti v e ahlâlkı
y e rle ş tirm iş oluruz.
Maddi c i h e t e g e lin ce ; Bir
millet
her
şe y d e n e v v e l
y aşa m a k için m ü reffeh o lm a ­
lıdır. Bunun için de alın acak
tetb irlei in bilgiye istinat e t m e ­
si lâzımdır. Bu s e b e b l e n d ı r ki
m e m k k e t için
iktisadi bir
pre gram ın lüzumuna
kani
old u m . Ç ü nk ü muhtelif sah alaıdaki h am lelerim iz e ğ e / bir
b irleriy le ahenkli g itm ezlerse j
k u v v etim iz,
g a yretlerim iz1
h e d e r o lu r. M e m le k e t enerji-i
sinin b e y h u d e y e r e sarferi.il-!
m e ş in e
sebebiyet
verm iş'
o lu ru z. M esai ö y l e a h e n k i e :
bicjeşmelidir ki biri diğerini i
k u y v e tlen d irsin , bjri diğerini j
ikmai e tsin bir t a r a f t a n M e n - !
der.es
sahasındki sularımızı j
n iz a m a k o y m a k ,d i ğ e r t a r a f t a n j
ziröî v a s ı ta l a r getireı ek d ah al
ço k mahsûl almak
çarelerin i
a rı y a r a k
istihsalâtım ızı
50
m illine ç ık a rs a k dahi, bunun
ihracım
m üm kün
kılacak
limanlar o lm azs a çalışm am ız
bir k ıy m e t ifade e d e m e z . O
h ald e bir t a r a f t a n bunu b a ş a ­
rırken, diğer t a r a f t a n
fazla
istihsali p a z a r m ev k iin e sev k e tm e k , y a n i y o l , lim an, tahm il
tahlisi
b e r a b e r d ü şü n m ek
g e re k ir. İşte b en im bir işimde
hu s a h a d a başı
b ozuk gidişi
1arın a g c re
A
o b a s ı d ı r . Bunun
içindir ki
T/il i n e re d e b u lsan ız
(ibm
Ç/n d e dahi olsa)em ı ine u y ar;|c uğraşınız.*
Ulaştırma Bakanı Dr. Kem al Satır
üfaştırma Bakanı Dr. Kemal Satır
bir anlaşma imzaladı
U la ştırm a Bakan Nusaybin ana hattı ile Mardin
yja^N iıria Bakanlığı şubesine ait şebekemin d evir
l'e'BÖlum
CHlIcl
A n k ara:
Bakanı D r K em al S a tırla Cenub D em ir
y o lları İ ;ie lm e
T ü rk anonim oı taktığının idare
kurulu
ü y ele rin de n C h anu t
B aş b ak anım rzın
bu nutku, a ra s ın d a T ü r k i y e —-S u riy e sı­
nırını k av u ştu ran Ç o b n n b e y J
ışlarla k arşılan m ıştır.
ve teseııumü sonteu alarak
hazırlanan vehertdrlü hukuki
münasebeterle hesapların hal
ve tafsiyesine dair bulunan
sczleçnr.e ve iki protokal imza
ve teati kılınmıştır.
Elçiliği) T a a rıtz
Ger.eva, S (Rovter) Mas­
keli üç kişi bu gün İspanyol
Konsolos.uj una bir e. bom­
bası savurmuş'aıdır. Mütearrızlaı,
muhafı/laıı bertaraf
etm ye muvaffak olmuşlar ve
ioııra konsolosluk fayıllarma
petrol d» kmüşlerdir. Muha­
fızlarla kısa bir mücadeleyi
müteakip onları arkaları duva­
ra dayalı olduğu halde durmıya mecbur eden tethişçilein attığı el bombası biraz
hasara fakat insan kaybına
sebebiyet vermemiştir. Po is
17 yaşında bir genci tevkif
etmiştir. Tedhişçilerin anar­
şistlere mensup olduğu anlaşı maktadır.
R o y te r H aberleri
Ü J . ’d iğer sahifelerd e
■k; ;
kumlarle
S o n za.’V.aniöida c A ı.k a r a ve
İstan b u lin '
ir^ad v e
arzunu
üzenneş
u y d u rm a r.e:
r :\ a t
y apiybr a t. K atiy etle
Kc y U m t k n t{u z ki, h i ç bir
i an nr; bir birdi r, et dı er bir
Hııki m ttir. dahili i.le l iı e ka
ir mı.k sah':|:i^etıi i ha ;- d e
dir
\'e y i n e
i.a tiy e ü c uya
i ık h a k m z t b e y a n e tm e k
isterim ki, T c ı k i y e H i kün e
ti bu
ad am lai a,
h y ie bi
v e rik a
g ö n d e rm e m i ş t i r.
Ve
iddialarının d o ğ ru o ld u tu n u
ederdi. Kumlat
gtce er de olo^rü' lerinde çoğu
boylu
id
£ >
”* , 3ittığ
1 '?
•ge.*
baş*
ıfli* rın
Ü\fç
*■*
«arab»“ Tûık
b
Sc»r ö )'ük 8f
teri"’ '
t#*
çok*
ti «ra
,1 i>u
uştu
fn er’
,e*k
sesfe
' S »
C en erai D r. O sm . n
58 nrtet-if
NEJMİ T U L C A R
(Va*isı 3 ür.cü s a y f a )
syOfdV'
calf
I
(D e v a m ı
s t a ' b u da A man Ç e me-.i
^Yasısı 3 üncü sayfarla;
4 üncüSaylada)
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILM IŞTIR
S a h if e 2
Bir Dokun
Bin ah dinle
Ahlâk ve Karakter
YA RfOU
adamızda ni kabul etmektir.
ugün,
Babalar, anneler ve her
yaşatmıya
ve bü......... ; —
yultmiye azmet . iş bulun Kıbrıslı Türk şunu da bil­
çocukların ızı
düğuuıuz bir Türk varlığı melidir ki,
için unutulmamak lâzım­ yalnız okutarak zihni is
dır ki, ahlâk ve karakter tid atlanm inkişaf ettirmek
er
önemli bir
mesele k a t’iyeıı kâfi değildir. O n­
teşkil etmektedir.
ları. mutlaka bazı mukad­
Bir memleket ne kadar des ideallere bağlayarak
gelen
zengin kaynaklara sahip yetiştirmek başta
olursa olsun, o memleket millî vazifemi^ olmalıdır.
halkını herhangi bir saha­
Her şeyi
okullardan
da' <n iyi bir şekilde ileri beklemek doğru değildir
sürebilecek »n önemli ku v­ E ğ e r aile veyahut ebeveyn
vet. ahlâk ve karakterdir vazifesini yapıyorsa, tabiTarihî bir hakikattir ki, atile, okulun yapacağı da
ahlâk ve karakterlileri za- mahduttur.
Binaenaleyh,
>ıfl imiş bulunan milletler, çocuk okula devam ettiği
ilmi 'eviyelerinin yüksel­ sıralarda babası ile annesi
in ş olmalarına
rağmen, ve hocasının müşterek yarsiyasi ve İçtimaî sahalarda dımile behemehal öğren­
itibar kazanamadıkları için melidir ki, mensup olduğu
müstakil olarak yaşaya- milletinin dünyada büyük
mamışlardır. Bu ibret veri­ bir rolü vardır.
ci hakikatler karşısında
Okulun ilk sıralarında
biz K ıbrıs
Türkleri de
bu noktayı tamamile kav
kendimizi toplayarak genç­ ramış bulunan bir çocuk
lerimize parlak bir istikbal şüphe
(dilmemelidir ki,
hazırlayabilmek için fikir kendisine yapılan sistemli
kuvvetleri ile ahlâk ve aşılamalar sayesinde kalbi
karakter arasında l i r mu­ daima vatanı için ç a rp acak ­
vazene kurmağa çok ç a ­ tır.
lışmalıyız.
Şüphesizdir ki,
bizde
Kıbrıs Türk gençliğini
bu tipte yüksek karakterli
dürüst bir ahlâk ve karak­
gençler yetişebilmesi için
ter ç rçevesi içinde, yetiş­
tirebilmek için bize her okulda, öğretmenin devam­
lı mücadelesine de büyük
şeyden evvel lâzını olan
idealli bir eğitim sistemi- [ihtiyaç vardır.
1
I
Kurbanlar!
B
D O Ç E N T Derviş Man
zade ile Bay Mehmet /\İ
Pamir Kıbrıstan ayrılmışy
Ayrılırlar y a ! Ne diye J
mişlerdı', ayrılmak içinlYo'j
lan açık olsun!
I*‘” ıs eu“"'
•f, t«ı«iH
Bu gelişler, gidişler biîj^
... f
r tcsadu
S e ı a r ’nı meşhur bir söıünlfsil'fitham
j
hat.rlattı: «Geldim, gördüıi; teÖ
>e • kı a
feth ettim .» M
1’
etlef,n. (,arp *
Biz sayın Doçentim'J
b'J)uv ..ıbu^ 1
o a y Pamir
r a m . ı yerinde
jo .n u c o
Ola»
Bay
l f f ı^t ^ j ı ı i J -$ st d e v >
“L
so
dik, ayrılmadan evvel hal # r kaP>'11
SO vı
ka şu Sezarvari mesajı
s;v
derirdik:
J A ^ rtadlZ'nı
'
^
^Geldik, gördük, KaUl İkiÇİ^*
' |tİhu
ile Millî P arti kliğinin ku •. [a^
’ e W fl^
banlar. olduk!>
kü' 1^ ' * harpten *
----------------- ■—..ı’ıl- ıi8 ütın
iR: , ..rrniŞ t111 , . __i
tıi"r
Kıbrıs Tıp Encüm
ve Kıbrıslı
Doktorlar
GÜNÜN K A R İK A TÜ R Ü
Gazetelerden: K .A .T .A K .’ın toplantısında 14 kişi vardı.
Milli Partinin ha keza!..
İKİSİ. B İR L İK T E
İstiklâl— Hüvvel hallâgul baki.
Ağır ceza
mahkemesi
Cezalandı
Aşırılan keçiler
bulundu
Bu başlık altında “Cy
rus
Post,,
gazetesi
çıkan bir makalede ısv
O niversit sinden
mez
bir doktora Klbnsta
kimlik
etmesine müsa
edilmediğinden
şi câ
edilmekte ve yeni dok
run
ilgili kanun ------ahkâm
*- -—.
* . . 6 t------ -------a .*» -. K ıbrıs hükümetine 1944
l m d a müracaat etnemiş
ması burada müsade al
^
unu idd*
^ 2 ,S o v A t o * « n?j
Mevkuf iken hapishane­
wkv*/ . , . l ul
den kaçtığından
dolayı
;
bir
% sıl2 ; İl
Değirmenlikte meçhul kimAlınan malûmata göre Rifat Kâmil G irne
ceza se er tarafından aşırılan 7 0 keU r,
Lir t
:
bu ayın 14 ünde Lefkoşada mahkemesinde 6 ay hapse çi polisin araştırma’arı n eticeP
» I]
toplanacak olan ağır ceza mahkûm olmuştur.
sinde Alevkayası bölgelerinde
£ çağının \a5jt^ ‘vy I
bulunarak sahibine verilmiştir. g m a ç n g e l t e ş k n ç t .
mahkemesinde
34
dava
7 ebrik kartları
duğuna Kıbrıs Tıp enci ^ ih istediç» i
'
incelenecektir.
Sergiye iştirak
"
meninin
dikkat n a z a n
önlemrk iÇ>n h.f
Yeni
yıl ve Krismas
Yeni memurlar
kilmiştir.
■ij/ 1 r başvuracağın»
münas betde harice gönde­
ettiler
Ayni
gazeteye
göre
Kılj ^eklemiştirrilecek
tebrik
kartlarına
alındı
Atinada tertibine karar ve
K,brıs- rıslı doktor Kibri ta ‘ h r
.
bir kuruşluk pul konman rilen endüstri sergisine KıbrısKuru ü üm ve Zivaniya
*
- i— 1, kimlik için müsaade
iştirak
ala
polİtl><a
sl
da
icap etmektedir.
tan bazı firmaları
stoklama işlerinde çalışmak
mayınca Irakta vazife ka "
etmiştir.
üzere Leymosun Gümrük
Macaristanda
Köy muhtarları
bul ederek Verem hrsta
1
idaresinde
yapılan imtihan­
Radyolocist
geldi
, hanesine şef olmuştur. ’ Bundan sonra Malenko
Sovyet nüfuzu
Alınan malûmata göre
da 3 Rum muvaffak olduğu yeni seneki muhtar tayin­
Tahsilini ikmal eden Radyo-1
P
^4°^*
iovyet politikasına
Londra 8 (R oyter)
PO
OL
L İS
İS T
TE
EN
N ::
p0^ 35’11* ■
cıyorgiu
------ j —
, .J , ..ftmn ıreselesınde
o rg iu 1
Macar Radyosunun bildir­ bildirilmektedir. Müstedi- lerinde bilhassa köy muh­ logist Bay C o r c H acıy
gsçen gün G irneye a vdet et- M ü c e v h e r a t çq / d ı/ l^ r ,.ıt } , M nin -a s
diğine göre
Macaristan lerin sayısı 57 idi.
tarları arasında önemli de­ mistir.
Lefkoşalı Eleni Y u jn A ^ ^ ,,,
Rusyanınj
Dışişleri
Bakanı Istvan
Yıllık zarar
ğişmeler olacağı sanılmak
Dobi J-ovyet
ihtilâlinin Mağusa Limanında tadır.
3,350,000 liradır yıldönümü münasebetile “T okar’" ismindeki vapur
Patates tohumu
i S f e y f i t ,
Aldığımız
ma'ûmata
lIlUcevherat,
para
ve
saL;
mûna;ebeı temin et
Londra 8 (R oy ter) İngi­ yaptığı
bir
beyanatta ile Mağusa limanına 4 bin
6 milyon okka
liz filim endüstrisinin dört­ “ S o v y e t
humlulT patates beklenmekte. « S a la r ı n ı
çâldtk lan^ ^
1
d o s t - sandık süt ile 120 sandık
patates
h:ıhar vermiştir.
vpr.nçtır
haber
J âyetler bu bakı
te üçünü elinde
tutan luğunun
dir.
impervalistlerin
Resmi rakamlara göre
P olis tahkikatyapmaktadıi^ ^attak ola- az \
milyoner J . Arthur Rank M a ç a n tanın îjle rın e K a rış ­
5 0 bin sandık
son üç ay zarfında ada
bugün yapılan bir toplan­ mak ve yapmak istedikleri
Alçı siparişleri
v - n: uylı
nCtılar TV Mx nlacaiın»
barP catıavar 1 1
fcjVini
so\ 1
mızdan harice 6 milyon
tıda teşkilâtının hissedar­ tahrikatı önlediğini,, söyle­
Portokal
İlgili
kaynaklardan
aldığı­
L elk o şal. J o ta
!
miştir.
O
pera
evinde
599
bin
okka
patates
ih­
larına, şirketin yıl zarfın­
1
nız malûmata göre A r a ­ ı pflrosa Polisine v e r d ir 1
Leymosun limanına u^ raç edilmiştir.
da 3 ,500.000 İngiliz lirası konuşan Dışbakan bilhassa
Kir
ifadede
meçhul
şahıs-UMov
sizlerme
c
bistan,
Mısır
ve
Japonyarayan
“Cyprian
Princt’
ilâve
etmiştir:,,
zarar ettiğini söylemiştir. şunları
evinin kapdanmU kvAmm tııyıkı
dan çok miktarda K ıbrıs ı„rın
Kitap isteniyor
y ıld j| S o v y e t l e r i n yardımı olm a­ vapuru ile Ingiltereye |0
A rthur Rank yeni
j
lırj.ık
la n anahtar\arWl-ıAvrupa devletleri
siparişler
dan hürriyetimize kavu- bin sandık gönderilecekti-.
Lefkoşa ve diğer kaza m er­ alçısı için yeni
çevrilecek filimleriıı ade­
Ue
,
1
k
U
n
v e 7-7 0 k t y » « î W ) / » . , ■«
ş a m ı y a c a k t ı k . Sovyet işçi­ Ayni limandan “Fuadiy
kezlerindeki hapishane k ü tü p ­ alınmıştır.
dinin külli miktarda azal­
f He b a » « H » '“
M ., sar
leri
Sovyetleri
takip vapuru ile 5 0 ton piri hanelerinin ihtiyarlarını karşı­
lamak
maksadile Lefkoşada
tılacağını, ve şayet eğlence ederek, Amerikanın esareti
Filistin
Yahudi
çald
ık
ların
ı
b
ild
ir
m
iş
t
i;
i
M
arsV
ıaU pUnml
ithal edilmiştir.
merkezi hapishane müdürlüğü­
vergisi
azaltılmaz veya istihdaf
P o l i i tahkikatına b a ş u - h p ^ yem bir h rpl
eden
yardımı
ne gönderilecek içtimai dini
tacirleri
önleyici tedbirler alınmaz­ olmaksızın bir memleketin
7 bin ton arpa
mışUr.
. f
iddia
v e her nevi hikâye kitapları
sa gelen Hazirandan iti­ yeniden inşa edilebileceği­
K ıbrısta ilgili tacirlere Dükkânını açtdar H r
memnunlukla kabul edilecek
Dün Mağusadan hareke’itir.
baren ıngilterede filim ç e ­ ni ispat etmişlerdir.
gelen t.lg r a f haberlerine
L e fk o şa lı Yeorgıo» U
eden ^‘Kaliforniya,, v a p u l'r;
virmenin tamamıyle dur­
göre
Filistin
tacirleri
ru ile 7 bin ton arpa ih raçr lâl: Maarifseyenlerin bu
Tebrik etti
yadad is
ılım lı
l^ edl U 9 larihli “ K ı l
durulacağını ilâve etmiş­
edilmiştir.
,le
ilgileneceklerini Ingilterede Filistin portoBelgrad, 7 (R oyter)- Yu
tir. Bu arada Arthur Rank
kalları için elverişli fiatlar meçhul k a s e l e r i n ,
ed^n
goslavya
Millet Meclisi
Hafta içinde “Telia U ra„
teşkilâtının Amerikan s e r ­
kânını
a
ç
a
ra
k
i
ç
e
r
i
l
sağlamışlardır.
A
nlaşıldığı­
Kazanç
vergisi
Başkanı Dr. Ivan Ribaı vapuru ile Danimarkaya
mayesinin de yardımıyle
S ovyet ihtilâlinin yıldönü da 3 bin ton arpa gönde­ ngilterede kazanç vergisi na göre Kıbrıs tacirleri p ara ile bazı eşya çaW*
%
İngiltere stüdyolarında fi­ mü münasebetile Sovyet
çocuk başına 60 lira ten- aynı avantajları sağlamış­ larını bildirmiştir.
rilmesi
için
tertibat
alın­
ıt yapılmaktadır
K ıb ru ta lardır.
lim çevirmek için müza­ ler Birliği halkına bir te b ­
P olis tahkikat yapj
kkında»it, •
*‘n<k
J î . yışkar cu.nlei miktar 25 liradır.
mıştır.
tadır.
kereler yapıldığını a ç ık la ­ rik mesajı göndermiştir.
mıştır.
1dolayı Sa • .k t l r , n i * i
rum, diye konuştu. Bu koku
— Biı şey mi sormak isti
tiriyordu. Y ü rü y o r.. Yürüdük
herhalde saçların zın getirdiği yorsunuz İhsan bey,
EfRİKA No. ı ı
ç e yerlere sürünen entarisinin
‘bir
’ 1bahar
’
'kokusu, bir hayat korkmayınız, istediğinizi iste­
E P M
E P K
A D I N
uçları denizin kumlara caıpan
iksiridir.
diğiniz şeki;de sorabilirsiniz.
Şimdi İhsanın
kollarında dalgaları gibi güzel bir ses
— Nekadar naziksiniz.
— Bir türlü kaıar veremi­
rl rıerken, Türk sanatına olan çıkarıyordu.
111
II
YERU
İhsan yine heyecanlanıyor­ yorum.
ıllKMhT h M PO LAR
hayranlığını anlatıyor,
eski
— Deniz gecelerini
çok
ROMAN
du. Scarlet‘e birşey sormak
— Ohaldebana değil.denize
devrin .şairlerini az çok isim Severim İhsan bey!
yatVmak düşüncesiyle:
istiyor, fakat sanki boğazına sorabilirsiniz.
let.
leriyle anıyordu. Kadın, şarap
— Denizden bir beklediği­
-Haçlarım galiba sizi ra- sarılan bir el onu menediyor,
Omuz omuza
yürüyorlar.
v e cam la'in hikâyesini
bir niz mi var?
Scarlet yine İhsan’le alay
Scarlet'in rüzgârle dalgalanan hat4diyor İhsan bey, ded . ona korkulu gezlerle bakan bir
ediyordu.
Scarlet İhsan‘a alaylı göz­
fısıltı halinde İhsan'ın kulak
İh\ güldü. Scarlet'in dur­ yabancının hayalini görür gibi
saçları, İhsan'ın omuzlarına
— Yani?
larına söylüyor, v e bu akkanı erle bakarak:
vuruyor,
rüzgârda yayılan gun iışiarında hiçbir tebes­ oluyordu.
^Celd
îa^ı» i
—
H
ayır,
dedi,
denizler
bir
— Denizle konuşur gibi.- ,
? esindeki ahenkle adeta onu
kokularıyle ad e ta onu çıldır­ sümdü. Sabit bir bakışle
fr l* '
para
— İçimde bir sual dolaşı­
İhsan kati kaıarını vermişti- >
ı.ı.dırtarak istiyordu. Scarle! §arap gibi beni sararak, sarhoş
tıyordu. C e n ç adamın gözle­ uzaklbakıyor, denizin ru- yor, diye devam etmek iste­ Scarletin alayları karşısında
bütün bu h e y e c a ı dakikalar eder Denize bayılırım İhsan
fatirinde yine bir alev tutuşup hunalttıgı ahengi zevkle di, fakat yine boğazına sarılan erkekliğini unutuyor, varlığın­
tfeteden. heykc,:il
arasında b idenbire denizi ha bey.
Hatta öyle bir
yandı. H ayatın a karışan bu dinlijL
fim k ... p.ara
İhsan S c a r l e t ‘in izahından kadm, bazan ona zevk veri­ an g<İki, başını İhsan'ın bu el, onun konuşmasına fırsat dan hicap duyuyordu. Hemen
fırladı. Hemen kalbini bir kor
sorduvermedi.
Ne
olabilirdi,
e£er
ku sarmıştı. Fakat çılgınlığ memnun görünüyordu:
y o r, bazan de hayallerini b o ­ omuzla davıyarak gözle­
Aşk nasıl doğar Mi* i';k ll«rin pünc u
böyle bir sual sormakle bir
— Haklısınız. Bir sar.dal
h i , bir arzusunu yenemiyordu
zuyor, onu sonu
gelmiyer rini kıUk ve uzun boylu günah
Scarlet?
ha « arl •nt!
işlemiş sayılacakşe,
— Denize kadar yürüme> gezintisi yapabilir miyiz?
binbir düşüncelere
sürüklü denizi\emek heyecanı ile
Rüzgârlar
uzaklardan
piya­
Par„
— Korkulu olmaz mı?
yordu. Belki mesut olabilirdi., adeta kındı. Fakat birden- sayılsın bütün maneviyatını nonun «A^k o bir rüyadır5
miyiz İhsan bey? dedi.
toplıyarak,
dudakları
.
j
,
j
...
un,
.lu'ianmı
ı
na
gelen
Her^eyin tehlikelisi ve kor Buna kat ‘i su re tte karar v e r - «bire kl
— Emredersiniz. Bir masal
k L tonlav«WlHİ
kof«i
_„_.t L :- l |a g CBr|e
parçasının sesini getiriyordu- >
I t. isinin emir.erine, bir masaı kulusu zevklidir Mis Scarlet mek imkânsızdı. Belki bu mar* fW|
,L
lhsatcarlet’in manevî suali bir hızda Scarlet'in kal­ Scarlet in yine alaycı tarafı k S e k t 3
i<
Kahramanı chayır - diyebilir mi? Tehlikeler r a m a h eyecan ya ce r a ona bir facia hazırlaya­ zevkleihayrandı. Şimdi o binin tâ içine kadar işliyebilen
bir ahenkle sormak
fa­ tutmuştu:
ratır. H e y c c m s i z e zevk ver
sormak istedi,
iı
da
içinWı
heyecanı
duyu­
bilirdi. Düşünceleri çok d efa­
— Piyano güzel bir parça t e » " ;- " "
Bu aKşam S carlei'.n bütün
kat yine boğazına
bir
tazına tıkanan
tıl
mez mi?
yor,
ajUyecanle
titriyor,
çalıyor.
lar
normal
olmaktan
çıkar
W k litlr I
l.u«Iınlıgı üzerinde. Her gece
düğüm onu menetti. Şcarlet
— Bazan..
v e onu karanlıklara sürük­ fakat tığını Scarlet'e bel­
— Sizin yanınızda hiçbir k { ı V °ı
kinden daha güzel, d ah a cazip
İhsan.ın
gözlerindeki
ve
he.ın
he­
— Yanınızda bir masal kah lerdi.
li etmiy. İhsan:
1îtle mavi gecelijü ona okadar ramanı
'en . x ne
■ıısou:
lyecamndaki
yecanındaki ısrarı hissetmiş şeyi işitemiyorum.
olduktan sonra, koıku
— Bu parçayı hatırl:yof
T
S
carlet
İhsan'ın
heyecanını
,kr mıştıki, kendiliğinden ftde
ıir koku duyuyo-1 olacak ki:
kalma* zannederim Mis. S car
musun7
(Devamı var)
t a b i r d e n i z olduğunu hisset
İngiliz filimciliğinde kriz
il
M AAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILI
TIR
rîitrto İÂ i!
.9
K a s ı m 1949
A , V 1A r J U S | > i
ö v y e t < s |§ t o
idoı.. ..................ü. B üyü k T ü rk Mimarı Sinan’ın
..............
a lın ın yridonıim
_......................
0 r Konuşma Yapan Stalin’in
Yardımcısj Maî nkov Âmerikaya
Atrp Tutuyor
Paris ,8 ( R o y t e r ) S o v y e t İh tilâlinin
yıldönümü
’- nasebetiyle S o v y e t l e r m e c lisin d e b ir nu tu k v e re n
'b a k a n yardım cısı M a le n k o v S o v y e t h u d u tlarının
bir z aman şimd^ old uğu k a d a r e m n iy e tte buiundığına temas etmiş v e A m e rik a y ı şim diye k ad ar
<ne tesadüf cdilm iyen b ir
İm p a ra to rlu k kurm ak
emekle itham etm iştir.
ovyetlerin k ıra bir dev
e iki büyük harp g e ­
diklerini
halb u k i
en
etli
kapitalist
d
e
v
le
t
yv
Amerikanın
8 0 yıl
n
h içinde y a şa d ığ ın ı söy
i«, fakat S o v y e t istih sa,nm
harpten e v v e lk i
bfti de geçm iş bulu nd u
ve beş yıllık plânın
rahat ta tb ik cdileiddia etm iştir.
Atom meselesi
A to m m eselesinin a t o ­
mun yalnız A m e rik alıların
elin d e b u lu n d u ğ u esasına
g ö r e k u llan ıld ığ ın ı h albu ­
ki S o v y e t ’l erin d e A to m a
sahip old uğunu söyliyen
M a le n k o v , b ir h a rp ç ı k ­
tığ ı ta k d ird e
R u syaııın
hiç b irşey d en k o r k m a d ığ ı­
nı, zira S o v y e tle ı in n e t i c e ­
d e m u zaffe r
ç ık a c a ğ ın ı
b
öm
ü
rlen
e
böm
ürlene an­
ülünç iddialar
latm ış, ve A m e r ik a dün­
ovyetlerin z ira a t, hay- y a y ı bir A m erikan muş­
cılık ve edüstri ala- tem lek^si h alin e g e tirm e k
da günden gün? te r a k k i is te m e k le itham etm iştir,
ekte olduğunu idd ia,, Ma l e nkov A tom e n e r | M alen kov
d e m ış tırk ı :
nin
“ e m p e r y a l i s t l e r i n ’ “ A m e rik a n halkı
p e k iyi
d- bi r öl üm s il âhı o l - , b iliy o r ki
b ir
h arb in
u hald ,
S o v y e t l e r i n fe lâ k e tle r i  m e rik a y a kade görülmemiş bi>-t - d ar u z a n a c a k tır .
B u n d an
ki çağının \ a sıtası ol- b öyle kan dökme olu şa
unu söyle r iş. S o v y e t A m e rik a d a da a ğ lıy a n a n ­
ın sulh
istediğini ve n e le r b u lu n a c a k tır.
bi
önlemek için her
b aşv u racağ ın ı söz
in? eklemiştir.
efe
'ovyet politikası
ne imiş
undan sonra M ale n k o v
yet politikasına tem; sAlmanya m eselesin d e
jstdam anlaşmasının esas
ulduğunu,
R usyanın
onya ile sulh yapm ak
i r memîeKetl rle ik t münasebet temin etk istediğini
söylem iş
Sovyetler bu b a k ım ­
dan muvaffak o la m a z ­
sa buna harp c a n a v a rsebep o la c a ğ ın ı söyiştir.
Malenkov
sözlerin e de
mla, A nerikanın t a z y i k i
'nda Avrupa d e v le tle ri
Her yıl
silâhlanm ak
n 6 milyar dolar s a r
tiğini, Marshall p lân ın
n gayenin yeni b ir harp
zırlamak olduğunu iddia
iştir.
Titoya hücum
Bundan
s o n ra Y u g o s ­
l a v y a ’ya tem as ed en M a ­
len k ov T i t o ’yu B a tılıla r ın
b a ş c a s u s u o la ra k v a s ı f ­
landırm ış. M alen kov P o ­
lo n y a , M a c a ris ta n , Ç e k o s ­
lo v a k y a
ve B u lg a r is ta n
h a k k ın d a s ta y i ş k â r sö zler
sa rfe tm iş ve D o ğ u A lm an ­
ya d e v le tin in ku rulm asını
s u lh a b ir
yardım d ’ye
izah etm iştir.
A v ru p a d a
sulhun tem ini için A lm a n ­
ların men le k e tin id aresin i
k e n d i elin e alması ic a b
e ttiğ in e tm ıa s eden Ma­
len k ov A m e r ik a d a b üyü k
b ir ik tisa d i fırtın a n ın y a k ­
laşm akta
olduğunu
ileri
sürm üş, h a lb u k i
Sovyet
ik tis a d iy a tın ın
ta ta .in k â r
old u ğu nu
h alk ın
hayat
s e v iy e s in in
a rttığ ın ı ve
R u syad a iş s iz lik b u lu n m a ­
dığını id d ia etm iştir. B u ­
nu m üteakip S ta lin e m e c ­
lisin te b rik le ri g ö n d e ril­
miştir.
•1.49 tarihli “ Kıbrıs” gazetesinde
intişar edsn yazı münasebetüa
Y a z a n : T. N. AVKSRAN
Kıbrıs
g a z e te s in d e
kında sitayişkâr cü.mlee bahsedişinizden, Hüsteveccüh ve tak tirin iz dolayı samimi te ş e k lerirni
arzedm ,
bu
ile ile yapılması düşünümektep için b azı m ıntekliflerden siz le ri
urnıim halkı haberdar
faydalı buldum.
eîkûr
mektep
için
errude bulunacak şakıs® verecekleri
p a ra
«ırma göre en fazla
a verenin bir heykeli
c* derecede para vereheykeli üçüncü
,ecedekilerin h a b a r tn a
daha az para
Perm de güzel kornibirer
fo to ğ ra fla rı
lP mektep d ıv a rla rf s,l/nalıı diye t k ü fler
I*
^
bazı kimseo-tada nefol Var ne
Ur*a kabilinden e ğ e r
‘il* H^ktebi
olu.-sa
1 »seden mezun olan9sız kafilesine b ird e
san .t m ek te b in d e n mezun
o la n la rın k a tıla c a ğ ın ı söyle y ip te zayıf
ru hlu , k ıt
d ü şü n en le rin d e
b u lu n d u ­
ğunu
g özlerim le görü p
k u lak la rım la dır; V n.
MUHTEŞEM ESERLERİNDEN
E C A M İİ
S D L E Y M A NN İİ YY g
S ü le y im aııiy e
Cau.ii
Mimar S in a n ın a s a n berg ü zid e si
m eyanında
m ey d an a g e tird iğ i 81 camii
ş e rifte n b i ı i J i r . D ün yanın
en büyük
mimarı olan
S in a n P a d iş a h la r P ad işah ı
K an u n i S u lta n Süleym an
em riyle
1 5 4 9 senesinde
cam iin in şasın a b aşlanm ış
ve sekiz se n e son ra 1556
da
ikm aline
m u v affak
olm uştur. Camiin inşasında
istim al
edilen muazzam
dört direğin tarihi büyük
kıym et
ve
ehem m iyeti
v a rd ır.
B u n la rd a n
biri
B a a lb e k
harp lerinden
k
u ll^^
lla cl;ın m uhtelif ren k t k»
ku
merm\. lerden
le
b e y a z la n
Marmara
ara
Adalarıııdar.
yeeşdille
'y
ile rrii
A r a b is t ndaiı
celbo lu n m u ştu r.
D iv a r la r ı tezyin eden
em salsiz çiniler Türk üstadlarının e serid ir.
Camii şe rifin
bir çok
k a p ıla rı ab an o z a ğ a c ıd a n
mamûldur. Camiin bin asın a
5 3 7 yük a k ç a sarf olunduğu
P E Ç E V İ tarih ind e yazıyor.
1 5 5 6 da Cami ikmal ed ild ik ­
ten son ra m eydana g e tir d i­
ği e şsiz eserinden dolayı
P a d işa h ı C ih an Camii Ş e r i ­
diğeri İs k e n d e riy e d e n , biri fin
açılm a merasiminde
Sarayı
A m ire d e n
v e Fethi B a b ı Ş e rifin i büyük
dördüncüsü K ıztaşı c i v a r ­ üstad Mimar S in a n a
bahından getirilm iştir. B in a d a şetm iştir.
!MüfDfis B firO aşm flşS o a o
İki j ı ı . ' a dağıldı yine geçen gün birden.,
Hayatta iflâs b e n c e doğrusu öl nek demek...
Fakat tuhafı şu ki, küçük sahip leri şen,
Nikbinliği bu kadar olu yor benimsemek!
Dün inkâr e ttik le ri bu gün lâyık d o stlu ğa,
S iy a s tl ri işte böyle olur denemek!
B irleşm ekle yaşarız diye yine B E L K İ ’ye
H içten sermaye ile karıştı bir az emek!
Biri s ü t’e ak derken, kara diyor diğeri,
B öy le oluı ilk günden sermayeyi beklemek!
İki akıl tü c ca rı ayni dükkânda şimdi.
A cın ıy o r d oğ ru su , bir kapta iki yemek!
b a tıc ıla r ı yine ayni o ld u k ta n sonra,
B öy le alış verişe aklım eren iyor pek!
Kantr.ıyanlar s -rse ıi aptalmış yanlarında,
Akıl satan kend iler kalmış gibi sanki tek!
B öy le gülünç bir vak a karşısınd a söyleyin
Kime düşer sık ör.nek. ve ine?don elemek?
D ostlar! uyanık olun, kanmayın müfli lere,
A sıl böyle gü nlerde bize birleş nek gerek!
P ir e le r in e k a d a r tellâl ol.r.u# bu yolda,
D oğru su ayıp d eğil bu işe gülümsemek!
Sen de nereden ç lk tın bre A tom o r ta y a ? !
H aydi çekil oradan, bu günlük dilini çek!
ATOM
w
Istanbulda
Alman Ç^şmssi
General Dr. Osman
N E C M İTU LG A R
1 8 9 2 yılında K ı b ıı s 't a LefS u l t , n Harridin zamanı ko.şa şehrinde d o ğ m u ştu r, j k
saltan atın d a
T ü rk iy nin tahsilini S a ra y ö n ü ilkokulunda
liseyi Kıbrıs idadisinde 1911 de
se rv et k a y n a ’d a rin ı Almanb itirm iştir. A y n i s e n e İstanbu.
y a y a çe v irm e ğ e v e T ü r k i -1 ask e rî T ı t b y e s i r e girrr iş, 1917
yeyi bir A lm an müstemleke* de Ü steğ m en likle mezun clsi haline k o y m ağa k a ra r m u ştu r. Bu rü t b e d e Denizli
ve re n
K ayser
V ilh elim , H a rp H a s t a h a n e s in d e v e Ö d e ­
m işte P i y a d e A l a y Tabibi i.^in­
kend isini T ü rk v e İslâm d e , 1 9 1 9 da Y ü z b a ş ı
olup
m ühihbi g ö s te r e r e k 1 8 9 8 G a l h a n e d e
staj gord ü k teı
son B a h a r ın d a T ü rk iy e y i so n r a K.onyada 43, Tüm eı
z iy a re t et nişti. B u z iy a r e t ­ B a ş ta b ib m uavinliğinde, 1 92i1 9 2 3 de 41 T ü m en sıbhıyt
teki gizli m aksadı anlam ıyan
B d ü g ü Baştabibi olarak İstik
S u lta n H am it K a y s e r i ço k lâl h arb in e iştirak etm iştir
büyük
b ir merasi n
v e 9 2 3 de İstanbul kom utanlığı,
a lâ y iş le is tik b â l etti ve B aştab ib i muavinliğinde. 1 9 2 c A lm a n y a y a b i r ç o k im tiy a z ­ 1927 de A s . Tib. Okulu D a ­
hiliye Tabibliğinde, 19 27 de
la r v e rd i.K a y s e r bu z iy a r e ­
M u fla d a D a ğ alayı v e A n ta l tin
bir h â t ı r a n
olmak y a d a P . A . , E rz u ru m d a Top cı
ü zere 1 i n c i .a y f a d a resmini A . d a 1 9 2 7 - 1 9 3 0 j dırda P .A
k o y d u ğ u r.uz çeşm eyi T ürk c!a binbaşılığa terfi etmişti
ta rih in d e b ü yü k v a k a la r a 1 9 3 0 d a B i y ü k ağrı h a r e k â t l a
ı'ıbıbi olarak i t iri k
sahn e olan S u lta n A h m et Ttiman
etm iş tir. 1 930-1932. B e rg a m f
m eydanının
mütena b ir A s. H st de, 1 9 3 2 - 1 9 3 6 da Ed
y e rin d e y a p tırd ı. Ç eşm e rem id T o p A . d a, 1936 c'a
A l .ran askeri başlığı ş e k ­ Y a r b a y l ığ a terfi e tm iş tir. 1 9 3 ' lin d e, c ih a n g ir b ir Hüküm­ 1 9 3 3 . Mardin H st. B a t a b i l i ,
d arın
a s k e ri
timsalini 1 9 3 8 de D iy arb a k ır H st. B a ‘ abibi ve bu a ra d a K o ore’u
ifa d e
edor
b ir ta rz d a b aşiab ib vekilliyi ile t ü n c e i
yap ılm ıştır. V ilh e lim ayni h a re k â t v e m en ev rasın d a bvzam anda T ü rk
ve
İslâm lunmu.ş, 1 9 3 9 da Mardin H st
1 9 4 0 - 1 9 4 1 jstanbu
ta rih in in en b ü yü k hüküm­ B a ş tab i.
cıvar> Tü m en Ba.şteb.. 1 9 4 1 d e
darların d an olan S a lâ h e d - a!| y tı?a terfi ed erek 1 9 4 4 yodini
E y y u b in in m erkadı n u n a l a d a r İstanbul G ü m ü rm ü b arekini
dahi z iy a re t su y u H s t Başta b ib , 1 9 4 f - 1 9 4 '
etm iş v e ih tiram le se rfiru sonuna k a d a r Merzifon k lo ıd ı
ed e re k
o ra y a
ç e le n k le r B a ş t e b ’bi. 1 9 4 7 de E r z u r u n
M areşal
Çakır ak
H astan esi
koym uştu.
Baştabibi, 1 9 4 7 de T u ğ g e n e ­
ralliğe terfien
Ordu
Sıhh
U zm an lığ ın a y ü k selm iştir.
Çetinkaya Türk
S p o r Klubü
Sekreterliğiden:
ö n ü m ü z d e k i P a z a r gün
M ağu sa da
A n o rto s is le
Kulübûm uz abasında ola
c a k m a çı görm ek ist yen
s p o rs e v e r
h Ikım ızdan
M ağ u say a gitmek i s t e y e n ­
le rin en g e ç C u m a e rte ti
günü ö. s o n ra
: a .t 3 ç n
k a d a r Ç e tin k a y a T ürk şpor
K ulübü s e k r e te r liğ in î mü­
r a c a a t l a r ı r . c a olunur.
T o p la n tıd a ,
ç a rcıd a k i
n o k san larım ızı a ç ık la nak
ve b u n la ra olan ih tiy a c ım ı­
zın b ir in c i d e re c e d e f-o ld u ­
ğunu an latm ak için söz
1in yapılm asına, to p lan acak
almıştım.
p ara ancak k â fi g le c e k
G ö r ü lü y o r k i a ç ık ta b irle
v e m ek te b i y ap m ağa p a ­
e ş e ğ e binm eden a y a k la r in ı
ra k al m y a c a k .
s a lla y a n la r bulund iğu g ib i
bol ke se d e n (tabii
k ndi
İşt b iz e hiz i e t görm ek
k e s e sin d e n d e ğ il) iı rcam a içiıı o r ta d a görün n kimte k lifi y a p a n la rd a v ard ı. se le ; in t .k ü fle r i kana- tın ca
yap ıla c a k İrfan memlek tte k i ek^ i eliği î.iz
Bu yeni
O c a ğ ım ız için h alkım ızd an (sa n a t v e t i c a r e t kısıınlarınto p la n a c a k p a r a y ı H ykel )da B ü yü ktü r. Bu h u lu s ta
k rb a rtm a ve f o to ğ r a f ara y a p tığ ı n te k lifi umumî efs u n a rk e n kendimi
h a rc a m a k is te y e n le re ?ca- k â r a
ba bunları n e r e y e a s ı c a k - her hangi b ir v atan d aştan
la rın ı s o ra b ilirm iy iz ? ce- üstün evsafd a görmediğimi
v a b o la ra k y a p ıla c a k m e k ­ yapılması düşünülen m ek­
te b in
d u v a rla rı ve s*I<K te
, _p
r için m addî
, v e m anevi
nuna d e r le r s e b en d e h a y ı r ! her yardımı K u tre tim daderim çünkü en az b ir k a ç hiÜnde y ap m ağa h a z ır ol
yüz f o t o ğ r a f ve b e y k e - duğumu bildiririm.
Kireç fırınları
A ldığım ız malûmata g ö ­
re G irn e kazasında kireç
i nal ine mahsus 2 7 fırın
vardır. G ir n e kazasın dan
her s ne h \rice 2 4 .6 0 0 l i ­
ra kıyrretin d e 2 .8 0 0 ton
kir ç ih r a ç olun ' ak ta d ır.
Tehlikeli motor
sürdü
Y e n i ş hirli
A n d r as
K on stand iııu isimli b iri \
L e fk o ş a d a
M ecidiye s o ­
k ağ ın d a
tehlikeli m otor
sürdüğünden ve köşe dö­
nerken süratini a z a ltm a d ı­
ğından m ah k em etarafın d an
L 4 nakdi c e z a y a mahkûm
ediln iştir.
A dada fazla kaldı
A len İstanbu llu olup
şi ndi L e f k o ş a d a A li R iza
otelinde sakin N aciye Batu
(N e cla A te ş ) A d a d a k e n ­
disine v e rile n ru h sa tta n
fazla kald ığınd an L - fk o ş a
Mahkemesi huzuruna g e t i­
rilmiş \e d a v a s ı bu g ü n '
te h ir edilmiştir. S a n ık L 1 0
kefal tle s e r b e s t b ırak ıl
mıştır.
İstiklâl Partisinin
Türkiye Malbuatattndaki Akisleri
Kıbrısta İstiklâl Partisi Kuruluyor
Kurulmak üzere bulunun “istiklâl,, i i n l i bir de g a ­
“K ıb r ıs T ü rk B irliği (İs tik ­ zete ç ık a rıla c a k tır. P a r t i­
lâ l) P a rtisi,, hakkın da T ü r­ nin ve gaz tenin ku rulu ­
kiy e m atbu atı sitayişkâ- şunu bir ınüddıt evvel
ra n e y a zılar neşretm ekte-j T ü rk iy e y e
gelmiş olan
lir.
Bu
m ünasebetle eski M ille tv e k ille rin d 'n M
.
18. 10. 1949 ta rih li 4 5 7 nu- N e cati Ö zk an sağlam ak­
naralı T Ü R K S E S Î gaz te­ tadır.
inin yazd ığı dik kate değer
T ü rk lerin K ıb rısta k i hak­
oir yazıyı aynen sütunla- larını k o ru y a c a k olan Bu
ımıza alıyoru z:
partinin m uvaffak olm »sı'
“ K ıb rıstak i T ü rk le r bir için Türk azınlığı elbirliği
j a t ı altın d a toplam ak, s i­ t nek
m ecburiyetindedir.
Yunanlıların
ke y fî ve s a d e ­
yasî ve İçtim aî birlikl rini
ağlam ak m aksadiyle (K ıb - ce ih tiras dolu h a re k e tle ­
ısın T ü rk B irliğ i İstiklâl rini a n c a k böyle bir k u v ­
susturabilm ektedir. ^
P artisi) isn iy le
bir parti vet
Bundan
io n ra g irişile ­
rurmak üzeredir Bu p rc
e
k
olan
harekette
normal
tinin naşiri efkâri olarak
bir
şekild e
ç a l ı ja r a k
Yunanlıl n n yersiz istek­
leri de önlen ı iş olacaktır.,,
Kanser
tedavisi
Eu hususta ytni
/e çok mühim bir
adım atıîdı
A m erikan k„nser so sy e ­
tesinin yıllık top lantısınd a
okun n bir r^por, k a n se r
tedavisi hususunda atılan
yeni ve ço k Önen {i bir
adımı
ilk d efa
olarak
îfÇıkla ıştır.
T e d a v i insan vicudundaki b a z ı gudde if r a z a tı­
nın k an serli hastalara z e r­
ki esasına dayanm aktadır.
A m erikan kan se r sos
yetesi m en su p lan bu ha
berin
b..sın
t rafından
“kanserin d evası bulundu”
şeklinde telâkk i
edil re tnesini istem işler L k a t ay­
al zamanda da bu yolda
çalışm aların n e tice y i elde
etmek için g e ç e c e k
olan
ca nanı ço k kısalttığın ı ve
ıu ifra z a tın istim ü ile
ide edil n neticenin h a y ­
ret
u yan d ıracak
kadar
büyük
bir n uvaffakiyet
t ’şkil ettiğini kabul etmiş­
lerdir.
K o rti on ve A c th ismi
verilen
gudde
ifrazat»
Rumathoid artirid ve rumatik
hummalarda çok
m uvaffakiyetli
neticeler
vermişti. D o k to rla r k an ­
serin kortison i!e te d a v i­
sinin
büyük
problemin
halli için şimdiye k a d a r
te s b it edilmemiş olan mü­
ca d e le u ulü
meselesini
aydınlattığını söylem ekte­
dirler.
Bu
tedavinin
t .t b i k
edildiği bazı b a s tıla rd a k i
kanser u rlarının ufalıp iy i­
leşmeğe
yüz tuttu unun
müşahede edildiği c : rapord a açıklanm ıştır.
H er nekad ar klinik t a t ­
bikatınd a bu usulün kul­
lanılması zamana muvakkıf
ise de u z r a n l a r bu y ni
keşfin bu s ah ad ak i en b ü ­
yük a d ı n teşkil ettiğinde
m üttefiktirler.
MÜNÜR HÜSEYİN KUNDURAE.Vİ
S a y ın M ü şte rile rim e :
M E L U Ş A 'd a
uzun
m üddet
kunduracılık
sanatın
isledikten s o n r a , şimdi L e lk oşada F e llah lar sokağında
2 3 nun arad a M O D E R N BİR K U N D U R A E \ i açm ış
buinuyorunı
H er
m üşkilpesent
meraklıyı
tatm i ı
e d e c e k bir şekilde Bayatı ve B a y l a ra mahsus en son
m o d a y a g re S k a t p i n l e r v e Kunduiftlar y a p m a k ta y ım
H er potin ' <30 tenzilâtle yapılır
Bîr defa tecrübe edüni*
M ÜN ÜR H Ü S E \ İ N
F e ’. lahlar Kokngı
Lef k 0 5 a
m
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILM IŞTIR
.'la İt i f e 4 ,
.9 K a s ı m 1949
İS T İK L Â L .
Lady VVright'tan
bir mektup.
KIZILAY'A GELEN İANELE
G azetemiz T . C . Kızılay Cem iyetine açtığı iane üst
halkımız seve se v e iane göndermekte devam ediyor. |
hanemize gelerek ianede bulunan h ayırsever halkımızın i
“Efendim,
Bir haftaya kadar K ib ­
lerini sıra ile neşrediyoruz:
r i; Kız İzcileri, Dünya kız
Nakil Yekûn
L 37. 1. 3
İzcileri Ş e fi Lady Baden
A.
Muzaffer
Gürkan
0.10.0
Po eli, G. B. E., in ziya­
H.A.
Mapolar
1. 0.0
reti ile şereflendirilecektir.
Mustafa
Çavuş
Ahmed
Kalfa
0
. 1.0
Lady
Baden- Po elFin
Yusuf
Ha
an
Muhtar
0
.
5.0
kocası müteveffa
Lord
Ahmet
Salim
0
.
1.0
Baden-Povvell, Kızi zcilik
C
iyas
Ahmed
Uzun
0
.
1.0
Hareketin
1910 da çocuk
Haşan Mehmet Efendi
0 . 1.0
izciler
hareketinin bir
Tahran 8 ( R o y t e r ’' — Resmi bir makamın açıkladığına gere
Hamit
Mustafa
0 . 2.0
yoldaşı olarak kurmuştu.
S o v y e t ak eM eri bir İıan-hudut karakoluna taarruz ederek
o
1.0
Hami
Hüseyin
Çocuk izciler hareketine
iki İran askerinin cliimür.e sebep olmuşla, dır.
Ahmet
Mustafa
Yalçın
0
.
5.0
Hazer Denizi Kuzeyindeki A stara limanı yakınında Bah­
ise iki sene evvel b aşla­
Mehmet Haşan kahveci
0 . 2.0
çem bölgesinde çarpı ma ar yedi f>aat devanı etmiştir. Her
mıştı. Bu hareketlerin her
iki taraf ta bölgeye takviye kuvvetleri
getirmiştir
Resmi Profesörk r
Salih
Mustafa
kahveci
0 . 3.0
ikisi de lâiktir ve siyasete
kaynaklar carpı$m a!an müteakip S o v y e t kuvvetlerinin ansı­
Salih
Haşan
Meyhaneci
0. 4.0
Kurulu Top andı karışmazlar.
G ayeleri,
zın geri çekildiğini s< y.emiştir.
,
Tahir
Süleyman
0 . 2.0
hemşirelik ve
Ankara;- Ankara Fakültesi yoldaşlık
yekûn
Pandit Nehru
Kolonole Suikast Profesörle kurulu toplanmış dünya birliğidir.
39.19.3
ve dekanlığa Ordinaryüs P r o ­
Devamı
V
a
r
Londrada
Lady B a d e n -P o "e ll, altı
Ş a ı ı 8 (R oy ter) Kolonel fesör Esad Aksevûk ü, senato
aylık
bir seyahat esnasında
S
te
ılin
g
maiyetinde
üç
ki­
üyeliklerine
de
Prof.
Yusuf
Atlee şerefins
C EM İYET H A YA T ,
şi il ■ tu ra y ı ziyaret et­ Ziya Yürfıkhan, Remzi Ov uz Kıbrısı ziyaret edip 4 a r a ­
ziyafet veriyor
lıktan
8 Aralığa kadar
ti i\ sırada üzerine ateş Arık'ı seçmiştir.
L on ra 8öiKoyıer)(R o y ter)- Yarın
Taım Mr.
mr , diln,i
Kolonel ciddi
burada
kalacaktır.
Bu
G rçe n
Pazar
.
Ömer İnönü
A ttle e v e k a r ı s ı randıt N e h r u . .
m
eyahatınd',
Lady
Povvell
•erefine 10 Dov.nir.g S t r e e f t e b i r ş k ild e yaralanmıştır.
Konedraaa eşraftan
( B irin c i sayfadan kalan)
Bayındırlık
Yunanistan ve Mısır da
Hr öğle ziyafeti verecektir S u i k a s t e s n a s ı n d a
KoloKemal, Bay,
isbat
edecek hiç b ir
le s n î Gültekin
dahil olduğu halde, onbeş vesika ib ra z edecek d u ru m ­ Havva Mehmet ile seç
ö ğled en sonra Pandît Neh:u nn l’in u.?ağı
y a r a l a n d ı ğ ı Bakanlığında
İmparatorluk Camiası Mür.a?e- h a l d e m a i y e t i n d e k i ü ç kimemleketin kız i'Çilerini da d e ğ ille rd ir, ve y ir.e cBay- davetliler huzururda
vazife aldı
batı Sekreteri Mr.Noel Baker
ziyaret edecektir. Buraca rak» m eselesinde o d ıv 'tı g t i kâhlan ıhlardır.
iye h i ç b i r ş e y ö lm e m ış tır.
le brr konulma yapacaktır
Ankara:- Pazı İstanbul gaze bulunduğu sırada (şimdi m u ta 'la n T ü rk iy e d e Lu.una n
H
a
t
a
n
e
y
e
k
a
ld
ı
r
ı
la
n
K
o
£ y n i gün Pandit Nehru gaze
T ebrik eder ve ’ akı
telerinde
Ömer
İnönü'nün
sayıları 250 yi aşan) kız ve T ü r k Ta b iiy e tin e geçen
te müdürle ini kabul edecek lon elin d u r u m u c i d d i o l ­
jirk
a
ç
K
ıb
r
ıs
lı
l'ü
tk
memu­
mesut bir yuva kur; ala
700 Uta maaşla
Bayındırlık
izcileri ve erkek
çocuk ru n
ve bazı arkadaşlarile temasa m a k l a b e r a b e r m em nunik u rd u k la rı K ü lt ü r D e r ­ dileriz.
bakanlığında v azifeye tayini
edecektir. neği ise; *bu da y a n lış vc
geçecektir
Öyleden
sonra y e t b a h i ş t i r .
hakkında çıkan haberler ü ze­ izcilerini teftiş
I\ehru L oî dra Belediye b a lk a ­
aralıkta
umumî
l i r top- 3 İzim> işle rim ize karışm ak S a ­
rine,
Bayındırlık
Bakanı
Şev
fiüyfik Tûtk Milletine:
Suriye Genel Kurmay
nının bir ziyafetinde bulunalâ h iy e tin i ha iz olm yan 5-10
ket
Adalan
gazetelere
şu
lantıdada
demeçte
buluna­
.
Bütün emrünü h ıım e
General Sami
kaklır
D rt haftadaı beridir Başkanı
cişiden ib a re ttir.
açıklamalaıda
hulunmuştut: caktır.
ivilffttKj
sevgi1» mı l |ç tın ı,‘
Amerikayı dolaman ve yorgun Hinnavi bu suikastın cid­
T ü r k iy e
K a n u n la rı kendi
<.önıer İnönü her vatandaş
kam kollar üstünde U lu n
olan Nehru Perşem be v e Cuma di bir şekilde tahkik edil
K ı b m t a kız
izcilik Ta b a sı olan m em uriann yagibi bir dilekçe
ile vazife
Itirlfûn fani vecudu is t if *
Sfünp Lord MounbatLen ailesi- meşini emretmiştir.
daha ziyade Dancı b ir
idarede ya: an aV.
talebinde belunmuş,
tahsil hareketini
1.in Brodiands'deki malikâne­
Mecmuacılığın c yerme tevdi edilm iştir. H|
durumu ve ihtisası gez e nüne geliştirmek ve
hususiyle zorunda kalan biz K ıb r ıs T ü t k
l'utı yattığı yer, Tin k m i
sinde istirahatle geçirecektir. İngiliz işçileri
alınarak
ekranlarına
veril­ Kız
izcileri konseyinin, ie rin in siy a s i iş le rin e müda­
jtiıûıı onun için
v r ılt ıı|
Cumafİesi sabahı T ehru bir
haleden meneder.
mekte olan ücretle bir vazi
|İt
d
o
lu
olan
kahraman
önderlik
talim
ve
terbiyesi
gündeliklerinin
basıp, toplantısı daha yapacak
feye tayin edilmiştir. Bakan
H alâ bu
b ir kaç F a d ıl, '
|vefalı göğsüdür.
vt' ayni gün verilecek bir öğle artırılmasını
lığımızda bu gün ayni durum kursu için harice kız gön­ 7a d ılle r C e m iy e ti b irliğ i l u r
Atatürk, tarihte ugrad
u iiyatetir.de Ir.giliz dışişleri
da olan teknik elemanlarda dermesini mün.kün kılmak nak is te rle rs e ,
C em aatım ıza
I naz en aüim ve
hal
Bakanı Mr. F e v ı n 1 in misafiri istiyor
sınıf
aıkadaşlarından
ayni maksadıle,
muazzam biı ilişm e s in le r, h a lk ım ız çok defa
I ittihamgününde mrydara a
olacaktır.
Akşam Hindistan
ücreti
alanlar
vardır.
Kaldı
ki
Londra 8 , (R o y tır ) -•
Noel P azarı tertip edilmiş­ tecrübe e tm iş tir, hiç b ir
I d iş Türk Milletinin mas
Elçiliğinde 3 apılacak bir to p ­
YlUARL İR
Bir milyondan fazla demir­ v.mer İnönü İstanbul Teknik tir. Bu Pazar Lidra Palas başaram ıyan bu şirk e te iltih a k
İve baldı olduğunu iddia
lantıda bulunacak, gece bir
Ühiversitesinde tahsilini ik­
e tm iy e c e k tir.
ilinetmiştir. İlk cnce ehem
temsilde bulunacak ve Pazar yolu işçisi lideri bu hafta mal ettikten
sonra ayrıca Otelinde 3 vralık Cumar
BEKLEDİĞİM |I yetikavranm
21 H a z ira rd a K ıb r ıs
T iir
amışolan gür m
artan
hayat Amerika'da ihtisas derecesi tesi günü ö.s. saat 2. 30
sabahı uçakla Hindistanlı hare­ toplanarak
kü
kendi b irliğ in i
kurmağa
I ulayıpranmıyan bir kuvve
ket edecektir.
pahalılığına nisbetle işçi de
almıştır.
Binaenaleyh da açılacaktir. Bu pazarın
ÖZLEDİĞİM I nihayet bütün cihanın şuurı
karar
v e rd ik te n ik i
buçuk
aksettirildiği hazırlıklarına birjçok dost
gündelik
farklarını
ne umumî efkâra
ay
sonra,
8
E
y
,U
d
e
to
p
la
n
tı
I nüfuz etmiştir.
* Asya •
şekilde tanzim edecekleri­ gibi bu tayin işinde bir fev- lar ve destekleyiciler e yaparak . ha lkın kuracağı birI En büyük zaferleri ke/ı
kalâdelelik
yoktur!
Emsaline
ni görüşec klerdir. Gün
iği y.km ak için cephe alan
komünistle ri
diktan sonra da A la tüık, <
kıyasen
farklı bir muamele açıklığı ile yardımda bu
deliklerinin
artırılmasını de yapılmamıştır.
lunrraktadırlar. O yu n cak ’ bu 5-10 k iş in in d a ve tine halhnü, yalnız Türk M illeti.
Peking’de
k m ız ııı iş tira k etm em esi, ha!
istiyecekler arasında kun­
I bakirini, insaniyete ezeli h
tuhafiye eşya 1, giyecekler^ ka ka rşı itim a d la rım k a y b e t­
Toplanıyor
I metlerini ve tarihe I akketl
dura işçileri
ve sayısı Savunma
Noel süsleri,çocuk giye tik le rin e b ir d e lild ir.
Sidn°y 8 (R oyter)
I meziyetlerini ispat etme
yüzbini bulan mobilyacılar
çekleri,
kitaplar,
çiçekler
Bakanının
E h e m m iy e tle rica e ttik le ri
I geçmiştir. Milletimizin büy
Sidney Sun
gazetesinin ve bunlara ilâveten mağa
v.s. v.s satışı için t zgâh- ve y a lv a rd .k la rı to p la n tıla ra
K
kudretine, fa ziletli
yazdığına göre Avustralya zal?.rda çalışan asistanlar Bsyanalı
ıza sı kalm ıyan bu K a ta k ve
Iar tertip edilmiştir. Fiatl
[•edttiyet istidadına ve n
denizciler birliğinin komü­ da vardır. 700 bin maden
M li P a r ti b irle şm e si to p la n ­
İstanbul:- Milli Savunma yük it k olmayıp satışa ar
.
insaniyet vaz;
nist sekreteri bugün uçakla amelesi de gündJiklerinin Bakanı Hüsnü Ç ak ır dün­ zedilen her şey cazib v< ış ın a 14 k işi iş tira k e ttiğ in i
|« t sarsılmaz itikadı
SANAT
ilenen ilân ederiz.
Sydney’den H o n k o n g a artırılmasını istemektedir kü Tan gazetesinde çıkan müstesna vasıtadırlar.
H ak ve k u v v e t
m ille .te d ir
gidecektir. Bu şehird? 15
EDEBİYAT Î “ man. kendi engm
beyanatı hakkında kendisi
Pazar, kız izciler şefinir ;e e n trik a ’ arle b irle şm iş olan
kasımda Avustralya komü’ Japonya da
hıçsonmiyen aşk im 1
ile görüşen bir arkadaşı*
|mınalı bir
ziyaretine iyi bir başlangr "J T ü r k cem aatını da'^ıtamıSİYASET
surette
oist işçi birlikleri merisu- iştirak edecek miza şunları
hul£
sö y len iştir:
yacak
olan
bu
b
ir
kaç
k
iş
in
in
Tokyo 8, (R o yter)- 21Kasım “Tan gazetesi muhabirinin teşkil edecektir. 3 A ralıkt
bini ile pasiffc sahasındaki
:A n z a v u r O rd usun g t i te s lim
SİNEMA
komünist sekreterleri bir Vaşington da yapılacak olan benden telefonla s o r d u k ­ Lidra Palas oteline gelip ıjarak ilk teşebbüs olan bu
SPOR
toplantı yapacaktır. S e k ­ Birleşmiş Milletler Y iy e ce k ve larına verdiğim cevap şöy- pazardan eşya alarak paza 3 İrli£ e iltih a k la ıı z a ru r îd ir.
^ oldan ^ H
Ziraat Konferansında Jnponya
rın muvaffakiyetini sağla
A
l
t
ı
se
ne
d
ir
h
i;.b
ir
iş
yapa
reter Mr.
Elliot
ayni da temsil edilecektir. Gen^ıal ledir:
1
8
1
m
lte
k
*m
İiv
ee
l, ,ın
san
l1>
I
G eçenlerde
bazı
MİZAH
fly«t;eri|t mûcehk»
1
zamanda
Parist - teşkil Mc Arthur un karargahındın gazeteler çıkan h a b e r l e r mağa, kız izciler namın* nıya n bu c e m iye t.e r a ltı a
* Diode
halkı samimiyetle davet sa hneyi siy a se tte n çekilere
KARİKAT k'r devlet u
edilen komünist işçi Birlik­ bildirildiğine göre heyet dört üzerine
söylediğin gibi
U Î2 ..V " » M i n S
se y irc i ka s ın la r ve bu kısa
ediyorum.”
leri Dünya Fed.rasyonu kişiden müteşekkil buıunac ık emekliye ayrılma muamele­
nüddet zarfında o n la rın para
Z6 E ü y ı k £ 8
v e Ziraat
ve Orman Baka.n
Saygılarımla,
ile yap a m a dıklarını,
g z ie ri
mensuplarındandır.
si
mevcut
kanuni
hüküm­
Muavini Şinkiçu Natayanaffi
nünde K b rıs T ü ı k
B ir liğ i
R osem ary VVright
m —»loda
v®tan^ ? !a r
Paris 8 , (R o y te r) İngiliz, nin başkanlığında bulunacak­ lerin orduda öteden beri
8 Rc r kli
is tik lâ l
p a rtis i
yapacak! ır .
» s i™
’ ®illiyetpi l e;mı5 o l j
tır.
Kıbrıs
Kız
İzciler
cari
olan
normâl
usuller
Fransız ve Italyan M üdıf.a
Cemaat iş.’e rird c kaydı haKAPAK
dairesinde tatbikinden iba­
Konseyi Başkanı.
Bak anlırı yaptıkları gizli
/at a va zife a r ak ts ü ıs C id ü r
rettir. A y rıca fevkalâde
bir toplantıyı müteakip şu Mareşal
ve cemaat iste d iğ in i se ecekF.vkaâde
ir.
b ir tedbir bahis mevzua
t bliği neşretmişlerdir:
Vasile vsky’nin
8,800
Memur
değildir, ve şimdiye kadar
Bukadar sandalye ve m evki
“ Yapılan
müzakereleri Demeci
Re r kli ve rt
In^ilt r de gelecek y ı 1 iü ş k ü ııü şa h siy e ile r hiç b ir
bu
suretle
emekliye
ayrır üt akip
üç
bakan
Londra 7 (Royter)
lanların s a y ın dahilidir, zarfındı büdced- 150 mil­ cemaat arasında z u h u r e tm iş
SAYFAL
Güney
Avrupa
vt
yon dolar t e n .i’cat yapı­ deği l i r , zar ile kendi fik ri
Sovyet
İhtilâlinin
yıldönü­
ö
d
e
v
kabulıi
ve
askerlik
I alı Akdeniz bölgelerinin
m ahsuslarına cemaatı kuıban
>«Bİ Ö,Ilacak ve bu arada 8 , '.')0
etm ek is tiy o rla r . Fa k a t u n u ­
üd faalarınm teşkilâtlan­ mü ıııün \sibetile bir günlük hizn< tinin azaltılması baErgeı
memurun hizmetten ç ı k . - tu lm a m a lıd ır ki, b ir gün o lu r
**r
konusu olma'jııştır.
dırılmasına karar verniş- emir çıkarılmış ve bu emir
rıltra
h
rı
için
tertibat
alı­
Kital
Moskova
Radyosu
tarafın« i n » , i v Umma
M İL İS T İ K U R B A N
ED EN ­
'erdir. Bu teşkilâta Müdanacaktır.
LER,
M İL L E T E
KURBA N
aa Bakanları ı’e Silâhlı dan yayınlanmıştır. Günlü!;
St' 8ݻe
"S
P.K. 363
Lise-Kolej
O LU R.
“emperyalisti: rin
Kuvvetler Başkanlar 1 ve emirde
Bu I
p«
Et sattı
harp
hazırlamakta
Mezunlarının
devamlı heyetler dahildir. bir
1
^
»»ad
an
Lefkoşa
kas .blarından
Bölge grubunun merkezi olduğu,, iddia edilmekte
Muvaffakiyeti
Bu
Ahmed Kara Sadık B e le ­
ve Sovyet zabıtan ve erle­
b.
Sinemasında
Pariste olacaktır. Italyada
öğrendiğim ize göre son diye Pazarı haricinde et j
?Ütl ^ le tiımir,
rinden, gayretlerini artır­
En
b
askeri grup dai 3 i olarak
üyük,
malarını, talimlerini kışa C w il Service İmtihanla­ sattığından Lefkoşa M ıh­
t-sis edilecektir.,,
rında
n
u/affak
olanlardın
Gökleti
''
\
Seyredenleri
heyecana
sürükleyec
ken
C
3
İ
t
rafından
L
2
nak­
kadar tamamlamaları isten­
Bakanların
toplantısını mekte, bilhas a disipline üçü 1948-49 senesi Lise- di cezaya çarpılmıştır.
aşıyor
reza
^ Lıozyaşı döktürtecek, eşsiz bir şaf
üteakip Genel Kurmay
riayet edilmesi üzerinde colej mezunları clup bu
Uaşkanları da bir müzakere durulmaktadır. Vatilevsky mezunlardan Osman IbraÇalınmış bisiklet
•kt t i işler ve bu müzake­
eğeri bulundu
yaz esnasında Sovyet kuv- ılm, Civil S e rv ic e ’i bütün
relerde Amerikan rrüşahitDünyav
aeıne
tl rinin teknik ve siyasi adada birinci olarak g e ç ­
Lefkoş ,1ı Ali Ahmet elin­
(f'r de hazır bulunmuşlar- bilgil erini
B .şrollerde : S A R A Ç . M Ü N Ü R- MİMİ !
artırdıklarını miştir. Muvaffak olan diğer de çalınmış bir b is ik l t
ölm ioî
b
1 ır. Bundan sonra müdafa
Mezunlar
H
lû'<
H.
F
ilmi
söyleniş ve Sovyet İhtilâ­
z o z O Ş E K İ P ve B İ Ş A R E VAKİM
eğeri
bulundurduğundan
.a k a n la r ı
toplantılarını
linin y ıld ö n â lü tnünasebe- ile Is n e t 1s n a ıl’dir.
mahkeme
tarafından
L
6
Komada
yapacaklardır,
tile
(bugün)
S ovyet
B irço k yabancı arasında nakdi cezaya çarpı r ıştır. i
Ai,e ve gönül facialarlı
oplantıda İngiliz Deniz C u ' h uriyetleriı in
heı- C ivil S e r v ic e ’i birincilikle
J
en kudretlisi
Lordu Fraser Ingilttreyi ba^k mtinde yirmi salvo geçeri
Os-naıı
İbr ahimi
Lefko.ada -I tiklâlı
temsil etırrkt? idi.
4top atıl asını emretmiştir. t brik e d riz.
Matbaasınba Basılmıştır.
Iran Sovyet Hududunda Yedi
Saat Süren Çarpışm a
Kıbrıs Türk
Halkına!
Atanın Eı
Arkadaş
Atanın Ölü
Millete I
TÜRKİYI
MÜH İ!*/
Bir Hâdisı
\
.
HAKJKÎ
MAGAZİI
HAR,
AT
,
g ö nül
MAAD TARAFINDAN
m
a c is i
Download

09kasım1949