VELIME$E ORGANiZE SANnyi nOr,cnsi
MtlrE$EBBis HEyETi KARART
KARAR TARIHI:
10
.03.2014
HEYET BA$KAN VE
KARAR
NO
:2014 I 04
Ali YERLIKAYA, Metin AKGLIN,
uvprpni
Mustafa I$IK, Hulusi DOGAN,Ahmet BAgAR,
Orhan PERQINOGLU, Unal BAYSAN, Oktay
QOLPAN, Rasim YUKSEL, Hiilya NCi, Aydrn
TURKEL, Serdar SERT,Mehmet ELVERDI, ibrahim
KASAP, Niivit KIRCUVAL
KARAR
Velimege Organize Sanayi Brilgesi Mtitegebbis Heyeti , Vali Ali YERLiKAYA'nrn
Bagkanh[rnda , kurul tiyelerinin iqtiraki ile Tekirda[ Valili$ toplantr salonunda saat 10.30 da
toplanarak, aga[rdaki kararlar almmrgtr.
I-
3194 saytlt imar Kanununa istinaden Bdlgemiz tarafrndan daha <jnce yaptrrrlan ve Qorlu
Belediye Meclisinin 1L02.2013 tarih ve 2013177 sayh karan ;Velimeqe Belediye Meclisinin
01.02.2013 tarih ve 20L3ll2-13 sayth kararlarr ile kabul edilerek kesinlegen 1/5000 olgekli
Revizyon Naztm Plan ve 1/1000 olgekli Revizyon Uygulama imar Planlannln, 11.10.2013
tarihinde Bcilgemizin rslahmtn kalkmasr nedeniyle, bu defa 4562 sayh OSB Kanunu ve OSB
Uygulama Ydnetmelifi hiiki.igrlerine gcire yaptrnlan ve incelenerek onaylanmasl amacr ile
Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanhgr 'na sunulan 1/5000 dlgekli Revizyon Nazrm Plan ve
1/1000 dlgekli Revizyon Uygulama imar Planlannda; 04.05.2012 tarihinde onaylanan
Kurulug Protokoliinde esas alman yer segim kararr ile belirlenen Velimepe Organize Sanayi
Bolgesi smrrmln ,Halihazt durum ve Mtilkiyet yaprsma uygun hale gelmesi amacr ile
daralfilmasma,
Katrlanlarm oy
gdnigtilecek bagkaca konu olmadrgrndan toplantr
sona ermistir
eyeti Bgk,
Vek.
A
hriret BAgAR
I Genel Sek.Yard.
Mustafa I$IK
Vali Yard.
UN
,\
Uy"
\r
Orhan PERQNOGLU
Genel Meclis Uyesi
il
Qorlu Kay
SAN
U
Qorlu
lediye Bqk.
Oktay
Qorlu Beld.Bgk.Yrd.
Uye
uye
Aydrn TURKEL
Serdar SERT
uye
Ni.ivit KIRQUVAL
Download

,\ Uy" \r