T .C .
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -15 45 66
Sayı
: 8 6 5 5 5 3 0 9 .8 2 0 /
CLZ&I
0 5 /0 5 /2 0 1 4
K o n u : D ü n y a O k u lla r A ra sı F id a n D ik m e
Y a rış m a s ı
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü n ü n 0 2 /0 5 /2 0 1 4 ta rih v e 4 3 5 8 9 0 9 9 /8 2 1 .0 5 /1 7 4 8 5 2 7 say ılı y a z ıla rı ve
e k in d e g e le n M E B O rta ö ğ re tim G e n el M ü d ü rlü ğ ü n ü n 2 9 /0 4 /2 0 1 4 ta rih v e 1 7 0 1 1 6 3 sa y ılı “ H a y a t İçin
A ğ a ç la r" te m a lı F id a n D ik m e Y a rışm a sı ile ilg ili y az ıla rı m ü d ü rlü ğ ü m ü z w e b s a y fa s ın d a y a y ın la n m ıştır.
B ilg ile rin iz i, y a z ın ın ilg ili say fa d a n in d irile re k o k u lu n u z ö ğ re n c ile rin e d u y u ru n u n y a p ılm a s ın ı ric a
e d e rim .
,
İlç e M illi E ğ itim Ş b .M d
E k: Y azı ( 8 S ay fa )
D A Ğ IT IM : T ü m O k u l M ü d ü rlü k le rin e
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 4 3 5 89099/821.05/1748527
02/05/2014
K o n u :D ü n y a O kullar A rası F idan D ikm e
Y arışm ası.
.................................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi E ğ itim M üdürlüğü)
İlgi
: M illi E ğitim B akanlığı O rta öğretim G eııel M üdürlüğü'nün 29/04/2014 tarihli ve
1701163 sayılı yazısı.
İlgi yazıya istinaden, O rm aıı ve Su İşleri B akanlığı O rm an G enel M üd ü rlü ğ ü
A ğaçlandırm a D airesi B aşkanlığının "H ayat İçin A ğaçlar" (T rees fo r life) tem alı D ünya
o k u llar arası fidan dikm e yarışm ası düzenlendiğine dair ilgi yazı ve eki yazım ız ekinde
gönderilm iştir.
Y arışm a ile ilgili diğer detaylara h ttp ://treelym p ics.en op rogran im e.org adresinden
u laşılabilecek olup yarışm anın o kullara duyurulm ası ile katılım sağlayacak olan okulların
bulundukları yerdeki O rm an İşletm e M üdürlüğü ile tem asa geçm esi hususunda,
B ilgilerinizi v e gereğini rica ederim .
H alil SA N L I
V ali a.
İl M illi E ğitim M ü d ü r V .
Ek-1 Yazı örneği (5 Sayfa)
D A Ğ IT IM :
Tüm İlçe K aym akam lıklarına (M illi E ğitim M üdürlüğü)
B u belge, 5 0 7 0 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 iııei m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Ü rg cn P a ş a M a h .A N T A K Y A /H A T A Y
E le k tro n ik A g : w w w .h a ta y m c b .g o v .tr
A y rın tılı b ilg i için : A .T A N R IC I
T e l: (0 3 2 6 ) 2 2 7 6 8 6 8 d a h ili:] 157
e -p o sta : adsoyudfajnieb.givv.tr
F ak s: (0 3 2 6 ) 2 2 7 6 9 69
T.C.
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
O rtaöğretim G enel M üdürlüğü
Sayı : 84037561/821.05/1701163
29/04/2014
K onu : D ünya o kullar at ası fidan dikm e
yarışm ası
................V A L İL İĞ İN E
(İl M illî E ğitim M üdürlüğü)
İlgi
: G enel M üdürlüğüm üz evrakında kayıtlı 28/04/2014 tarihli ve 1691621 sayılı yazı
O rm aıı ve Su İşleri B akanlığı O rm an G enel M üd ü rlü ğ ü A ğaçlan d ırm a D airesi
B aşkanlığının "H ayat İçin A ğaçlar" (T rees for life) tem alı D ü n y a o k u llar arası fıdaıı dikm e
yarışm ası düzenlendiğine dair ilgi yazı ve eki yazım ız ekinde gönderilm iştir.
Y arışm a ile ilgili diğer detaylara http ://treely m p ics.en o p ro g ram m e.o rg adresinden
u laşılab ilecek olup y arışm anın o kullara duyurulm ası ile k atılım sağlayacak olan okulların
bulundukları yerdeki orm an bölge m üdürlükleri veya orm an işletm e m üdürlükleri ile tem asa
geçm esi hususunda
B ilgilerinizi ve gereğini ric a ederim .
Y aşar K O Ç A K
B akan a.
D aire B aşkanı
Ek: E N O P rogram ı (4 Sayfa)
D A Ğ IT IM :
B Planı
Bu beige, 5 0 7 0 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci m addesi gereğiııcc güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Atatürk B lv. 0 6648 K ızılay/A N K A R A
Elektronik Ağ: w w w .m eb.gov.tie-posta: ogm _kultur@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: M uam m er A K S O Y E ğilim Uzm anı
Tel: (0 312) 413 15 13
Faks: ( 0 3 1 2 ) 4 1 8 0 7 3 9
T.C.
O RM AN ve SU İŞLERİ BAKAN LIĞI
O rm an G enel M üdürlüğü A ğaçlandırm a Dairesi B aşkanlığı
Sayı
: 49357563-406.99/536472
Konu
: D ünya okullar arası fidan dikme
yarışm ası
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)E
İlgi
: Online Çevre (ENO) isim li kuruluştan alınan, 07 Şubat 2014 tarihli duyuru m ektubu.
Ekte b ir örneği verilen ve m erkezi F inlandiya'da bulunan O nline Ç evre (EN O ) isimli
kuruluştan alm an davet m ektubunda, kuruluşlarınca 2014 yılında küresel ölçekte okullar arasında
fidan dikm e yarışm ası düzenlendiği bildirilerek, bu yarışm anın ülkem izdeki okullara ve ilgili
yerlere duyurulm ası istenmektedir.
D avet m ektubunda, E N O 'nun sürdürülebilir kalkınm a için küresel ölçekte netw ork
sistem iyle çalışan bir kuruluş olduğu, 2000 yılında başlayan çalışm alarına halen dünyanın 157
ülkesinden 10.000 i aşkın okulun katılım sağladığım ve R io+20 Zirvesinde yaptıkları taahhütle,
2017' ye kadar 100 m ilyon fidanın dikilm esi konusunda taahhütte bulundukları belirtilm ektedir. İlk
ENO fidan dikm e gününün 21 Eylül 2004 de organize edildiği, her yıl 22 M ayıs ve 21 Eylül olmak
üzere yılda iki kez ENO fidan dikm e günü yapıldığı ve bu doğrultuda 10. fidan dikm e yılını
kutladıkları, 2014 yılı M ayıs ayında yapılacak etkinlik tem asının "Hayat için ağaçlar" (Trees for
life) olduğu bildirilm ektedir.
ENO, 10. yıl kutlam aları çerçevesinde fidan dikm e konusunda küresel ölçekte özel bir
yarışm a açtığını ve "Treeîympies" başlığı altındaki yarışm aya bireysel, okul ve ülke olarak katılım
sağlanabileceğini belirterek yarışm anın 4 ana kategoride gerçekleşeceğini duyurm aktadır.
Buna göre, yarışm a kategorileri;
1- En fazla sayıda fidan diken 6-12 yaş arası çocuklar.
2- En fazla sayıda fidan diken okullar,
3- En fazla sayıda fidan diken 13-18 yaş arası çocuklar ve gençler
4- Ü lk e le r :
a) K atılan okul yüzdesi en yüksek olan ülke,
b) En fazla savıda fidan diken ülke,
öm evrakın
c) K atılım cı sayısı en fazla olan ülke.
5070 Sayılı Kamın
gereğince E-imza ile imzalandır tasdik
olunur. 2 2 ../Ç1{^ 201.^..
' j
j
_
şeklinde belirlenm iştir.
/
/S e h e r HlZAî,
Not: 5070 sayıl; elektronik imza kanunu gereği bu beige elektronik im aı ile mrealammjl.tr'.'
hvrflk Poğm lara» Kodu : PFV X A D V FH A Q H PEQ G CU BC Evrak Takip A dresi: http ebys.ogm .güv.tr/dognıla
İİİoMaîSffii
TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğtitözü Cad. N o : 4/E K a t: 2 İ/B 06560
SögütözıVANKARA
Telefon No: 0 3 1 2 207 64 ĞO Fax. 0 312 207 65 03 B eige Geçer No: -
infr'rnpf aH rpçi* hlİTV//wtvwn a m
anv
tr
Ayrıntılı bilgi için:
Ş.KEM ALOĞLU
Ş.Md.
T.C.
O RM AN ve SU İŞLERİ B A KAN LIĞI
O m ıan G enel M üdürlüğü Ağaçlandırm a Dairesi Başkanlığı
Y arışm anın, 20 M art - 24 Ekim 2014 tarihleri arasında dikilen fidanları kapsayacağını,
yarışm a sonucunun 20 K asım 2014 de açıklanacağını ve yarışm aya k atılan tüm katılım cılara
sertifika, her bir kategoride olm ak üzere kazananlara da, daha sonra belirlenecek ödüllerini
alabilm eleri için Finlandiya'ya uçak bileti verileceği bildirilm ektedir.
O rm an Genel M üdürlüğüm üzce, B akanlığınız ile yürüttüğüm üz ağaçlandırm a işbirliği
protokolleri kapsam ında, pek çok okulda çocuklar, gençler, eğitim ciler ve velilerin de katılım ıyla
fidan dikm e çalışm aları yapılm aktadır. B u kapsam da,
2013 yılında ü lk em iz genelinde 6.005
okulda 10.432 dekaı* alan ağaçlandırılarak, 760.851 adet tldan toprakla buluşturulm uştur, Bıı
nedenle yarışm aya katılım sağlanm asının, ülkem izin bu alandaki faaliyetlerinin tanıtım ına katkı
sağlayacağı gibi çocuklarım ızın d a yarışm ada iddialı olabilm ek için daha çok fidan dikm eleri
konusunda teşvik edici olacağı düşünülm ektedir. Orm an Genel M üdürlüğü tarafından, ülkem izden
sözkonusu yarışm aya katılım sağlayacak olan okullara, ücretsiz fidan tem ini, her türlü teknik bilgi
ile yarışm a şartlarının elverdiği ölçüde teknik yardım desteği sağlanacaktır.
Y arışm a
ile
ilgili
diğer
detaylara
http://treeIym pics.enoprogram m c.org
adresinden
ulaşılabilecek olup, yarışm anın B akanlığınızın ilgili birim lerine ve okullara duyurulm ası ile katılım
sağlayacak olan okulların bulundukları yerdeki orm an bölge m üdürlükleri veya orm an işletm e
m üdürlüklerim iz ile tem asa geçm elerinin sağlanm ası hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
İbrahim ÇİFTÇİ
Bakan a.
M üsteşar Y ardım cısı
Ek
:
ENO Program ı ( 4 Sh.)
Dağıtım:
G ereği:
Bilgi:
-M illi Eğitim Bakanlığı (M eb)e
-Eğitim V e D ış İlişkiler D airesi B aşkanlığına
-27 Orm an B ölge M üdürlüğüne
>îof: 5 0 7 0 sa y ılı e le k tro n ik im z a k an u n u g e re ğ i bu b e lg e e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ıştır.
Evrak Doğrulam a K o d u : PFVXADVFHAQ.KPEQOCUBC fcvrak Takip Adresi: hüp: 'ebys.ogm .gov.fr/dogrula
fİSOİİEiE^Mh'îûâl
TC. Orman ve Sn İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. N o : 4/E K a t: 21/B 06560
SöM tözû/ANK ARA
Telefon No: 0 312 207 64 60 Fax. 0 312 207 65 03 B elge G eçer No: nrln»cr H ttn 7 /w w w n a m o n u ir
Ayrıntılı bilgi için:
Ş.KEM ALOĞLU
Ş.Md.
Environment Online- END is a global virtual school and network for sustainable development
Since the launch in 2000, over 10 0000 schools in 157 countries have joined ENO and made
concrete deeds for the environment (ike planted trees. Two annual ENO tree planting days take
place on UN days, 22 May for biodiversity and 21 September for peace. ENO made a strong
commitment in Rio+20 Summit about planting 100 million trees by 2017. This was highlighted also
in the summary of commitments by Rio Secretariat.
The first. ENO Tree Planting Day was arranged 21 September 2004. Last September schools
celebrated 10th ENO Tree Planting Day for peace. We are now celebrating 10 years of tree
planting in 2014. Our theme for 22 May 20.14 is "Trees for life". Trees play a vital role in rural and
urban populations. They are needed to enrich and anchor soil, to maximize v i s ter supplies, to
beautify and humanise townships and urban areas and to provide shade and shelter. They are also
crucial for biodiversity conservation. Products and services from trees include food, timber, fibre,
medicines and energy. The impact of planting trees is one of the ways of offsetting our carbon
emissions.
To celebrate 10 years of tree planting, we organise special "Treeiympics", a contest for tree
planting on individual, school and country level. For Treeiympics, we count all the trees planted
from 20 March to 24 October 2014. We hope to see many schools to take part from your country.
Find more information about Treeiympics 2014 and ENO Tree Planting Day by email
■
nfoic&enoporgramrne.org and on the event website htto://treedav,onopfogramme.org
kind regards,
Mika Vanhanen
founder, Cfc'O
Environment Online - ENO
Siitakatu 12 8 14
80100Joensuu
Finland
ENOTreelympics is a tree planting contest for schools, including staff and parents. Local
communities are welcome to assist schools but the actual planting has to be by schools only. With
schools we mean from kindergarden to senior high schools, students from 6 yrs to 18 yrs.
ENO Treelympics is a local ev en t Trees are planted locally and information of them will be put
online. Therefore it. is the most environmentally friendly O lym pic games in the world. With
assistance of local communities, schools are asked to find areas that are big enough, suitable for
tree planting and safe. Trees have to be planted within contest schedule, it will start 20 March
2014 (International Day of Happiness) and will finish 24 October 2014 {UN Day). Results will be
announced 20 Nov 2014 (Universal Children's Day).
INSTRUCTIONS
1. Register your school online to ENO Treelympics on event website. Teachers or principal can
make the registration, also for student categories.
2. Organise your tree planting event/s between 20 March 24 October 2014. Get local
communities and sponsors
3. Plant trees, species of local origin- Note: only school members are eligible to plant (students,
teachers, staff and parents). local communities are welcome to assist with seedlings, planting
areas and preparatory work.
4. Submit the information of planters and trees planted (location, number, species) with using an
online application. For the proof we need 2-3 photos of trees planted.
Note: the overall results of ENO Treelympics are based only on the data submitted online. If
schools have connecitivity problems they are asked to get assistance from local school authorities.
CATEGORIES
Children 6 -12 yrs
biggest number of trees planted
Schools
biggest number of trees planted
Children & youth 13-18 yrs
biggest number of trees planted
Countries
biggest percentage of schools as participants
biggest number of trees planted
biggest number of participants
CERTIFICATES & AWARDS
All the participants will receive certificates . Winner or representative in each category are given
flight tickets to Finland to receive their award! Other awards will be available as well'
Welcome to join on event website http://treelympjcs.enoprogramme.orK
Aii m' ttiaivm to UNO Ircc Planting D ay and Treul .-mpics 2014 /Schools
https:-'irail.orm ansu.gpv.tr owa- "ac item&i IPM.N'Die&rU Ru
An invitiaton to ENO Tree Planting Day and Treelympics 2014 /Schools
[email protected], ENO Programme [¡[email protected],org] adma
6otwlerifdi:0? §ubat 2014 Cuma 10: IS
Ktme:
[email protected]>Gi>rogramme.orq
E ld er:
PORTUGUESE. ENO.TREEPlA NTlN~l.pdf (109 K B ); Spanish ENO TREePLANTING. D ~ i .pdf < 114 KB) ;
Welcome..to...Celebrate„ENO.T~l.pdf (15? KB)
D ear M inistry o f Knvironm ent,
could you be so kind and forw ard this inform ation to schools and netw orks in your country';
«arm regards.
,/V r
F.NO Program m e A ssociation
Finland
■
(f'\
\
.......... ..................... ................. ..... ............... .... ......... ,......./ J ......
,/
AN INVITATION TO EN O T R E E PLANTIN G DAY 22 MAY 2014
Lnvironment Online- F,NO is a global virtual school and netw ork lor sustainable developm ent. Since
She launch in 2000. over 10 0000 schools in ¡57 countries have joined iiNO and made concrete
deeds for the environment like planted trees. Two annual HNO tree planting days take place on ! "N
days. 22 M ay for biodiversity and 21 September for peace. KNO made a strong commitment
in Rio-t-20 Sum m it ab o u t plan tin g 100 m illion trees by 2017. This was highlighted also in the
sum m ary of com m itm ents by Rio S e c re ta ria t
The first ENO Tree Planting Day was arranged 21 September 2004. f a s t Septem ber schools
celebrated 10th KNO Tree Planting Day for peace. We are now celebrating 10 y e a rs of tree
planting in 2014. Our them e lor 22 May 2014 is "T rees for life", frees play a \ itai role in rural
and urban populations. They arc needed to enrich and anchor soil, to maximize water supplies, to
beautify and hum anise tow nships and urban areas and to provide shade and shelter. T he\ are also
crucial for biodiversity conservation. Products and services from trees include food, timber, libro.
medicines and energy. The im pact o f planting trees is one o f the ways o f o ffsetting our carbon
emissions.
To celebrate 10 yeans o f tree planting, wc organise special “'Treelym pics” . a contest for tree planting
on individual, school and country level. For Treelympics, we count all the trees planted from 20
March to 24 October 2014. We hope to see many schools to take part from your country.
ENO T R EELY M PIC S 2014 - T R E E PLANTING C O N TEST FO R S C H O O L S
KNO Treelympics is a tree planting co ntest for schools-, including sta ff and parents; Local
communities are w elcom e to assist schools but the actual planting has to be by schools only. With
schools we m ean from kindergardcn to senior high schools, students from 6 yrs to 18 yrs.
I;NO Treelym pics is a local event, frees are planted locally and information o f them \\ ill He put
online. Therefore it is the most environm entally friendK olympic games in the w orld. With assistance
o f local communities, schools are asked to find areas that are big enough, suitable lor tree planting
and .side. Frees have to be planted within contest schedule. It will start 20 M arch 2014
(International Day o f Happiness) and will finish 24 O ctober 2014 ( I -N D ay). R esults will be
announced 20 Nov 2014 (I'rti versa! C hildren's Day).
j r-is
Download

f - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü