AnkaralI robotlar şampiyon oldu
T e k n ik Koleji robot k u lü ­
b ü n ü n hazırladığı Bilge Kağan
isimli robot Türkiye Birincisi,
Kültigin isimli robot ise Türkiye
üçüncüsü oldu.
A S O T e k n ik Koleji öğrenci­
leri, Yıldız T e k n ik Üniversitesi
tarafından düzenlenen robot y a ­
rışması “Yıldız Savaşları”nda bir
birincilik daha alarak büyük bir
başarıya imza attı.
ıldız T e k n ik
Üniversitesi
Robotik ve O t o ­
masyon Kulübü
tarafından bu
yıl İkincisi d ü ­
z en len en rob ot
yarışması “Y ıl­
dız Savaşları”
Yıldız T e k n ik
Üniversitesi Davutpaşa Kong­
re ve Kültür M erk ezi’nde 2 8 - 2 9
Mart tarihlerinde gerçekleştiril­
di. Yarışmalara T ü r k iy e ’n in dört
bir ya n ın d an yaklaşık toplam 8 0
üniversite ve 6 9 2 lise katıldı.
Yıldız savaşları özel kategorisin­
de A S O T e k n ik Koleji, İstanbul
T e k n ik Üniversitesi, Karadeniz
T e k n ik Üniversitesi, Tü rk Hava
Kurumu Üniversitesi, Gelişim
Üniversitesi, Ankara Ü niversite­
si, Hava Harp O kulu gibi seçkin
üniversite ve okulların 3 0 ro b o ­
tu kıyasıya yarıştı.
Yıldız savaşları kategorisinde
geçen yıl “Alpagu” isimli robotla
birincilik alan A S O T e k n i k K o le­
ji rob o t ku lü b ü bu yıl yarışm aya
5 öğ re tm en , farklı alan ve s ı n ı f ­
lardan olu şan 11 ö ğ re n cisi ile
b ir lik te Bilge Kağan ve Kültigin
isimli iki robotla katıldı.
Yarışmada,
A SO Teknik
Koleji robot
k u lü b ü n ü n
hazırladığı
Bilge Kağan
isimli robot
Türkiye B irin ­
cisi, Kültigin
isimli robot ise
Türkiye ü çü n ­
cüsü oldu.
Download

AnkaralI robotlar şampiyon oldu