T.C
T U Z L U C A K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 28160973/821.05/2461354
05/03/2015
Konu: Resim Yarışm ası
......................................... M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
TUZLUCA
İlgi: Y enilik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğü'nün 19/01/2015 tarihli ve 576107
sayılı yazısı.
Y enilik ve T eknolojileri Genel M üdürlüğü'nün Resim Yarışm ası ile ilgili yazıları
M üdürlüğüm üz'ün w eb sitesinden yayınlanm ıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
L a tif OĞUR
İlçe M illi Eğitim M üdürü
Güvenli Elektronik ımzaı
Aslı İle Aynıdır
ı\
20 Lsp
Memur
K ars cd o rta m ah . 7 6 9 0 0 T u z lu c a /IĞ D IR
A y rın tılı b ilg i için: M .A Y D E M tR M e m u r
E le k tro n ik A ğ: w w w .m e b .g o v .tr
T el: (0 476)3 1 1 2 0 1 1
e -p o sta :T u z lu c a 7 6 @ m e b .g o v .tr
F ak s: (0 47 6 )3 1 1 2822
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5db 1- a a c b - 3 b 2 3 - 9 0 8 2 - 0 5 d b kodu ile teyit edilebilir.
vt**1»**,
w
T.C.
r
t»'
M İLLİ EG ITIM BAKANLIĞ I
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/576107
19/01/2015
Konu: Resim Y arılm ası
.....................................V A LİLİĞ İN E
(II M illi Eğitim M üdürlüğü)
ilgi:
Pınar Süt M am ulleri Sanayii A .Ş .’nin 15.01.2015 tarihli sayılı yazısı.
Yaşar Holding Gıda ve içecek G rubu’nun, Türkiye geneli resm i/özel tüm ilkokul ve
ortaokul öğrencilerine yönelik, “Ailem ve Ben” konulu resim yarışm ası
düzenlem ek
istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenm iştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cum huriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitim inin Genel Am açlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlem elerde
belirtilen ilke, esas ve am açlara aykırılık teşkil etm eyecek şekilde; denetim leri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim m üdürlükleri tarafından gerçekleştirilm ek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
D inçer ATEŞ
Bakan a.
Genel M üdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (3 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Temel Eğitim Genel M üdürlüğü
Din Öğretim i Genel M üdürlüğü
Özel Öğretim K urum lan Genel M üdürlüğü
Pınar Süt M amulleri Sanayii A.Ş.
K o n y a Y o lu T .O k u lla r/A N K A R A
A y rın tılı bilgi için: Y a ş a r Ş A H İN (B irim K o o rd .)
E le k tro n ik A ğ: w w w .m eb .g o v .lr
y eg ite k @ m e b .g o v .tr
Tel: (0 3 1 2 ) 2 9 6 9 4 4 0
F aks: ( 0 3 1 2 )2 2 3 8 7 3 6
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır http://evraksorgu.meb gov.tr adresinden
d959-cff3-39cc-bbd5-fae3 kodu ile teyit edilebilir
pırmR
Sevgili Öğretmenim;
Bu yıl 34/sü düzenlenecek olan "Pınar Resim Yarışması" ile Türkiye'deki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini resim
yapmaya davet ediyoruz. Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve
geleceğin genç sanatçılarını teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz yarışmaya katılan okul ve dereceye giren öğrenciler
sürpriz hediyeler kazanacaklar.
Pınar Resim Yarışması'nda dereceye giren 23 yetenekli öğrenci 15-19 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul'da
düzenlenecek ödül törenine katılma hakkı kazanacak, ayrıca final jürisi tarafından belirlenecek olan 23 asil öğrenciye
İpad Mini ve 23 Asil, 23 yedek olm ak üzere toplam 46 öğrencinin her birine profesyonel resim malzemesi
hediye edilecektir.
Ayrıca, jüri elemeleri sonucunda Jüri Başkanı tarafından belirlenecek başarılı 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
aracılığı ile bir yıllık burs verilecektir.
Öğrenciler yarışm aya nasıl katılacaklar?
Yarışmanın konusu "Ailem ve ben" olarak belirlenmiştir.
Öğrenciler, yarışmaya istedikleri resim ve boya malzemesini kullanarak istedikleri sayıda resimle katılabileceklerdir.
Resimler 25 cm x 35 cm, 35 cm x 50 cm ölçülerindeki resim kartonuna yapılacaktır. Resimlerin arka yüzünün sağ alt
köşesine öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulu, sınıfı, okul ve ev adresleri, ili, coğrafi bölge bilgisi, telefon numaraları ile
resim öğretmeninin adı-soyadı açık olarak yazılmalıdır. Yarışmaya katılan resimlerin en geç 15 Nisan 2015 tarihine kadar
"Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. PK.34775 - İstanbul" veya "Yaşar Birleşik
Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. - Yukarı Dudullu Mahallesi Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4
Dudullu - İstanbul" adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca hazırlanan resimler PTT Kargo Kargo firm ası tarafından 10 Mart - 15 Nisan 2015 tarihleri arasında okulunuzdan
ücretsiz olarak teslim alınacaktır. PTT Kargo firm ası tarafından size verilecek teslim at fişini saklayınız. 15 Nisan 2015
tarihinden sonra gönderilen resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Okulunuza ait resimler hazır olduğunda PTT Kargo
Çağrı Merkezi olan 444 1 788 numaralı telefonu arayarak resimlerinizi ücretsiz olarak tarafımıza gönderilm ek üzere
teslim edebilirsiniz.
Gönderilen resimlerin elemeleri, konusunda uzman seçici kurul tarafından Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır. "Pınar Resim
Yarışması'Yıın sonuçları, 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren "w w w .pinar.com .tr" web sitesinde yayınlanacaktır.
Çocuklarımıza sanatı sevdirm ek ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için kesintisiz olarak 34 yıldır
gerçekleştirdiğimiz Pınar Resim Yarışması'na vermiş olduğunuz destek ve bu yıl düzenleyeceğimiz yarışmada da
göstereceğinize inandığımız işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Detaylı bilgi alm ak için Pınar İletişim Merkezi'nin 444 76 27 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla.
Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu
Kurumsal İletişim Direktörü
Not: Öğrencilerim ize katılım belgelerinin hazırlanabilmesi amacıyla tüm okul adına gönderdiğiniz resim lerle
beraber aşağıdaki (excel dosyası) formatta belirtildiği gibi ayrı bir belge hazırlanması konusunda yardım larınızı rica
ederiz. Bu belgede yarışm aya katılan öğrenci bilgileri, gönderilen toplam resim adedi ve okul iletişim
bilgilerinin yazılması gerekm ektedir.
Okul Adı:
Okul Adresi:
Okul Telefonu:
Gönderilen Toplam Resim Adedi:
Ö ğrencinin A dı Soyadı
Ö ğ retm enin A d ı Soyadı
123-
Ekler: Pınar Resim Yarışm ası şartnam esi ve Milli Eğitim Bakanlığı izin yazısı
YAŞAR HOLDİNG GIDA VE İÇECEK GRUBU 34. PINAR İLKOKUL
VE ORTAOKUL Ö Ğ RENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞM ASI ŞARTNAM ESİ
1. Yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğlencileri, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
2. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
3. Yarışmanın konusu; “Ailem ve Ben” olarak belirlenmiştir.
4. Her öğrenci tek bir resim üe yarışmaya katılabilir.
5. Resimler en geç 15.04.2015 tarihine kadar "Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. PK:34775- İstanbul ” veya "Yaşar
Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yukarı Dudullu Mahallesi Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4 Dudullu-İstanbul” adresine
gönderilmelidir.
6. Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğlencinin; adı, soyadı, sınıfı, okulu ve okul adresi, ili, ilçesi, coğrafi bölge bügisi ve okul
telefon numaralan açık olarak yazılmalıdır. Bilgüeri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmacılara ve resim öğretmenlerine ait bügüer sadece yarışma amacıyla kullanüacak olup kesinlikle üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktıı
8. Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman beş ya da yedi kişilik bir seçici kurul tarafından
Mayıs veya Haziran 2015’te yapılacaktır.
9. Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.
10. Yarışma sonuçlan 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde yayımlanacaktır.
11. Ödüllendirme;
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 3 öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci ve
Almanya’dan 1 öğrenci olmak üzere toplam 23’er asil ve 23’er yedek öğrenci seçilecektir.
Pınar Sanat Haftası’na katılıma hak kazanan öğrenciler, ödül olarak İstanbul’da 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasmda 5 gün boyunca Ressam
Ergin İnan ve ekibi yönetiminde, profesyonel malzemelerle atölye çalışması yapmaya hak kazanacaktır ve çocuklara profesyonel resim malzem­
elerinden oluşan bir resim çantası ile biılikte katılım sertifikası verilecektir.
• Pınar Sanat Haftası’na katılım hakkı kazanan 23 öğrenciye, aynca Haziran 2015 tarihinde birer adet İpad Mini hediye edilecektir.
• Pınar Resim Yanşması’na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 23 yedek öğrenciye, profesyonel resim malzemelerinden oluşan
bir resim çantası hediye edilecektir.
• Öğrencilerin, Pınar Sanat Haftası’na bir öğretmeni veya öğrenci velisi ile birlikte gelmesi zorunludur. Fakat atölye çalışmalarına sadece
öğrenciler kaülacaktır.
• 5 gün boyunca Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu tarafından ağırlanacak olan öğrenciler, sabah saatlerinde katüacakları atölye çalışma­
larının devammda, düzenlenecek geziye öğretmenleri veya velileri ile katılma imkânına da sahip olacaktır.
• Kazanan öğrenci, öğretmen veya öğrenci velilerinin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu tarafından
karşılanacaktır.
• Öğrencüer, atölye çalışmalarına katılıp katılmayacaklarını en geç 05 Haziran 2015 tarihine kadar (0216) 528 48 00 (dah:4919) numaralı
telefondan Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğü - Pınar İlköğretim Öğrencileri Arası Resim Yaıışması
Sekretaryası’na bildirmelidir.
• 05 Haziran 2015 tarihine kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci. Pınar Sanat
Haftası’na katılmaya hak kazanacaktır.
• 34. Pınar Resim Yarışması seçici kurulu tarafından seçilen 23 eser sahibi öğrenciye birer adet olmak üzere toplam 23 adet İpad Mini hediye
edilecektir. İpad Mini ödülü, kazanan öğrencilere, 15 - 19 Haziran 2015 talihleri arasından gerçekleştirilecek olan Pınar Sanat Haftası
organizasyonu esnasında takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında Pınar Sanat Haftası’na katılmayan öğlenci, İpad Mini ödülü kazanma
hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Pınar Sanat Haftası organizasyonuna katılan öğrenci, İpad
Mini ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık sorunu sebebi ile Pınar Sanat Haftası organizasyonuna katılamayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili
raporunu 02 Haziran 2015 - 05 Haziran 2015 tarihleri arasında Resim Yanşması Sekreteryası’na ibraz etmesi halinde İpad Mini ödülü 2015
Haziran ayı içinde takdim edüecektir.
• Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş, Pınar Sanat Haftası’na katılmaya hak kazanan ve katılan 23 öğrenci içinden Ressam Ergin İnan’ın belüieyeceği
başarılı 3 öğlenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir yri burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları eğitim ve öğretim
yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, aylık burs bedeli 120 TL’dir ve karşılıksız olarak verilir.
12. Resimler, en geç 15 Nisan 2015 tarihine kadar “Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. PK: 34775 - İstanbul” veya “Yaşar
Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. - Yukan Dudullu Mahallesi Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4 Dudullu —İstanbul”
adresine gönderilmelidir.
13. Yarışmaya katı lan öğrencilerimize sertifika gönderilebilmesini teminen, okul müdüriyeti veya resim öğretmeni tarafından resimlerle beraber
katılımcı listesinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
14. Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu, hediye edeceği İpad Mini cihazını kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi
durumunda söz konusu cihazı aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar.
15. Detaylı bügi için www.pinar.com.tr internet adresine 444 76 27 no’lu Pınar İletişim Merkezi'ne başvurabilirsiniz.
Download

20 Lsp - Tuzluca - Milli Eğitim Bakanlığı