K ayıt No: 54503
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Eskişehir Devlet Hastanesi
TEKLİF MEKTUBU
26.02.2014
Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ ENDOSKOPİ BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE YÜKSEK
DÜZEY ALET DEZENFEKTANI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç
28.02.2014 tarih ve saat 10:00~a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Mustafa GÛkÜAN
Hast^ne^Körteticisi a.
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Sıra
M alın / İşin Cinsi
1 D E Z E N F E K T A N A L ET
E N D O SK O PİK (Y Ü K SE K D Ü ZE Y
A L ET D E ZE N FE K T A N I)
M arka
M iktar
Birimi UBB Kodu
GMÖN Birim Fiyat
Toplam Fiyat
LİTR E
100
T oplam
Satmalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEH İR DEVLET HASTANESİ DOĞRUDAN TEM İN TEL:0.222 237 48 00/2404
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale K anunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Form una göre hazırlanacak T eklif m ektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan
ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalem ler yazılacaktır. Z arf kapağı
yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek m alzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek m alzemenin varsa emekli sandığı m alzeme kodu teklif m ektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/EEC M D D),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsammdaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel M üdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.nıaddesine istinaden TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı
gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. T eklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal
işlem yapılacaktır.
11 .Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3’ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzemenin m uayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14. Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (17) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak
kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SERKAN ÖZAYD1N SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404 Faks: 222 2374449
e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
1/1
HÖ­
YÜKSEK
DÜZEY
A L E T DEZENFEKTANI T E K N İ K ŞARTNAMESİ ( S I V I )
1. Ürün, plastik, kauçuk, metal, porselen, cam v.b. tıbbi malzemeler, ısıya dayanıksız
anestezi
aksesuarları,
bükülebilir ve
bükülemeyen
endoskopik
malzemelerin
dezenfeksiyonunda kullanılabilmelidir.
2. Hastanemiz bünyesinde kullanılan endoskopik cihaz (Olympus, Pentax, Fugınon) ve ısıya
duyarlı cerrahi aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılabilmeli, herhangi bir zarar vermemelidir.
Zarar vermesi halinde, zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Olympus, Pentax, Fugınon
firmalarının onay belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.
3. Ünitemizde kullanılmakta olan dezenfeksiyon makinelerine (Choyang marka) zarar
vermemelidir.
4. Ürün, patojen mikroorganizmalara (tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, AIDS ajanları
dahil virüsler) ve sporlara karşı etkin, yüksek düzey dezenfektan olmalıdır. Yüksek düzey
dezenfeksiyonu en fazla 15 dakikada yapabilmelidir ve etkinliğini gösteren akredite kurumlar
tarafından yapılmış bilimsel raporlar (Türkçeye çevrilmiş örneği ile birlikte) ihale dosyasında
sunulmalıdır.
5. Ürün, perasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonu içermelidir. Aldehit, fenol, klor,
amonyum ve türevlerini içermemelidir. Ürünün içeriğinde bulunan maddelerin hangi kimyasal
grupta yer aldığını gösteren bilimsel raporlar (Türkçeye çevrilmiş örneği ile birlikte) ihale
dosyasında sunulmalıdır.
6. Ürün konsantre veya kullanıma hazır sıvı şeklinde olmalı, konsantre ürün şebeke suyu ile
sulandırılabilmelidir. Ürün köpürüp, tortu bırakmamalıdır.
7. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır.
8. Ürün oda ısısında etkin olmalıdır.
9. Ürün kullanım ve takip kolaylığı açısından günlük olarak hazırlanıp kullanılmalıdır.
10. Kullanıcı kişiye ve doğaya olan toksik etkisi yazılı olarak bildirilmelidir. Ürün nötralize
edilmeden kanalizasyon sistemine atılabilir olmalıdır. Ürüne ait güvenlik veri fişi verilmelidir.
11. Korozyon inhibitörleri
belgelendirmelidir.
içermelidir.
Korozif
etkisi
olmamalıdır.
Firma
bunu
12. Alet üzerinde kalıntı bırakmamalı ve kolayca yıkanmalıdır.
13. Ürünün dozaj pompasına ihtiyacı varsa her 5 İt ye 1 dozaj pompası ücretsiz verilmelidir.
Yüklenici kullanım sırasında bozulan dozaj pompalarını ücretsiz olarak sağlayacaktır.
14. Ürün, Ulusal Bilgi bankasına kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
15. Yüklenici firma ürünün aktivasyonunu kontrol etmek amacıyla 250 adet test stribini
ücretsiz vermelidir.
16. Firma,
2 adet 8-10 litrelik orijinal, süzgeçli, kapaklı konteynır
5 adet 3 litrelik orijinal, süzgeçli, kapaklı konteynır
ücretsiz olarak sağlamalıdır.
17. İlgili firma ürünün kullanımında sorun yaşanmaması için en az 5 tane laminasyon kaplı ve
A5 kağıt büyüklüğünde (açıklayıcı ve anlaşılır) kullanım tabelasını ücretsiz vermelidir.
18. Ürünün raf ömrü hastane kabulünden sonra en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
2-1 7_
19. Ürün kendi orijinal ambalajında olmalıdır, üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası
olmalıdır. Türkçe kullanım tablosu ücretsiz verilmelidir.
20. Konsantre ürünler için; sulandırma oranı, toplam üründen kaç litre kullanıma hazır ürün
elde edileceği ve kullanıma hazır litre birim fiyatı teklif ile birlikte anlaşılır bir şekilde
sunulmalıdır. Etkin sulandırma oranı bilimsel veriler ile belirtilmelidir. Bu verileri sunmayan
firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
21. Ürün numuneleri endoskopi birimimizde incelenecek ve uygunluğu değerlendirilecektir.
22. Ürünün kullanımı sırasında içeriği ile ilgili bir olumsuzluğun yaşanması halinde veya
idarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam
Hıfsısıhha Merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecek, analiz bedeli yüklenici firmaya ait
olacaktır.
23. İlgili firma ürün kullanımıyla ilgili eğitimi ürün teslimi sonrası üç gün içinde vermelidir.
24. İstekli firmalar, teklif aşamasında 2 adet orijinal ambalajda ürün numunesini, konteynır
örneklerini ve istenen tüm belgeleri sunacaklardır.
İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
eSKİŞEH İ^EyM ^A STA N ESl
Uzm-OrgasfıRARAGUVEN
Oip.Tes.No.'.28181
hıfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU