K ayıt No: 60104
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Eskişehir Devlet Hastanesi
TEKLİF MEKTUBU
Sayı
10.03.2014
: 22205031-930/
Konu i Teklif Fortaıu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ AM ELİYATHANE BİRİMİ İÇİN YARA KORUYUCU
RETRAKTÖR AI^IMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 12.03.2014 tarih ve saat
10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslim at süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Mustafa GÜLİ
Hastane-^Öngticisi a.
İdari ve M aljjii^fffetîer Miıdür Yardımcısı
Sıra
M alın / İşin C insi
M iktar
Birim i
1 İNSİZYON KORUYUCU EKARTÖR
SİSTEMİ(YARA KORUYUCU
RETRAKTÖ|R(KÜÇÜK BOY))
20
ADET
2
20
ADET
İNSİZYON KORUYUCU EKARTÖR
SİSTEMİ(YÂRA KORUYUCU
RETRAKTÖR(ORTO BOY))
M arka
L 'I ^ K ö d u
GMDN
B irim F iyat T oplam F iyat
T o p la m
Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESK İŞEH İR D EVLET HASTANESİ DOĞRUDAN TEM İN TEL:0.222 237 48 00/2404
NUM UNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İlikle Kanunun 22 / D M addesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle A lım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.734 Sayılı Kanun ğereğince K İK 019 Standart Form una göre hazırlanacak T eklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve
teslimat belirtilmeyen tek lif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalem ler yazılacaktır. Z arf kapağı yapıştırılan
bölümü üzerine firm a kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV haıjiçtir.
4.T eklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.T eklif edilecek m alzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmasından firma sorumludur.
8.T eklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsammdaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı
gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle tek lif edilmeyecektir. T eklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde tek lif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
11 .Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanm a süresi m iadının 2/3’ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzemenin m uayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14.A lacağına ait tem lik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durum u göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firm a işbu (17) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENIDOGAN MH, Ş i î HIT SER K A N OZAYDIN SK. N O :9 ODUNPAZARI ESKİŞEH İR
Telefon: 222 2374800,ı/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm iı,@ saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
KORUYUCU RETRAKTÖR (KÜÇÜK BOY) TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
1.
2
,
3,
4,
5.
6
,
7.
8
,
9,
1!
1
ara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
ara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında
ıllanılabilmelidir.
ara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf
)liüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır,
ara koruyucu Lateks içermemelidir.
ara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince
dkası esnek olmalıdır.
ara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka
e veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
ara koruyucu batma yerleştikten sonra şkartasyon da yapabilm eli ve
ıra kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
ara koruyucu gerektiğinde pnöm operituan sağlamak için uygun yapıda
malıdır.
ara koruyuu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden
:kilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
5 cm - 6 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir,
umuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
; v ı çT Ş A S E S İ
dSF
Of
u- Pr
u ra tÇ A ^
Hastanesi
Dip
N °: 8^832
i Cerrahi Uzmanı
YARA KORUYUCU RETRAKTÖR (ORTA BOY) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
2. Yara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında
mllamlabilmelidir.
3. Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf
poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
4. Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
5. Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince
halkası esnek olmalıdır.
6. Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka
içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
7. Yara koruyucu batma yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilm eli ve
yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
8. Yara koruyucu gerektiğinde pnömoperituan sağlamak için uygun yapıda
olmalıdır.
9. Yara koruyuu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden
çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
10. 5 cm - 9 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
11 .Paket üzerinde malzem enin üretim yeri ve sterilizasyon koşulları
belirtilmiş olmalıdır.
12. N um uneler değerlendirilerek karar verilecektir.
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU