K ayıt No: 54993
T .C
SA Ğ LIK B A K AN LIĞ I
T ÜR K İYE K A M U H A ST A N E LE R KUR UM U
E S K İ Ş E H İ R İL İ K A M U H A S T A N E L E R B İ R L İ Ğ İ G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ
E sk işeh ir D ev let H a s ta n e si
T E K L İF M E K T U B U
Sayı
03.03.2014
: 22205031-930/
Konu : Teklif Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ LABORATUVARİ İÇİN FOLMALDEHİT VE KSİLEN
DÜZEYİ ÖLÇÜM KARTI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 05.03.2014
tarih ve saat 13:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Ha:
İdari ve Mali'
Miktar
Birimi UBB K/JÜı/ GMDJ*v
Sıra
Malın / İşin Cinsi
1
Formaldehit Yaka Karti (Formaldehit İçin
Kişisel Maruziyet Ölçümü)
(FORMALDEHİT DÜZEYİ ÖLÇÜM KARTI)
8
ADET
2
Formaldehit Yaka Karti (Formaldehit İçin
Kişisel Maruziyet Ölçümü)
(KSİLEN DÜZEYİ ÖLÇÜM KARTI)
8
ADET
Marka
'onetıcısı a.
letler Müdür Yardımcısı
Birim Fiyat Toplam Fiyat
T o p la m
Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR D EVLET HASTANESİ DOĞRUDAN TEM İN TEL:0.222 237 48 00/2404
NUM UNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
I.734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Form una göre hazırlanacak T eklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, tek lif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve
teslimat belirtilmeyen tek lif m ektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve tek lif edilen kalem ler yazılacaktır. Z arf kapağı yapıştırılan
bölümü üzerine firm a kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.T eklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. T eklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
ö.Teklif edilecek m alzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılm ış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmasından firma sorumludur.
8.T eklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı
gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. T eklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacım ıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
I I . Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2 /3 ’ünden az olmamalıdır,
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait tem lik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
lö.T eklif veren firm a işbu (17) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
YEN tD OĞA N MH. ŞEHİT SER K A N Ö ZAYDIN SK. N O :9 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm a@ saglik.gov.tr
Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı/ ı
FORMALDEHİT ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
F o rm aldehit ölç üm kartı kullanan kişinin m aru z kaldığı form ald eh it düzeyini ölçebilmelidir.
2.
F orm ald ehit ölç üm kartının içerisinde fo rm aldehit partiküllerini tutabilecek 2 ,4 -D N P H ile
3.
H av ad aki fo rm a ld e h it m olekülleri y a k a kartından diffüze e d ilm e k te ve y a k a kartının içindeki
k ap lanm ış yü k se k saflıkta silika je l bulunmalıdır.
kim yasal ile etkileşim e g irm e prensibi ile çalışmalıdır.
4.
V erilen te k lif her bir y a k a kartını ve analizi için ya k a kartlarının alınm ası, ilgili analiz
laboratuarına gön derilm esin i ve raporun k u ru m a ulaştırılm asını içerm eli, bunun dışında
herhangi bir ücret talep edilm em elidir.
5.
İlgili rapor T ü rk ç e olmalıdır.
6.
İlgili ra porun aslı en fazla 15 gü n içinde k u ru m a iletilmelidir.
7.
Y a k a kartı O S H A , N I O S H ve JC A H O gibi standartlara u ym alı v e verilen rapor belirtilen
standartlan karşılam alıdır.
8.
Fo rm a ld e h it d ışında hiç bir kim ya sa l ile e tkileşm em elidir.
9.
T e k k u llanım lık olmalıdır.
10. O d a sıcaklığ ın da saklanabilm elidir.
11. Satın alm a kararı v erilm eden önce ihtiyaç du yulm ası halinde n u m u n e değerlendirm esi
yapılacaktır. İstenilen n u m u n e y i süresinde teslim e tm ey en v e y a teslim ettikleri num u neler
ııygun
b u lu n m a y a n
isteklilerin
o
kalem
için
verdikleri
teklifler
d e ğ erlend irm e
dışı
bırakılacaktır.
12. Ö lç ü m sonuçlarının S T E L ve T W A cinsinden hesaplanm alıdır.
KSİLEN ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Ksilen ölçüm kartı kullanılan kişinin solunum dü z e y in d e m a r u z kaldığı ksilen düzeyini
ölçebilm elidir.
2.
Ksilen dışında hiçbir kim yasal ile etkileşmem elidir.
3.
H avadaki ksilen molekülleri y a k a kartından difıize edilm eli ve y a k a kartının içindeki kim yasal
4.
V erilen te k lif y a k a kartı, analiz için y a k a kartının a lınm asını ilgili analiz laboratuarına
ile etkileşim e g irm e prensibi ile çalışmalıdır.
g önderilm esini ve raporun k u ru m a ulaştırılmasını içermeli, b u n u n dışınd a herhangi bir ücret
talep edilm em elidir.
5.
İlgili rapor T ü rk ç e olmalıdır.
6.
İlgili raporun aslı en fazla 15 g ün içinde k u ru m a iletilmelidir.
7.
T e k k u llan ım lık olmalıdır.
8 . Y aka kartı O S H A , N IO S H ve JC A H O gibi standartlara uym alı ve verilen rapor belirtilen
standartları karşılamalıdır.
9.
O d a sıcaklığ ın da saklanabilm elidir.
10. Satın a lm a kararı v e rilm e d e n önce
ihtiyaç du yulm ası halinde n u m u n e değerlendirm esi
yapılacaktır. İstenilen n u m u n e y i süresinde teslim etm eyen v e y a teslim ettikleri num uneler
uy gun
b u lu n m a y a n
isteklilerin
o
kalem
için
verdikleri
bırakılacaktır.
11. Ö lç ü m sonuçlarının S T E L ve T W A cinsinden hesaplanm alıdır.
teklifler
değerlend irm e
dışı
Download

Sayı : 22205031-930/ Konu : Teklif Formu 03.03.2014