T.C.
VAN V A LİLİĞ İ
Van H alk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
24/02/2015
: 37.811.563-934/
Konu : Teklife D avet
Sayın
T e l : Faks :
K urum um uzun ihtiyacı olan (4) kalem İN ŞA A T M A LZEM ESİ A LIM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.
hariç fiyat teklifinizi en geç 27.02.2015 tarih ve saat 10:00'a kadar gönderm enizi, teklifinizde teslim at süresinin de
bildirilm esini arz/rica ederim .
ı
Dr/Yâkup İM REN
HaİK Sağlığı M üdürü
Satınalm a tarih ve saati
27.02.2015 - 10:00
T eklif Başvuru Yeri
V A N H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA TIN A LM A K O M İSY O N OD ASI
T eslim at Yeri
V A N H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T BİRİM İ
T ek lif Türü
T e k lif B irim Fiyat - İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
M alın / İşin Adı
Sıra No
1
PPRC B O R U L A R (40'L İK )
M iktar
Birim
20
M ETR E
2
M A ŞO N LA R 4 0 'L İK
6
A D ET
3
PLA STİK DIŞ DİŞLİ R EK O N 4 0 'L İK
4
A D ET
4
PLA STİK İÇ DIŞ R E K O R 4 0 'L İK
2
A D ET
Birim Fiyat
Tutar
Satınalm anın Y apılacağı Birim : V an H alk Sağlığı M üdürlüğü
* Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir.
* T ek lif m ektubunda silinti ve kazıntı olm ayacaktır.
* M alzem eler kurum um uz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplam ı yazı ve rakam la yazılacaktır.
* T ek lif m ektubunda ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılm ak üzere yetkili kişilerce im zalanm ış olacaktır.
* T ek lif edilen ürünün varsa m arkası teklifte belirtilecektir.
* T ek lif kurum um uzun standart te k lif form u ile doldurulacak, veya ilgili firm anın proform a faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı p osta veya kargo yoluyla peşin ödem eli olarak kurum um uz satınalm a birim ine
gönderilecektir.
ABDURRAHMAN GAZİ M AH.BEDİÜZZAM AN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: fatihaltunx@ gmail.com Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
Download

Teklife Davet