•;V
-
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KU R UM U
V a n H a l k Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı : 37.811.563-934/
19/03/2014
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun
ihtiyacı olan
(31) kalem İLAÇ ALIMI; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat
teklifinizi en geç 25.03.2014 tarih ve saat 1 l:0 0 'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz'rica
ederim.
D rjY akup İMREN
Halk Sağlığı Müdürü
Satınalma tarih ve saati
25.03.2014 - 11:00
Teklif Başvuru Yeri
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI
Teslimat Yeri
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ
TeklifTürü
Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında
EKİ: 1 A det Liste
ABDURRAHMAN GAZİ M AH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: fatihaltunx@ gmail.com
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KUR UM U
Va n Hal k Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü
İhtiyaç Listesi
Sıra No
Miktar
Biri m
Diklofenak sodyum 75 mg/3amg 4am
3.000
AMPUL
2
Tiyokolşikosid 4 mg/2 mİ
1.000
AMPUL
3
Metamizol sodyum lgr/2ml
1.000
AMPUL
4
Teofilin Etilendiamin 24 mg/ml
1.000
AMPUL
5
Ranitidin HCI 10 mg/ml
1.000
AMPUL
6
Feniramin 45,5 m gr2 ml-5 amp.
1.500
AMPUL
7
Deksametazon Sodyum Fosfat 4 mg/ml
1.500
AMPUL
8
Furosemid 20 mg/2 mİ
50
AMPUL
9
Asetilsalisilik Asit 100 mg.
50
TABLET
10
Gümüş sülfadiazin 1 % 40 g
300
KREM
11
M etilprednizolon sodyum süksinat 40 mg.
300
NEBUL
12
Metilprednizolon sodyum süksinat 20 mg.
300
AMPUL
13
Vitamin B1 (Tiamin) 25 mg/2 mİ, Vitamin B2
(Riboflavin) 2 mg/2 mİ, Vitamin B6 (Piridoksin) 5
mg'2 mİ. Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 15
mcg/2 mİ, Nikotinamid (Niasinamid) 50 mg/2
mİ, Dekspantenol (D-pantenol) 17.2 mg/2 mİ
Kaptopril 25 mg.
500
AMPUL
200
TABLET
500
AMPUL
16
Hiyosin-N-butil Bromür (Skopolaminbutil bromür)
20 mg/ml
Kaptoril 50 mg.
100
Tablet
17
Prilokain HCI 20mg/ml
150
ŞURUP
1
14
15
M a l ı n / işin Adı
18
Parasetamol 500 mg
150
TABLET
19
Amoksilin trihidrat potasyum Klavunat 100 mİ
150
Adet
20
Tenoksikam 20mg.
500
FLAKON
21
Rifamisin 250 Mg.
1.000
AMPUL
22
Parasetamol 100 mİ
400
ŞURUP
23
Diazepam 5 mg/tüp
100
TÜP
24
Metronidazol 100 mİ (Setli)
100
SERUM
25
Dimenhidrinat 50 mg/ml
200
AMPUL
26
Nitrofurazon 0.2 % 56 g
50
ADET
27
Sodyum klorür 0.9 % 250ml. (Setli)
200
ADET
28
Sodyum klorür 0.9 % 500 mİ. (Setli.)
200
Adet
29
Lidokain HCI 20 mg/ml, Epinefrin HCI 0.0125
mg/ml
Nifedipin 10 mg.
100
AMPUL
20
KAPSÜL
50
AMPUL
30
31
Diazepam 10 mg.
EK: Teknik şartname
Biri m Fi yat
Tutar
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDÎÜZZAM AN CAD. ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: fatihaltunx@ gmail.com
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İLAÇ VE TIBBİ M ALZEM ELER TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1-İŞİN K A P S A M I
:
Van
Halk
Sağlığı
M üdürlüğü
Taşınır
Kayıt
K o ntr ol
Ambar
M e m u r l u ğ u n u n ihtiyacı ola n ilaçların te m in ed ilm e si için V a n H a l k Sağlığı
M ü d ü r l ü ğ ü ta r a f ı n d a n satın a l ı n a c a k olan mal a l i m i m k a p s a m a k t a d ı r .
2-GENEL HÜKÜMLER
:
1-İhale ye s a d e c e S a ğl ık B a k a n l ı ğ ı n d a n ruhsatlı E c z a D e p o l a r ı ve İmalatçı
F i r m a l a r katılabilir.
2-Satın a lı n a c a k ola n t ü m ilaç Sağ lık B a k a n lı ğ ı r uhs a t v e y a ithal iznine sahip
olacaktır.
3-İlaç kutu ve a m b a l a j l a r ı n d a k i fiyat k u p ü r ü n ü n üz er in e g e l e c e k şeki ld e b ü y ü k
harflerle, kırm ızı re n k t e ve o k u n a b i l i r p u n t o d a “ ihale M al ı d ır , S a t ı l a m a z ” ibaresi
ya zılacaktır. F iy a t k u pürl e ri d e li n m iş o la ra k te slim ed ilecektir.
4-İlaçla r e tk e n m a d d e l e r i n i t a m o la ra k ihtiva e d ec e k. İlaç dozl arı be lir le ne nle
aynı ola cak , e k bir m a d d e i ç e m e y e c e k t i r ( S e r u m l a r ha r iç ta m m u a d i l kabul
edilecektir. )
5 -P re p a ra tı n f o r m ü l ü n e gir e n e tk e n m a d d e ve y a r d ı m c ı m a d d e l e r f a r m a k o p e ve
d iğ e r ilmi s t a n d a rt l a ra u y g u n olacaktır. İmalatçı bu h u s u s l a r a ait bilgiler
vermekle yükümlüdür.
6-İlaçlar, V a n H a l k Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü n e te slim e d il ir k e n O c a k 2 0 1 4 ve
so n ra sı n d a ü ret ilm iş olm al ıdı r. İlaçların son k u l l a n m a tarihi M ü d ü r l ü ğ e teslim
t a r ih in de n itibaren en az 2yıl olm alıdır.
7-İ laçların so n k u l l a n m a ta ri hi ne gö re 6 ay ö n c e d e n ilgili f i r m a y a h a b e r v e r m e k
k a y d ıy la d a h a u z u n miatlı aynı ilaç ile değiştirilecektir.
8-Sat ın al ın an ila çl ard a be lirtilen k u l l a n m a süresi içinde stabilite y ö n ü n d e n bir
b o z u l m a o l d u ğ u tespi t e d il diğ in de , ku ll a n ım ı u y g u n o l m a y a n ilaç, firma
ta ra fı n d a n 3 ay için de ayn ı m i k t a r ile ve te k n ik ş a r t n a m e y e u y g u n ka lit ed e ilaç
ile değiştirilecektir.
9 - H e r türlü an ali z ücreti yü k le n ic i f ir m ay a aittir.
10-İthal ilaçların s a k l a m a şartları özellik t a ş ı d ı ğ ı n d a n dola yı s o ğ u k zincir
ku ra lla rın a u y u l a r a k k u r u m a te sl im ed il m e si gerekir. Ü r e t i m yeri ile ilgili g m p
sertifikası ve satıldığı ül k e d ek i n ot e r tasdikli s erbes t satış sertifikası orijinali
v e y a n ote r tasdikli T ü r k ç e te rc ü m e s i bulu na ca k tır . B u b e l g e l e r istenirse
m u a y e n e a n ı n d a te sl im ed ilecektir.
11 - A m b a l a j l a r ı n p r e p a r a t la r ın üz e r in d e (a m p u l, flekon , blister, to rb a vs)
aşağıdak i bilg ile r bu lu n a ca k tı r ;
1-Preparat (ilaç) adı,
2-Etken m addelerin adı ve miktarı,
3-Ruhsat sahibi ve üretici firmanın adı ve adresi,
4-Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası,
5-Parti seri numarası,
6-Üretim ve son kullanm a tarihi (ay ve yıl olarak)
^Her koli içinde aynı seriden ilaç t
aj durumları
| ı ı V c A \ e p a r a t l a r kabul edilmeye^
Uz,
Şube M üdürü
ifa
Download

tıklayınız - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü