T.C .
V A N V A L İL İĞ İ
V an H alk S ağlığı M ü d ü r lü ğ ü
Sayı
: 37.811.563-934/
20/10/2014
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun ihtiyacı olan (21) kalem Halk Sağlı Laboratuvarı, TSM Ruh Sağ.Birimi, Saray TSM ve Gürpınar Toplum
Sağlığı Merkezi Binalarında Kullanılmak Üzere Kamera Malzemeleri alımı; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.
hariç fiyat teklifinizi en geç 21.10.2014 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de
D rY a k u p İM REN
Halk Sağlığı Müdürü
1
İhtiyaç Listesi
Sıra No
~
M a lın / işin A dı
M ik ta r
Birim
1
VGA K A B L O SU
25
M ETRE
2
TELSİZ M İK RO FO N U
2
AD ET
J
SEHPA M İK RO FO N İÇİN
2
ADET
4
KABLOLU M İK RA FO N
1
A D ET
5
SES SİSTEM ANFİSİ
6
0,75 K O RD O N K A BL O
1
ADET
50
M E T RE
7
PRO JEKSİYO N C İH A Z AYAĞI
1
AD ET
8
P X 24X S A N T R A L G U Ç KARTI
2
A D ET
9
İÇ M EK A N 42 IR LED G ECE G Ü N D Ü Z
DESTEKLİ A Y A R L A N A B İL İR LEDLİ 800 TV
LİTE K A M ERA
10
A D ET
10
DİŞ M EK A N 42 IR LED GECE G Ü N D Ü Z
DESTEKLİ A Y A R L A N A B İLİR LEDLİ 800 TV
LİTE K AM ERA
10
A D ET
11
CCTV K A BL O SU (G Ü V E N LİK KAMERALARI
800
M E T RE
Birim Fiyat
T u ta r
îçînT
12
16 L1K KAYIT CİHAZI
2
AD ET
!3
19 İNC PC M O N İT Ö RÜ
2
AD ET
14
K A M ERA A Y AKLIĞI
20
AD ET
15
BNC K ABLO BAŞLIĞI
40
ADET
16
80 W P O W E R
17
K AM ERA GÜÇ K A BLO SU
18
PR O JE K T Ö R M E T A L HALİDE 400 W
19
TRR KABLO 3X2,5
2
AD ET
40
ADET
2
AD ET
200
M ETRE
20
1 TRB HARD DİSK
5
AD ET
21
PER SO N EL K A RT O K U Y U C U
5
A D ET
EK: Teknik şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
A B D U R R A H M \ \ UAZİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BABA I.S O K A K /V A N H A LK SA ĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA TIN ALM A
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
KEŞİF RAPORU
Va n Halk Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü . Ha lk Sağlığı La bo r at u ar ı. S a ra y T o p l u m Sağlığı M er kezi .
G ü r p ı n a r T o p l u m Sağ lı k M e r ke zi bi nal ar ını n ihtiyacı ol an a ş a ğ ı d a cinsi ve miktarı yazılı olan
m a l z e m e l e r i n i n s er best p i y a s a d a n a l ı n m a s ı n a dai r k e ş i f rapo ru du r.
İş bu k e ş i f ra p or u t a r a l ı m ı z d a n t a nz i m edi ler ek i m z a altına al ınmıştır. 10. 10.2014
SIRA NO
CİNSİ_________
MİKTARI
I -
PX24X Santral Güç Kartı
2 Adet
2-
İç m ekan 32 İR led G e c e -G ü n d ü z
10 A d e t
destekli A y a rla n a b ilir ledIi 800 TV Lite Kamera
3-
Dış Mekan 42 İR led Gece- Gündüz destekli
Ayarlanabilir ledli 800 TV Lite Kamera
10 Adet
4 -
2x1 CCTV Kablosu
800 m e tre
5-
16'lık Kayıt Cihazı
2 Adet
6 -
80 W P o w e r
2 A det
7-
19 ine PC M o n i t ö r
2 Adet
8 -
Kam era Ayaklığı
20 A det
9-
BNC Kablo Başlığı
40 A det
10-
Kamera Güç Kablosu
40 A d e t
II -
400 W a t M e ta l Halideli P ro je k tö r
2 Adet
12-
3x2.5 TTR Kablosu
200 M e tr e
13 -
1 TRB Hard disk
5 Adet
14-
Personel Kart O kuyucu
5 A det
Sinan P A Ç A L
Elektrik T H K N İ K L R İ
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
KAMERA TEKNİK ŞARNAMESİ
32 İR Led K am era Ö zellikleri
C C TV G Ü V E N LİK K A M E R A LA R I İÇİN LED TA K IM I - 32LED
G ECE G Ö R Ü Ş LÜ K A M E R A LA R İÇİNDİR.
A ya rlana bilir Ledli 800 T V LİTE o lm a lıd ır.L e d le r zam anla özelliklerim kaybettikleri
için K am eraların ilk günkü gibi gece görüş özelliğine sahip olabilm esi için led
T a k ım la rın ın değişim i garanti ka p sa m ında olm alıdır.
DIŞ ÇAPI : 53 MM
İÇ ÇAPI : 17 MM
V O LTA J : 12V DC
AK IM
: 400 MA
G aranti süresi 2 YIL O lm alıdır.
42 İR LEDLİ KAMERA ÖZELLİKLERİ
K am era
I1A D C C D
T a r a m a S is t e m i
5.2 mııı(H)x 7 9 5 (V ) N T C S :8 ll( H )x 5 0 8(V )
T V S is te m i
PA L / N T C S
H o r i z o n t a l K esıılition
800 T V I. ( G Ö R Ü N T Ü K A L İT E S İ)
M in im u m A y d ın la tm a
İR O N O L u x
S /N O r a n ı
M ore T han 48 dB
O to. E l e k t r o n i k O b j . K a p a ğ ı
PAL: 1/50S - 1/10G.000S N T C S : 1 / 6 0 S - I 100.000S
O t o m a t i k İris K o n t r o l ü
A u t o G a in C o n t r o l
O tom atik B ey a z K on tro lü
Aııto
A uto
A u to
G e r i Işık K o n t r o lü
A u to
O tom atik A y a r U y u m lu lu ğ u
In t e r n a I S y n ec h ro n izat io n
Lens
3.5 - 8.0 mm
V id eo Ç ık ış ı
I .OV P-P . 75 O h m B N C C o n n e cto r
L ed S a y ıs ı
42
G üç Kaynağı
D C 12V
G ü ç T ü k etim i
500 nıA (IR O N M A X 750 m A )
VAN HALK SAĞLIĞI MUDURLUGU
KAMERA TEKNİK ŞARNAMESİ
16 KANAL KAMERA KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
16 kanal kam era kayıt cihazı üzerinde 4 ses girişi m evcut o lm a lıd ır
gerçek zam anlı kayıt ve izlem e özelliği olm a lıdır.
400 Fps Kayıt H ızı ( K am era Başı 25 Fps )
D v r-1 15 16 kanal DVR ka yıt cihazı için T ürkçe kullanım kılavuzu o lm a lıdır.
Her Bir G üvenlik K a m e ra sın ın K ayıt K alitesine Ve Kam era G örüntü alanın d a ki hareketliliğe göre
tam gün, kayıtta 8-25 gb arası alan kaplam a özelliği olm a lıdır.
M ic ro s o ft, Lınux Y a z ılım desteği o lm a lıdır.
V G A Ç özünürlük : 1024*768 - 1280*1024 - 1440*900
K ayıt D osyalarını 15-30 -45 -60 D akika O larak A ya rlayab ilm e özelliği o lm a lıdır.
H.264 G örüntü S ık ış tırm a özelliği o lm a lıdır.
16 Kanal Kam era 4 Kanal Ses Girişi özelliği o lm a lıd ır
1 Vga- 1 Bnc V ideo Out-1 Rca Ses Ç ıkışı
(VG A VE BNC V ıd e o u t Ç ıkışla rı A ynı A nda B ağlanıp 2 A yrı Ekranda G örüntü A lın a b ilir )
Sesli Kayıt özelliği olm a lıd ır.
C m s(C lie n t)Y a zılım ı 64 Kanal D estekli özelliği olm a lıdır.
CİF Ç özünürlükde K a yıt özelliği olm a lıd ır.
Canlı İzlem e 400 FPS
Kullanıcı Bilgileri Şifre V e Y e tkile n d irm e 12 K ullanıcıya Kadar o lm a lıd ır
400 Fram e C anlı İzlem e Ve 400 Fram e K ayıt (C ıf)F o rm a tın d a o lm a lıd ır
Back U p(K ayıt Bilgilerini Y e de kle m e ) USB
S A TA HDD (2 TB) T a kıla b ilir Ö zelliği
M a n ue l,H areket A lg ıla m a lı,Z a m a n A yarlı Ve A larm A yarlı K ayıt S eçenekleri
A na İzlem e E kranınd an S layt 1-60 Sn Ve 1-4-9-16 Pencere O larak S eçm e Ö zelliği o lm a lıd ır
Ana İzlem e E kranınd an 1-4-9-16 Pencere S eçilebilir Ö zellik
Her Kam era İçin ve V G A İçin A ya rla n a b ilir R e n k,Işık,K o n tra st A yarı
T ürkçe Dil D esteği o lm a lıd ır.
A larm Ç ıkışı 1 Kanal 3 A m p e r o lm a lıdır.
Yedeği A lınan K ayıtları C o d e c İle M edia P layerden İzlem e özelliği olm a lıdır.
H areket A lgıla m a A la n ın ı İsteğe G öre B elirlem e özelliği o lm a lıd ır
Uzaktan İzleyicileri G österm e, Linux İşletim Sistem i, M icrosoft işletim sistem i destekli Y a zılım
M evcut olm a lıdır.
P rogram lanabilir K u m anda (Bir Uk İle Birden Çok C ihazı Kontrol)
M enü F onksiyonları Uk, Ön Panel, M ouse Ü zerinden Kontrol özelliği olm a lıdır.
1Adet m ouse o lm a lıdır.
2 A d et usb port bağlantı noktası 2.0-1.1
paket içeriği
1-U zaktan kum anda
2-K ullanım klavuzu türkçe
3-12 volt 5 am per A d a p tö r + elektrik kablosu o lm a lıd ır
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü