T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü
6ıS
SAYı
:34439170/
KONU: Performans İtiraz Komisyonu
Çalışma Usulü ve Esasları
.....................................
G :. Do. 2 O14
O52i2..
TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 29.05.2014 tarih ve
5679.37694/622.02 sayılı "Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları" konulu
yazısı Halk Sağlığı Müdürlüğümüz web (www.trbhsm.gov.tr) sayfasında yayınlanmıştır.
Temmuz 2014 tarihinden itibaren aylık yapılacak olan "Aile Hekimliği Performans
İtirazları
Değerlendirme
Komisyon"
toplantılarında
performans
itirazlarının
değerlendirilebilmesi
için aile hekimliği uygulaması performans değerlendirmesi
itiraz
nedenleri ve sunulacak evrakların ilgili
yazı doğrultusunda eksiksiz ve tam olarak
düzenlenerek gönderilmesi konusunda tüm aile hekimlerine ve ilgili personele duyurulması
hususunu önemle rica ederim.
_
Dr. ıbrahim
Halk Sağlığı Müdür V.
DAGITIM
Tüm Toplum Sağlığı Merkezine
Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şb.Md.lüğü
Telefon: (462) 2296836/3074
Faks : (462) 230 04 66
Fatih Mah. 5 Nolu ASM üstü Kat:4
e-posta :[email protected]
T.C.
SAGLlK BAKANLJGl
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı
Torkiye Halk S~tı~
Kurumu
Sayı
Konu
: 1983 J 2781
: Performans İtiraz Komisyonu
Usulü ve Esaslan
Çalışma
.............................
VALİLİGtNE
O-laik Sağlığı Müdürlüğü)
Bilindiği
üzere
25/01/2013
tarihli
ve 28539 sa 'ılı Resmi Gazetede yayımlanan
Aile
maddesinin ikinci fıkra mda "Bireye yönelik
koru) ucu sağlık hizmetlerinden
hangilerinin ne oranda performans değerlendirmesinde
etkili
olacağına dair usul ve esaslar Aile Hekimliği Uygulaması Kapsammda
Sağlık Bakanlığınca
Çalıştırılan
Personele
Yapılacak
Ödemeler
ile Sözleşme
Usul ve Esasları
Hakkında
Yönetmelikte
belirlenen hükümler çerçevesinde belirlenir." hükmü yer almaktadır. 30/12,20 ı
tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe
giren
ilc Hekimliği
Uygulaması
Kapsamında
Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ilc
Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin
ı8 inci maddesinin birinci fıkrasında
"Koruyucu hekimlik hizmetlerinden;
aşılama, gebe, bebek-çocuk
takibi için ayrı ayrı. başarı
oranına göre kesinti uygulanır .. ." hükmü ile ikinci fıkrasında ise "Aşılama. gebe. bebek-çocuk
takiplerinin hangi aralıklarla ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul \e esasları Bakartlıkça
belirlenerek duyumlur ... " hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda performans kesintilerine yönelik yapılacak olan itirazlar ıle düzeltıue \ '
geri ödemelerde aşağıdaki hu uslar dikkate alınacaktrr:
1) Her ilde Valilik onayı ile Aile Hekimliği
Uygulamasmda
Çalışan Personelin
Performans
İtirazlarını Değerlendirme
Korni YOııU oluşturulacaktır.
Bu komisyonun
görevi:
aik hekimlerinın ve aile sağlığı elemanlarının
mezkur performans
kesintilerine
yapacakları
itirazlan. yürürlükteki mevzuat doğrultusunda
değerlenditip karar almaktır.
2) Komisyon, illerde aşağıda belirtilen üyelerden olu acaktır,
a) Başkan; Aile Hekimliği
İzleme ve Değerlendirme' Şubesinden
bu şubenin
bulunmadığı illerde ise Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Subesinden sorumlu Halk
Sağlığı Müdür Yardımcısı olacaktır.
Il) Üyeler;
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin
1'" ün
ü
o
it
grubu il için;
ı. Aile
2.
3.
4.
5.
6.
Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
..Şube Müdürü
Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
Aşı Programları Şube Müdürü
İdari işler Şube Müdürü
t/4
Bırın i Basamak Sa lık Hızıneden Başkan Yardımcıhğ.
Aıle He imliği Izleme ve Değerlendirme D.R
?rcf Dr ~u~ıel Fi~A Cad 'o." 1 Yel\!~dıır A 'KARA
"'\\W thsk.gov.ır
T.C.
GL IK BAKA. TLJ ıl
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ba kanlığı
Tol1<lye Halk
sagh9t
Kurumu
.a}
: 1931271
Konu : Performan İtiraz
{J ulü ve E aları
omi yonu Çalı ma
i2-İ5 grubu arası iller için'
1.. ile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
ube Müdürü
2. Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
3. Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü
4. Çocuk, Ergen. Kadın ve "'reme ağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
5. Bula ıcı Hastalık Kontrol Programları
ube Müdürü var. a İl A ı 'orumlu 'u
6. İdari ye Mali Işler ub Müdürü
ls grubu
iller için:
1. Aile Hekimliği İzleme ve Değer! ndirme Şube Müdürü
2. Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
3. Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü
4. Bula ıcı Olmayan Hastalıklar. Programlar ve Kanser Şube ıfüdürü
5. Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları ube Müdürü
6. Destek Hizmetleri ub Müdürü
İ7 rubu iLI r için'
ı. Aile ii kimliği Şube tüdürü
2. Toplum. ağhğı Hizm ıleri Şube Müdürü
3. Bulaşıcı lmayan Ha ralıklar. Programlar ve Kan. er ube Müdürü
4. Bulaşıcı Ha talık K nırol Programları Şube Müdürü
5. Destek Hizmetleri Şube Müdürü
iS-İ9 grubu iller için;
ı. ile Hekimliği ve Toplum ağhğı Hizmetleri Şube Müdürü
2. Bula ıcı Olmayarı Hastalıklar. Programlar ve Karıser Sube Müdürü
3. Bula ıcı Ha ıalık Çe re ve Çalı an Sağlığı Şube Müdürü
4. De tck Hizmetleri ube Müdürü
c) Korni yon Başkanının göre li. izirili veya raporlu
lduğu durumlarda yerine bakan
Halk Sağlığı Müdür Yardımcı 1 korni: yon başkanı olacak Müdür Yardımcı. i yoksa Aile
iIck ımliği
İzleme ve Değerlendirme'ube
Müdürü/Aile Hekimliği ye Toplum 'ağlığı
Hizmetleri Şube Müdürü komisyonu başkanlık edecektir. Komisyon üyelerinin görevli, ızinli
\t:) a raporlu olması durumunda komisyorıa vekilleri katılacaktır.
3) Kornisyorıla ilgili ekretarya işlemi ri Aile Hekim liğ] İzleme \ \.! Değerlendirme
Şu si bu şubenin bulunmadığı illerde ile H 'kimliği ve Toplum Sağhğı Hizmetleri Subesi
tarafından yürütük ektir.
4) Aile hekimleri ve aile ağlığı elemanları Karar Destek. j terninde ilgılı ay için ıe. piı
edilen performans verilerinin Bakanlık a sabitlenrnesini akip eden ilk iş günÜ içind ıtir. /
dil kçel rini ve eklerini bağlı olduğu Toplum ağlığı _1erı..ainç- elden ulaştırılacaktır.
2/4
Bıri",'ı Bavamek ~ağlıl. ılıııncılerı Başkan Yardımcuığı
A k ii k nnlıği Izleme \ e De ertcndırm
DB
Prof.Dı
u-ret Fise Cd, 'o 41 Yeni ehir '\ KARA
'HH\
thsk g.ı\ b'
yrınu
i
bılgı için.Dr
lo ,\ı.ıldL\~
T..
SAÖLIK B KA, LIGI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı
TUtt<lye Halk Sa{)lı9t
Kut\JfTItJ
ayı
Konu
; 19 312781
: Perf rmans İtiraz Korni yorıu Çalışma
U ulü ve Esa Jan
5) Aile Hekimleri tarafından gönderilen
İtiraz dilekçeleri ekleri ile birlikte toplum
sağlığı merkezi ri (TSM) tarafından incelenerek ek ik belgeler tamamlatıldıktan
sonra TS. 1
görüşü ve detaylı raporlar da eklenerek iki iş günü içinde Halk Sağlığı Müdürlüğüne elden
ula stırrlacaktır.
6)
bağlana
İtirazlar
komisyon
tara ından
incelenerek
2 (iki)
iş günü
içerisinde
karara
aktır.
ilgili komisyon kararı. ilgili şubclere ve birimlere itirazlarm sonuç.andığ i
günün erte iiş günü iletilecektir. Komisyon kararları aile hekimlerilaile sağlığı elemanlannın
ödemeleri ilc ilgili birim tarafından aynen uygulanacaktır.
8) Herhangi bir nedenle. belirlenen tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları bir sorırak i
komisyon toplantı ına unulmak üzere değerlendirilecektir.
9) İtiraz başvurusu için n geç üre kesiminin maaşa yan. ımasından sonraki 60
(altmış) gündür.
LO) Olağandışı durumlarda toplamı günü ve saati değişiklik gösterebilir.
ı1) Toplantı kararları üye sayı ının salt çoğuuluğ ınun tl) gun görüşü ile alınacaktır.
12) Aile hekimleri ve ai! sağlığı elemanları tarafından, itiraz formunda i. tenen belgeler
eksi ~IL olarak gönderilecek,
ek ik belge i olan müracaatlar belgeler tamamlanıncaya
kadar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
13) Komisyonda alman kararlar Halk Sağlığı Müdürlüğünün
resmi internet sa) ta mda
ilan edilecek, aile h kimlerine. aile sağlığı elemartlarına
ve ilgilllerine ilan tarihinde tebliğ
edilmis sayılacaktır.
14) omisyon ba kanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde. komisyoıa
a: il üyeler
dışında görü ve önerilerine başvurulmak
üzere teknik katılımcı davet edilebilecektir. Teknik
kaulımcmın oy yetki i bulunmamakla
birlikte komisy ona katıldığuıa dair tutanağı imzalar.
15) Komisyonda
alman kararlar komisyon üyeleri tarafından imza alnna alınacak ve
dos) ada aklanacaktır.
16) Komisyon kararları karar tarihinden itibaren en geç 15(on beş) gün içerisinde
elektronik ortamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirilecektir.
17) İtiraz dilekçeleri/form Jarı ve ek leri "adece performans it ira/ ları i 'in l« ımis ~onda
değerlendirilecek
olup farklı bir işlem için kullanılamaya aktır.
18 Komisyon kararına itiraz, ancak ek bilgi n: belge olması durumunda \i;! bir sonraki
toplantıya kadar aynı kornisyona yapıla ak olup komisyon tarafından tekrar dcğerlendinlcrek
karara bağlanacaktır.
19) Halk
ağlığı Müdürlüğü,
bu talimatın
uygulanma. mı sağlamak
üzere alt
düzcnl meler yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler,
Halk Sağlığı Müdürlüğü
re mi internet
sa) rasında (www.xxx.gov.tr)
ilan edilir: aik h kimlerine.
aile
ağlığı elemanlarına
ve
ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sa) ılır.
7) İıirazlarla
3/4
Birınci Ba: ama], $3~lıı.. Hizmetler! ı3J~ı..aıı Yardımcılığı
Aıle Hekunlığı izleme v Değerlendirme D B
Prot Dr. ı. ret •. ~cı..Cnd Xo ~ ı \":ııı~chır .\ ·K, R
www.ıhsk !!o\.tı
T.C.
AGLIK BAK
Türkiye Halk 'ağlığı
LIGI
urumu Başkanlığı
j
TUfl<lye ~Il< Saghgı
Kurumu
ayı
Konu
: 198312781
: Performans hiraz Komisyonu Çalışma
Usulü ve Esasları
20) Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde sağlık ilc ilgili sivil toplum
kuruluşları temsilci i gözlemci sıfatıyla Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Personelin
Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonu toplantılarına davetedilebilir.
Bilgilerini ve gereğini ricaederim,
\
Pm
Dr.
Scçil ÖZKA.
Bakan a.
Kurum Başkanı
EKLER:
EK-ı.
ile Hekimliği Uygularnası Performarn Değerlendirmesi İtiraz.
Gereken Evrak lar
EK-2. Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu
EK-3. Göç Tespit Tutanağı
EK-4. Doğum Beyan Tutanağı
EK-5. Tıbbi Beyan Tutanağı
EK-6. izlem/Aşı Tutanağı
EK-7. Izlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu
FK-9. Gebe Geç Tespit Beyarı Tutanağı
EK-lO. TSM Yerinde Te pit Tutanağı
DAGrrIM:
1 il 'aliliğinc
(Halk
'ağlığ! Müdürlüğü
Bınnci Basamak Sağlık Hızmetleri B:ı~J..a!lYurdımcıhgı
'\ık Ildimhğı İzleme ve i) ğerlcndırm D.B.
Pm! Dr \lUSf<!t Fişe Cad ~o: 41 y cnl~elıır/AN KARA
iI \\ \\ th"k.ı:ı.ov.ır
edenleri ve Sunulması
Download

İKM Boy-Kilo ölçüm sonuçları için kıklayınız