T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K L R U M U
V a n H a l k S a ğ lığ ı M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı
: 37 .81 1 . 5 6 3 - 9 3 4 '
17 / 0 3 / 2 0 1 4
K onu : T eklife D avet
S a y ın :.......................................................
T el: Faks:
K urum um uzun
ih tiy a c ı o l a n
( 1 ) k a l e m M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e B a ğ lı S e y it F e h i m A r v a s i B i n a s ın ı n L1 T ip H a l k S a ğ lığ ı
L a b o r a t u v a r ı n a D ö n ü ş t ü r ü l m e s i P r o j e İşi işi sa tın a l ı n a c a k tı r . İ l g il e n d iğ i n i z t a k d i r d e K . D . V . h a riç fiyat t e k lif in iz i en g e ç
2 0 . 0 3 . 2 0 1 4 tarih v e s a a t 1 0 : 0 0 ' a k a d a r g ö n d e r m e n i z i , t e k l i f in i z d e t e s li m a t s ü r e s i n i n d e b i l d i r i l m e s i n i a r z / r ic a e d e r i m .
1
D r.M akup İM R E N
H a l k S a ğ l ığ ı M ü d ü r ü
S a t m a l m a tarih v e saati
2 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - 1 0 :0 0
T e k l i f B a ş v u r u Y e ri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D A SI
T e s l i m a t Y eri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
T e k lif T ürü
T e k l i f B i r im F iy a t - İşin t a m a m ı
İhtiyaç Listesi
M a lın / İşin A dı
S ıra No
1
M ik tar
B irim
1
ADET
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e B a ğ lı S e y it F e h i m A r v a s i
B i n a s ın ı n L1 T i p H a l k S a ğ l ığ ı L a b o r a t u v a r ı n a
B irim F iy a t
T u ta r
D ö n ü ş t ü r ü l m e s i P r o j e İşi
EK: T eknik şartnam e
S a t ı n a l m a n ı n Y a p ı l a c a ğ ı B ir im : V a n H a l k S a ğ l ığ ı M ü d ü r l ü ğ ü
* T ek n ik şartn am ey e u ygun m a lz e m e v e rec eğ im i taah h ü t ederim .
* F i y a tl a r K D V h a r iç o l a r a k v e r il e c e k ti r .
* T e k l i f m e k t u b u n d a silin ti ve k a z ı n t ı o l m a y a c a k t ı r .
* M a l z e m e l e r k u r u m u m u z ilgili d e p o s u n a e n g e ç y e d i iş g ü n ü i ç e r is i n d e t e s lim e d il e c e k ti r .
* T e k l i f te b e li r t il e n f i y a tla r ın t o p l a m ı y a z ı ve r a k a m l a y a z ı l a c a k t ı r .
* T e k l i f m e k t u b u n d a a d . s o y a d v e y a t ic a re t ü n v a n ı y a z ı l m a k ü z e r e ye tk ili k i ş i le r c e i m z a l a n m ı ş o l a c a k t ı r .
* T e k l i f e d il e n ü r ü n ü n v a r s a m a r k a s ı t e k lif te b e li r t il e c e k ti r .
* T e k l i f k u r u m u m u z u n s t a n d a r t t e k l i f f o r m u ile d o l d u r u l a c a k , v e y a ilgili f i r m a n ı n p r o f o r m a f a tu r a s ı n a y a z ı l a c a k t ı r .
* İl d ı ş ı n d a n g ö n d e r i l e n f a k s l a n a n te k l i f le r in aslı p o s t a v e y a k a r g o y o l u y l a p e ş i n ö d e m e l i o l a r a k k u r u m u m u z s a t m a l ı n a b i r im i n e
g ö nderilecektir.
A B D U R R A H M A N GAZİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BABA 1.S O K A K A/A N HA LK SA ĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
2 -3 .0 % . 2 0 ( 3
3 S 7 0 2 -
S a ğ lık ö a k sn h ç ;:
TürfctyO Hs3C S a $ t^
Kurumu
'
•' " ■*-
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
•f
L2 TİP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI PROTOTİP
PROJE REHBERİ
ANKARA
Mart 2013
İÇİNDEKİLER
I. L2 TİP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI FAALİYET ŞEMASI
n . GENEL HUSUSLAR VE L2 TİP HALK SAĞLIĞI
ALANLARI
LABORATUVARLARI ÇALIŞMA
A)OFİS ALANLARI
B)GENEL DESTEK ALANLARI
C)LABORATUVAR ALANLARI VE LABORATUVAR DESTEK ALANLARI
D)MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA ALANLARI
E)KİMYASAL ANALİZ (SU KİMYASI) LABORATUVARI ÇALIŞMA ALANLARI
F)BİYOKİMYA LABOTATUVARI ÇALLIMA ALANLARI
III. LABORATUVAR DÜZENLEMESİNDE KULLANILABİLECEK YAPI MALZEMELERİ
IIİIU IİIO IİU U
-L lll
»nf
•Air^oan
ıum
nıOtıı.tk
nrw
Tl IÎIİT> UT.
12 TİPİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GENEL HUSUSLARI VE ÇALIŞMA ALANLARI
Geno! Hususlar
Halk Sağlımı Laboratuvannın adı:
Adresi:
Laboratuvann düzeyi
Laboratuvar personel sayısı
Tdari personel
Laboratuvar personeli
Hizmetli
Numune Sayısı:
Klinik Numune sayısı
Mikrobiyoloji
Biyokimya
b Klinik dışı numune sayısı
Mikrobiyoloji
Kimya
A
1
2
3
4
a
b
c
5
a
B
L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı Çalışma Alanları
Ofis Alanlan*
Güvenlik ve Halkla İlişkiler. Bilgi Edinme Odası
Bilgi İşlem Otomasyon Odası
Ayniyat. Satınalma ve Mali İşler Odası
Laboratuvar Sorumlusu Odası (1 kişilik)
Teknik Personel Odası (laboratuvara yakın konumda)
Birim Sorumluları Odası (4 kişilik)
9 Kalite Yönetim Odası
h Evrak Odası
I Sosyal Alan (laboratuvara yakın konumda)
i Toplantı Odası
j Tuvaletler
k Sekretarya
' Ofis alanları personel sayısına ve niteliğine uygun büyüklükte belirlenir.
1
a
b
c
d
e
f
2 Genel Destek Alanları *
a Numune Kabul Birimi (ihtiyaca göre klinik ve klinik dışı diye ayrılabilir)
b
c
d
e
f
9
Raporlandırma Birimi
Kan Alma Birimi
Arşiv Birimi
Sarf Malzeme Deposu
Kimyasal Malzeme Deposu
Geçici Atık Deposu ( Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında verilen fiziki özelliklere uygun olmalıdır)
m1
16
10
5
20
20
20
10
3 Laboratuvar Alanları ve Laboratuvar Destek Alanlan *
^
A. Mikrobiyoloji LaboratuVarı Çalışma Alanları* {K linik ve Klinik Dışı)
a Sınırlı Geçiş Alanı
b Su Mikrobiyolojisi Ekim Alanı
c Klinik Mikrobiyoloji Ekim Alanı (Rutin kültür)**
d Klinik Mikrobiyoloji Boyama-Mikroskobi Alanı (Parazit. ARB)J **
e Tüberküloz Kültür Alanı (eklm+boyama + inkübasyon ve değerlendirme)
f ELISA-Seroloji Laboratuvar Alanı
9 Mikrobiyoloji Inkübasyon ve Değerlendirme Alanı + Karanlık Oda (ortak)
h Besiyeri Hazırlama ve Temiz Sterilizasyon Alanı
I Kirli Dekontaminasyon Alanı
1 Boş Laboratuvar Alanı
**»
B. Kimyasal Analiz Laboratuvarı Çalışma Alanları*
Su Kimyası*
a Sınırlı Geçiş Alanı
b Kimya Laboratuvarı Alanı (titrimetrik, k it . pH, iletkenlik vb. analizler)
c Cihaz Odası
d Numune ön Hazırlık Odası
e Kirli Yıkama Ünitesi + Ultra Saf Su ve Saf Su Ünitesi
m*
C. Biyokimya Laboratuvarı Çalışma Alanları*
a Sınırlı Geçiş Alanı
b Klinik Biyokimya Laboratuvarı Alanı
Idrar/Gaıta Laooratuvan Alanı
c ( Klinik biyokimya laboratuvarında çalışılacak ise çeker ocak içinde çalışılacak ayrı bir alan ayrılmalıdır)
•Verilen alan büyüklükleri asgari ölçüler olup numune/cihaz sayısı ve personel sayısına göre değişebilir.
m1
4
30
7.5
NOT:1) Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesindeki tüm alanlarda temiz ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyulacağı için
UPS ve jeneratör çözümleri üretilm eli, binalarda su kesilmelerine yönelik su deposu bulundurulmalıdır.
2)Be!lrtilen alanlar mlnumum ölçüler olup, numune miktarı, cihaz ve personel sayısı gözönüne alınarak
genişletilmelidir.
4
16
12
4
16
12
25
16
10
16
m1
4
18
16
15
16
MlkfobTvöîöp Laboratuvan Çatışma Alanlan va Özelllkieri'
MikmbivnioS «üısmalanıitn yapıldığı alanlar ofis, lavabo, dopo ve kimya iaboratuvar alanlarından ayn olmalıdır.
A.
Lnhnrahıvarlar Asaöıda Belirtilen Alanlardan Oluşmalıdır*
1 Sınırlı Geçiş Alanı (4 m’ )
3 Klinik MikröbİYOtoil Ekim Alanı (Rulin kCıllOr) (12 m*)**
4 Klinik Mikrobiyolog Boyama-Mikroskobi Alanı (Para2 il, ARB) (4 m1)”
5 Tüberküloz Kültür Alanı (ekim+boyama+ Inkûbasyon ve değerlendirme) (16 m 2)
6 SeroioB-ELlSA Lab. Alanı (12 m1)
7 Mikrobiyoloji InkObasyon ve Değerlendirme Alanı» Karanlık Oda (25 m *)*"
8 Besiyerl Hazırlama ve Temiz Sterîzasyon Alanı (16 m»)
9 Kirli Dekonta mlnasyon Alanı (10 m»)
10 Boş iaboratuvar Alanı (16 m1)
*: Verilen alan böyüklükleri asgari üçüler olup numune sayısı ve personel sayısına güre değişebflir. Alanlar ayrı bir oda olabileceği gibi yansı cam bölmeli ayma sistemler kullanılan kısımlar
şeklinde do dOıenleneMîr.
**: Klinik çalınmalar cyn bir kana yapılacak ise 6. madde, ilgili katta dizayn edilmelidir.
•**: InkObasyon ve değertemfirm* çalışmalanrun ekim alan<lar)ından ayn bir alanda yapılamaması durumunda çalışma tezgahlan ayn olmak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla
çalışmalar, ekim alanlan İçerisinde yapılabilir. Buna uygun bOyOklOkle fiziki alan arttınlmalıdır.
B Genel Laboratuvar Fiziki Koşullan ve Malzeme özellikleri
L&boraluvar kapıları kendinden kapanır sisteme sahip olmalı ve mcnteşeil kapı kullanılıyor ise kapılar mutlaka koridora açılmalıdır. Kapılar
otomatik açılır-kapanır sistem İse mutlaka el-oyak kontrollü olmalı ve fotosetn olmamalıdır. Kapılar ve kapı çerçevesi kolay temizlenebilir
1
vo dokontamlnasyon İçin kullanılan dezenfektanlara dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Tahla yüzey kullanılmamalıdır. (Leminantkompakt lamlnant kaplama kapılar hariç)
2 Kapılar özerinde İçerisini gözetlemeye imkan veren cam bölme olmalıdır.
Her laboratuvar İçerisinde (sınırlı geçiş alanı dahil) el yıkama lavabosu bulunmalı ve sıcak-soğuk su bağlantıları bulunmalıdır. Musluklar el
3
değmeden acılma-kapanma özeüiğtno sahip olmalıdır.
4 İhtiyaç duyulan laboratuvar alanlarında boyama lavabosu ayrı olarak bulunmalıdır.*
Laboratuvarda teknik alanlan ve laboratuvar deslek alanlarında yer ve yüzeyler kolay temizlenebilir ve dekonlaminasyon için kuaanılan
5
kimyasallara dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Yer ve yüzeyler derz dotaulu lavans yüzey olmamalıdır.
Laboratuvarda teknik alanlan ve laboratuvar destek alanlBrı kolay temizlenebifir şekilde dizayn ed3mlş olmalıdır. Yer. Duvar, lavan vo
6 döşemelerin eklem yerleri İçbCıkey olmalıdır. Tahla yüzeyli hiçbir malzeme kullanılmamalıdır. (Lamlnant-kompakt lamlnant dolap vo tezgah
hariç).
8) Çalışma masalannın Özeri su goçlrmez, sıcağa, organik sotventlere, asit, alkali ve diğer kimyasallara dayanıklı olmak zorundadır. Sivri
**•
» \
kenarlı olmamalıdır
b) Laboratuvarda kuDanılan sandalyeler uygun dezenfektan İle kolay dekontamino edilip lemizJenebUen gözeneksiz ve sıvı geçirmez
matzemeden üretilmiş omalıdır.
Laboratuvar camları açılabilir özellikte olmamalıdır (Kilitli). Açılabilir özellikte ise mutlaka sineklik takılı olmalıdır (Tüberküloz laboratuvan
7
h3riç).
laboratuvartar alanlarının iç kısmında hiçbir şekilde perde vb sistem bulunmamalıdır. İhtiyaç halinde dışandan açılıp kapanabilen
8
sistemler kullanılmalıdır.
Havalandırma laboratuvar dışındaki alanlara tekrar slrkOle olmayan, iç hava akımı sağlayan mekanDrhavalandırma sistemleri ile
9
10
sağlanmalı vo giren hava en az loz filtreli olmalıdır. Gerokilğindo klima kuflanılabiilr.fTûborkûloz laboratuvan hariç).
Laboratuvar alanlan tüm yıl boyunca sürekli havalandırılma!! vo oda sıcaklığının sürekli (22±3)’ C olmasını sağlayacak önlemler
alınmalıdır.
Tüm laboratuvar alanlan dikkate alındığında; kolay ulaşılabilir bir noktada göz-vûcul duşu bulunmalıdır. Göz-vOcut duşunun su bağlantısı
vo qldor alsleml olmalıdır.
-f
12 Ocğorlondirmo olanında karanlık ortamın sağlanması İçin (2-4)mplik bir alan ayrılmalıdır."
Değerlendirme alanında biyogüventik kabini (dass 2A) vo çeker ocak bulunmalıdır. Çeker ocak hava bağlantısı genel havalandırmaya
13
tekrar qlrmeyecek şekilde planlanmalıdır., "(Tuborkuioz laboratuvan için class 2BJ
. , ■
14 Laboratuvanarda yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
11
Otoklav cihazı vb cihazların kullanıldığı alanlarda inlaz elekiink bağlantısı bulunmalıdır. Kirli malzeme dekontaminasyonu için kullanılan
15 otoklav Ozerindo uygun havalondırma bağlantıları bulunmalıdır. Otoklavların su ve gider bağlantıları uygun ve dayanıklı malzemeden
16
üretilmiş olmalıdır.
Laboratuvar ve ilgili lüm alanlarda yelerii sayıda elekiink bağlantısı bulunmalı, uygun sayıda güç kaynağı olmalıdır.
17 Laboratuvar alanlarında doğal gaz bağlantısı bulunmalıdır. Doğal gaz altyapısı mevcut değilse, tüp gaz kullanılabilir.
18 Laboratuvar alanlarında duman-oaz dedektörü. diğer olanlarda duman dedektörü bulunmalıdır.
19 Laboratuvariarda acil çıkış kapılan bulunmalıdır.
*: Çalışma alanları içerisinde yeterli alan yoksa boyama lavabosu el yıkama lavabosu olarak kullanılabilir.
•*: Karanlık ortam pencerelere dışarıdan konulacak panjur vb sistemleri ile de sağlanabilir.
*•*: Laboraluvarda yelerii alan olmaması durumunda havalandırma bağlamışı yapılmak kaydıyla sadece biyogûvenlık kabını (Class 2B) cihazı konularak gerekli güvenlik
önlemleri alınabilir.
Tüberküloz Laboratuvarlan İçin ilavo Fiziki Koşullar vo BlyogüvcnlIk Şartlan (KOltOr çalışan laboratuvarlar İçin)
C.
Tüberküloz laboratuvarlan, genel kullanım alanlarından ayrı, aydınlatması ve havalandırması iyi olmalıdır. Laboraluvarın teknik alanı
1 işlevsel olarak bölümlendirilir.
2 Mikroskop* öncesi yapılan yayma hazırlık dahil lüm çalışmalar Sınıl II (Tip B önerilmekledir) biyogûvenlık kabininde yapılır.
3 Laboraluvarda kontrolsüz hava dolaşımı yapan (klima, vantilatör vb.) cihazlar bulundurulmaz.
4 Laboratuvar dezenfeksiyonu yelerii ve uygun ultraviyole (U.V.) lambalar ile desteklenir.
Laboratuvar alanlanndan alılan kirli hava lekrar laboratuvara veya genel kullanım alanlarına verilmemelidir. Çıkış havası HEPA filtreli
5 olmalıdır.
6 Tıbbi alıklar için laboratuvar atanında bir otoklav bulunur.
D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOberkOloz KOltOr Alanı Cihaz ve Ekİpmanlan
Işık veya LED aydınlatmalı mikroskop / LED1İ Floresan Mikroskop
Sınıf II biyogüvenfik kabini (Tıp B)
Otoklav
Soğutmalı Santnfûj
Buzdolabı
Derin dondurucu
Etüv
Vortex
Çeker ocaklı boyama ünitesi
Preparal kurutucusu
Not Tüberküloz Laboratuvan için planlamalarda 'Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvarlan Ağı Çalışma Usul ve Esaslanna Dair Tebliğ"
dikkate alınmalıdır.
Biyokim ya Laboratuvarı Çalışma A lanlan vo Ö ze llikleri
Biyokimya çalışmalarının yapıldığı alanlar ofis, lavabo ve depo alanlarından ayrı olmalıdır.
Laboratuvariar Aşaöıda B elirtilen A lanlardan O luşm alıdır*
1 Sınırtı Geçiş Alanı (4 m*)
2 KKnik Biyokimya Laboratuvar Alanı (30 m»)
3 İdrar/gaita Laboratuvarı (7.5 m*) ( «Enik biyokimya laboratuvarında çalışılacak ise çeker ocak içinde çalışılacak ayrı bir alan ayrılmalıdır)
*: Verflen alan büyüklükleri asgari ölçüler olup numune/cihaz sayısı ve personel sayısına göre değişebilir.
A.
N ot Tıbbi Laboratuvariar planlanırken T ıb b i Laboraluvarlar Yönetmeliği" esasları dikkate alınmalıdır.
B
Genel Laboratuvar Fiziki K oşullan ve Malzeme ö z e llik le ri
1 Laboratuvar kapılan kendinden kapanır sisteme sahip olmalı ve menteşeli kapı kullanılıyor ise kapılar mutlaka koridora açılmalıdır.
2 Kapılar Özerinde İçerisini gözetlemeye imkan veren cam bölme olmalıdır.
3
4
Her laboratuvar içerisinde (sınırlı geçiş alanı dahil) el yıkama lavabosu bulunmalı ve sıcak-soğuk su bağlanlılan bulunmalıdır. Musluklar
el delm eden açılma-kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
Laboratuvarda teknik alanlan ve laboratuvar destek alaa'annda yer ve yüzeyler kolay temizlenebilir ve dekontaminasyon için kullanılan
kimyasallara dayanıklı malzemeden ürelilmis olmalıdır. Yer vo yüzeyler derz do!qulu Fayans yözey olmamalıdır.
Laboratuvarda teknik alanlan ve laboratuvar destek alanlan kolay temizlenebilir şekSde dizayn edilmiş olmalıdır. Duvar eşikleri, pencere
5 önleri vb kısımlar buna göre dizayn edilmelidir. Tahta yüzeyli hiçbir malzeme kullanılmamalıdır. (Laminant-kompakt laminant dolap ve
tezqafı hariç).
a)Çalışma masalarının üzeri su geçirmez, sıcağa, organik sotventtere, asit, alkali ve diğer kimyasallara dayanıklı olmak zorundadır. Sivri
kenarlı olmamalıdır
b) Laboratuvarda kullanılan sandalyeler uygun dezenfektan ile kolay dekontamlne edilip temizlenebilen gözeneksiz malzemeden üretilmiş
omalıdır.
6 Laboratuvar camlan açılabilir özellikte olmamalıdır. Açılabilir özellikle ise mutlaka sineklik takılı olmalıdır.
7 Laboratuvardakl cihazların optimal koşullarda çalışabilmesi için gerekli havalandırma sistemi/kûma olmalıdır.
^
8 Laboratuvariarda yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
9
10
CBıazlann kullanıldığı alanlarda trifaz elektlrik bağlantısı bulunmalıdır. Laboratuvardakl cihaz yûkO göz önünde bulundurularak sigorta
kapasiteleri yüksek tutulmalıdır.
Laboratuvar alanlannda yeterli sayıda elektlrik bağlantısı bulunmalı, bunların bir kısmı veya tamamı kesintisiz gOç kaynağına sahip
olmalıdır.
11 İlgili alanlarda yeterli miktarda elektlrik bağlantısı olmalı, uygun sayıda UPS bağlantısı olmalıdır.
12 Laboratuvariarda acil çıkış kapıları bulunmalıdır.
13 Projelendirilecek yeni yapılan laboratuvariarda mimari projeleri katlarda çift çıkış kapısı olacak şekilde planlanmalıdır.
14
Laboratuvar teknik alanlarının kapıları, giriş ve acil durumlarda çıkışa engel olmayacak şekilde otomatik kayar kapı veya dışarı doğru
açıtabCen ve şifreli veya yetkisiz girişlere engel olacak şekilde düzenlenmelidir.
.
. (
. •
•
•
•
Ilkrob'lyoloH Laboratuvan Çalışma Alanlan vc Özelll.klerj
Mikroblycto? çaUsmalanrıtn yepiklıjjı eîanlar oto, lavabo, depo ve Kimya laboratuvar aianlanndan ayn olmalıdır.
 T İLabcratuvariar Aşağıda Bsilrtllen Alanlardan Oluşmalıdır*
.
.
—
1 Sjrurtı <
Su
Kl'nik Mikrobiyoloji Ekim Alanı (Rutin kültür) (12 m»)”
Klinik Mikrobh'oioü Boyama-Mikroskobl Alanı (Parazit, ARB) (4 mT ___________
Tüberküloz Küttür Alanı (ekkn+boyama» inkübasyon ve değerlendirme) (16 m 2)
Serotog-ELİSA Lab. Alanı (12 m»)
Mtkrobryolojlnkubasyoo ve Değerlendirme Alanı-» Karanlık Oda (25 m * f
Şesiyeri Hazırlama ve Temiz Sterttizasyon Alanı (16 m»)
Klrfi Dekontaminasyon Alanı (10 m1)
_10 Boş Laboratuvar Alanı (16 m*)_______________________ _______________________ ._____________________________________ ______________________
Verilen alan bOyûUCrideri »Sflari Nçöter olup numun» sayısı ve personel sayısına e*f° deflişebBr. Alanlar ayn bir oda olabileceği gibi yansı cam bölmeli ayıncı sislemler kutlanılan kısımlar
teklinde de dözenlencb&r.
**: Klinik çalışmalar ayn bir katla yapılacak ise 6. madde. İlgili katta dizayn edilmeRdtr.
B
Genel Laboratuvar Fiziki Koşullan vo Malzeme özelllkierl
Laboraluvar kapılan kendinden kapanır sisteme sahip olmalı ve menteşeli kapı kullanılıyor İse kapılar mutlaka koridora açılmalıdır. Kapılar
otomatik açılır-kapamr sistem ise mutlaka el-oyak kontrollü olmalı va fotoselli olmamalıdır. Kapılar ve kapı çerçevesi kolay temizlenebilir
1
ve dekontaminasyon için kullanılan dezenfektanlara dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Tahta yCrzey kullanılmamalıdır, (LaminantkomDakt taminant kaplama kapılar hariç)
2 Kapılar üzerinde İçerisini gözetlemeye imkan veren cam bölme olmalıdır.
Her laboratuvar içerisinde (3 irurfı geçiş elanı dahil) ol yıkama lavabosu bulunmalı ve sıcak-soğuk su bağlantıları bulunmalıdır. Musluklar el
3
deömeden acı İma-kapanma özelliğine sahlo olmalıdır.
4 İhtiyaç duyulan laboraluvar alanlannda boyama lavabosu ayrı olarak bulunmalıdır.*
Laboraluvarda teknflt alanları va laboratuvar destek alanlannda yer ve yüzeyler kolay temizlenebilir ve dekontaminasyon için kullanılan
S
klmyasaSara dayanıklı malzemeden Oretilmls olmalıdır. Yer ve yüzeyler derz dolgulu fayans yüzey olmamalıdır.
Laboraluvarda teknik alanlan ve laboratuvar destek alanları kolay temizlenebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Ver, Duvar, tavan ve
6 döşemelerin eklem ye/leri İçbükey olmalıdır. Tahla yüzeyli hiçbir malzeme kullanılmamalıdır. (Laminant-kompakt laminant dolap ve tezgah
hariç).
a) Çalışma masalannın üzeri su geçirmez, sıcağa, organik solvenllere. asit, alkali ve diğer kimyasailaıg_dayanıklı olmak zorundadır. Sivri
kenarlı olmamalıdır
b) Laboraluvarda kullanılan sandalyeler uygun dezenfektan »e kolay dckontamine edilip temlzlenebllen gözeneksiz ve sıvı geçirmez
malzemeden üretilmiş omalıdır.
Laboratuvar camları açılabilir özellikte olmamalıdır (Kilitli). Açılabilir özellikte iso mutlaka sineklik takılı olmalıdır (Tüberküloz laboratuvan
7
.
.
.
.
.
.
Laboratırvarlar alanlarının iç kısmında hiçbir şekildo perde vb sistem bulunmamalıdır. İhtiyaç hakndo dışarıdan açılıp kapanabilen
8
sistemler kullanılmalıdır.
Havalandırma laboraluvar dişindeki alanlara tekrar sırküle olmayan, ıç hava akımı sağlayan mekantk-havalandırma sistemleri ile
Av.
9
sağlanmalı ve giren hava en az toz filtreli olmalıdır. Gerekllölndo klima kultanılabiür.fTûberkCıtoz laboratuvan hariç).
Laboratuvar alanları tüm yıl boyunca sürekli havalandırılman vs oda sıcaklığının sürekli (22i3)*C olmasını sağlayacak önlemler
10
alınmalıdır.
Tüm laboraluvar alanlan dikkate alındığında; kolay ulaşılabilir bir noktada göz-vûcut duşu bulunmalıdır. Göz-vücut duşunun su bağlantısı
11
vo oldor sistemi olmalıdır.
^ '
12 Doğorlendirmo alanında karanlık ortamın sağlanması İçin (2-4)m,'iik bir alan ayrılmalıdır.**
13
Değerlendirme alanında biyogüveniik kabini (class 2A) vo çeker ocak bulunmalıdır. Çeker ocak hava bağlamışı genel havalandırmaya
tekrar oirmoyecok sokildo ptanl8nm8iıdır.'"(Tuborkuloz laboratuvan için class 2B)
14 Laboraluvariarda yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
.. . •
Otoklav cihazı vb cihazların kullanıldığı atanlarda İnfaz etektink bağlantısı bulunmalıdır. Kırlı malzeme dokontaminasyonu ıçrn kutlanılan
15 otoklav üzerinde uygun havalandırma bağlantıları bulunmalıdır. Otoklavların su ve gider bağlantıları uygun ve dayanıklı malzomcdon
16
üreUmiç olmalıdır.
Laboraluvar ve ilgili tüm alanlarda yeteni sayıda eloktihk bağlantısı bulunmalı, uygun sayıda güç kaynağı olmalıdır.
17 Laboraluvar alanlannda doğal gaz bağlantısı bulunmalıdır. Doğal gaz altyapısı mevcut değilse, tüp gaz kullanılabilir.
10 Laboratuvar alanlannda duman-gaz dedektörO. diğor alanlarda duman dedektörü bulunmalıdır.
19 Laboraluvariarda acil cıkıs kapılan bulunmalıdır.
*: Çalışma alanlan içerisinde yeleni alan yoksa boyama lavabosu el yıkama lavabosu olarak kullanılabilir.
Karanlık ortam pencerelere dışandan konulacak panjur vb sistemleri Ae de sağlanabilir.
*•*: laboraluvarda yeterli alan olmaması dunjmunda havalandırma bağlantısı yapılmak kaydıyla sadece biyogûvenlık kabini (Class 2B) cihazı konularak gerekli güvenlik
önlemleri alınabilir.
C.
Tüberküloz Laboratuvartan İçin İlave Fiziki Koşullar vo Biyogüveniik Şartlan (Kültür çalışan laboratuvartar İçin)
Tüberküloz laboratuvartan. genel kullanım atanlarından ayrı, aydınlatması ve havalandırması iyi olmalıdır. Laboraluvarm teknik alanı
1 işlevsel olarak bölümlendin!*.
2 Mikroskopi öncesi yapılan yayma hazırlık dahil tüm çalışmalar Sınıf II (Tip B önerilmekledir) biyogüveniik kabininde yapılır.
3 Laboraluvarda kontrolsüz hava dolaşımı yapan (klima, vantilatör vb.) cihazlar bulundurulmaz.
4 Laboraluvar dezenfeksiyonu yeterli ve uygun ultraviyole (U.V.) lambalar ile desteklenir.
Laboraluvar etanla/ından atılan kirli hava tekrar laboraluvara veya genel kullanım alanlarına verilmemelidir. Çıkış havası HEPA filtreli
5 olmalıdır.
6 Tıbbi alıklar için laboraluvar alanında bir otoklav bulunur.
D.
1
2
3
4
5
6
/
8
9
10
Tüberküloz Kültür Alanı Cihaz ve EMpmanlari"
Işık veya LED aydınlatmalı m&roskop / LEDii Floresan Mikroskop
Sınıf İt biyogüveniik kabir» (Tip B)
Otoklav
Soğutmalı Sanlnfuj
Buzdolabı
Derin dondunjcu
Etüv
Vortex
Çeker ocaklı boyama ünitesi
Preperat kurutucusu
Not: Tüberküloz Laboratuvan için planlamalarda 'Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvartan Ağı Çalışma Usul ve Esaslanna Dair Tebliğ"
dikkate alınmalıdır.
Kimyasal Analiz Laboratuvarı (Su Kimyası) Çalışma Alanları ve Özellikleri
Kimva çalışmalarının yapıldığı alanlar ofis, destek alanlardan ayrı olmalıdır.
A. Laboratuvarlar Aşağıda Belirtilen Alanlardan Oluşmalıdır*
1 Sınırlı geçiş alanı (4 m1)
2 Kimya laboratuvar alanı (titrimetrik.kit,pH.iletkenlik vb.analizler) (18 m*)
3 Cihaz Odası (16 m*)
4 Numune Ön Hazırlık Odası (15 mJ)
5 Kirli yıkama ünitesi +Ultra saf su ve saf su ünitesi (16 mJ)
*: Verilen alan büyüklükleri asgari ölçüler olup numune/cihaz sayısı ve personel sayısına göre değişebilir.
B
Genel Laboratuvar Fiziki Koşulları ve Malzeme Özellikleri
1 Kapılar koridora açılmalıdır.
2 Kapılar üzerinde içerisini görebilecek cam bölme olmalıdır.
Laboratuvar ve cihaz odalarında paslanmaz çelikten büyük lavabo bulunmalı ve sıcak-soğuk su bağlantıları
3
bulunmalıdır.
4 Cihaz odasında mutlaka emiş gücü yüksek havalandırma olmalıdır.
Laboratuvarda teknik alanları ve laboratuvar destek alanlarında yer ve yüzeyler kolay temizlenebilir ve kullanılan
5
kimyasallara dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6 Bankolar çelik gövdeli ve ayaklı olmalıdır. Banko ile duvar arasında geçiş olmalıdır.
Laboratuvarda teknik alanları ve laboratuvar destek alanlarında kullanılan çalışma masalarının üzeri suya , sıcağa,
7
8
organik solventlere, asit, alkali ve diğer kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
Laboratuvarda kullanılan sandalyeler uygun dezenfektan ile kolay temizlenebilen gözeneksiz malzemeden üretilmiş
omalıdır.
9 Kimyasal deponun havalandırma kapasitesi yüksek olmalıdır.
10 Laboratuvar ve cihaz odalarında mutlaka emiş gücü yüksek 'çeker oc'ak bulunmalıdır.
11
12
Laboratuvar alanları tüm yıl boyunca sürekli havalandırılman ve oda sıcaklığının sürekli (22±3)*C olması sağlanmalıdır.
Laboratuvar alanlarında yeterli sayıda elektlrik bağlantısı(panolar) bulunmalı, bunların bir kısmı veya tamamı kesintisiz
güç kaynağına sahip olmalıdır.
13 İlgili alanlarda yeterli miktarda elektirik bağlantısı olmalı, uygun sayıda UPS bağlantısı olmalıdır.
Laboratuvar ve cihaz odalarında bulunan lavaboda takılı göz duşu ve duş sistemi bulunmalıdır.Yada laboratuvar ve cihaz
14
odalarına en yakın koridorda göz duşu ve duş sistemi bulunmalıdır.
15 Laboratuvariarda acil çıkış kapıları bulunmalıdır.
16 Laboratuvar ve cihaz odalarının direk güneş ışınına maruz kalmaması için önlem alınmalıdır.
17
Cihaz odalarına, argon, helyum, azot, hidrojen, kuru hava, asetilen ve oksijen gazlarından kullanılacak olanlara yönelik
gaz hatları çekilmeli ve gaz muslukları takılmalıdır.
,
Gaz sistemleri laboratuvarda kullanılacak gaz cinslerine göre : yanıcı ve parlayıcı gaz muslukları, teknik gaz muslukları,
18
19
20
21
22
basınç düşürücü regülatörler ve manifoldlar takılmalıdır.
Tüm gaz musluklarının gövdesi pirinç metalden imal edilmelidir. Muslukların iç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.Tesisat ve
bağlantı boruları bakır olmalıdır.
Kullanılan Gazın cinsine göre muslukların üzerinde bulunan özel renk etiketleri EN 13792 standardına uygun olmalıdır.
Çeker ocak içerisinde lavabo.su bataryası.isteğe bağlı gaz muslukları bulunmalıdır. Ayrıca asitlerden etkilenmeyen fan
motoru ve aydınlatma armatürleri kullanılır.
Kimyasal madde dolaplarında kimyasallardan çıkan buharın yoğuşmasmı önleyecek şekilde hava emiş kanal sistemleri
bulunmalıdır.
23 Laboratuvar ve cihaz odalarındaki elektrik tesisatı cihazların kullandığı elektriği karşılayabilecek güçte olmalıdır.
24 Laboratuvarlar ve cihaz odalarında gaz sensörü bulunmalıdır.
LABORATUVAR DÜZENLEM ESİNDE KULLANILABİLECEK Y A PI M ALZEM ELERİNE
İLİŞKİN ÖNERİLER
A ş a ğ ıd a k i m a lz e m e se ç im le r i; P o z NoM arı i tib a r ıy la b i r e r ö r n e k t i r . ( K u l l a n ı l a c a k m a l z e m e n i n seçim i;
h a z ı r la y a n ın seçim i ve i d a r e n i n o n a y ı ile kesin leşir).
p ro jeyi
DUVAR KAPLAM A :
Su Bazlı A n t i b a k t e ri y e l B o y a ; P O Z N O : 25.048/8
TAVAN KAPLAM A :
1-
A l ü m in y u m A s m a T a v a n (Delik siz); P O Z N O : 23.2 43/1 9 A lü m in y u m asm a tavan (60* 60) + Alçıpan a s m a tavan
2-
Alçı T a v a n K a r o s u ile P V C K a p l a m a l ı A s m a T a v a n Y a p ı l m a s ı ; P O Z N O : M S B .4 14/E 1 (60* 60* 0.95)
P O Z N O : I8.140/D1 + Saten Alçı + Su Bazlı Antibakteriyel Boya P O Z N O : 2 5.0 48/8
(Silinebilir)
(A sm a tavanlar, 1. ve 2. derecc d e p re m bölgelerinde sismik taşıyıcılı olarak uygulanm alıdır).
Z EM İN KA PLA M A :
Teknik alanlarda hom oje n PV C , epoksi kaplam a gibi derzsiz m alzem e kullanılması uygun olup, P V C olarak ( P O Z NO:
2 5 . 1 16/A10) kullanılması önerilir.
N O T : T eknik alanların dışındaki m ahalle r için (num une kabul bölümü hariç) m alzem e seçimi serbesttir (granit seramik,
doğal granit v s . )
123-
H o m o j e n P V C Z e m i n K a p l a m a s ı ( P O Z N O : 2 5 .1 1İ57A10): T ek n ik alanlarda, koridorlarında, destek alanlarında,
laboratuvar koridorlarında, ofis alanlarında kullanılabilir.
P O Z N O : 2 6 . 1 9 5 / G R A N İ T S E R A M İ K K A P L A M A (40 0*4 00* 9 m m ) M nt; T ek n ik alan koridorları hariç diğer
koridorlarda, destek ala nlarında (n um une kabul hariçVve ofis ala nlarında kullanılabilir.
P O Z N O : 2 6 .0 08/051 A G R A N İ T S E R A M İ K K E L A M A (40 *40 cm ) P a r l a k ; T eknik alan koridorları hariç
diğer koridorlarda, destek alanlarında (num une kabul bölümü hariç) ve ıslak alanların dışındaki ofis alanlarında
kullanılabilir.
N O T : P V C zemin kaplam alarda süpürgelikler, kendiliğinden dönüşlü aynı m alz em ed e n yapılmalıdır.
T E Z G A H L A R : T ezgâh yüzeyleri, kurulacak laboratuvarlarının kullanım özelliklerine göre değişkenlik arzeder. Değişik
tipte analizlerin ayrı ayrı yapıldığı b ölüm lerde yine farklı dirençlere sahip tezgah yüzeyleri kullanm ak gereklidir.
L aboratuvar bankoları; tezgah altı, tezgah üstü dolap ve hareketli kcsonların yer aldığı 60-70-75 ve 90 cm (tezgah üstü
cihazlar için) genişliğinde farklı ebatlarda tezgahlar şeklinde yapılacaktır (T ezgah üstü cihazlar için tezgah genişliği 90 cm
önerilir).
T ez g ah çeşitlerine g ö re k u l la n ı m a la n l a r ı ;
12345-
Ö Z E L : A K R İ L İ K T E Z G A H : Antibakteriyel bir yüzeye sahip olması itibarı ile mikrobiyoloji laboratuvarlarında
kullanılabilir (Üzerine cih a z gelecek tezgahlarda akrilik tezgah kullanılm am ası önerilir).
Ö Z E L : Z K O M P A K T T E Z G A H : Mikrobiyoloji, biyokim ya laboratuvarlarında kullanılabilir (TSE EN 482-2
sta ndartlarına uygun kim yasalla ra karşı dayanıklı kom pakt paneller olm ak koşuluyla).
Ö Z E L : E N D Ü S T R İ Y E L S E R A M İ K T E Z G A H : Kim yasal analiz laboratuvarlarında, mikrobiyoloji
laboratuvarlarında ve b iyok im y a laboratuvarlarında, boyama alanlarındaki tezgahlarda kullanılabilir.
Ö Z E L ; C o m p a c t L a m i n a n t T e z g a h ; Biyokim ya laboratuvarında kullanılabilir. A y rıc a çalışma tezgahı olarak da
kullanlılabilir.
Ö Z E L : E P O K S İ R E S İ N T E Z G A H : Kimyasal analiz laboratuvarlarında kullanılabilir.
T e z g a h altı ve tez g ah üstü d o l a p l a r : M D F üzeri laminant kaplamalı veya y o n g a levha üzeri lam ine kaplı dolaplar olarak
yapılmakta olup, teknik özellikleri teknik şa rtnam elerde belirtilmektedir. Dolapla rda kullanılacak tüm malzemelerin laminant
kaplı olması gerekmektedir. Boyalı yüzeylerin olm am asın a dikkat edilmelidir.
K A P I L A R : Düzgün yüzeyli, kolay temizlenebilir, camlı veya cam bölmeli, dışa açılan (kendiliğinden kapanır özellikte)
veya otom atik kapı (kontrolü şifreli panelle gerçekleşecek) şeklinde olmalıdır. B urada değişik alternatifler sunulabilir.
Alüm in yum camlı kapılar, lam inant kaplamalı kapılar (laminant kaplam a kon u su n d a çok çeşitli alternatifler mevcuttur),
kontrollü otomatik kapılar vs. detaylandırılırken girinti-çıkıntı olmayan düzgün yü zeylere öncelik verilmelidir. Kapı kasaları
duvar yüzeyleriyle h e m y üz olmalıdır.
Şekil 1: Laboratuvar teknik alanlarında kullanılabilecek tezgah örnekleri
•
'
■
■
Şekil 2: Biogüvenlik düzeyi 2 mikrobiyoloji laboratuvan örnek yerleşim
şeması
Download

1 İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü