T.C.
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
tlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ACELE VE GÜNLÜDÜR
26/09/2014
Sayı : 15183537-601.04.02/
Konu : Norm Kadro Güncelleme işlemleri
............................................MÜDÜRLÜĞÜNE
DEVELİ
İlgi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
İlgi yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve
yönelik eğitim
kuramlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının güncellenmesinin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu
Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Okul ve Kurum Müdürlüklerine 29/09/2014 - 30/09/2014 tarihleri arasında norm modülü işlem
yapmak üzere açılmıştır.
Durumlarında değişiklik olan tüm Okul/Kurum Müdürlükleri değişiklikleri, ( Merkeze Bağlı taşra
teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları hariç) ilgi (a) yönetmelik ile süresi içinde Norm
Modülüne işleyerek, yazı ekinde gönderilen (EK-5) Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi formatına uygun olan
(Ek-5) Norm Kadro Düzeltme Çizelgesini dolduracaklardır.
Bilgilerinizi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince norm kadro belirleme
işlemleri belirli dönemlerde yapıldığından herhangi bir mağduriyete meydan verilmemesi bakımından,
Bakanlığımız duyuru emirleri yazı ekindeki dikkat edilecek hususular metni dikkatlice okunup, yazı ekinde
gönderilen (Ek-5) Norm Kadro Düzeltme Çizelgesinin durumlarında değişiklik olan tüm Okul/Kurum
Müdürlüklerince doldurularak en geç 01/10/2014 Çarşamba
günü çalışma saati sonunda
Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
EKLER :
1- Norm Kadro Tespit çizelgesi
2-Dikkat Edilecek Hususular
(1 Sayfa)
( 3 sayfa Internet sitemizde mevcuttur)
DAĞITIM :
- Okul/Kurum Md
NOT:
EĞİTİMEl
DANIŞM A
|% ı oo
444 0 632
DEŞTCKİ
HATTI
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSERİ
Telefon (0352) 621 60 54- 621 02 00
e- posta: [email protected]
Belgegeçer (0352) 621 21 05
Bilgi İçin: Şb.Md. U.BAYRAM
Şef
O.ARSLAN
Int.Adr.: www.develi-meb.gov.tr
KİMDEN :ATAMA SIJBE5I
>6
FAKS NO. :03523363308
NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
m
Norm Kadro Yânetmellginin 26. Maddesinde, "Eğitim kuramlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan
norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlanmn norm kadro sayıları
Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni açılan eğitim kurumlan ile yeni derstik/şube açılan veya
kapatılan mevcut eğitim kurumlanmn norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir” Hükme bağlanmış
bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliği için (tıklayınız) Norm kadro belirlemesindeki uygulamada birliğin sağlanmasına
İlişkin gönderilen 27/06/2014 tarih ve 2680232 sayılı yan (tıklayınız), Yönetmelik ile söz konusu yazının ilgili mercilerce
incelenerek iş ve İşlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir..
2014-2015 Eğitim Öâretİm Yılına esas eğitim kuramlarının norm kadrolarında güncelleme yapılmak üzere II MÜlt Eğitim
Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 29 Eylül 2014 tarihinde MEBBİS modülünde yer alan Narm Kadro Modülünde
işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen İş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması
gerekmektedir.
Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri
29/09/2014-30/09/2014
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri
01/10/2014-02/10/2014
|
mm I H H I —
İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri
03/10/2014-10/10/2014
Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi
13/10/2014-28/10/2014
Mesai Bitimi
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; "eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik
ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve II millî eğitim
müdürlüğünün Sıralı teklifi Ürerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim
kurumlarina ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle
belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumlan müdürler) île İl ve üçe millî eğitim
müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi
durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumlan, Bilim Sanat Merkezleri Halk Eğitim Merkezleri
ve Akşam Sanat Okulları, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm
Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır.
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; "eğitim kurumlanmn yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik
ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim
müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukandaki İş takvimi doğrultusunda eğitim
kurumlanna ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir, Girilecek verilerle
belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumlan müdürleri ile II ve ilçe millî eğitim
müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi
durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumlan, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri
ve Akşam Sanat Okulları, il ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm
Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır.
A) Eğitim kurumu yöneticilerinin norm kadro güncellenmesirtde dikkat etmesi gereken hususlar:
1.
2.
Norm kadro veri girişi bilgilendirme yazısı (tıklayınız)
Bağımsız anaokullanna rehberlik atanında norm kadro verilmemesi,
3.
4.
Alan bazlı ders yükünün hesabında öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate alınmaması,
5.
■
1
■■ 1
■
■■
I
Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kuramlarında gördükleri yüz yüze eğitim kapsamındaki haftalık ders
saatleri» norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi,
özel Eğitim kurumlanmn norm kadro belirlemesi öğrenci sayısı, şube sayısı ve engel durumu esas alırtarak
yapıldığından; öğrenci sayıları ekranında öğrenci ve şube sayısı ayrıca kurum bilgileri ekranında da bu bilgilerin
açılımının eksiksiz ve doğra olarak işlenmesi,
6.
Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve 24 sayılı Teknoloji
ve Tasanm Dersi öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen "Uygulama Eüâ$ları"{tıklayınız) başlığındaki
açıklamalar doğrultusunda hesaplanması,
i?
FAKS NO. :03523363308
KİMDEN :ATAMA SUBESI
26 EYL. 2014 0 8 :2 6
7. Norm bilgiler! ekranında yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri belirlenirken, yöneticinin gireceği ders saati
yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saatinin
norma esas ders saati sütununa İşlenmesi,
8. Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi, yöneticilerin
gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati
yazılmaması, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim
kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması
9. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehberlik alanı öğretmeni ve alan bazlı öğretmen norm
kadrolarının tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin
kontrol edilmesi,
10. Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerine norm kadro verilmesi söz
konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca
kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Mîllî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul
ve Kurumlan Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin
yapılarak Norm Modülü'ndekî kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve
doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması, gerekmektedir.
B)ii/ ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:
1.
Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlan İle aynı
bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodlan ile açı lan özel eğitim kurumlarmm, tespitinin
yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki Kurum Bilgileri ekranında yeni oluşturulan alanda (müdür
normu verilecek kurum) İle aynı binada faaliyet gösteren öğrenci sayısı en fazla olan kurumun illşkllendlrilmesi,
2.
Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlan İle aynı
bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarından yalnızca
öğrenci sayısı en fazla olana bir müdür norm kadrosu verilmesi,
3.
Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlan ile müdür yardımcısı norm kadro
sayısı 6 olan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmesi,
4.
o Özet eğitim kurumlan hariç olmak üzere aynı binada farklı kurum kodları ile açılan eğitim kuramlarının
müdür yardımcısı norm kadroları, eğitim kurumlarmm öğrenci sayıları birbirinden bağımsız olarak
o
değerlendirilerek ayrı ayn belirlenmesi,
Aynı bina veya bahçede faklı kurum kodlan İle açılan özel eğitim kurumlarına verilecek müdür
yardımcısı norm kadrosu bu eğitim kurumlarmm toplam Öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu eğitim kurumlarına verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu müdür norm kadrosu verilen eğitim
kurumu İle illşkilendirilmesi,
5.
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, özel Eğitim okulları ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir
şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda baltrtîlen Eğitim kurumlan dışındaki tüm
eğitim kurumlarmm öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınması, gerekmektedir,
C)Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir
unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden
dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen il, ilçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine alt olacağının bilinmesi gerekmektedir,
Ç)Norm kadrogüncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylanan Norm Kadro Tespit
Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Mîllî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili
eğitim kurum müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu müdürlüklerince
saklanması gerekmektedir.
D)Güncelleme sürecinin bitiminden sonra ilgi yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 ncl fıkrasında; 'yeni açılan eğitim kurumlan
İle yeni derslik/şube açılan veya kapatılan eğitim kurumlarmm norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir." hükmünden
hareketle bu maddede belirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi
gerekmektedir.
(ON YUZ)
(EK-5) NORM KADRO DÜZELTME ÇİZELGESİ (*)
KAYSERİ
İL ADI
DEVELİ
İLÇE ADI
OKUL ADI/KODU
BÖLGE ADI/KODU
•«
■•
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR BAŞ YRD
YÖNETİCİ SAYILARI :MUDUR
■
•
A. OKUL/KURUM VERİLERİ İLE İLGİLİ BOLUM
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
Özel Sın.
Ana/Uy.Sın
Haz.Sın.
Çırak/Kalfa
1-Okul/Kurumun Sınıflar
İtibariyle Öğrenci/Çırak
Sayısı
3- Derslik Sayısı
2-Kurumun Bulunduğu İlçe Nüfusu (1)
1. Sınıf |
5-Varolan Sınıflar ve Bu
Sınıflardaki Şube Sayısı
|
2. Sınıf
|
8. Sınıfl
I
7. Sınıf |
GENEL TOPLAM
1 1
1 1
|
Özel Sın.
3. Sınıfl
9. Sınıfj
1 1
1 1
4- Şube Sayısı
4. Sınıfl
10. Sınıf
Ana/Uy.Sın.
I I
I I
I
5. Sınıfl
11. Sınıfj
I I
I I
6. Sınıf
12. Sınıf
Haz. Sın.
Diğer
Görme, İşitme ve Ortopedik Engelliler İçin Açılan Sınıf veya Şube Sayısı
6- Özel Eğitim Okulu
veya Kurumlan İle
İlköğretim Özel
Sınıflarda
Zihinsel Engelliler İçin Açılan Sınıf, veya Şube Sayısı
Otistik Çocuklar İçin Açılan Sınıf Sayısı
Öğrenci Sayısı
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan Grup Sayısı
Üstün Yetenekliler İçin Açılan Sınıf Sayısı
Yatılı Öğrenci Sayısı
7- Öğretim Şekli
Normal
İkili
Normal-İkili Birarada
Üçlü
8- Tam Gün Tam Yıl Uygulaması
Var
Yok
9- Döner Sermayesi
Var
Yok
10- Yatılı veya Pasiyonluk
Var
Yok
11- Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması
Var
Yok
12- Bünyesinde İlköğr. Okulu ve Lisenin
Birlikte Bulunduğu Özel Eğitim Okulu mu?
Evet
Hayır
n
X
| X
Yatılı Öğrenci Sayısı
1
W
I
Öğretmen evi Yatak Sayısı
2-
|7
|
ıF ' "'
1
1f :
1|ı°-
ı
|
-
Okul/Kurumun
Bünyesinde Bulunan
I3Mevcut Alanlar
İ E .........
Okul ve Kurumdaki Oda Sayısı
Yemek Hizmeti Verilen Kişi Sayısı
Okul ve Kurumun Isıtma Şekli
İS-
13-3308 Sayılı Kanun Uyarınca İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapan Öğrenci Sayısı
m,
I
Okul ve kurumların ayrı ayrı adları ile öğrenci sayıları gösterilecektir
1-
14- Tek Müdürü
Bağlı Olarak Faaliyet
Gösteren ve
Bünyesinde Birden
Fazla Okul/Kurum
Bulunan Kurumlarda
2
I
-
345-
i
Proje Okullarında sürekli çalıştırılan işçi sayısı
İToplam Öğrenci Sayış
15-Atölye ve/veya Laboratuvar
Uygulaması var ise (2)
Bölüm Sayısı
|
16-Taşımalı Uygulaması Varsa Hangi Sınıfların Taşındığı (3)
|
Atölye Sayısı
15
L _ ..... 1
I
|
6 -8
1
Laboratuar Sayısı
|
Diğer
l
|
1
(1) İl veya İlçe nüfus bilgisi Norm Kadro Yönetmeliğinin 8. Maddesi (f) ve (g) fıkralarına göre kurumsal özellik ve 13. Maddenin (a) fıkrası dikkate alınarak belirlenecektir.
(2) Bu bölümde Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüklerine bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlan
ile Çok Programlı Liseler bakımından "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlan Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge"
hükümlerine göre oluşturulan bölüm, atölye ve laboratuvarlar belirlenecektir.
(3) Taşıma kapsamındaki okullardaki taşınan sınıflar hangileri ise uygun seçenek (x) ile işaretlenecek, uygun seçenek yok ise "diğer" seçeneğinde hangi sınıflar taşınıyorsa o
sınıflar belirtilecektir.
I
Download

Norm Kadro Güncelleme İşlemleri (Acele) - kayseri