LEFKOŞA’NIN 397. FETİH YILD Ö N Ü M Ü N Ü BU
SABAH TÖRENLE
9
KUTLADIK
DAHA MUTLU GÜNLERE DOĞRU
İdare ve Basım evi:
CUMARTESİ
37
—
39
Mecidiye Sokağı
LEFKOŞA -
EYLÜL
1967
KIBRIS
Kuruluş Tarihi: 1962
YIL: 6 -SAYI: 859
PAZAR HARİÇ HER GÜN ÇIKAR BAĞIMSIZ AKŞAM GAZETESİ
Fiaıtı: 15 mil
Lefkoşanın Türkler tarafından fethinin
397- yıldönümü bu sabah Lefkoşada Şehitler
Abidesi önünde törenle kutlanmıştırTörene Cumhurbaşkan Muavini Dr- F.
TC Leftkoşa Büyükelçiliği Maslahatgü-
— İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü : Kemâl AKINCI —
TARİHİ GÖRÜŞM EDEN 24 SAAT ÖN CE
İpsala köprüsünde
bir çarpışma oldu
İki Yunanlının öldüğü bildiriliyor — Kıbrıs
hakkında anlaşmaya varıldığından söz edilmekte
ANKARA 9:
Başbakan Süleyman De
mirei ile Yunanistan Başba
kanı Konsttantın Kollias a
rasında baçta Kıbrıs ol mat üzere Türk - Yunan
ilişkileri konusunda bugün
Keşan’da yapılacak görüş
melerle ilgili haberler bu
sabahki Anavatan gazete­
lerinn manşetlerinde yer
almalktadır- Gazeteler gö rüşmelerm olumlu geçece
ğini bildirmekte, iki Başba
kanın görüş birliğine vara
caklarım yazmaktadırlarAnavatan gazeteleri De
mire! - Kollias görüşmesi­
ni manşetlerinde şu başlık
lar altında vermektedir ler:
HÜRRİYET: Türk - Yu
nan görüşmeleri bugün Ke
şanda başlıyor .— Kollias
bazı yeni teklifler ile geli­
yor — Bu görüşmeyi en
çok Kral Konstantin arzu­
lamış
SON BASKI: Demire^ KolLas bugün buluşuyor
« DENKTAŞ
GELİYOR »
Dün Lefkoşada, TCM
Balkanı Rauf Deniktaş’ın
buıgün Kıbrısa geleceğine
dair geniş ölçüde ve ısrar
h şayialar çıkmış, Denktaş'm bugün mutlalka gele
ceğine dair bahse girmeğe
kalkışanlar görülmüştürHatta söylendiğine göre
s»
t
lıii
laf
i»
Magosa Türkleri Magosa ya çtkacak olan Denkttaş
için, muazzam bir de kar
şılama töreni hazırlamış lardır.
YetkiK çevrelerden öğ rendiğimize göre bu hu sustaki şayialar tamamen
asılsızdır.
MAKARİOS, TÜRK MEMURLARI
GÖREVLERİ BAŞINA DÖNMEĞE
DAVET EDECEKMİŞ!
Rum çevrelerinden ge len bir habere göre Maka
rios yönetimi, geçenlerde»
Türk hakimleri görevleri
başına dönmeğe davet et
tiği gibi şimdi de Türk Hü
kûmet memurlarını aynı
şekilde davet etmek niye tindedir. Bu sabahki MAH1 gazetesi, bu hususta
şundan bildirmiştir:
“Hâlen uygulanmakta o
lan barış tedbirlerinin,
başka ilçelere de teşmili
tasarlanmaktadır. Bazı ha
berler,e göre, çeşitli Hükû
met dairelerine. Türk isya­
nından önce bu daireler­
ce çalışan Türk memurla­
rın bir listesini hazırlama
ları için taftmat verilmiş tir- Aynı zamanda,
eski
Türk hükümet memurları­
nın, Türk isyanına fiilen
katılıp katılmadıkları hak
kında, bilgi toplanması em
redilmiştir. Bu gelişmeler
Kıbrıs hükümetinin, eski
Türk memurlarını
veya
hiç değilse bunların çoğu
nu, göreVleri başına dön­
meye davet etmek niyetin
de olduğu şeklinde yorum
lanmaktadır- Ayrıca bildirıld'ğine göre, görevleri
başına dönecek
bütün
Türk memurlara, 4 yıldan
beri geri lcalan maaşları­
nın bir kısmı da verilecek
t.'
•*
tır
— Türkiye taviz vermiyecekCUMHURİYET: Demi rei - Kollias görüşmeleri
Keşan’da başlıyor — Çağ
layangil,
ortak hareket
noktası üzerinde mutaba kata varıldığını ima etti
SON HAVADİS: Türk
hükümeti Kıbrıs için öne
sürdüğü temel prensiplerin
den vazgeçmiyecekıtirMİLLİYET: Başbakan
Demirel ile Yunan Başba­
kanı Kollias bugün saat
11.30’da İpsalada buluşa
cak — 9 kişilik Türk He
yelti Enos's ile ilgili teklif­
leri red kararında
TERCÜMAN: Keşan börüş
meleri bu sabah başlıyor
ERALP, BM’DEN
TOPLUMUMUZA E$İT
YARDIM YAPILMASINI
İSTEDİ
New York 8 (B A ): Bir
leşmiş Milletlerdeki Daimi
Türk Delegesi Orhan E ralp., Genel Sekreter U
Thant’la bir görüşme ya parak, Teşkilâtın Kalkın ma Programı yardımla rından Kıbrıs Türk Toplu
munun yararlanmadığı nı söylemiştirEralp, Kıbrıs Ruım Hir
kûmet'ne verilen yardımın
Türk Toplumuna ulaştırılmadığını ve böylece yal­
nız Rumların güçlenmesi­
ne imkân verildiğini açık
lamıştır- Eralp, BM Kalkın
ma Programı yardımları •nın ya iki tarafa eşit şe kilde yapılmasını ya da
Kıbrıs uyuşmazlığına bir
çözüm yolu bulununcaya
kadar durdurulmasını is temiştirÖteyandan BM Genel
Sekreteri U Thant, Başba
kart Demirel’le Yunan Baş
bakanı Kollias
arasında
yapılacak görüşmeyi bü yük bir memnunlukla kar
şılamıştır. U Thant, bu
görüşmeyi Kıbrıs sorunu nun
çözümlenmesi için
ciddî bir başlangıç saydı­
ğını belirtmiştir.
Türk görüşü: Tek taraflı
ilhajc yok; Lozan dengesi,
cemaatler arasında eşitlik,
her konuda müzakere
YENİ GAZETE: Kibri* ta Federasyon için ısrar
ddeceğiz — Bugün Keşan
da ola,n görüşmede feda­
kârlık yapılmıyacak, ve
gerekirse toprak da istiye
ceğiz.
HABER: Türk - Yunan
münasebetleri yeni bir saf
haya giriyor — Demirel.Kollias görüşmesi olumlu
sonuç verecek
ZAFER: Kıbrıs konusun
da Demirel - Kollias ara sırada ilk görüşme bugün
yapılıyor — Eraosis tezi
bahis konusu olamaz — İl
giKler senelerden beri hü­
kümetimiz tarafından sa(Devamı 3. sayfada)
TOPLUMUMUZ, İHTİYATLI
İYİMSERLİK İÇİNDE
Türk ve Yunan Başba kanlarının bugün başlıyacak tarihî görüşmesi hak­
kında Kıbrıs Türk liderli
ğjne yakın çevreler dün a
şalğıda özetlenen görüşleri
ifade etmişlerdir:
“Kıbrıs Türk cemaatı,
Kıbrıs problemine, Türkle
rin maj ve can güvenliğini
ve temel haklarını temi nat altına alan ve kemdi
topraklarında hür ve şe -
refli bir hayat yaşamaları
nı sağlayan barışÇı bir hâl
çaresi bulunması için, ilgi
li taraflar arasında görüş­
meler yapılmasını öteden
beri desteklemektedir- Gö­
rüşmelerin sonucu hakkın
da herhangi bir tahminde
bulunmaik için vakit henüz
erkendir. Gelişmeler, ya kin bir ilgi ve ihtiyatlı bir
iyimserlikle
izlenmekte­
d ir”
“Guardian” enosis
karşılığınaa Türklere
toprak verilmesi
gerektiğini yazıyor
LONDRA 9:
Dünkü GUARDIAN ga zetesi, Türkiye ile Yunanis
tan arasında gizli bir an­
laşmanın mevcut olması nın pek muhtemel olduğu
nu bildirmekte ve şunları
yazmaktadır:
“Hâlen Amerikada bulu
nan Yunan Kralı Konstan
tin. Başkan Johnson
ile
dün bir görüşme yapacak
tı. Bu görüşme. Pazartesi
ne ertelenmiştir Pazartesi
ne kadar, Türk ve Yunan
Başbakanları, görüşmeleri
ni tamamlamış olacaklar­
dır- Kral Konstantin ise,
Pazartesi günü,
Başkan
Johnson’a, Kıbrıs mesele­
sinin halledildiğini bildire­
bilecek durumda olacak tır. Kral Konstantin, Baş -
kan Johnson’a, Kıbrıs me
seksinin halledildiği müj desini vererek, Amerika *
nın, Yunanistana yardımı­
nın devam ettirilmesini te­
mine çalışacaktırENOSİS KARŞILIĞINDA
TOPRAK
Türk ve Yunan hükû mitlerince kabul ed'lebile
cek bir hâl çaresi nedir?
Varılacak bir anlaşmanın,
Enosis karşılığında Türkiyeye toprak verilmesini ön
görmesi lâzımdır- Türkiye
nin kabul edebileceği asga
rî şey, bir askerî üs ve bel
ki de egemen bir üştür.”
GUARDIAN gazetesi bun
ları, son günlerde Atina
ve Lefkoşayı ziyaret eden
ve bu ziyaretlerden Lon draya yeni dönmüş olan
zarı Ercüment Yavuzalp,
TCM Başkan Vekili
Dr.
Şemsi Kâzım, KTKA Ko mutanı Kurmay Albay Fa
zil Polat, diğer mülkî ve
askerî erkân ,ile kalabalık
bir halk topluluğu katıl mıştırTörene saat 09-00’da
Şehitler Abidesine çelenlk"
ler konulması ile başlamış
müteakiben Ti borusunun
çaİınmasiyle şehitlerimizin
manevî huzurunda iki da­
kikalık saygı duruşunda
bulunulmuşturSaygı duruşundan sonra
İstiklâl Marşı çalınmış ve
şanlı bayrağımız göndere
çdkilmiştir.
Müteakiben bir Mücahi
d miz, günün anlam ve önemini belirten bir konuş­
ma yapmış, ata yadigârı
bu toprakları asla terket
memek azmimizi dile ge tirmiştirMücahidin konuşmasip
dan sonra Öğretmen Kole
j.nden bir kız
öğrenci
Lefkoşa Önlerinde” bir
erkek öğrenci js® “Bayrak
tar Denen Adsız” şiirlerini
okumuşlardır.
Tören saalt 09-20’de so
n® ermiştir
İZMİR’İN KURTULUŞ
YILDÖNÜMÜ
İzmir 9 (B A ):
İzmir’in düşman işgalin­
den kurtuluşunun 45. yıl­
dönümü bugün törenler,
f o l k l o r
gösterileri
ve e ğ 1 e n c e I e r le
kutlanmaktadır- Bütün İz­
mir, bayraklarla donatıl­
mıştır.
Kurtuluş yıldönümü do­
layısıyla İzmir Valisi Na­
mık Kemal Şentürk’le Be­
lediye Başkanı Osman Ki­
bar birer mesaj yayınla­
yarak İzmir’lilerin Kurtu­
luş Bayramını kutlamışlar
dır-
Şentürk, mesajında, “9
Eylül yalnız İzmir’in kurtu
luşu değil, yeni, genç ve
kuvveti.' Türkiyenin temeli
nin atıldığı gündür. Her 9
EylüFde İzmir'in daha ma
mur, İzmir’lilerin
daha
mutlu olması en büyük di
muhabiri Michael Wall’a
leğimdir” demiştiraltfen yazmaktadırMi­
chael Wall, Kıbrıs ziyareti
sırasında, Makarios ve Ba
kanları ile görüşmeler yap
mıştır- Makarios, Türkiyey:, Kıbrıs üzerinde top ra.k verilmesini şiddetle
reddetmekte okrp, bunu
Albay Papadopulos’a açık
ça bildirmiştir. Papadopulos ise kendis'ne, bu çeşit
tavizler verilmesinin Yu­
nan hükümetince düşünül
mediğine dair teminat ver
Dün Magosa Kapısı Ba
mistir Fakat GUARDIAN rikatında Rum'lar tarafın gazetesinin muhabirine gö dan tutuklandığını bild'rre Maıkarios’un Bakanla - diğimiz Görneçlj Güral Ah
rından bazıları, oldukça mıet; dün yanlışlıkla bildi
karamsardırlarOnların -'indiği gibi Kral değil - is­
kana atma göre
Yunan mindeki Tür(k gencinin da
hükümeti, Türkiyeye bü­ ha sonra aleyhinde hiçbir
yük tavizler vermeye ta - dâva getrilmeden serbest
rajftardır.”
bırakıldığı öğrenilmiştir-
TUTUKLANAN"
TÜRK
SERBEST
BIRAKILDI
Cumartesi,, 9 Eylül, 1967
AKI N
SAYFA: 2
Hitler raporlarıyla alay etmişti
EMEKLİYE AYRILAN ÜNLÜ
CASUS ŞEFİ HAYATININ
SONUNA
KADAR
KORUNACAK
Bonn (B. Almanya)
Avrupadaki savaş sona
ermişti- Bavyeranın meç hul bir yerimde avurtları
çökük zayıf bir
Alman,
bir Amerikan devriyesine
yaklaştı:
“— Ben General Geh l^ın’im” diye bildirdi “Size
verilecek vesikalarım var”
Ve bu söz üızerinie, A merikahlar, bir anda ken­
dilerini Rusyaya ait sırlar
la dolu dosyaların,
çok
kıymetli evrakların sahibi
buldular- Amerikan İstih barat Servislerinin bu dos
yalardaki bilgileri toplaya
bilmeleri uzun yıllar sürer
<£.
EN MEŞHUR CASUS
ŞEFİ
Saçları hayli dökülmüş,
bu zayıf adam, Tümgene
rai Reinhard Gehlen’den
başkası değildi- Geblen’in
Rusya'nın askerî ve sınaî
gücü hakkında plânları ve
silâhları hakkında hazırla
dığı raporları bir kaç ay
önce artık sonu görünmüş
olan Nazi Diktatörü Hitler
alaya almıştı“Kim hazırladı bu saÇma şeyleri?
Kimdir bu
süprüntülerin mesulü?”
Bu Hitler’in “süprüntü”
Batı Almanya yabancı
kıtaların işgali
altından
çıktıktan sonra ve Batı
Alman hükümeti kendi is
tihbarat teşkilâtını kur maya karar verdiği za *
man, bu işe derhal Herr
Doktor atandıVe çok geçmeden de
Gehlen kendi mesleğinin
en korkulan adamların dan biri oldu.
EMEKLİYE
AYRILACAK
İşte bu ünlü Herr Dok­
dediği Çok kıymetli dosya
yı tertipKyem “Yabancı Or
dulaır-Doğu” adıyla bili *
nen son derece gizli bir şu
benin şefi Gehlen’dı.
Gefhlen’in, Hitler, için, o
dosyayı hazırladığı tarih
1944 yılı Noel’inin arifesiydiÜzerinden beş ay
geçmeden de Nazi Alman
yası göçtüGehlen’le şefi olan Gene
rai Guderian harbin kaıybe
dilmiş olduğunu daha çok
zaman önce anlamış olduk
ları için birçok gizli vesi kalan toplayıp gizlemişler
di.
KİTAP - KİTAP - KİTAP
Leymosun Hürriyet Ticaret Evinde ve Okulla
ra giriş köşesinde yeni açmış olduğumuz LEVENT
KITABEVİ’NDE 1967 — 68 ders yılı kitapları
İlk Okul, Orta, Lise, Enstitü ve Ticaret kitapları
İngilizceleriyle beraber HÜRRİYET TİCARET EVİNDE tam set olarak zengin hediyesi ile satıl maktadır.
Hürriyet Ticaretevi ve Levent Ticaret Evimi­
zin kitaplarını alacak olan öğrencilere aşağıda isimleri gösterilen hediyeler verilecektirBİR DOLMA KALEM; BİR REFİL; BİR
KURŞUN KALEMİ; BİR KALEMTRAŞ; BİR SİLGİ
BİR CETVEL; OTUZ KANATLI (kırmızı kaplı)
İKİ DEFTER-
WASHİNGTON
YOLUNDA
Gehlen, Amerikan işgal
kuvvetlerine teslim olduk­
tan sonra, derhal bir uça
ğa atlamış ve Amerikan İs
tîhbarat Subaylarıyla gö rüştürülimek üzere
Washington’a götürülmüştüGehlen çok geçmeden
Almanyaya
dönmüş ve
kendi özel casusluk teş kilâtını kurup başına geç
miştiŞimdi Dr. Gehlen (Herr
Doktor diye bilmen casus
şefi) bilhassa Komünist
Doğu Almanya ile ilgili iş
lerle uğraşıyordu-
(HUMAN SEXUAL RESPONSE)
Not: Bir set kitap alan her öğrenciye, yuka­
rıdaki 7 çeşidin hepsinden de verilecektirKitaplarımızın miktarı az olduğundan öğren­
cilere kitaplarını almakta acele etmeleri tavsiye
edilirPLAK ! PLAK ! PLAK!
Ticaretevimize, en son gelen ORDU vapuru
ile yeni Çıkan en son plâklar vasıl olmuştur. Al­
makta acele edinizToptan 500 mil, perakente 600 mil satılmak
tadır- Miktar az olduğundan almakta acele edinizHÜRRİYET VE LEVENT TİCARETEVİ
SALİH ZARİF CİM
TEL: 2354 — LİMASOL
- OR. W
— 108 —
YENİ GELİNİN DURUMU
Bazan bir genç koca, utanmadan, mahcubiyetten
kızarmadan karısına hitap edebilene kadar aylar ge­
çer- Diğer taraftan, genç kadının kayın validesi ve
görümce)eri jJe elele verip çalışması lâzımdır- Çünkü
onların evlerinle yeni bir kız evlât gibi gelmiştir- Bu
arada koca, vaktinin büyük kısmını, erkekler evinde,
karısından mümkün mertebe uzak durarak geçirirDiğer taraftan yaşlılar, kendilerini bu kadar müş
kül bir durumda bulan yeni evlilere daima çok büyük
bir anlayış gösterirler. Bazı hususlarda bu intibak güç
lüğü de münasip bir imtihan devresi, iftihar edilmesi,
hayranlık duyulması gereken bir şey sayılırMaamafih, kocanın ailesi çiftin birbirlerine biraz
daha ısınabilmesi, birbirleriyle kaynaşmayı öğrenmesi
ve aralarında samimî bir havanın doğabilmesi için va
ziyeti biraz düzeltmeyi ve imkânlar yaratmayı da ken
dilerine düsen bir sorumluluk sayarlarAŞK KULÜBESİ
Bu gayeye tevcih edilmiş ilk hareket yeni evli çıf
te ayn bir bahçe yeri ayittnak ve orada rahat bir ku
Ehe fagı etmesi için oğlu teşvik etmektir Zahiren, bu
kulübe bahçe bakımında kul^nıîacak, fcazmn, kürek
çapa gibi şeylerin ve tohumlukların muhafazası için dîr- Yağmur yağarken sığınılacak bir evi ve yine ka
rınin köydeki .evden uzak bulunduğu iş saatleri esna sında fırınında, öteberi pişirebileceği bir yerdir- Hal­
buki diğer taraftan, bu bahçe kulübesi yeni evlilerin
kiendi cinsî ve diğer özel problemlerini başbaşa kalıp
halledebilecekleri yegâne yerdir. Yeni evlilerin dumrn
larıyla yakından ilgilenen büyükler iç'n başarılı bir iz
divacıtı ilk alâmeti, köylerinde diğer çiftlerin ve bü-
tor, şimdi 65 yaşını dol­
durmuştur- Ve bu günler­
de emekliye ayrılacaktırBu maksatla Bonn Hükû meti kendine onu^ yerine
yepyeni bir casus şefi ara
maya başlamıştır.
Herr Doktor gelince
hayatının sonuna kadar
geceli gündüzlü devamlı
surette göz altında; tutuk
rak korunacaktırVe şansı biraz olsun
yandım ettiği
takdirde
(Devamı 3- sayfada)
MASTERS
VE
DR V JOHNSON
A v ’a
•/
BAYRAK RADYOSU
Akşam Yayını
17.00 Gençler için müzik
17-30 Karışık şarkı v,e
türküler
17-58 Org melodileri
18-10 Semra Özbay ve
Mehmet Derya’dan
şarkılar
18-30 Haberler ve yorum
18-50 Marşlar
18-55 Lefkoşanin fethi
münasebetiyle özel
program
19.20 Erzurum erkek bar
lan
20-00 Sevilen şarkılar ve
sevilen türküler
20-30 Geçmişten sesler
20-45 Seçme şarkılar
21-15 Orkestralar geçidi
21-45 Nevzat Atlığ idare
sindle mahur faslı
22.15 Tat’l müziği
23-00 Kapanış
is m i
verilen Uluğ
Bey, Timur’un
torunudur
Amerikan Millî Feza A- Arap ve İranliı bilginlerin'
raştırmaları Teşkilâtının astronomi alanındaki eser
Ay’ın arka yüzünü göste­ lerine yön vermiştir.
ren haritadaki bir yere ar
Uhığ Beyin bu eseri Ba
dini verdiği “Uluğ Bey”
tıda basılmıştır. Batılıîar
dünyaca tamınmış
bir
Uluğ Beyi aynı zamanda
Türk bilginidirbüyük bir matematik bil­
Uluğ Bey meşhur Türk
gini olarak tanırlarhükümdarı Timurlenk’in
torunudur- Anne tarafın "
Amerikalıların aym ar­
dan T'murla akraba olan
ka yüzünü gösteren harita
Uluğ Bey İran’ın Sultaniye
da “Uluğ Bey”in adım bir
kasabasında 1394 yılın yere vermeleri, bu ünlü
da dünyaya gelmiştir- U Türk bilginine saygıların­
luğ Bey, yaşadığı devirde
dan ileri gelmektedirSemerkant’a imparator Na
ibj olarak atanmış; bu şe
“KARABOĞAZ”
hirde 38 yıl saltanat sür YAZARINA
müş bir hükümdardır.
ÖDÜL VERİLDİ
Devlet işlerinin yanın'
da ünlü Semerkant rasat MOSKOVA:
hanesini de yöneten Uluğ
Sovyet Rusyamn en bü
Palzar, 10 Eylül, 1967
Bey, o zaman yayınladığı yük romantik yazarı ola Sabah Yayını:
Astronomi cetvelleri
ile rak tanınan 75 yaşındaki
07-00 Sabah melodileri
dünyaya ün salmıştır- Ba­ Konstantin Paııstovslkyye
07-30 Beraber ve solo şar tılı ilim adamları, Orta - Lenin ödülü verilmiştirkılar
çoğ astronomları meyanın Halen, astımdan mustarip
08-00 Haberler
da Uluğ Beyi en ön safha olarak hastabanede yat 08-15 Pazar sabahı için
da zikrederler- Uluğ Bey makta olan yazar, özellik
rasathanesindeki araştır - Ie, “Karaboğaz” isimli e
müzik
08.45 Neşeli şarkılar
maları meyanında devrin seri ile bütün Sovyet Rus09-00 Kadın ve sorunları ilim adamlarını etrafından yada tanınmış ve “Roman
09-15 Söz - neşıe - müzik toplamıştırtik Çağ Önderi” olarak ka
09-45 Lâtema melodileri
Uluğ Bey Semerkant ra bul edilmiştir10-00 Pazar skeci: “Be sathanesindeki ömrü bo­
cerikliler”
Paustovsky, kısa bir sii
yunca yaptığı gözlemleri­
10-30 Mustafa Sağyaşar nin sonucunu “Ziyd” adlı re önce yayınlanan ve 8
dan şarkılar
meşhur eserinde yayınla - cilt tutarındaki eserlerin 11 -00 Kapanış
mıştır- Bu eser Batılılara den başka, yeni hikâye ve
öğle Yayım
ışık tutan bir kitaıp olmuş romanlar yazmaktadır.
12-00 Türkân Keskin ve .HiııınuH'inıiHfiııınmıııhıııııııııııııııııııııııııııııuııtıııııııiHiııGönül İpek’ten şar­
kılar
12.15 Türk basınından
Belediye Pazarı No: 50 BAYAR TİCARET-1
yankılar
12-20 Yaşar Özel okuyor = HANESİ’nde hediyeli pil'ç satışı yapılırAyrıca HELLİM, PEYNİR, HALİS ARI BALI |
12-40 Karma istekler
5 ve her çeşit balkaliye eşyası satılır13-30 Haberler
=
BAYAR TİCARET
13-45 G tar melodileri
14-00 Kapanış
BELEDİYE PAZARI
|
NO: 50 — LEFKOŞA
SOPHİA L0REN
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l I l m l I l l l l ll i m i l l l l ll l l K I I H I i m i l l l i m i M
COCUK SAHİBİ
OLMAK İÇİN
AMELİYAT EDİLECEK
Belgrad (A A ):
Bir Belgrad gazetesinin
bildirdiğine göre,, bir süre
önce, çocuk düşüren ünlü
Yakında sahneye konması tasarlanan muazzam
film yıldızı Sophia Loren bir tiyatro eseri için güçlü oyunculara ihtiyaç vardırtekrar hamiledir ve do - Gerek kız, gerek erkek, istekli kabiliyetlerin, en geç
ğum yapabilmek için sme 15 Eylül’e kadar yazılı olarak aşağıdaki adrese müra
liyat ed’lecektircaat etmeleri önemle duyurulur“Vecernje Novosti” ga Müracaat eden kabiliyetler gerektiği zaman ara­
zetesi, yıldızın önümüzde­ nacaklardırki günlerde Liuibliyana ka
din hastalıkları kliniğinde
Adres: 37, Mecidiye Sokak - Lefkoşa
ameliyat geçireceğini ilâve
etmektedir.
ŞEN YUVA ANA OKULU
LONDRAYA GİTMEK
ŞEN YUVA Anaokulu 13— 14 Eylül tarih nde
İSTERSENİZ HEMEN
öğrenci kaydına ve 15 Eylül’den itibaren derslere
başlıyacağını sayın ebeveyinlere duyurur.
Handan Mehmet Salih
Turan Sokak No- 14
1 HEDIYELI PİLİÇ SATIŞI [
yüklerinin yanında hâlâ birbirler nden utanmakta ol­
malarına rağmen, rahatlıkla, birlikte, muntazaman
bahçedeki kulübeye gidip oraya kapanmaya başlama
ları, yeni evliliğin başarıya ulaştığını gösteren ilk alâ
mettirGELİN HAMİLE KALINCA
Yeni gelin hâmile olduğunu açık bir şekilde belli
eder etmez, kadın veya kooa, artık birbirlerine Çok
daha rahat bir şekilde muamele etmeye başlarlar ve
bu gerçek hamilelik te kocanın ailesi tarafından köy
deki her eve bir miktar gıda hediyesi sunulmak sure
tiyle bütün köye resmen ilân olunurGenellikle evlilikten bir ilâ iki sene sonra vukıibu
lan bu resmî hamilelik açıklatması çiftin birbirlerine
başarıyla intibak etm'ş,, ailışmış ve ikinci bir intikal
devresinin başlamış olduğuna delâlet eder- Bu ikinci
geçiş devitesi esnasında genç koca köyde kendli, karı
sı ve yakında doğması bekleneni çocuk için ayrı bir
ev jnşa eder. Bu evin inşaatı da bir rki sene sürebilirve o zaman bile koca köyde ancak içinde yalnız ye­
mek pişirilecek ve uyunabilecek kadar ufak bir yer
inşa edebilir- Delikanlılar önceleri büyük evleT inşâ et
memeye bilhassa dikkat ederler, çünkü başlangıçta
büyük bir ev inşası büyüklere hürmetsizlik sayılırSEYAHAT ACENTESİNE
KIZLIK ZARI BULUNMAYAN BAKİRELER
MÜRACAAT EDİNİZ
İlik izdivacında, gelûı n bakire olması bejlenir ve
TEL:
5325 — LEFKOŞA
koca da karısının kızlık zarının bozulmamış olduğunu
anladığı zaman son derece sevinir- Bununla beraber
BU AKŞAMKİ NÖBETÇİ
karı-koca arasındaki ilk cinsî münasebetten sonra ka
ECZAHANF
dından kan akmamış olması mutlaka o kadının daha
Vatan
evvel başkalarıyla cinsî münasebette bulunmuş oldu­
Nöbet
saatları.
ğuna dair kesin bar delil sayılmaz19.00 — 22.00
(Devamı Var)
Tiyatro oyuncuları
aranıyor
Sabri
JffîM Jİğ jP
MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Londra Üniversitesinin G.C-E- (General Certi
ficate of Education) 1968 Ocak imtihanlan ile İn
giüzce Cambridge Lovver 1967 Aralık imtihanları
için kayıtlarını yaptırmak istiyen adayların
14
Eylül 1967 tarihinden geç olmamak üzere Müdür
Kigümüze müracaat etmeleri gerektiği duyurulur-
17 devlete mensup
hariciyecilerin iştirakiyle
30 AĞUSTOS,
ATİNA’DA «ZA FER
KOKTEYLİ» İLE
KUTLANDI
ATİNA:
30 Ağustos Zafer Bayra
mı, Atinada Türk Büyükel
çiliğinde tertip ed’len özel
bir “Zaıüer Bayramı Kok
teyli" ile
kutlanmıştırKokteylde Atimada bulu man 17 devlete mensup
yüksek rütbeli subaylar,
diplomatlar. Askerî Ataşe
ler, gazeteciler hazır bu *
taramışlardırKokteyl saat 19-30’da
başlamış ve subaylar res '
mî üniformaları ile elçıTk
binasına gelmişlerdir- Elçi
lik binası ihtilâl hükûme
tinin, özel emri ile üstün
bir alâka görmüş trafik po
lisleri, sivil memurlar, ha­
zır kuvvet ekipleri davetli
lere yardımcı olmuşlardırZafer Bayramı Kokteyli
ne davet edilen misafirler,
elçilik binasında Askerî A
taşe Kurmay Albay Doğan
Kromörs tarafından karşı-
taranıştır. Batı. Doğu ve
bitaraf devletlere mensup
askerî erkân Zafer Bayra
mmın şerefime kadeh kal
dırırlarken Türkiye ile Yu
nanistan arasında ihtilâf
konusu olan Kıbrıs proble
mine de değinmeden geçe
memişlerdirDÜNYA MESELELERİ
ELE ALINDI
Batı ve Doğu hlokuna
mensup yüksek rütbeli su
baylar, 2 saat devam e den kokteylde bitaraf dev
lederin askerî temsilcileri­
nin hakemliğinde bütün
dünya meselelerini ele al*
mışlar, zevkli bir tartışma
yapmışlar fakat olaylara
müsbet bir sonuç bulama­
mışlardır- Misafirler 1922
de Anadoluda Türk ordu­
su tarafından istilâ kuv vetlerine karşı kazanılan
büyük zaferi belirtirken,
bugün hürriyetleri için çar
pışan diğer devletlerin İs­
tiklâl Savaşından ders al­
dıklarını da söylemişler *
dirMODA GÖSTERİSİ
Erkekler politik ve aske
rî k°nular üzerinde yaptık
ları tartışma sırasında ZA
FER KOKTEYLİNE davet-
li zarif bayanlar
günün
modasına değinmişler, u *
zayan eteğin mahsurlarını
saymışlar, İng'liz Modası­
nı Fransız modasından üs
tün bulmuşlar, saç kesimin
den ayakkabı
topuğuna
kadar zarif giyimin günün
kadını üzerindeki rolünün
bir bilânçosunu çıkarmış lardır- Kokteylde
Doğu
Bloku devletlerine men sup hanımların Batı Mo dasını takip eden kıyafet
lerde gelmesi. Moda Sava
şını Batının kazandığına
bir del’l sayılmıştır. 30 A
ğustos Büyük Zaferin şe­
ref kokteyli de Atinada
yabancılar arasında bu şe
kilde kutlanmıştır-
İKİ RUS BİLGİNİNE GÖRE
ANT1RI0T1KLER
DEĞERİNİ
KAYBETMİŞ
MOSKOVA:
Rusyanın tanınmış ik.
bilgini,
Profesör Dr. 0Baroyan ile Prof- Dr- AMoroz, “Pravda” gazetesi
n« gönderdikleri b'r mek­
tupta, antibiotik ilâçların
değerlerin’ kaybettikleri ni> mikroplarını yenebil meik için, yeni ilâçlar keş
fedTlmesi gerektiğini belirt
m’şlerdirMektupta, ilki
profesör şunları kaydet mektedir:
“Son zamanlara kadar,
antibiotikler
tarafından
yok edilen bütün mikrop­
lan-, bu tip ilâçlara karşı
muafiyet kazanmışlardır.
Ve, antibiotikler, yakın bir
gelecdkte, hiçbir hastalığı
tedavi edemiyecek duru ma geleceklerdir- Önümüz­
deki yıllarda, zatürree, ve
rem dahil, bütün hastalık
ların. yeniden, dünyayı ka
sıp kavurması muhtemel diır- Bilimler Akademisi,
anülbiot.klerin yerini alabi
lecek yeni ilâçlar için ça­
lışmalarını hızlandırmalı,
bu amaçla, yeni lâbora/tuvarlar kurulmalıdır”
TARİHÎ GÖRÜŞME
gunu ileri sürmektedirler.
(1- sayfadan devam)
yunulan 4 prensibin dışı­ Bazı Çevrelere göre. Yu na çıkmıyacağımızı söylü nan hükümeti son bir tek­
lif hazırlayarak Türk hü­
yorkümeti
ile bunun pazarlı­
SINIRDA ÇARPIŞMA
Anavatan
gazeteleri ğını yapmak için görüşme
Türk - Yunan ikili görüş­ teklifinde bulunmuştur. Bu
melerine 24 saat kala dün teklifi Başbakan Kollias,
gece sınırda Türk ile Yu­ Amerikan ve İngiliz Büyü­
nan devriyeleri arasında kelçileri ile sı'k sık buluşa
CASUS ŞEF!
ateş teati edildiğini ha­ rak hazırlamıştır- Hazırla­
(2. sayfadan kalan)
ber
vermekte, iki Yunanlı nan Yunan teklifi ayrıca
“Herr Doktor Sibirya’dan
nın
öldürüldüğünü Hâve Papadopulosun Kıbrısı zi­
Ren nehrine kadar olan
etmektedirlerBu olay, yaretinde Makarios’a da
sahada kendi hesabın® ça
dün
atkşam
üzeri,
bir Yu­ bildirilmiştir”
Iışmış olanları,n aksine ra
nanlı teğmen ile bir onba
hat döşeğinde hayata göz
şının
İpsa'la kesiminde
MİLLİYET gazetesi gö lerini yumacaktır”
Türk sınırını aşmaları üze rüşmeler sırasında Başba*
rine çıkmış, jandarma sey kan Demirel‘in 4 prensibin
yar birliği ile Yunanlı teğ­ ruhuna aykırı olmamak
men ve onbaşı arasında kaydı ile Türkiyeye bir
yarım saat süren silâhlı üs ile birilikte, bu üs çev­
--bir çatışma olmuştur- 0- resinde denize açık b.r
KOÇ ZVRCU
(31 Mart - 20 Nisan)
lay hakkında daha fazla topralk parçası.
ayrıca
Aradan bunca zaman geçmesine rağmen sizi
bilgi edinmek henüz müm Türk cemaatının hakları­
aramayan insanı düşünmekle hata ediyorsunuzkün olmamıştır. Olayla il nın sağlanmasını istiyeceBOGA BURCU
(21 Nisan — 20 Mayıs)
g.'li
tahkikatın devam et­ ğinin öne sürüldüğünü yaz
Çok önemli bir şeyi unutacaksınız- Bu yüzden
tiği
bildirilmektedir.
maktadır- Gazete bir baş­
başınız dercfe girebilir.
HAL
ÇARESİ
ka haberinde dün akşam
IK IZ I jER BURCU
(21 Mayıs — 20 Haz.)
BULUNDU
Türk - Yunan sınırında
Biraz ketum olmayı öğrenseniz işleriniz daha
HÜRRİYET gazetesi bi­ alteş teati edildiğini ve iki
yolunda gidecekrinci sahifesıini Kııbrısla il Yunanlı erin öldüğünü bil
YENGEÇ BURCU
21 Haz. - 20 Tem.)
gıli haberlere ayırmıştır- dirmektedirTuttuğunuz yol, yanlış. Fakat bunu size ka­
Manşetinde DemireJ - Kol
bul ettirmek çok güç
ASLAN BURCU
(21 Tem. — 20 Ağustos)
l as görüşmesinin bugün
MARL0N BRANDO’NUN
Malî bakımdan çok sıkıntıda olduğunuz bu
başlıyacağını belirten ga­
DUBLÖRÜ BİR
günlerde bile lüzumsuz masraflar yapıyorsunuzzete Türkiyenin Kıbrısta
KADINMIŞ
BAŞAK BURCU
(21 Ağustos — 20 Eylül)
denize açı1an toprak iste­
HOLLYWOOD — Ame
Ki,n beslemekle hiçbir müspet netice alamaz­
diğini de yazmaktadırsınız- Olayı bir daha müzakere edinrikan sinemasının ünlü ak
Aynı gazete, Atina mu­ törü Marlon Brando, A TERAZİ BURCU
(21 Eylül — 20 Ekim)
habirine atfen verdiği bir merikan film
Akşama doğru bir tesadüf, size eski günleri
tarihinde
haberde Atinaya göre, kadın dublörü olan ilk sa
yeni baştan yaşatacak.
Kıbrıs için bir hâl çaresi natçıdır. Marlo^ Brando AKREP BURCU
(21 Ekim — 20 Kasım)
bulunmuş, demekte, şunla­ yu uzaktan ve arkadan
Biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar
rı yazmaktadır:
yanar derler Korkarız ki sizin o kadar sürmiyecek
gösteren sahnelerde Marie
Y.4Y BURCU
(21 Kastm — 20 Aralık)
“Bazı çevrelere göre, Squire adında bir kadın
İşlerinizi yoluna koymadan düşündüğünüz se­
Kıbrısa nihaî bir haf çare aktörün yerine poz ver *
yahate çıkmanız doğru değil
si bulunmuştur- Taraflar mektedir. Marlon Brando,
O Ğ LA K BURCU
(21 Aralık — 20 Ocak)
bu anlaşmalı
görüşlerle önce buna muhalefet et Baştan, bu işte asıl önemini veremediğiniz i - masaya oturacaklar
ve miş- Fakat son derece öçin sonuç istediğiniz gibi olmadı tabii
meseleyi hal edeceklerdir- nemsiz pozlar :çin hiç bir
KOVA BURCU
(21 Ocak — 30 Şubat)
Aynı çevreler bu durumun erkek dublör bu işe ya Fırsatları daima değerlendirmeye bakın- His
Türkiyeyi tatmin eder şe­ naşmaymca sonunda bu
hayatınız yakında düzelecekkilde, fakat Zürih - Lon * görevin bir kadına veril­
BALIK BURCU
(21 Şubat — 20 Mart)
dra anlaşmalarının kısıtla mesine Brando rıza göster
Fikirlerine değer verdiğiniz bir kimse bugün
narak Yunanistan!
da miştirsizi hâyâ] kırıklığına uğratabilir.
memnun
eder
tarzda
oldu
«*oraımımHmgoxroamammmM(Kam*mxaMHroafmmroxM«;
/1LD1ZLAR KONUŞUYOR
SAYFA: 3
AKI N
Cumartesi, 9 Eylül, 1967
Elektronik bir âlet
talebelerin hesap
işlemlerini çözüyor
New York: kat, otomatın her saniye - de tutulacak olursa, bu Bir süreden beri, New de, milyonlarca hesap işle mum ne kadar faydalı bir
York’ta öğrenciler, mate - mini çözümlediği gözönün hizmet olduğu anlaşılırmatik ödevlerini, bir elek
tronik hesap makinesinin
yardımı ile yapmaktadır
lar- Bunun için, öğrencile­
rin yorulmasına hiç lüzum
yoktur. Çünkü matematik
işlemlerinin çözümü, tele­
fonla evlerine kadar iletil
mektedir-
İNGİLTERE’DE YENİ
BİR SEKS SKANDALİ
MEYDANA ÇIKARILDI
Bu denemeyi yapan
IBM firmasının mühendis­
leri, öğrencilerin evlerinde
ki telefon cihazlarına, kü­
çük ilâve cihazları bağla­
mıştır- Öğrenci, elektronik
makinesinin numarasını çe
virdiği zaman, telefona
bağlı cihazdaki tuşlara bas
mak suretiyle, elektronik
beyne, m a t e m a t i k
işlemlerini i l e t m e k
tedir- Bu tuşlarda, sıfır dan dokuza kadar bütün
rakamları ve toplama, çı­
karma veya kök alma gibi
birtakım matematik terim
leri kullanan öğrenci, he men işlemlerin çözümünü
almaktadır- Sempatik bir
kadın sesi, öğrenciye, tele
fonun
kulaklığından
fasih bir İngilizce ile işlem
lerin neticesini söylemek “
tedirElektronik beynin bir sa
atlik çalışması tabiî Çok
masraflı olmaktadır. Fa -
LONDRA (AA)
Savunma
Bakanlığı,
genç askerler ve tanınmış
kimselerin katıldığı ahlâk
dışı hareketlerin cereyan
ettiği bazı toplantılar üze­
rinde soruşturma
açmış
v« soruşturmayı yürütme­
si için de polisten yardım
istemiştirOrdu Komutanlığı, sade
ce erkeklerin katıldığı bu
tip partilere gidip gelen
genç askerlerin, polis tara
fından sorguya çekildiğini
doğrulamıştır. Partiye ka­
tılan genÇ askerlerin, Kra
liyet Süvari Birlikleri ve
Kraliçenin Muhafız Alayı
gibi seçme birlikle^ men­
sup oldukları söylenmekte
dir- Bu askerler, göz alıcı
üniformalar içinde Kraliçe
Elizabeth’in Londradakj e
vi olan Buckingham Sara­
yını korumaktadırlarBasın haberlerine göre,
partiler, Londranin dışın­
daki lüks malikâne ile şdhiıdeki lüks apartman kal
larında tertiplenımektey di- Genç askerlerin bu par
tilere, çeşitli hediyeler kar
(Devamı sayfa dörtte)
llılH llıılllM I I II I I H I im it lIllllllllllH lllllllllllllllllllllllllllim iim ili
| SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
(
OKUL KİTAPLARINIZ GELDİ
5
İlkokul. Ortaokul, Lise, Ticaret Lisesi, İngilİ2 =
İ Okulu, Yapı Enstitüsü, Lefke Gazi Lisesi kitapları E
z müessesemize gelmiş ve satışa arzedilmiştirE
M- KEMAL DENİZ KİTABEYİ
|
(■ IIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllU H IIIIU llllM lllin illlllllllllin illİT
ifiııım ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııırm M iın ıııııı'iıııııtım ııııııııııııııiıııııııım ıııın
| KÖYLÜ
VATANDAŞLARIN DİKKATİNE j
(Doktorlar Hastahanesij
İ
açılıyor
I
Barikatlar aşıp Lefkoşaya gelen köylü vatandaş, dar bir zamanda hem E
= muayene olmak ve hem de acil işlerini takip edebilmelk için vakit bulamı- =
E yorŞ
Hastahanderdeki kalabalıktan dolayı muayene olamadan köyüne dö- E
= nen vatandaşın bu mübrem ihtiyacını karşılayabilmek için müessesemaz bir İ
| DOKTORLAR HASTAHANESİ açmaya karar vermiştirHASTAHANENİN SAĞLIYACAĞI KOLAYLIKLAR:
1) Hasta köylü istediği dblktora gidip bakındıktan sonra bu hastahane- E
ye yatıp tedavi olabilecektir.
2) Hasta arzu ederse kendi hususî doktoru tarafından bu hastahanede E
E
tedavi edilebilecektir3) Hususî doktoru olmayan bir hasta müessesemizin doktoru tarafın - E
Ş
dan muayene ve tedavi edilebilecektir=
4) Hastahane daha ziyade bir yatılı teşhis yeri olduğundan, hastalığı f
teşhis edilip de tedavisi başlatılan hasta, geri kalan iyileşme devrini 1
E
evinde geçirebilecektirE
E
5) Hastahanemiz KöşkJüçiftlik’in güzel bir yerinde, üst katta,Kuzeyden E
Beşparmak dağlarını Güneyde Ziraat Bahçesini gören ve bahçe için- |
de, balkonları bol, her tarafı açık, sem, havadar ve aydınlık temiz E
bir bina içindedir.
6) Hastahanenin yemekleri gayet nefis olacak ve usta aihçılar tarafın- S
dan hazırlanacaktır7) Hastahanede bakım gayet temiz ve titiz hemşireler tarafından yapı- —
lacaktır8) Hastahane müessesemizin bir şûbesö olacağı için her nevi Röntgen E
her nevi kan ve diğer tahlilleri bizzat hastahane içinde en kısa za- |
manda yapılacaktır=
9) Fiatlar zamana göre uygun Ve ucuz olacaktırDOKTORLAR HASTAHANESİ Türk Tıp Enstitüsü veKliniğinin ya- =
E
tılı bir şûbesidir-
r
E
I
Müracaat Yerleri:
Londra Sokak No. 13
veya
II- Selim Caddesi No- 58 KöşfkKiçiftlik E
(Şöhitler Abidesi civarı)
LEFKOŞA
^'"nnHiıııııııııııııııııııııııııııım ıııııiHHiııııınnıınınunuunuHm ıunnnum ı,) ıııuuııuımıımıî^
.llllllllllııllllllllllllllllln illllllllllin ilH IIH IIIlllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim illllllllll
ıııııııııııııııııınıııiiiıuııııııı
i BU SABAH ÇIKAN RUM I
[g a z e t e l e r i n e d i y o r ?!
• İ l i » ! ! ! '» ! ! ! ! ' '! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! ! ! ! ! ! ) ! ! ! ' ! ! »
ORTA DOĞU
ÜNİVERSİTESİ 10KURULUŞ
YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLADI
Ankara 8 (B A ):
Orta-Doğu Teknik Üni versitesıninı 10- kuruluş yıl
dönümü dün kutlanmıştır.
1956 yılında geçici bir ka
nunla kurulan Orta Doğu
Teknik
Üniversite si’nin
resmî kuruluşu TBMM’in
1959 yılımda kabul ettiği
7307 sayılı kanunla ger çeldeşmiştirÜniversitede hâlen 122’
si asistan olmak üzere 530
öğretim üyesi bulunmakta,
5000’i aşkin yerli ve yabancı öğrenci okumakta "
dır-
Seks Skandali
(2- sayafadan kalaın)
şılığı katıldıkları öğrenil­
miştirAynı haberlere bakılır­
sa, partilerin müdavimleri
arasında, siyasî şahsiyet ler, hukukçular, din adam
ları ve sahne ve perdenin
bilinen kimseleri bulum maktadır-
DEMİREL — KOLLİAS
ELEFTHERİA gazete - temsilcisinin
Makarios a hakkında ikili Enosis öngö
si, manşet olarak verdiği bilgi vermek üdere, Kıbrıs ren bir prens p anlaşması
GÖRÜŞMESİ
FİLELEFTHEROS gaze - haberde, şunları bildirmek sa gelmesi de ihtimal dışı na varıldığını ve bu an tesi, tam manşet olarak tedir:
değildirtaşmanın 2 Ekimde imzala
verdiği bir haberde şunla
Öte yandan,
Türkiye nacağını bildirdiğini, bü ŞAŞKINLIK HAVASI
rı bildirmektedir:
Dışişleri Bakanlığı çevre­ yük başlıklar altında ha “Bugün zirve toplantısı
“Bugün ve yarın, Türk
leri,
Ankara’nın taksim - ber vermektedirna yol açan çalışmalar
"ÇÖZÜLMEYEN
Ve Yunan Başbakanları aci
4
prensibinden inhiraf
halikında karartma dolayı
rasında, Kıbrıs içm yapı KESİLİR”
sıyla, Kıbrısta bir şaşkın­ etmeyeceg ni açıklamış HARAVGI gazetesi, Baş
lacak görüşmeler hakkin lardırTürk
basını
ise
lık halvası hüküm sürmek­
da, resmi Yunan
veya
kanton sisteminin görüşü - bakanlar görüşmesi ile il­
tedir. Bu arada resmî çev­
gili olarak bir karikatür
Türk kaynaklarından, esas
{ecesini bildirmektedir.
reler, bu toplantının, ge h hiçbir şey öğrenil'eme yayımlamaktadır- Bu kari­
itimat edebileceğiniz yegâne Jilet SÜPER
Lefkoşa
siyasî
çevreleri
çenlerde Kıbrısı ziyaret e
»niştir Görüşmelerin sonun
ne göre, Kıbrıs karşılık­ katürde, Demirel ile Kolli­
£
SATINEX
ve MAGNET marka Jiletlerdirden Yumam Devlet Bakanı
«la, resmî bir
bildirinin
as, birer Büyük İskender
Denememişseniz mutlaka deneyiniz- Siz de
sız
ve
gerçek
Emosis
di
*
Albay
Papadopulos ’un
BARAJLAR
yayınlanması beklenmek pozundat gösterilmekte ve
takdir edeceksıinizbahsettiği, Atina - Lefko­ şırnda herhangi bir hâl ça
KONGRESİ
tecür- Yunan tarafı adıma
ellerindeki kılıçlarla, Kıbresine’
vargücüyle
karşı
SÜPER SATINEX:
şa müşterek
plânlaması
SONA ERDİ
Başbakan Kollias ile Dışiş
rısı ortasından bölmeye
I
paket 5 taaıelîk, £0-125 mildirkoyacaıktırKeşan
vie
Deçerçevesinde bulunmadı İstanbul 9 (B A ):
hazırlanmaktadırlar- Gaze
leri Bakanı Guras, birer
deağaıÇ
görüşmelerinin
A
^
El
değmeden
suyun tazyiki Üe yıkanır
4 Eylül Pazartesi günü
ğımı açıklamışlardır- Siya­
demeç vermişlerse dte bun
te,
Büyük
İskender’in
“çö
★
Silinmez,
paslanmaz,
uzun ömürlüdür.
sî muhabirimizin temas et meriikanin nezaretinde ya­
İstanbulda başlayan Ulus­
zülmeyen kesilir” sözümü
lar gtenel mahiyette de­
pılacağı muhakkaktır"
En
az
15
defa
tıraş
tiği Kıbrıs hükümeti çevre
lararası
Büyük Barajlar
hatırlatmaktadır.
meçlerdir. Kollias, DedeaTAKSİM
MAGNET
Komisyonu 9- Kongresi Ça
leri, şunları söylemişler ğaç’a/ vardığında Dedea - dir:
DELEFTEA ORA gaze­
1
Paket 10 tanelik, £0-075 mildir
AYTOTRO BÖLGESİNDE lışmaları dün tamamlan ğaç Belediye Başmanının
tesi,
büyük
başlıklar
altın
★
En
az
3—
4 defa tıraş
'B r hâl çaresi plânının
mıştır. Maçka Maden Far
BİR OLAY
hoşgeldiniz’ konuşmasına
da
verdiği
bir
haberde
veya esas noktalar üzerin­
ASON gazetesi Lârnaka kültesinde Kongrenin so KIBRIS GENEL DAĞITICISI
cevaben yaptığı konuşma
de prensip itibarıyla varıl şunları bildirmektedir:
muhabirine atfen, aşağı - na ermesi dolayısıyla saat
da ‘kalblerimiz birleşmiş o
“öğrendiğimize göre,
15-30’da bir tören yapıl­
mış bir anlaşmanın meıv daki haberi vermektedir:
larak, yeni bir Yunanistan
Türkiye
ile
Yunanistan,,
cut olup olmadığı hususun
“Aytotro. (Boğaziçi) mıştırLANNAKA
yaratacağız’ ; Guras ise,
bir prensip andlaşmasınıa
Uluslararası Büyük Ba­
da, hiçbr şey bilmiyoruzTürk tedhişçileri, dün po­
TEL:
2703
— PK 131
tarihî bir teşebbüs yap varmış bulunmaktadırlarBildiğimiz birşey varsa,
lislere karşı küstahça bir rajlar Komisyonu 9. Kong
> > n g B a p g < r o a O T g p g g H g g n g B B g B H g g B BB B B n B g m iBB B l
maktayız, başaracağımız o da, Başbakanların görüş Anlaşma, Kibrisin Yunan tahrikte bulunmuşlardır- resine 63 ülkeden eşleriy­
maktayız, başaracağımı Krallığına
bağlanmasını
meşinin basma sızmasın *
Polislerin
soğukkanlılık le birlikte 1400’ün üstün­ vaamBtnuBmmsBaaoonBmaanmBvaamBBmmaBanuM
zı ümit ediyoruz’ demişler
fakat
aynı
zamanda
ken­
dam sonra, Cumhurbaşkanı
göstermese, ciddî olayların de delege katinmiştir.
dirTürk tarafı adına,
dine ait bir hükümet me vukuunu önlemiştirBaşpiskopos Makariosun
resmî hiçbir demeç veril İTALYA DIS TİCARET
da bundan haberdar edildi kanizmasına sahip bulun
Olay saat 15-00’de vumemıştır- Gayrı
resmî
BAKANI TÜRKİYEDEN
ğidir.. Grenlerde Makari­ masamı ve aynı zamanda
Türk "kaynaklan (gazete Commıonwealth ile sterling kubulmuştur- Skarino kara
AYRILDI
os ile Papadopulos arasın
ler ve politikacılar) ger - da yapılan ve 11 saat sü sahası içinde kalmak hak koluna bağlı bir polis oto­
İstanbul 9 (B A ):
9
f. ;\
,;,
mobili, Aytotrodan Skari çek Enosis:n görüşülmiye- rem özel
kına
sah’p
olmasını
öngör
Bir
sürie
önce
İzmir
Fua
Başka
dikiş
makinelerinin
yapamadığını
görüşmelerden
ceğini illeri sürmektedirler. sonra, Kıbrıs hükümeti i- mektedır- Kıbrıs Türkleri­ noya giderken, yolunıuı ke rında düzenlenen İtalyan
SINGER, düz dikiş, zikzak otomatik ve tam oto­
Türk basını
ve Türkiye
ne ise,
tam otonomi ve sen 5 silahlı Türk tarafın Gününe katılmak
üzere
matik dikiş makineleri yapar.
çim, mücadelenin açıklan­
dan durdurulmuştur. Bu Türkiyeye gelen İtalya Dış
muhalefet çevreleri, kan­
Magosa
bölgesinde
denize
mış prensiplerimden ayrıl­
tonlardan ve federasyon ■ mak bahis konusu olma - bir çıkış verilmektedir- Türkler, otomobilde bulu - Ticaret Bakam, dün Türki
Kibrisin savunması ve dış nan Skarimo karakolu ko­ yeden ayrılmıştır- Hareke
dan bahsetmekte ve Yu­ mıştır-’
işlerinden, Yunan büküme mutanı ile adamlarıma yol tinden önce verdiği demeç
nan tarafının, Enosis üze
★ ÇEŞİTTE BİRİNCİ
2 EKİMDE
ti sorumlu olacaktır- Y u ­ değiştirmelerini ve Skari - te Türk - İtalyan ticarî irindt ısrar ettiğinim görül
*
KALİTEDE BİRİNCİ
Yeni gelişmeW hakkın­
mesi halinde, ikili Enosis
nan hükümeti, Kıbrıs poli noya, Türk bölgelerinden lişkilerinin gelişmesi dileği
*
YENİLİKTE BİRİNCİDİR
da Kıbrısta, tam bir şaş­
talebinin ileri sürüleceği kınlık havası hüküm sürer s ni de kontrol edecek ve geçmeyen başka bir yol­ ni belirtmiştirAyrıca çeşitli büyüklükte gaz ocakları, en
Polis Başkomutanı bir Yu dan gitmelerini söylemiş söylenmektedirson modaya uygun çocuk arabaları ve çoculk bisik
ken, Atinada kontrol altın
1erdir Türkler, bölge Paşa
SAĞLIK BAKANI,
Öte yandan, Yunan ba­ da bulunan basın, iyimser namlı olacaktırletleri Mağazalarımızda en ucuz fiyatlarla
kıs­
sinin
aırzusu
ve
emrinin
DOKTORLARI
sınının, Enosisten bahset­ lık belirtmekte vie bu ar
men kolaylık yapılarak satılmaktadırÖte yandan,
Türkler,
GÖREVE DAVET ETTİ
mediği, dikkati çekmekte rada iki tarafın ihtilâfları kendilerine teklif edilen i- bu olduğunu bildirmişler­
KIBRIS ADASI SİNGER MAM0LLER1
dir- Aynı anda, etrafta 20
Ankara 8 (BA) :
dir- Yunan basım,
Türk
TÜRK İTHALATÇISI
darî
otonomiyle
yetinme­
m artık halletmeleri gerek
Sağlık ve Sosyal Yar ve Yumam Başbakanlarının tiği hususunda, tam bir mekte ve kendilerinin ida Türk te^h ŞÇİsi daha görül
Kıbrıs meselesi üzerine mutabakata vardıklarını re bölgelerimi ayıracak sı meye başlamıştır- Silâhlı drnı Bakam Vedat Ali Öz­
realist bir şekilde eğilmek yazmaktadır- Öte yandan nırlar çizilmesini istemek olan bu 20 tedhişçi, polis kan, dış ülkelerde çalışa *
174 — 180 GİRNE CADDESİ ve
hususunda gösterdikleri si Türk basını, bir hâl çaresi tedirler. Eğer bu kabul e- otomobiline karşı savaş rak görgü ve bilgilerini ar
vaziyeti
almışlardır.
Bu
du
4 — 6 İPLİK PAZARI
tiran doktorlarımızı, Tür­
yasî cesaretten’ övgü ile nin elde edSld.ğini iddia et cÜlirse, hâl çaresi bir tak­
rum
karşısında,
mutad
TEL: 5302
kiyede görev almaya da­
bahsetmekte ve iki ülke­ mekte ve hatta bunun im sim şeklinde olacak vie a
nin karşı karşıya bulun - za tarihini de 2 Ekim ola dada, geçici bir Türk * Yu devriye yapmakta olan po vet etmiştir.
dukları müşterek tehlike-! rak vermektedir. 2 Ekim­ nain ortak egemenliği kuru üsler, soğukkanlılık gös termişler ve bir çarpışma
iterden söz etmektedir”
de imzalanacak olan an - lacaktır. Türk basını, he - dan kaçınmak için Aytot
HAL ÇARESİNE YOL
Iaşmanin ikili Enosis ön - men her günkü neşri roya geri dönerek, SkariAÇACAK GELİŞMELER gördüğü .ddia edilmekte­ yatında,
ikili Enosisten
no’ya
başka yoldan gitmiş
MAHİ gazetesi ise, tam dir”
bahse tmekte ve ikili Erno lerdıir”
manşet olarak şunları bil
sis derken, taksimi kastet
KİPRİANU
AKRABA VEYA DOSTLARINIZA
Aynı haberi PATRİS ga
(örmektedir:
tiğimi gizlememektedir- Şu
ATİNAYA GİDECEK
PAKET
Mİ GÖNDERMEK İSTERSİNİZ?
“Türk ‘ Rum, bütün
rası da dikkate şayandır zetesi de vermekte ve
Solcu HARAVGI gazete ki,
Kıbrıs haflunin nazarları,
zirvıe toplantısındaki Türklerim, Rum polislere,
Her gün uçak ile, ve her hafta vapurla göndereceğimiz paketlerin arabugün ümitlerle dolu ola­ si, tamı manşet olarak ver Türk delegasyonu üyelerin 0 bölgenin bir Türk kanto
sına siz de ekleyinizşunları den biri, tanınmış taksim nu olduğunu ve oradan ge
rak, Türk " Yunan sınırla diği haberlerde,
YİYECEK MADDESİ — UÇAK İLE — KİLOSU 3,/da
bildirmektedir:
rina çevrilmiştir. Türk ve
nazariyeesi Profesör Suat çemiyeceklerini söyledik *
GİYİM EŞYASI ve saire — UÇAK İLE — 9/“Yetkili çevrelere göre, Bilge’dir- Suat Bilge, Tür- 1eriri bildirmektedirYunan Başbakanlarımın ilk
★
ŞİMDİYE KADAR HİÇ GÖRÜLMEMİŞ
*
tarihî görüşmesi, bugün Kıbrıs hükümeti, Türk ve kiyenin, taksimi kabul et­
BATI PAKİSTAN
SÜRAT
UCUZLUK ve *
YENİLİK
yah ız
Keşan’da yapılacak; ya * Yunan Başbakanlarının gö tirmek için, izlenmesi gere
VALİSİ,
rın Dedeağaçtai devam e- rüşecekleri hususunda ha - ken taktik hakkında bir
TÜRKİYE ZİYARETİNE
Jecektir- Bu arada Reuter berdar edilmiş fakat, mü­ de kitap yazmıştır.
DEVAM EDİYOR
in Dedeağaçtan bildirdiği­ zakerelerin esası hakkın SİZ DE İSTİFADE ETMEK İÇİN MÜRACAAT EDİNİZ
Önümüzdeki
günlerin,
Ankara 9 (BA)
ne göre, yetkili bir kay - da hiçbir bilgi verilme Göndereceğiniz yiyecek veya giyecek eşyalarınız
Kıbrıs için gayet kritik o
Türkiyede konuk bulu nak, bu görüşmelerde Kıb iniştir- Anlaşıldığına gö SİGORTALANIP mesuliyetimiz altında gönderilecektirlacağma
inanılmaktadır.
nan Batı Pakistan Valisi
rıs meselesinin hallinin re Dışişleri Batanı KipriBu arada halkın, karan ı'c General Muhammed Musa
amu
.önümüzdeki
Perşem­
DAHA FAZLA MALÛMAT İÇİN
beklenmemesi gerektiğita tutulması için, her tür Han, Istanbuldaki gezileri
be
günü,
Demirel
Kollias
-ıi söylemiştir- Aynı kay
lü gayretin
sarfedildiği ni tamamlayıp dün Ankanak, Başbakanlar görüşme görüşmelerinin sonuçla müşahade
edilmektedir”
raya gelmiştir- General Mu
sinin, tatminkâr bir hâl Ça rı hakkında bilgi almak
DELEFTEA
ORA
gazete
sa, saat 16-00’da Anıt
'esine yol açacak gelişme üzerie, Atina’yı ziyaret eMÜRACAAT EDİNİZ
Kabri ziyaret ederek bir
si
diğer
bir
haberinde,
ere zemin hazırhyacağım decektir. Fakat bu arada,
TMX>xtmm<twxmammvxnnnMnafmamtmmmm(nttnnxa,ütmanrxnnnxi taaatmaaaKoar
Yunan
hükümetinin bir Türk basınının- Kıbrıs çelenk koymuşturilâve etmiştir”
Jilet
Süper Satinex
VE
Magnet
Bedel Ticaretevil
SINGER
DİKİŞ MAKİNALARI
SINGER BUZDOLAPLARI
Tekin M. Birinci
LONDRA’DA
Sabri Turizm Acentesinde
Sabri Turizm Acentesine
Download

9Eylül1967-Akın