İMTİYAZ SAHİBİ
vo
Uu^yazarı
F E V Z İ ALİ R İZ A
*•*
T elefon 687
Posta K u t u s u
-
156
L e fk o ş a -K ıb r ıs
HURSOZ
Y I L . :
4
SABAH Ç IK A R G Ü N D E L İK G A Z E T E D İR
Üniversitelilerimiz Dûn Seldiler
S
A
Y
1:
K ı b r ı s için Seneliği £ 2
H a r i ç için Seneliği £ 3
* *
*
S ayısı 1 K u r u ş t u r .
3 aylık abonesi 1 2 {ilin
Adresinize gönderilir,
MEZUNLAR KURUMU
Halkımız Gençleri sevinç gözyaşları ile
karşılamış ve yakın bir alaka göstermiştir
Sayın Misafirlerimiz
üniversiteli Kardeşlerimiz
bir kurum olarak göstermeğ
çalışmiglardır. Birliğin lıiç bi
kulübde kendine ayrılmış bi
odası yoktur. Bunu Sekreteri
mizden yaptığımız tariki kattaı
öğreumiş
bulunuyoruz.
İle
kulüp ve kurum kapılarını biz*
seve seve açmaktadır.
Geçen gün de Mim Varoglı
arkadaşımız istiklâl gazetesinde
mezunlar artık yeni bir binayı
taşınmakla müstakil olacaklaı
ve kontroldan kurtulacaklardır!
diye birşeyler yazdı. Biz bunu
bir türlü anlıyamadık. Acaba
Mezunlar Birliği kimiu kontrolundadır da bizim haberimiz
yok. Bunu yazmayı Mim Varoğ*
lıına yakıştırmadık. Çünkü Bir­
liğimiz adamızın en olgun, en
kültürlü bir cemiyetidir. Bütün
münevver Lise gençliğini bağrı­
na basmakla iftihar eden bir
Birliktir. Bu kültürlü zümreyi
başkalarının kontrolü
altında
göstermek doğrusu pek tuhafı*
miza gitti. Mezunlar Birliği her
keşle, her Birlikle dost geçinen
bir kurumdur.
Kendisini uzatdan samimî ve dostluk elini
daima sıkar, işte bunun içindir
ki herkesin itimad ve sevgisini
kazanmıştır. Fakat bu dostluk(Devamı 4 üncü sayfada)
SB
Derenin
Getirdiği
sn
Ölçüsüz
Konuşma!
İ L İ S E N İ N siyaset kur­
K
du Başpiskobos Mgr.
Makarios geçen gün bazı
Tirkîysımiılıı Başkenti
Ankariditt Muhteşem
manzara
j
j
j
|
!
1
|
i
j
Uhdede beUiyrn kr- 1 bir
halk küthsi kifi't-yi a i ^ ş 'a r
la ve tevil ç g ö z y ?ş'a ıı ile
karşılamış vc g<nçl»*r ku'ülj"
götürülerek
iâ ro a k a lıla ıla
tanışma imkânı tr inin edil«niştir. Sık sık alkışlat an ve
hf yrcatılı bir i onuşma ynpan
Müderris
lif rıdiden ?onr^
sayın Dekan C'elâl T a r ım a n
söz alarak duyduğu h e y rc a iıij sevirci belirtmiş, kendi
leriae karşı gösterilen ınisaıırpeıverlikten dolayı
arka'
daşlan adına teşekkürlerini
bildirmiştir.
öğleyin yemeklerini “ Dört
W » # İ i samimî 1
19 Şubat 1 9 5 0
SI O I
1943 senesinde Lise mezun­
larının gayret ve çalışmalar;
neticesinde kurulan Kıbrıs Türk
Lisesi Mezunlar Birliği hakika­
ten cemaata hizmet etmede öıı
safta gelen faal bir kurumuHususî Muhabirimiz: 0 . N EJAT KONUK
muzdur. Bu kurumun, çeşitli
Güulerdenberi heyecanla ve
200
e
yakın
otomobil
bir
dizi
faaliyetlerle her zaman cemaatı­
bir h a v a
içerisinde
alan
sabırsızlıkla beklenen Üniversi­
gen çler L efk o şad an L â r n a halinde guruba refakat ediyordu. mızın sosyal ve kültürel alan­
teliler, Kıbrıs davasının atfşin
k aya akın eden ve bütün sa- Gençler Tuzladan geçerken şiddet­ da kalkınmasında ön safta çalış­
le alkışlanmışlardır.
Liiricinadan
çocukları, dün Lâmakaya uğra­
tığım iftiharla görüyor ve işi­
h»l boyunu dolduran T ü r k
asfalta kadar gelen köylüler de yo­
yan Erzurum vapuru ile adaya
kardeşleri arasından tekrar lan iki kenarına sıralanarak da­ tiyoruzvasıl olmuşlardır. Türk gençli­
kulübe gelmişler, orada oto
Şimdiye kadar bütün faali­
vul ve zurnalar ve dalgalanan al
ğini şahıslarında sembolleştiren
m obillere
taksim
edilerek bayraklarla gençlere istikbal edi- yetlerini bir cemiyet halinde
Üniversitelileri karşılamak için
L pfkoşaya hareketetmişlerdir.
binasız olarak devam ettirmiş
(Devaını 4 ilncü sayfada)
fidanın her tarafından hususî
ve hiç bir engele aldırmadan
araba, taksi ve otobüslerle Lâıyürüdüğü doğru yola devam
ııakaya giden kesif bir halk
etmiş ve etmektedir.
idare
kütlesi onları bir an evvel ku
heyetine seçilen arkadaşlar her
caklamak için derin bir sabır­
alanda parlak başarılar sağla­
Kıbrıs Tük Federasyonunun
Halil D ağdelcn
sızlık gösteriyor, LârııaVa ve
mıştır.
davetlisi vc Kıbrıs Türklerinin
C elâl K a r a k u r u m
Lefkoşa bir bayram havası içe­
Tabiî bütün bu faaliyetleri
C ah it Şengöz
risinde yaşıyordu. Her taraf bay­ misafiri olarak dün coşkun te­
bir
programa bağlamak ve idare
zahüratla bağrımıza bastığımız
llh a m i Şirin
raklarla süslenmiş, Kıbrıs Türk
üniversiteli kardeşlerimizin isim"
edebilmek
için
idare heyeti
U lv î K ılıç
halkı
unutulmaz günlerinde
s»k sık toplantılar yapar ve
lerini aziz bir hatıra olarak aşa1
R a u f Haseski
birini daha yaşamağa hazırlanı­
icap ederse umumî heyeti ça­
ğıya dercediyoruz.
K e m a l D al
yordu.
ğırarak
onlardan fikir ve direkC ahit G e n ç Şahine ı
Sabahın erken bir saatinde
tiller
alır.
Nitekim ki geçen
Ankara
Üniversitesi
M u k a d d e r G ü n er
konsolosumuz sayııı Fuat Bay
hafta
da
böyle
bir toplantı yapıl­
Galip Var
ramoğlu ile beraber Lei'kojadan Ziraat Fakültesinden:
mış
ve
bina
meselesi
tezekkür
İbrahim Tayakıcı
giden bir heyet ve gazeteciler,
edilmişti.
Hazır
bulunan
azanın
Fisun Içkan
L 'ru ak a ileri gelenleri, Üniver­ Profesörler ve Sayın Eşleri
ekseriyeti ile bir bina tutulma­
Dekan Prof. Dr. Celâl Tarıman
Selâhattin Güman
sitelileri vppurda, karşılamış ve
sına karar verilmiştir. Bu ka­
Prof.
Dr.
Arif
Akman
bütün Kıbrıs Türk halkı adına
Ankara Üniversitesi Tıp Fakül­ rarı diğer arkadaşlara da bil­
Prof.
Dr.
SaJâhattin
Batu
kendilerine boş geldiniz demiş­
Bayan Türkân Tartman tesinden Gelen Misafirlerimiz: dirmek ve onların fikirlerini de
lerdir. Kafileye nergislerle süs­
D. Abit Köymen
almak ve ondan soııra faaliyete
» llale Oraman
lenmiş. bir buket verilmiş ve
D. Şahende Köymen
geçmeği
daha uygun gören
»
Feride
Akman
gençler bundan pek mütehassis
İsmet Bilgen
idare heyeti hemen gelemiyen
Asistanlar:
olmuşlardır. Büyük bir heyecan­
Orhan Uygur
üyelere de mektuplar gönder,
Dr. Şükrü bulgurlu
la kucakladığımız aziz ÜniverErdoğan
Baykal
miş ve fikirleri sorulmuştur.
Dr. Babtiye Musluoğ'u
siteliler, nihayet Kıbrıslı kardeş­
Nevzat
Erçelen
Tabiî
alınan neticeye göre hare­
Ömer Eren
lerine konuşmaktan doğan derin
Hilmi
Teksöz
ket
edileceğinden
şüphemiz yok*
Gündüz Saytner
bir memnuniyet içerisinde bulu
Isfendiyar
Tuncer
tur.
Namık Görgünay
nuyorlardı. Ziraatçıların kefile
Muallâ Baydar
idare heyetiui teşkil eden
K
â
m
il S o r
başkanı Fakülte Dekanı sayın
Dündar
Baydar
arkadaşların
Kardeş Ocağının
Bilâl E ro n
Celâl farıman ve diğer profesör
Alp
Turga
da bir üyesi olmaları hasebiy­
Metin Avcı
ve asistan arkadaşları ile tıbbi­
Bezmi Gürsoy
le ekseri idare heyeti toplantı­
Ş
ü
k
ra
n
K
u
m
sa
l
yelilerin kafile başkanı Doç. Dr.
Münevver Sanal
larını Kardeş Oeağında yapmak­
A
hcncan
Ş
en
y
u
v
a
Abid Köymen vc Dr. Şabande
Bayko Ertan
tadırlar. Fakat idare heyeti,
ilh
a
n
A
k
d
em
ir
Köyuıeu de bu konuşma ile pek
Naci. Büyiiküncü
toplantılarını Kardeş Ocağında
A
h
m
et
Akbaş
heyecanlı görünüyorlardı, Vapur­
yaparsa, bu kurumun yeri Kar­
Gelen
kafile
arasında
tanın­
Halûk
G
üleryüz
da konuşmaya mımllak olabildi­
deş
Ocağıdır demek değildir.
mış
şair
ve
muharrirlerimizden
T urgut Dündar
ğim Doç Dr. Abid Köymen
Bunu
maatteessüf bazı arkadaş­
Prof
Salâhattin
Batır
ile
T
ü
r­
R i f a t U y sal
“ Büyük bir sevinç heyecanı içe­
lar
ve
gazeteciler yanlış öğren­
kiye
tenis
şampiyonu
Bn.
Bah'
N evzat Ö z a lp
rinde bulunuyorum. Şu anda
mişler
ve Birliğimizi Kardeş
tiye Musluoglu da bulunmakta­
CelâL Açıkgöz
duyduklarımı anlatabilmek pek
Ocağının
himayesine sığınmış
dır.
N edim T il
güç bir meseledir’’ demiş Kıbrısta
kaldıkları müddet içerisinde Türk
kardeşleri ile temasın kendisine
büyük bir zevk vereceğini ve ayrıce ayıracakları bir kaç günde
de bir çocuk hastalıkları müleht-sMsi olan sayın rrfikaları Dr.
Şabande Köymen’ıc, lıiı dahiliye
rııüt Irasısı olan kendilerinin
l>;sla kardej'cri ilf mri’can 11
meşgul oînrrk istediklerini .-'i.'.! j
nne i n*-e etmiştir.
PAZAR
j
i
j
1
I
İngiliz gazetecilerine “ Etuarki” millet başkanı sıfatıyle bir mülâkat vermiştir.
Muhterem Makarios mülâkatında Kıbrıs Rumları ta­
rafından ilhak için Atina,
Londra ve Amerikaya gön­
derilecek heyetten bahsederken“ Resmî Kıbrıs Hey’eti” , ilhak hakkında konu­
şurken' iae ‘'KıbrıslılarınArzusu” diyerek ifadei kelâm
etmiştir!
Muhterem Makariosun
gazetecilere vermiş olduğu
mülâkat ile okuduğu be­
yannamenin cümleleri ara­
sına s kış:n>ş olan hu -gibi
‘ nbnleri!” dünkü “ Cypru?
M j i P J e okuduktan sonra
K ıb ın
Rum liderlerinin
siyaset âleminle de büyük
in’ i âpl.-.r yara'.t ğına ş İtil
olduk! Öy!e bir inkılâp ki,
hu i l l i d e yaşıyaıı yuzhıne
yakı 1 Turk
uuîusuı uıı
‘ M galo îdea” cüoleıi tar. fndan inkârını bile mümkim kıl 1 aktadır!.
Kıbrıs Rumi ru 1.1 <!a
Hiü 1 ■. Yunaniitm (’) üibi
i t h lirinin namütenahi ol
duğu- u biliyoruz; nııa:
jiizhir.e yak.jn 'I ürk varlığı
da liı.ııris
jdicelerinc
yutuLcak lo1 ma değildir.
Muhıcrem Makaıios vc
dığ r R lhi liderleri bunu
böyle hi:;ııdi ve bundan
sonraki
mülâkatlannda
daha ölçülü konuşmalıdır­
lar!
Kütük
ANKAKA < ı v u f l ^ E ) !
TARAFINDAN S A Y IS A L ORTA
ftsyfh 2
İsmet İnönü Çankırı heyetini
kabul buyurdular
A n k a r a , 18 Ş u d a t : C u m h u r başkanı îsm<t İnönü
( / in k a y a d a Ç an kırı belediye başkanı H a ü l B a y r a m ’ ın
b .‘j ’îan; ğın d a Ç a n k ırı G en el Meclisi ve C u m h u r iy e t halk
]> rtısi il id a ıe kurulu bakanı ve üyeleriyle K ız ıla y başk a r jn d a n m ürekkep b ir heyeti kabul b u y u rm u ş la rd ır.
Haftalık Basın Konferansında
"Mevzuu Bahis Olan Meseleler
.
j*
Lake Success, 18 Şubat: Birleşmiş Milletler genel sekre­
teri haftalık basın konferansında atom enerjisi ve Milletler arası
b;
d ger bazı
meseleler hakkında Birleşmiş milletler teşkilâtı içinde
veya dışında
dı
büyük devletler arasında yeni görüşmeler yapılmasına ait
aiî son teklifleri desteklemiştir. Sekreter bu müzakerelerin
tarifi
v şekli hakkında hüküm verebilecek yegâne şahısların il­
ı,..m ve
gili memleketlerde dış işleri İle sorumlu kimseler olacağı kana­
atini izhar etmiştir.
Çorçil seçimler hakkında son
nutkunu verdi
L o n d ra , 18 Ş u b a t : Ç örçil dün akşam rad yo d a yap"
i: )\ .seçim konuşm asında işçi partisinin Ingiltereyi sos'
yalist y a p ıc ıy a vc her şeye sahip olan ve her kaynağı
) <T.di n am ın a çalıştıran b ir devlet k u rm ıya çalıştığını be1
ii itmiştir.
Perşem be günü yapılacak olan seçim lerden önceki
■ :lui.yl
ik â r radyo yayın ıyd ı. Başbakan Attlee son
i
p e r i s i rad yo konuşmasını bu akşam yapacaktır.
,.
Seçimleri yine işçiler mi
kazanacak?
L on d ra, 18 Şubat : Başbakan yardımcısı
M orrisoa
: -im lerin neticesi hakkında önceden bir şey söylemenin
i 'il b ir hareket o lm adığım fakat belirtilerin seçim leri
) niden İşçilerin kazanabileceğini gösterdiğini söylemiştir.
Ingilterenin üç büyük siyasî
liderinin açıklamaları
L o n d ra , 18 Ş u b a t : Ingilterenin üç büyük siyasî
l i ri Ç ö r ç i l, Attlee vc L ib e r a l p j r t i lideri Davis b ugün
Milhun m uheldzasıcın en m ühim b ir mesele olduğunu
; ı k l a m ı ş l a r d ı r . Ü ç liderin de bu yo 'd a a ç ık la m a m d a
I o lu n m a la rı Birleşmiş Milletler C em iyeti Irıgiliz şübesi
t ralio d an talep edilmiştir. Bu cemiyet, ü ç siyasî lideri
d .- iç siyaset sahasındaki ç tışm alarına rağm en barışın
nuıh faz sı hususunda d iğ e r m evzulara n azaran en fazla
t : <m m iyet v frd ik le rin i b ildirm iye davet etmiştir.
Filh.ikika üç büyük parti lideri bu isteğe müsbet
i vpp verm işlerd ir.
Istanbula gelecek turistlere lıer hususta
kolaylıklar yapılacak
N u n b u 1, ı ö Ş u b a t : Şehrim ize gelecek turist g c f
ı ; i r:;,rk-ki seyy ah lara kolaylık gösterilmesi için vali ve
! i d y.’ reisinin başkanlığında emniyet, güm rük, g ü m 1
iu k m ulısfız-’ , D evlet D ;ııiz Y o lları y o ’cu salonları, Mer*
i z Bankası, turizm k u r u m la n temsilcilerinin iştirakiyle
•'hin b e'fd iyf.d c f a p ı b n toplantıda çrşitii k ararlar a lın 1
rn.ıştır. M-t.'kc-z Bankası döviz dtğiştirm ek için kolaylık*
la,r gö-terecck, tercüman ve taksi meseleleri hakkında
ic p rden tedbirler tatbik edilecektir.
İngiliz Başavcısına
Hidrojen
Bombası
100 mil nısıf kuturlu bir daire
içinde her şeyi imha edebilir
Lon dra :
(U in ted Press)
— Baş savcı S i r H a a tle y S h aveross verdiği bir beyanatta
m oderen ilmin bütün d ü n y a ­
yı im ha etmek kutretinde ol*
duğunu ve b irH id ro jen b o m ­
basının io o mil nısıf kuturlu
bir daire içinde herşeyi imha
.ideceyini söylemiştir. S ö z le r i­
ne d evam eden Slıaveross 23
Ş u b atta iktidarı ele alacak
partin in d iğer
devletlerle
bir antlaşm aya v arm a sı lüzu*
mu üzerinde ıs r a r la durmuş*
tur. Baş savcısı Manchester
civarında atılacak b irH idro jen
bombasının L iv c r p o o i ’ u ve
10 0 milik b ir mesafe dahilin­
de her şeyi imha edeceğini
ilân etmiştir.
i
'
A m e r ik a n ın
.
...
o
<>
■.-s
S ıs
Maskeler
Ailesi
vc kendisi
iyij
Y a z ın un um iyetic k a d ın la r
mezarı kazdırılan
ciltlcrile fazla meşgul o ^ a / . lar. G ü n e ş ve açık h a v a d a
adanı delirdi
gezm ekle her gün y ü z le ri­
M u h a lif B u lg a r Ç iftçi par
ne h er hangi b ir m eyvan ın
tisinin lideri D r G M. D i m i f
suyundan sürm ekle
de iş
r o f A m e r ik a d a B u lg a r c a ç r
hallolun ur. H alb u k i kış yak*
j kardığı “ H ü r v e
müstâkil
laşıcca toplantılar, tiyatro*
j B u lg a r y a ” adındaM
gazete,
la r, konserler, d avetler mrv*
sinde
neşrettiğine
g
ö
r
e
Nevsimi başlar.
C ild in
b errak
yorkta
v
e
r
d
iğ
i
b
ir
konferans
düzgün olması iâzım dır. Bu*
komünist*
nu temin etmek için de baf* ta B u lg a ris ta n d a
tada iki gü n b ire r saat yüz ler ta ra fın d a n y a p ıla n işken,
ç elerd en
b a z tla r ’ m
şöyle
ile meşgul olm ak kâfidir.
an
tlatm
ıştır
:
Güzellik enstitülerinde kul*
.
™ ™
« r »
* » ,5 »
mak için iki bardak su ile bir " e b e r a b e r tevkil olundu?
m uhribi İzmirue
avuç biberiyeyi ateşte bir çey- la rd ır . K e n d isin e ailen hazll
İz m ir:!» Şubat Birleşik Amerika- rek kaynatmak kâfidir.
lanan b ir t a l im itirafnaroe
mn Ak Deniz donanmasına mensup
Yumurtâ msskesi
leri im zalam ası için çocuğtt’
Hınnsun muhribi bu salı.dı limanıTaze yumurtanın sarısını akından n u hapishanede koğuşun CŞİ
miza gelmiştir
Ziyaretler
hususi ayırmalı, Barısını yarım çay kaşığı * ;n c koym uşlardır. Cot uûunu
.
mahiyettedir ve misafirler Izmirde iyi cins zeytinyağı yahut tatlı ba6,
5 gün kalacaklardır.
dem yağ, ile ezmeli! Akının içine fld u r c c e k lc r diye k a n jl kor
. KT 1M
! dört beş damla oksijenli su ;(eau M ldan aklini bozmuştur.
Xem
V a lile r
Gaziantep V a li vekili
oxygenee) akıtmalı ve scrtleginceve
l h . ^ a r çatalla çırpmalı.
' a z a r a z j r hindiba
san E rzin ca n vali vekili A h - 1
-.1:
Lvvelce lıaz,;la" arı
"T *
SÜt * \
..p ifiiî ısjı,yuze >'a>m911 b,r lkl dakika ku- re elde etmeli, ceviz
suyu
i/e
t
buyuk*
K
o c a e li vali
vekHi SO
tt'a! ^ ihn
vazelin
Ls.oc.aell
vali
vekili
sürmeli.
f>ır akl
sıatlüğünde
durduktan kâfurulu
sonra ma
.
1 1 ,
>
b u ’ undııkları il valilik- ıbk su ile yüzü temizlemeli.
1 ave
, ,c r., •t a r ,Şt,rm al1 v *
ayin edilmişlerdi .
I
maskc cildi betler ve mesama- d a l n ılık >kcn yüze S Ü l f r e l S
tı sıkıştırır.
B ir saat sonra t i r kaç damla
i'p ir t o kanştırılmış sıcak su
Kanser
Araştırm aları
Patates maskesi
T ü r k kanser a ra ştırm a v e ' . *ri bir Patates suda l.a îlamah di- ile yüzü yıkamalı.
,
1 1
1 Ker tarattan bu avuç b ndıba ile b.r
savaş kurum u
genel kurul bardak 6uyu< yarım bardtlk kfiljnBu Maske yüzdeki lekelere,
toplantısı yapılmış, yönetim caya kadc.r kaynatmalı.
s'yalı noktalara karşı fevkalâ'
k uru'u ib ra edilmiştir.
Ezilen
p ı t a t e s iç e r is in " de tesirlidir.
tV \U ^ V \\\W \V V \
i I ...................... . I I I II I ■ MI l i m m B
^rettrn,
t t in
Sekip
ferine
A S A (ilD \ B tL D llllL E N L E R lN K A Y ID M U A M E L E L E R İ
S/S I 0 NIA
S,S FUADIEH
Cyiiaıs A k w ys
S S CORINTHIA
S/S E R Z U R ü j l
Ilcllas, Helenic Airlines
S/S PHILLIPPO GRIUANI S/S ADANA
Kisr-'ir
S S A B B A Z IA
S/S İSTANBUL
Miûdlo East Aliline s
S 5 CAMPIDOGLIO
S/S KEDMAH
B . 0 .A.C
s/ş
Ve
Ha n n s o n ;
t
L A . T. A. in Resmî Azalan
o
Pom at!
,
ya Turist [Mütehassısları
«
M uhtelif
“ Polis talim atın a riayet
lam lan usule g ö re haftad a
iki defa yüzüne b u h a r ban- in iy o r diye pro testan lard
yosu ya p ılır ve (Maske) d e­ biri b ir gece k a sa b a h a l i
nilen evde h azırlan an p o m a t 'd e k u ytu b i r y e r e götü
Yugoslav>anın Bükreş sürülü rse cilt beslenir. T V |m üştür. E lin e b i r k azm a
B ü)ük elçisi Belgrada mızlenir vc gençleşir. T a r i f ; rekle kendi kendi m ezarını
edeceğimiz ü ç maske tertibi kazm ası em redilm iştir. F a k a t
nin üçü de fevkalâd e tesir* vaktin gecikm esinden m e z a ­
döndü
rını kazması başka güne te*
Belgrad :18 Şubat Yugoslav Kad- lidir.
Maskeleri yüze sürmezden ev­ hir cdileıek d u rd u ru lm u ştu r.
yosu hiç bir yorumda bulunmadan
Yugoslavyacın Bükreş büyük elçi» vel kaynar su içersinde beş on
Ertesi
sabah
polis tarafın*
(teinture
de
ben
- w ı w v u ı
^
ı v u n u ı v
u
v
v / v u
1 1
1_
I
,
siein Belgrada döndüğünü ve yeni­ damla uaselbent
yazılı b ir
den Dışişleri bakan yardımcılığına joiu akıtsrak yüzü çıkan buhara d an hazırlanm ış
tutmak ieabeder. Mesamat ta - itin fo am ey i im z a la n m ış ı em*
tayin edildiğini bildirmiştir.
mamıyle açılınca maskeyi sür- redüonigtir. R e d d e d i ince o
Kanunlaşan
tasanlar m®£*.
, ,
, , ' g rce yine ayni şahıs kazdığı
Yuz tu buh3ima tutulurken.” __
/
\
P
K a r a Y o l la n Genel M ü d ü r­ saçları bir havlu ile gûzdceı .
r
tırılmış*
lüğü ile işletm eler Bakan lığı sarmak lâzımdır. Bu buhır■ni *ır<
d< 11 hem kendisine
K u ru lu şu ve g ö revlerin e aitjsaçların parlaklığını gidermesi hem de karısı vc
çocuğuna
ta sa n la r dün mecliste kanun*, ihtim livardır.
jm e z ^ r kızdırılm ıştır. î ş ’tence
Ballı Maske
J rdilen a d a m k o r k t d a n s in ir
laşmıştır.
Bir çorba kaşığı bal içeri-ine( lerine sahip olam&yarak delir*
K ö y enstit ’ lcri k an u n u n u n
değiştirilmesi lıakkındaki tek­ bir çay kaşığı limon suyu ka- m g t ır .
karıştırmalı yüze ve boyuna içi­
lif de küçük b ir tadille k a ­
rerek sürmeli. B r saat kadar
D iğ e r b ir v t k a d ah a : M
bul olunmuştur.
yüzde muhafaza ettikten sonra h a lille ıd n İ v a n fvostof,
D âireleri, Atatürk M cydam uda C irn e Caddesi No. 24, LeTko a - K ıl. rıs
Tel: 861 Posta Kıılusu 8 8
VAPUR VE HAVA S E R V İS İ D A İR E L E R İ
rf;
❖
k*
Bulgaristanda
Yapılan
işkencelerden:
Yüzün
Sağlığı
göre
DES TURİST ÂGENTi
4
ti
19 Ş u b a t 1950
(H Ü R SO Z )
DİKKAT
n
#
Y a ln ız “ A T
İ l M A
M
O B ı L *
S E
R
G
3S İ , ,
Papadobtıllos
K;şiık sinatrıası kaışssıuda N o b2 A d a en tr.oderıı
m ob ly a la n en ucuz b ir liatla
temin cdci> lirsiniz.
1
2
%
î
J
%
t
f
I
ö d e m e d e kolaylık yapılır.
İş evleri A y Y a k o v o a N o 1 5 .
»
S s
T c ’elon 622
LEFKOŞA ^^
D ikkatj D ikkatJ
Önümüzdeki Pazar G iinü ö .s. S aat 3 »I»;
?
!
5.3 SATURNîA
S/S yOULGANÎA
t
LEFKOŞA STADINDA
/ 'H A r n iC
S.S K H E D IV E 1 MAİL
S S İttOHAMED A L İ B L K E ‘J İ E
M İ’ IUNIA
S, S NBA H E L L A S
S/S E L M A L E K FÜAT î
\vii-iralyt için hususi surette hareketler. ıSavlııı /,’ IUU.Ü.O
% Ç. Türk Spor Birli;
A M ER İK A Y A MUNTAZAM H A R E K E T L E R
%
Dulıa lü/lâ mulûmat ve kayıd için müracaat yeri:
İ
A P OE L
Püdridis Turist Acentesi
î
I akımları arasında Bugün hçyccanh bir maç yaptUMŞ!
Cum hur Başkanı Trabzon Tüccarlar Heyetini
Arap
S uud i Arab istan bu s»ne
hüküm sürmekte olan şiddet*
kayack Trabzon tüccarlarından A hm et Başaran» M ehmet
li kış münasebetiyle Filistinli
Olkaıı, Cevherli İbrahim ve Nebahattiıı K ırm a cıd an m ü ­ A rap M ü ltecilerin e 10 0 ton
re k k e p bir heyeti kabul buyurm uşlardır.
ak ar yakıt bağışta b u lu n m u ş
tur.
Bu hab er Suud i Arab istan
delegesi tarafından Birleşmiş
M illetlere bildirilmiş ve a y ­
hüküm
s ü r­
BU MÜNASEBETLE SÖZ ALAN FUAT KÖPRÜLÜ DEMOKAT rıca bu sene
mekte
olan
şiddetli
soğuklarla
PAHTÎNİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRTTİ
ç a d ırla rd a yaşıyan 750.000
Ankara, 18 Şubat: Büyük M.Uet ,duğunuı2uj A vrupa teşebbüslerinde
yüzlerce
Meclisinin evvelki günkü oturu-! ımıvaffaki t8İzliğe uğ
bu fm . A r a p mültecisinin
v erd iğ i belirtil'
munda dıS işleri bakanlıg.
bütçesi
ryulizmia şiındi Asyada ve bi|. can kaybı
müzakeresi sırasında Demokrat parti ha9gn bu kltanla uzak memıekeHe. miştir.
I
18 Şubat! C um hur Başkaııi İsmet İnönü Çan-
Dış İşleri Bakanlığı
Bütçesi Görüşmeleri
adına bö* alan İstanbul%Mı lct Ve- rjmJe büyük bjr faali le
;
kili profesör Fuat Kcprülü, ju giiu- o|aQ |(0I|)üuj^min bu auretle Atlankü dünya vazıyet. ı^.ude mşmjeke. llkt(Jn Pa8lfiğe doğru iglikamet de.
timizin dış siyaseti hakkımla
e
mokrat partinin görüşlerini ıra t;
edeceğini söylemekle söze başlamış,
yak.n zamanlara kadar az çak mev*
cut olan anlaşma ve sulh ümit eriuin günden güne aza m,ş goruldu
Kıbrısta
tng>ltcreniıı en tanınmış ilim
adamlarından Sir Charles Danvin
Kıbrısta bulunmaktadır. Mumaileyh
likselâns Valinin misafiri olarak, Va
li Konağında kalmaktadır.
62 yaşında bulunan Sir Charles
Tedingtondaki Milli fizik labratuva*
rıtıln 1938 den beri müdürlüğünü
yapmaktadır.
Mussel Scale
Uyuz Hastalığı
| VViston Cörçıl’in alâka
uyandıran bîr söylevi
lüzumlu o’ duğunu belirtmiş* binden kurtarabilmenin an*
Bu Emirname mucibince:
tir. M uhafazakâr lider atom eak ü ç büyüklerin anlaşması
(1) TanmMüdürü arzu ettiğizaman
silâhları meselesinin Birleş*Jile
mümkün olabileceğini gösterdiği şekilde, masrafı sahibine
miş M illetler tarafından h a l1 ! ve bu hususta çok ümitli ait olmak üzere. Limasol ve Pis­
kobu bölgelerinde bulunan bütün
ledilmesinin imkânsız oldu*I olduğunu söylemiştir.
3 5 .0 0 0 kişi Mezkensiz bulunm akladır
N evyork , ıö Ş u b a t : Birleşik Am erikanın G ü n ey
bölgelerinde nehir ve ırm aklardan çoğunun seviyesi yük­
selmeğe devam etmektedir. 3 5 0 0 0 kişi meskensizdir. Eu
ziyade za ra r gören eyalet Güney L u o z yan ad ır. Bu Bölge­
de 750.000 hektar sularla kaplıdır. Missisipi, Arkansas,
Missuri eyaletlerinde de su basm aları olmuştur. Askerler,
çoğu ç a m u rd a
yatmakta olan felâKetzadelerc ya rd ım
etm ektedirler.
Kom ünist Çin Lideri Moskovadan Ayrıldı
Londra, 18 Şubat: Moskova radyosunun bildirildiğine göre
Komünist Çin liderleri Pekine gitmek mak3adiyle Moskovadan
ayrılmışlardır. Komünist Çin lideri garda Sovyet dışişleri bakanı
Mr. Vişinski, Molotcf ve dahi bir çok Rus devlet adamları ta­
rafından oğurlanmıştT.
I Beliğ Paşa Sinemasında |
s
îJO Şubat Pazartesi saat ü ve 9
da
<M YILMAZ ALI
21 Şubat Salı saat 6 ve 9 da
VİCDAN AZABI
T. S. Ş.
a a OB^I-ll^ı_lı_ıı_ıML_4|LJi-Ji-]LJı_ııj1_ıt_ı^cja tr'a Trrr--n-m g O S
«
r
KAMblLLİLt TAKSİ YAZIHANESİ
km
sat*
M r a «V’3a i tM* <*•
t»«iste**I
Lh.5 5
n c s A T o 1^ * ^ Taksi Servisi en mükemmel b ir servistir
1 0
r m ar^a ^ cn
otom obiller en tecrübeli
ş o fö n
Nallm> rahat, konforlu otom obiller; ancak Kam b illiH
« r r U l vMttMİyîe elde edilebilir.
Sir Charles ayni zamanda
«Royal Society» mensupların­
dan olup, Sömürgeler lukigaf
Korporasyonunun azesı bulun­
maktadır.
Sir. Cbarles’iu büyük babası
meşhur «Origiu of Species»
kitabını yazmış olan Charles
Bulgaristan
Darvvin’dir. Kıbrısta bulunduğu
müddet
zadında, Sir Charles
Yugoslavyaya bir nota
tarafından Atom Enerjisi konu­
verdi
sunda bir konlerans verilecektir.
Sofya, 18 Şubat:— Bulgaristan Konferansa dair zaman ve zemin
Yugoslavyaya bir nota göndererek ilerida bildirilecektir.
fijştirmesi karşısında Atlantik mum
jeketlericc olduğu gibi Pasifıkteki
hflrriycl ve istiklâllerini müdafaaya
azraetmiş rafcmleketlere yardım e f
tneainiu nıicenabane bir hareket
teşkı, eUiğini ve bundaü
memnun* Tuna üzerinde bir Bulgar gemisinde
gunu ifadeden sonra, bu gun yer ,uk d
m ,k kabü olmadlğ|n) oraştırma yapılmasını Protesto et­
yüzünde bir ideoloji namına hareket eöylemiştir.
°
miştir.
ettiğini iddia eden fakat hakikatta
Fuat Köprülü’nün
dış siyasete
bir ideolojiyi temsilden ziyade asır­
ların mahsulü olan tarihi bir anane karşı partilerin tek bir vücut halin­
halinde devam edip gelen bir em­ de çalıştıklarını belirten sözleri çok
peryalizmin en son ve en tehlikeli beyenilmiş ve sık sık alkışlan
tecrübeleri karşısında buluumakta m:ştır.
Limasol ve
Piskobu (Limasol)
bölgelerinde limongil ağaç ve meyvalarma musallat olan ve Mussel
Scale olarak bilinen böcek, şimdiye
kadar, başka yerlerde ve bu böce­
ğin başka yeriere geçmemesi en bü­
Çörçil dünyayı
tahripten kurtarmana yegâne çaresinin yük arzumuzdur. Bu bulaşkan hasta
Stalinle
bir
anlaşma
y-=r»la»ös-nıo
olduğunu
söyledi İığm yayılmasına en büyük tehlike,
hastalıklı limongil fidan veya aşı
C u m a akkanı L o n d r a rad- “
™ ' nkü iki klsma a y . dallan ve hastalığın bulunmadığı bir
yosunda seçim nutkunu soy*
n 'uu ş < lan d ün ya karşısında yere götürmektedir; ayni zamanda
hastalıklı meyvaları taşımakla da bu
üyen / m u h a lif p ı r t i lideri
Birîrşmiş Milletlerin hiç bir hastalığı yayma tehlikesi vardır.
VViston Cburcbill a'o m bom*
müsbet nctice alamıyacağtnı Bundan dolayı, limongil bitkilerinin
bası ve mikrobik silâhlarla
ve ilâçla muamele edilmemiş meyilâve etmiştir.
d ün yayı
bu şekilde imha
vaiarm bıı bölgelerden başka yer­
edebilecek harbin önlenmesi
Clıurcbiil sözlerini bitirir* lere götürülmesini men etmek için
için Stalinle U ç Büyükler ken insanları atom bombası yürürlükte olan (1938, Mussel Scale)
konferansının toplanmasının j ve hidrojen ve m ikrop har- “ Uyuz hastalığı Emirnamesi” ne her
kesin nazarı dikkati celbedilir.
Birleşik Amerikada
Su baskını Felâketi
Ev Açma
Sir Charles Darvin
Mültecileri İçin
Akar Yakıl
Kabul Buyurdular
A n kara,
S a y fa g
(H Ü R 3 Ö Z )
19 Subâl 1950
Flan udi Cinayetinin
K a tili Suçunu itiraf
Etti
Kıbrısta Hava
Mağusa
Girne
Larnakii
d a v a söylenmiştir.
Leymosun
H ak im , maznunun bu du* Lefkoja
ruşmada ifadede bulunma* Baf
Dununu
63
66
64
66
69
64
38
42
44
40
39
41
0.00
0.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
.
maslm ih tar etmişse de, m a z * i
nun kızları kendisini ö ld ür-J 400 LİRA
düğünü söylemiş. K a t il malı-j
4 0 0
L»I F9 A
kemeye hiç bir sebep göster*
194.5 B serisi harp tahvillerimemıştır.
nin 2. 3.950 kegidesi biletleri
M uhakem e 25 Ş u b a ta tehir Lefbuga Türk Bankası Ltd/dc
batılır.
olunmuştur.
(2) Tarım Müdüründen ya­
zılı ruhsat almaksızın, Limasol
J ve Piskobu bölgelerinden dışarı j
limongil ağacı çıkarmak yasak-.
tır, ve böğle bir hareket veya ha j
rekete teşebbüs bu emirnameye ,
aykırı olup, mes’tıl şahısların
dava edilmelerini ve ağaçların
tahrib edilmesini mümkün kılar.
Tarım Müdüründen yazılı ruh­
sat almadan bu
bölgelerden
100 den fazlâ limongil meyvastm
dışarıya çıkarmak yasaktır, ve
100 den az sayıda meyvanın,
yalrız ilâçla muamele edildiği
takdirde, dışarıya çıkmasına mü­
saade edilir.
(3) Her iki kolunda, üzerinde
san renkte A.D. harflerini taşı­
yan, kırmızı birer şerit bulunan
Karantina Müfettişleri, Limasol
ve Piskobu bölgelerindeki bütün
otomobil, kamyon ve diğer taşıt
vasıtalarına durmaları için işaret
ettiklerinde bunların itaat etme­
leri icab edçr. Karantina Müfet
tiklerinin, otomobilleri, kamyon­
ları v.s. yi ve bunların . içinde
bulunan, veya bunların içerisinde
bulunan hayvan veya insan ta­
rafından taşman eşya ve paket­
leri muayene edip, limongil f i ­
danları bulmak için almalarına
salâhiyet verilmiştir.
(4) Tarım Müdüründen ruh­
sat almadan, Limasol ve Piskobu
bölgelerinde limongil fidanı ye­
tiştirmek yasaktır.
çaktır.
L o n d ra d a n alu.au b ir te lr a f
haberinden öğrenildiğine göre
Kıbrıslı, Takis M ic h a e l Z e ro *
diacenou isminde b ir R u m
gen ci L o n d r a d a dolandırıcı*
lık y a p a r a k M iddlese, Stâum ore
C o u n ty
P e rliy ü m
K u m p a n y a sın d a n p a r a aldığı
için tevkif edilmiştir. A le y ­
hinde d ah a sayısız d â v a la r
ikam e olunacak olan takİ3
aslen S tro v o lo lu d u r.
Fotis L u k a isimli 19 yaşla­
17 Şubat, 1950 Cuma
günil
rında bir R u m F lam u d i ova* Kıbrısta suhunet mikyası şu şekilde
sında 1 1 yaşlarınd a Athanas- teabit edilmiştir:»
sia T lıeofanus ve 1 0 ya şların Fahrenhayt
da Melizou
Panayiotou’yu
Azami Asgari Yağmur
29 O cakta kendisinin ö ld ü r ­
inç.
61
47
0.00
düğünü H akim M r. Glykys Ay.Andrca
limongil ağaçları, ya tütsülenmeli,
ya püskürtülmeli ve yahut
başkd
şekilde tedavi edilmelidir; tnuaıiıc
! le yapılmadığı takdirde ağaçlar tali,
j rib edilebilirler.
Attlee KonuSacak
K ıb r ıs saat a y a r ıy le bugün
ö s . 6 45 de îü giliz başbakan
L o n d r a R ad yo su n d a seçim
nutku nu söyliytçektir. Başba*
kanın
nutku
Lâkadam ya
R a d y o s u n d a n d a yayınlana*
G eç en Ç ? r $ a m b a akşam ı
m eçhul şahıslar Mr. H a r a *
lambos E k o n o m id e s in M irti’deki dairesini a ç a r a k m u h te ­
li f evrak, eşya ve £ 3 0 0 k ıy ­
metinde h a r p b onoları çal*
m ışlardır. K a p ın ın birindeu
girm eye m uvaffak olan hır*
sızlar ya k a la n m a d a n kaçmış*
lardı. Açılan evin ittisalinde
bulunan b ir od ad a ayni gece
tapu
m em u rları
k alm akta
idi.
Kıbrıslı bir Rum İtıgilteredc
Tevkif olunda
= } ROYAL Sineması
(BUGÜN) P A Z A R D A N ÇARŞAM BAYA K A D A R
Saat 12, 3 . 30, 6.30 ve 9.30 da
PAM PA
BARBARE
Ş im d iye kadar
gördüğünüz fitillilerin eıı muhteşemi
19 Şubat Pazar bugün ö.e. saat 9.45de
B a y r a k ta r
camii
yakınında
yeni
açılan
R O Y A L Sinemasında
DÂRULELHAN’m
T a le b e le r
için tekrarlan acak olan konserinde
halka d a y e r ayrılm ıştır.
F ia tla r :
T a le b e y e 1 /•
H alk a
2/•
L o c a la r 15/* vc 12/-
Biletler; V e d ia B A R U T ve Y A V U Z T ic a r e t
evlerinde satılm aktadır.
Hasılatın b ir kısmı fakir talebeye tahsis edilecektir
724
D
İ
K
K
A
T
"
TSU
RiFAT
CEMAL
R ifa t C e m a l T a k s i S e r v i s i m ü k em m el b ir servistir.
E n lüks otomobilleri ile sabahtan g ece n in g e ç vaktine
MA AD TARAFINDAN S A Y IS A L ORTAMA Â'P&ARILMIŞ TIR
£?J,-
19 Şujfet
(HÜRSOZ)
Sayfa 4
Lâroakadaa:
K M m
Öksürükten bunalan bir tiryaki,
—Düğme Fabrikası yeniden
Açılıyor-*
Bir kaç Bcuedeo beri iflas ederek
kapanmış bulunan düğme fabrikası
liİBBadarları taralından Kıbrıs ban­
kasına satılarak mezkur banka fab
rikayı eskisi gibi işler bir lıalc ge­
tirmek için teşebbüse geçerek ba«
riçten bir kaç mütehassıs getirtmiş
tir. üğrendiçimize güre eski işçi
terden epeyi kız işçi alınarak sedef
düğme imaline baş/annn? bıı/unuyor.
Ve pek yakında düğnre imali için
hariçten ceviz getirilecektir ve o za­
man bir çok erkek ve kadın işçisi
de alınarak eskisi gibi fabrika faali­
yetini artırarak yüzlerce işçi ve ai­
lesi bu fabrikadan faydalanacağı gi­
bi hüküm süren krizin önüne bir
derece geleceği zannobınmaktadır.
[g ? A
Ü N K Ü R u m gazeteleri, ki yazısını konu
yapm akta
R u m “ milli meclisi” reisi ve g azetecilerin g r e v i esna
L â r n a k a m iıropoüti M gr M a - slııda bile
Yunan
efk â rı
k ario s’ un basm a yaptığı de uıııum iyesin in K ıb r ıs davası
meci ya zm a k ta idiler. G a z e '/ f ] c alâkadar olduğunu ynztemizin bu günkü sayısında 'm aktadır. Y az a r Yıuıanistada g ö rü ld ü ğü gibi mitropo- nin îııg iliz dostluğuna lıer
üt,
K ib risin
Y un a n istan a hususta ihtiyacı
olduğunu
ilhakı! hakkm daki faaliyetle' itiraf etmekte ve I n g il t e r e 1
rin d evam edeceğini sö yle’ nin, bu dostluk çerçeyesi içe
miştir. Solcu Neos Demokratis risiııde Y u n a n ista n la K ıb rıs
m itropolitin
b s yân atı
ile> meselesini müzakere etm esi’
Abbasiya
R u m “ M illi meclisi” nin ka ni teklif etmektedir. K ıb r ıs
Geçenlerde
limanımıza uğrayan
yıtsız şartsız lugiîizlerin siyâ" R u m la r ın ın
faaliyetlerin in
setine teslim olduğunu y a z' I n g iliz aleyh tarı olm adığını Abbasiya iâmindeki İtalyan vapuru
3 yolcu ile 40 ton kereste ve 20
m aktadır.
A y n i gazetenin
Yazan Yazar
în g iltere n in parça muhtelit ticaret eşyası getir­
bir muhabiri, Solcu E a s te’
K ıb r ıs Y u n a n istan a v e rilm e ­ miştir, ayrıca îogiltere için 35 yol­
şekkülü mümesilierinden b i’
sinin! işine gelm ed iğin i! çün cu ile 10 bala ham deri ve bir
miktar karataş almıştır.
risi ile görüşm üş ve mümes'
Tuz Hırsızlığı
sil, Ruuı "‘Milli meclisi” nin kü K ib risin Yunan idaresin1
de
de
m
üttefikler
d
a
v
a
s
ın
a
1
Mormenekşcli
Filippo Efrimi ismin
hu beyanatlarının “ emperyaliz
yardım
edeceğini
ilâ
v
e
etde bir rum tasarrufunda 823 okka
nıe” hizmet etliğini ve solcu te1
hırsızlık tuz bulundurduğundan do
gekküllerir, Kıbrıs davasını d u-j inektedir,
ı layı Lârnaka gümrük dairesi tarafın
yutmak
için harice heyetler]
D E M O K R A T Î y , dan
mahkemeye
verilerek
EOS
göndereceklerini ve mitingler
tuz hırsızlığına ayrı
S o lcu ların en Mühim £ 2u 11
b ıı bAşka bir kanunla yine ayrı
" " , y edoklprjpi söylemiş.ir.
m u h aW lerinio
oln, , k Ite o Vo,
In g iliz eıu' fcl[
D
1950
—•ulı ■ « .
“SERKLDORYAN”
Türkiye Sigarası içmekle
öksürükten kurtulabilir
T. C. T E K E L K IB R IS ACEJVTİ
M. SE Y F İ AKDENİZ VE OĞLU
ilhakçı “ Kiriyos” ların Yeni
Teşebbüsleri
$
dava
bif
Atina, Londra \e Birleşik Amerikaya
Heyet G ö n d e riliy o rm u ş!
r< f
D üukü “ C y p r u s Mail
simizde o ku d u ğ u m u za göre
îaspiskobos M gr. M akarios
E t n a ı c h i ” ad ın a bazı İngiliz
gazetecileriyle g e ç e n g ü n b ir
m ülâkat yapm ış vc ilh a k m e­
selesi üzerinde bazı sualleri
ce vap lan d ırm ıştır. Sualleri <ce­
v a p la n d ır m a d a n
evvel Beş
Birleşm iş M illetlere üye olan
hük üm etlere bildirildiğini ve
m e zkû r d evletlerd en bu hu'
susta y a r d ı m istendiğini kay­
dettikten so n r a şöyle devam
etm ek ted ir:
“ Ş u n u belirt*
mek isteriz ki, K ıb r ıs halkı!
adadan y a b a n c ı idareyi kal 1
d ırm a k
m aksadıylc bütün
piskobos gazetecilere b ir b e ­ k a n u ı î
yo lları takip ede*
yan n am e okum uştur. B e y a n ­ çektir. D av a m ız ın kutsiyeti'
nam ede, y a k ın d a Atina, Lon* ni id rak ederek, miiiî müca*
d r a vc
m e n r delemizi m u v affa kiyste ıdaş
lilo ıtb e n a ı.e L th n o s gazete- p e r y a lız ııı
ıo l d u ğ u n u
k ü n / 4 0 11 4 İ
paracezasına
rar-diğer / v r u p a
lc n rıın Atına m u h a b irle ri, Amc-i
makta ve “ E tlın o s ” u n b u pılm.şhr. Aynca Hsene içinde £50 lekct’ tri ile birleşik A m erika' tıracak her ye re m ü racaa
ya resmi b ir h e y n in gönde etmekte tereddüt etmiyr.ee'
Su 'M M -in ,
1,USUSta 8 ' î e,“
M )— * ».
rilcceği de b ild irilm e k te d ir .! ğfr!.
K ıb tis lıla rla o tu rd u ğ u b ir ziya-' lıa te m a s
e d ip sağcı K u m l a ^ ^JYMOSDNDAN:
fette, K ib ris in Y unanistana il- r ı n m i l l î
o lm a k t a n
z iy a d e ı
Heyet, bittabi ilhakın g e r ç e k :)
H ü rsö z :
Başpiskoposun
lıııkı! için beyanatta bulunduğunu anti—kom ünist bir
leşmes,! hususunda y u k a rıd a î Cg*,|jz jraz etfd lerin e ne dedava;
DOĞUM
bildirmektedir.
güttüklerini ilâ v e e t m e k t e ', Memnuniyetle öğrendiğimize bahsetığimiz hüküm et n r e r j d i ğ j bİ2İ jlgj|,;D(]irm cz. Yal'
l j E F T P İ K R l A , Yunanis* dir. Y azar sağcıların düşma- 8°ıe Cuma günü ö.s. saat 3 de k e z le r i n d c f a a li y e t g ö 3t e r c c e k '| nJZ b eyan atın d a
‘ Kıbrıs
0
,
1
tanınmış Polis Memurlarından
tanırı kuzey hudutların
Icrdir.
lıalkı”
diye
bahsedişi
üzeri*
ııîDin yaln ız so lcular olduğu g ay Haşan Bereketin dünyaya
da.ki b ir kazada çıkan b ir ga
B
e
y
an
n
a
m
ed
e
açık
lan
d
ığı'
ne
b
u
n
u
n
yanlış
olduğuna
mı ve sağcıların hüküm etle bir kız çocuğu gelmiştir,
zetenin Kıbrıs’taki R u m is
Bay
ve eşini tebrik na g ö re lı-yet, 1 5 O ca k ta dikkat n a z a r ım çeker; bun 1
[işbirliği yapıp In g iliz m ad al
n '” ’ Haşan ™
tekleri hakkmdaki yazısına te
eder,
yavruya
uzun ve mes’ut yapılm ış olan sözde p l e b s i d an
s o n ra k i
beyanatında
y a la rı aldıklarını ve hükûm em as etm ekte ve kom ünistle­
ömürler dileriz.
tin neticelerini de b erab er- K ı b r ı s lıalkı n am ın a değil
e n d ile r im t a y ın e ttiğ i
rin elin d en yeni kurtulmuş t in kkendilerini
K A R N A V A L Y O R T U S U N U N lerindc götürecektir. B e y a n - v e fakat K ı b r ı s R u m halkı
bu kazanın halkının müşkü­ m e v k ile r le h ü k ü m e t e lıi::m e t
SON G Ü N L E R Î
nam e, plebisitin
net çeleri' n a m ın a
“ a t.p
tu tm a” sını
lâtlarına
rağm en
K ıb risı e t t ik le r in i y a z m a k ta d ır .
Dün akşam Yordamli sinema nin, So vy et R u s y a ve p : y k - kendisine tavsiye ederiz.
unutm adıklarını yazm aktadır.
a sl oit £
: feri
" * & " a*»
Y a z a r Yunan gazetesinin,Kıb üniversiteli Misafirleri­ K k
etmiş dans sabaha kadar, devam
r
T
•
•.
I • 1 •
•r » « t .
ris Y un an istan a verilm elid ir!
miz
bugün
Darülelhan
diye yazd ığı fikrin doğru ol­
Bu gün Pazar Karnaval yortu­
su sona erecektir.
!
(Birinci sayfadan kalan)
duğunu yazmakta ve Kıbrıs
Konserinde
H A L K IM I/
' yorlardı. 3 milden daha f zla uza- T-"
1 1 1 •1•
R u m halkının kutsi! istekle­
S
A
B
I
R
S
I
Z
L
A
N
I
Y
O
R
1
^an
otomobil
dizisi
Lefkoşaya
lI*(nı9
a
ık
a
d
a
tlâ
r
ıu
in
hissi*
rine kim senin karşı
ge lm iBüyük bir memnuniyetle öğ­
v
.
tu
...
. . . "irerken heyecan yükseliyor ensiu-! >’a lln a tercüm an olmuştur.
yee e ğin i ilâ v e etmektedir.
rendiğimize göre bu gün sabah
* o c .g iM
P T T I I N O S , Atiııadaki gaze saat 9.45 de Royal sınamasında
Darülelhan tarafından verilecek
tccilerin grevi esnasın
k İÇİ"
>ü'
« » Ü
L' lk"»*l'.lar’
Konsere üniversiteli kardeşleri­ £,maH?d[rS,b™
la n m a k ta d ır._______________________'a lk ışla rla , yaşayın, varolun sadala- S d e n ,e t S e u C,e n ^ y rl a y rı b ı g ^
da çıkan ‘ 'Atin.1
b i s ın i ’ ’adlı miz de davet edilmiş bulunmak­
#?
1\M #» • 1 /
* nyle Türklüğün iatikbal dolu evlât J rır.a hnsm ak istiyordu. A kgsm su
ga zeten in K ıb r ıs hakkında' tadırlar.
u a g l f i a n S U l l e r i hım tteidinhyuıdu. Heyecanı^ en kadar, samimiyetle geçeu gö'
r*
•
.
ı >’ükeek raddesini gözlerimiz sevint;- J rüşmelerdeıı sonra değerli mi'
F r
^ y * e l satirlerimiz istirahat etmek ve
N
E
etmişm.
Ojesi
J
sinemasındaj
m
Bugün Pazardan Çarşambaya Kadar
ö . s a a t 3. 15, 6.15, ve 915 de olmak tizere gün le 3 seans
Ellerimin Kanını öp
Başroller Jo
&
*
JO A N FO N TA TN E
hurt
i .a n c e s t e r
ROBSlv iN!İWrON
M ieadele vc aşk için !e ı!o>m ve açıl ır iyinde bürü­
yen müthiş bir aşk. "
ctm ekt.'iı ku k a n
h;r
İler şeyden evvel gk 1nı iti
kailinin* dramı.
Hayat gibi lı ilik !
i v Hİıloriıı:1 lı ikııı den aşk g h: c-ibri!
K ’dblerini yıkan aleş g b i yakıcı!
Paşa
’.ız, t
Sinemasında
(Bunkjam) S ıa t 3 ,6 ve 9 da
HARMAN SONU
VE
Y ARA
« ö y le
Bir
Vara ki !.»
II. S Ş.
Üniversitelilerimiz Dun Geldi
Kapısından Kardeş
Ocağına
kadar1
,
..
.
.
Eşya Kontrolörünün bildirdi* uzanan binlerce halk arasından ge*. dinlenmek
üzere
kendilerine
ğine göre Bağ mahsulleri pro- f rel? ,knI“ be !nen 8 ™ ^ kendi- , tahsis edilen yerler3 götürül- i ___ ____ ... lerı ıçıo Ijaznlanbn ray partisinde müşlerdi.
jesı uhlinde alınan s .r ı[ i vc lıaz, n b„lu„m ll:U , * r,
Bize anavatandan ümitler, ko*
ünümün hesaplan a y n > ; n tu-j Bu
d, K lb n J M | | . j . ^
kular getiren aziz üniversiteli*
. . .
Birliği (./enel Sekreteri Avukat 1er; Huş ı^e'diniz.
Bundan
anlaşıldığına göre Fad,ı N . Korkut h[r j o r ı r m ı ' --------- --------------Bağ Mahsulleri Komitesi kum y8parak ezcümle «Biz siz'e e
M ezunlar Kurum u
üzümlerin satışından sonra ka- misafir demekten ziyade kaıdrş
(B irin ci sayfadan kalan)
lacdk olan k â T , Bağ mahsulleri demeği ınuv^fık hu’ uyoruz. Fo
Projesine teslim edilen kuru derasyo-ıumııza
es s n
b g ’ ı tan yanlış mâna çıkararak onüzüm nisbetinde miistjlısilh’ rfc bu'unan K a r d < ş O c ğ ı \e ıl ğ r laıı iontrol altında imiş gibi
taksim edilecektir. Ziyaniyadan u.ı.uıı 1 ürk kulübleriniıı sizin göstermek hiç de doğru bir ş-’y
edilecek kâr da ayni şekille için her zamen ı ç k olduğu“ i); olmasa gerek.
Lise Mezunu
müstahsillere dağıtılaOoktır.
bütün Kıbrıs Türk'erirıin s;zi|
Bütün kuru üzüm müstahsil
leıiııe ,28 Şubattan sonra ellerin­
de öl) o'ıkadan fazla üz im hır, kınamaları hatırlatılır.Bu mik
tardsıı f.zla kuru ıi/üm sadece
elleriuJe ruhsatları hulunün yet­
kili mubayaacılar bulundurabilir
Bu demektir 1i bütün u üstahsiller 50 okkadan ftzla bulun; n kum üzümlerini 2,'j Ş ıhata
kadar Levn usun ve Baftaki top­
lamı merkezlerine teslim etme­
ğe mechurduılar. Aksi hareket
ehliler kanuni takibata tabi tu­
tulacaklardır.
izaz etmekt 11 en hüyiik lir
iıaz duy<ıc ğuıı belirtiriz» lenı j- H a v a i ’ostası SeıvısleriI
tir.
l’o»ta genel Müdürlüğünden bil'dirildiğine göre 21 şubat, 1950,
Salı ” üııündeu itiduren Lt-füo^dkU
I.ydda'ya yapılımkta olan lıava pos­
tişi sırvİRİcıı Çarşamba, Cuma ve
l ’dz.ır günleri yapıl;çaktır,
\ula lda bellilen senjs de gön­
derilecek poetahr H;■" dn jazıiıgiin
,
f
„„
.
.
ve Bahtlarda [/-Ikojı po;t l.aLCsiinde
tabu o an n rsalırp erverl.gınize haz.rlmacakıır.
çok teşekkür
cder.z.
S ’zu ıle fler Çarşanıb.) tcahhiiılü ü:S.3.30 ' #
Bundan sonra s-öz aLıı D kan
saytn C e'il lanman -«Sevincimiz, lıeyccanımız l ü^üi tür. B z
zaten nıis-ifırliğe g<dınedit, valuııımızm bir parç sf g'hi o’aıı
bir memlekete geldik, sizlerin
birlikle
geçecek günlerimizin1
) alelade ö f.4-;'0 d»
en bahtiyar günle- Ucr Perfcmbe) tcalıl.ütlü 0 g 4
de
rimiz olacağına inanıyoruz» de-[
)â!elade ö.'.5
de
iniştir.
. Her Cumartesi) teahhüllü öğle 12 de
h ayatım ızda
Bundan sonra söz ahi, genç1
>u,elâde <i e 5
, d'
asistan sayın Nt mık Görgünay1 ., Klbrı,s Hfava Yo,İ6rp s'rkct’ hcr
Basıldığı yer «HÜR SÖZ:
,
, ,
.
P , 1 i Perşembe, Lııma vc. Fazı
WVI.
Tomiztoklu Soku”i No. 20 vc idareyi heyecanlı konuşmasnıds
T, miütoklu Sokağı No. 2 6 1 I I
T A R A F /JN /D A
pOMM* servisi içletece.klir
A
Download

Üniversitelilerimiz Dûn Seldiler