T.C.
"DİYARBAKIR VA LİLİĞ İ
'1 Mili* E^iîim Mö(5ürSii|ii
T .C
D İYARBAKIR VALİLİĞİ
İl M illi Eğitim VTiiılii Hiımı
Sitv; : : ;!:y ;
:< € .r a : r
-4 ¿..o;;;*:
-
22/ 10. 2 :--!
;{}itrrr‘ ii irsu
Ç O K ACEI..H ve
!X "jC :s
.............................................- K A Y M A K A M L İ G 'N A
(İlçe M ili' Eği:İm Müdürlüğü)
T i’1'i;- T-ıtırîctz
içiscr; ;B a£lar, K a y a p ;r w , Su- ve Yenişehir)
srt-e Kil)':,!''
y«ro a ıan ar ve r.aiv.-
î'n^ysr r2nı ¡igrcUnen. mumur vs di3 îr personeller ; e 'ji'İU"
jCc>ı:.t gerir, yap j:ı v:; i r'.-n «ez inde ikgjnct edip görev yeri e rim gidiş-geliş y ap^n ¿da>
ö § “'S;rî.j:', :;ı y i v
^
10
ve iij;e
o c r ^ o n d ia e
, -ne it: c l a n ’.k d ii ze n i n s « S< T’^meS S/fliî;m K ..-s:.
L- - ■ -i L 2 J
î£.’'iils-i a r ı- n ız i 'iiırii: Yenişehir iç e s i 5 -Jİsan Ukokuiu nün sn?..
sual:-sr: e v i r i r , .Jı^enler¿Ci-kîir.
;3î j -
Xr-7. corrjsu ¡-ars -ie Mj-J: a.mar. .22/ 0 / 2 0 1 4 ta rih ve 3 5 .3 9 0 4 7 7/774.06/474CB2C rryı'
Vsiı i'-; Jm .} 1 yaamıfc «-«cinde görtdcriimij oJup. herhangi bir mağduriyete mahal vfrrrid e“■:-;u'sa i’î!:* ica;.- öğrenmen, tren u: ve diğsr personellere gerekli duyurunun yapılansi: k.;rsi
;;!■■> •..n'iV'V!,, r sağlar,nusi h jî j. ; rndâ;
.’}■ r c p . r
r b a sd ttri-n .
T
-i Lisa-ncttin AT;
Ya İ
M iili
EKLER
: i,:' - , :
:î.
;i' i r ‘ V-üdij” Y i.-J;r
.
,
C n - r . f ; (1
;ÎCX;
i; . 'i-..
7 i !çe FUyn
;&ır J ; 5 t a
:i >
/
) i
: >
V iT in e
T* f ': - J > l -I.: 2 İ H O '/«rlje K ıy * » İV A R 3 A K İR
c :y i-T a k !r-.'-v .l.g cv r’
c-coRa: P İ c n ı'; ic '2 l[ i‘r i i i t . g > .'.T
ı,
,
/ / & / >
0«.
A j m i l l l büyi i^ a ; M ‘- h rı-j‘ B ^ ıiA N
"
' M : t, Ü 2 ' 2 : ! 5X5l' ‘ \2'>
l-u k s: (!i 4 17 i 1 2 i 3 i t --.¿K
T ,€ ,
r fY A R B A K ftl V A L İL İĞ İ
I M illi ILğiiina M üdürlüğü
îsu-'i ; 35:-'-mX'''7î'?'74.> j,^ 7^0;!2'*
’K
o tu jî
Te r-e İ E ^ n m
21i W 2y -
& ] ; . ’S ,1
VA LİLİK. M A K A M IN A
I'irr iz 'tistKaz ilf iie ıe (Bağlar, K iyapm ar. Sur v b Yenişehir) yeni atanan v r d*h?.
ör;:*; z c z y i;k e£i~îm--erini as nr ay sn tüm öğretnçn, memur ve diğer personeller v.t diğer
ilçiîem v g3nç>' yacan \e ît msrk-çzinde ’ kaine!: edip görev yertenne fidiş-gehş yapar; e.âs.y
ö|-Titra;n, p .m u r ve cl/|c,r ocrscnellerç yönelik olarak 27/i (V2014 ■ 10/1 !,'2 0 i4 >'-lh v»
•İİ.Ut
22 31! saatieri
arasında İlim iz Y en işeh ir
İlçesi 5
N isan
llfcokıı!»/ nda a c ıa y 'ri
V;|i<;rri:ı:n . D aiür-ağ] oltun T a t il* Eğitim Kursunun diK:enienm esi planlanm akladır.
5 :>;ı kc-RUSU kure\uı beLr.ilen ta rh v ç saaticr arasında Yenişehir ilçesi 5 N isan
Îlkoîcul yrnıce ûilzenJenmesi, MMUriögünıtizdft İnsan Kaynaklan (H izm diçi Eğitim )
Şubesinde- sorumlu şu'ae HlUdttrü Sbubekir E K İN ’in eğitim yöneticisi eğnim in
düzer.:.e.necs§i okui rniicüritaür is^ egifcm merkez müdürü olarak.. ekli üstede oif.giieri vazıi.’.
îsîoim göft^iüerlîiin eğitin-, çörevüsi olarak görevlendirilmeleri ve eğilim görevlilerim? isn«?
girete.'-uiiyi şü rek r daıilin ds lahalJsuk edecaek ek ders Dererlerinim ilgili hansama fca t r .n d c n
iıit-r.rm z' -'■itldCrlw:|iBiiür;e uvgur göröimeklediı.
Makanknr.izca da uygun görülmesi halimle olurlarınıza arz ederim.
Adnan HU RAT A
M illi Eğitim M iidiirV .
O LU R
22/ 10/2014
M eh m et D E M İR
V ali
î.
Vali Y aîd;m cısı
vlehrr;»:£. A ti•Et soy C&4. II00C Ysmjchır,'DİYARBAKIR
£Jsfcftxrık A|: riîjarfca&.focb.gov.ör
e .p o s ts : -
.t -
i;
A y n n t ılı b ilg i için; M c i ıı r c ' 3 A R A N
Te r: (0 4 !2 ) 2 2 6 5 1 5 0 / U ?
F t k y ( 0 4 i 2 ) 2 2 ii U 2 - 2 »
ı.r . gfrv i r
ÜHE
uîoh-:
" K - „j ü - t î :
Download

20-22 Mart 2015 Paintball Ligi 1.Ayak Müsabakaları.pdf