•
•
TÜRKIYE VE ORTA DOGU AMME iDARESI ENSTITÜSÜ
eDevlet Merkezi
Sayı
Konu
: 45033667-051-05-l.ı
:eDevlet i Kamuda Bilişim Mart-Nisan 2014 Eğitim Programı
06/02/2014
İLGİLi MAKAMA
Enstitümüz, elli yılı aşkın bilgi ve deneyimi ile kamu yönetiminin geliştirilmesine eğitim,
araştırma ve yayın etkinlikleriyle katkıda bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde Haziran 2009 yılında
faaliyete geçen eDevlet Merkezimiz, kamu kuruluşlarının bilişim gücünü artırmaya yönelik etkinlikler
düzenleyerek bu alanda ülkeniizde kapasite oluşturmaya hizmet etmektedir.
Kamu yönetici ve çalışanları için "eDevlet ve Kamuda Bilişim" konularında kısa süreli eğitim
programları yürütmekle görevli eDevlet Merkezi, Mart ve Nisan aylarında, aşağıda belirtilen eğitim
programlarını uygulayacaktır.
•
•
•
•
•
Uygulamalı
Uygulamalı
Uygulamalı
Uygulamalı
Uygulamalı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Semineri (10-14 Mart 2014)
eimza Semineri (1 7-18 Mart 2014)
Sistem Dinamikleri Yaklaşımı Farkındalık Semineri (25-27 Mart 20 i4)
Elektronik Belge Yönetim Sİstemİ Semineri (31 Mart-4 Nisan 2014)
eimza Semineri (21-22 Nisan 2014)
Seminer başvuruları Merkezimizin internet sitesinde http://edem.todaie.gov.tr bulunan üyelik
girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlarına ilişkin detaylar, anılan internet sitemizde yer
almaktadır.
Kurumunuzun değerli elemanlarmı bu programda görmeyi ümit eder, gereksinme duyduğunuz
diğer eğitim programları için eDevlet Merkezimizin sizlere katkı vermeye hazır olduğunu bildirmek
İsterim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Genel Müdür
EK:Broşür( 5 adet)
NOT: Seminer katılım formunun, kurumunuzca ödemeyi yapacak harcama yetkilisinin ad-soyadının
belirtilerek, mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
Bilgi için:
Serkan ŞAHİN
03l2~23l7360 i262(Dahili) Fax:0312-2313846
e-posta: [email protected]
http://edem.todaie. gov.tr
------i;,ÇEVRE VE şF.H:R~itiK BAKANUGI
Lı
li,
Destek Hlzmet~e~~
D:B~~..
Evrak Ve Il,rşiv "ludOrlugi!
)'~ğitim
ve Yay"'_
I,::.~iresl
Başkanııg.
,.
Adres
Telefon
Telgraf
Telefax
E-mail
: 85. Cadde (Eski i Numaralı Cadde) No: 8 Yücelepe 06100 ANKARA
: Genel Müdür (3 i2) 229 15 73, Genel Müdür Yrd. (312) 229 6 i 70. Genel Sek. (312) 229 34 91' iSanImi (312) 23 i 7
:TODAiE
,__
'
'~. ---------:(312)2313881
-2318338
: todaie(Q).todaie.gov.tr
ası
-::.
•
./
•...
.
l'
f .'--'
t,t!-.,.
\': .", \. 'ç-:'
-f
" '.,:~i':" _ r
. --""j-
-
.•..••.
~
. ..
'
....
'~t;~:~~':.ı
:.:i,~l
\i 'VVUUI
SEMİNER BAŞVURU FORMU
TÜRKİvE
-
Katılımeının:
Ad i ve Soyad
i ;"""""""""""""""",
..,.. """",
.." .."'" """"
"" """
eOem
"" ..''''" ..",' ,
Unvanı
m""I •• ".., ••".,,'"
TODAİE
Kurumu
Verg i Da iresi/V erg i No; " ..,.." """"""'"''''''''''''''''''
Fatu ra Ad resi
"."
. . Fatu ra Kesi iece k Ku ru
İş
" Telefon u
;
"
""""",,'
."
""
,
mi Bi ri m
;"
" .
.
"
,,__
.
,
.
Ce p ;
.
Harcama Yetki iisinin:
Ad - Soya d i
Tel efonu
VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
.
;
İş
:."."
;
Cep ;
"
"
"
UVGULAMALI
BELGE VÖNETİM SİSTEMİ (EBVS) SEMİNERİ
.
,
.
,
ELEKTRONİK
,
.
10-14 MART 2014
ANKARA
İMZA/MÜHÜR
Not:
1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir.
İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru
Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması
, gerekmektedir.
2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür
kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir.
.1 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa
•.
katılım mümkün olamayacaktır.
•
TODAİE, 85. Cadde No:8, 06100 Yücetepe/ANKARA
Telefon
: 0.312. 231 7360/1262
ep osta : [email protected]
Faks
: 0.312. 231 38 46
(Serkan ŞAHİN)
http;//edem.todaie.gov.tr
[email protected]
~,.
,.
SEMİNER
TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
BAŞVURU FORMU
'-_
TonAİE
Katılımeının:
~
Ad J ve Soya d J
eOem
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..
Unvanı
I<urumu
Verg i Da iresi/Verg
i No:
.
Fatu ra Ad resi
.
Fa tu ra Kes! i ece k Ku ru m/Bi ri m :
.
Telefonu
İş
Cep
Harca m a Yetki i is in i n:
.Ad-Soyadı
Telefon u
.
:
İş
Uygulamalı
ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ
.
:
.
Cep :
.
17-18 MART 2014
İMZA/MÜHÜR
• i
!
Li
ANKARA
Not:
1- Bu form
katılımcı
sayısı kadar
fotokopi
ile çoğaltılabilir.
İşlemlerde
aksamaya
yol açmamak
bakımından,
Başvuru
Formunun
en
hızlı
yöntemle
Enstitümüze
ulaştı rı lması
gerekmektedir.
2- Formun ödemeyi
yapacak
birim tarafından
imza ve mühür
kullanılarak
tasdiklenmesi
gerekmektedir.
3- Formun tam olarak doldurulmaması
durumunda
programa
katılım mümkün olamayacaktır
.
--.J
TODAİE, 85. Cadde No:8
Yücetepe! ANKARA
Iıttp:lledeın. todaie. gov. tr
[email protected]
"
SEMİNER
BAŞVURU FORMU
TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ
ENSTİTÜSÜ
eOEVlET MERKEZİ
Katılımcının:
~
Ad i ve Soya d i
:
Unvanı
........
'Dem
.
.01"'1 •••••• "'''" ••• ,
,
,
"
TonNE
.
Kurumu.
Ve rg i Da iresi/V erg i
r, o:
.
Fatu ra Ad resi
ı.
.
.
Fatu ra Kes i i ecek Ku ru m/Bi ri m :
i
Telefonu
Iş :
Ce p :
Harca ma Yetki i isi nin:
i
i
. 1
i
•
.
.
:
Ad-Soyadı:
i
.
.
.
UYGULAMALI
SİSTEM DİNAMİKLERİ YAKLAŞıMı
.
.
FARKıNDALIK SEMINERI
.
Telefon u
d:
p :::::::::::::::::::::.::::::
:::::::::: :::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::::::: :::::: :::.'
İMZA/MÜHÜRNot:
1- Bu form katılımcı
sayısı kadar fotokopi
ile çoğaltılabilir.
İşlemlerde
aksamaya
yol açmamak
bakımından,
Başvuru
. Formunun
en hızlı
yöntemle
Enstitümüze
ulaştırılması
gerekmektedir.
2- Formun ödemeyi yapacak
birim tarafından
imza ve mühür
kullanılarak
tasdiklenmesi
gerekmektedir.
3- Formun tam olarak
doldurulmaması
durumunda
programa
katılım mümkün olamayacaktır.
25-27 MART 2014
ANKARA
TODAİE, 85. Cadde No:8, 06100 Yücetepe(ANKARA
Telefon: 0.312. 231 73 60 (1262 (Serkan ŞAHİN)
Faks
: 0.312. 231 3846
e-posta: [email protected]
lıIIp:l (edem. loda; e.gov. tr
[email protected]
lo
SEMİNER BAŞVURU FORMU
TÜRKİVE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
Katılımcının:
..•~
Ad i ve Soya d i
:
eDem
"-----
.
Unvanı
""'••i'''''' ••••..•
...,
TODAİE
Kurumu
Verg i Da iresi/Verg
i No:
.
Fatu ra Ad resi
.
Fatu ra Kesi lece k Ku ru m/Bi ri m :
i
.
Telefon u C~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.'
Harcama Yetki iisinin:
Ad - Soyad
Te i efa n u
.
i :
ELEKTRONİK
UVGULAMALI
BELGE VÖNETİM SİSTEMİ (EBVS) SEMİNERİ
.
İş.:
.
Cep :
.
31 MART-4 NİsAN 2014
ANKARA
İMZA/MÜHÜR
Not:
1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir.
İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru
Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması
gerekmektedir.
2- Formun ödemeyi yapacak birim -tarafından imza ve mühür
kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir.
3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa
katılım mümkün olamayacaktır.
TODAİE, 85. Cadde No:8, 06100 YücetepefANKARA
Telefon
: 0.312. 231 73 60 /1262 (Serkan ŞAHİN)
eposta : [email protected]
Faks
: 0.312. 231 3846
http://edem.todaİe.gov.tr
[email protected]
"i,.
'.,
SEMİNER
TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
BAŞVURU FORMU
Katılımeının:
Adı ve Soyadı:
.
Unvanı
TODAİE
Kurumu
Ve ı'g i Da iresijV erg i No:
.
Fatu ra Ad resi
.
Fatu ra Kesi lecek Ku ru m/Bi ri m :
. Telefon u
İş
.
:
.
Ce p :
.
Harca ma Yetki iisinin:
Ad-Soyad
Telefonu
.
i : ...............................................................••
İş
:.
..
Uygulamalı
ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ
.
Ce p :
.
21-22 NİsAN 2014
İMZA/MÜHÜR
ANKARA
Not:
1-
Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir.
İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru
Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması
gerekmektedir.
2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür
kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir.
3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa
katılım mümkün olamayacaktır.
TODAİE, 85. Cadde No:8
Yücetepe/ ANKARA
http://edeın. todaie.goy. tr
[email protected]
!
•
.'.'
Kurumsal Belleğin Temeli,
Sağlıklı İşleyen Bir EBYS'dir.
SEMİNER
TÜRKİVE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
~
Dem
HEDEFİ TAKVİMİ
J"'",,,o:,,,,, •• ~.,, •••
. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), kamu kuruluşlarının
işlevleriyle oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum
faaliyetlerinin delil i olabilecek belgelerin ayıklanarak; içerik, üstveri, format
ve ilişkisel özelliklerini koruyan belgelerin aİt olduğu fonksiyon veya işlem
için delil teşkil eden ve belge üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç
içerisindeki yönetimini elektronik oıiaında sağlayan bir sistemdir.
TonAİE
Seminerin hedefi, E-Devlet çalışmalarının bir uzantısı olarak kurum
içi ve dışı tüm yazışmaların gerçekleştirileceği EBYS konusunda uzman
. personelin yetiştirilmesiyle kamuda bir kapasite oluştum1aktır.
ELEKTRONİK
SEMİNERİN
AMACı
Senlineıin amacı, katılımcılan kurumsal iş süreçlerinin hızlandırılması, veri ve
bilgiye sağlıklı ve hızlı eıişun sağlanması, !aıiasiye masraflanı1111azaltılması ve
personel kaynaldannın etkiı1kullanılması amacıyla EBYS projelendiıme süreci,
EBYS mevzuatı ve standaıilar, EBVS uygulama süreci, e-yazışma, EBYS etkinlik
ölçümlenmesi, EBYS uygulaına uygulan1alan konularında bilgilendirmek;
katılımcılara EBYS'ye geçiş konusunda yol haıitası sunmak ve ömek
uygulamalaı.ıa yol gösterici olmaktır.
SEMİNER
TAKVİMİ
10-14 Mart 2014 tarihlerinde olan seminerin süresi, 5 işgünü üzerinden 30
saattir. Dersler sabah 09.30-12:30 ve öğleden' sonra 13.30-16:30 saatleri
arasmda yürütülecektir.
"
UVGULAMALI
BELGE VÖNETİM SİSTEMİ (EBVS) SEMİNERİ
.
i .1
10-14 MART 2014
ANKARA
i
TODAİE, 85. Cadde No:8, 06100 Yücetepe/ANKARA
Telefon: 0.312. 2317360/1262
eposta : [email protected]
F'aks
: 0.312. 231 38 46
(Serkan ŞAHİN)
http://edem.lodaİe. gov.tr
[email protected]
SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI
Seminer, kamu kurumlarinın belge yönetim sisteminden
orta ve üst düzey yönetici ve diğer personele açıktır.
sorumlu
Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye,
görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım
ücreti olarak, kişi başına 1050 TL (KDV dahil) alınacaktır.
Seminer ücreti kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılıın
ücretinin, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR360001000833035148835003
nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatınldığını belgeleyen dekontL1nbir
kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.
Seminer başvurulan http://edem.todaie.gov.tr
adresinde bulunan
üyelik girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlanna ilişkin
detaylar, anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize siteye
üye olarak giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara
site
üzerinden ulaşabilir.
ELE ALINACAK KONULAR
•
•
•
•
•
•
•
E-Devlet ve EBYS
EBYS Projelendirme Süreci
EBYS Mevzuat ve Standartlar
EBYS Uygulama Süreci
E-Yazışma
EBYS Etkinlik ÖlçümJenmesi
EBYS Uygulama Örneği
Kurumsal Belleğin Temeli,
Sağlıklı İşleyen Biı' EBYS'dir.
SON BAŞVURU TARİHİ
İlan edilen tarihteki
Kayıtlar, başvuru tarihine
kurumun ve katılımcıya ait
Kayıt için son başvuru tarihi
KATILIM
Seminer sonrası katılımcılara,
katılım belgesi verilecektir. __
SEMİNERİN
SEMİNER YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR
seminer için katılımcı kontenjanı
20'dir.
göre sıralanacaktır. Başvuru yazısında ilgili
iletişim bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir.
5 Mart 2014'tür.
BELGESİ
semineri
tamamladığını
YERİ VE İLETİşİM
ADRESİ
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Tel: (0312) 2317360/1262 (Serkan ŞAHİN) Faks:03l2. 2313846
e-posta: [email protected], [email protected]
'
belirten
SEMİNERİN AMACı
Ülkemizde elektronik imza konusunda mevzuat çalışmaları
tamamlaıunış, uygulama aşamasına gelinmiştir. E-dönüşüm çalışmaları
hız kazanmış olup hizmetlerini elektronik ortamdan sunan kurum ve
kuruluşların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu seminerde, E-Devlete
dönüşümde E-imzamn önemi, e- imzamn temel kavram ve araçları,
mevzuatı, e-imzanın kuıum ve kuruşlarda hayata geçmesi için yapılması
gerekenlerin öğretilmesi ve e-imza kullanımının bir kamu kurumu
özelinde uygulamalı olarak gösterilmesi hedeflenmiştir.
TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
.-....
(~Dem
. "-......_-'
TonNE
~
{.
•
•
•
-'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR
E-Devlete Geçiş ve e-imzanın Önemi
E-İmzanm Temel Kavramları
Elektronik Sertifika
Elektronik Seıtifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS)
Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)
Elektronik İmza Teknolojisi ve Güvenlik
Elektronik İmza Standartları
İleri Elektronik İmza Teknikleri
Kurumunuzda Elektronik İmzaya geçiş için yapılması gerekenler
Elektronik İmza Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
E-İmzanın Hukuki Yönü
Örnek Uygulama
SEMİNERİN HEDEFİ
.'
İnternet üzerinden güvenli şekilde haberleşmek, yasal geçerliliği
olan sözleşmeler yapmak ve elektronik ticarette bulunmak elektronik
imza kullanımı ile mümkündür. eD evlet altyapısının temel yapı
taşlarından biri olan elektronik imza yakm bir gelecekte hayatın tüm
alanlarında uygulama alanı bulacaktır.
Uygulamalı
ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ
17-18 MART 2014
ANKARA
TODAİE, 85. Cadde No:8
Yücetepe! ANKARA
http://edem.todaie. gov.tr
[email protected]
SEMİNER YÖNETİCİsİ
SEMİNER TAKVİMİ
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR
i
SEMİNERE
KATILMA KOŞULLARI
Elektronik imza ıhıllanmak veya biriminde elektronik imza
uygulamalarını hayata geçirme sorumluluğunu üstleneeek kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetimler, hizmet birlikleri, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler, odalar, dernekler ve vakıflar ve bireysel
başvuruda bulunacak .herkese açıktır.
Seminere katılacaklardan
Enstitümüz
eğitim, haberleşme,
kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere,
katılım ücreti olarak kişi başına 400 TL (KDV dahil) alınacaktır.
Seminer ücreti kurumlar ya da katılımeılarea karşılanacaktır.
Katılım ücretinin, son başvuru tarihinden önce, Ziraat Bankası
Anıttepe
Şubesi TR360001000833035148835003
nolu TODAİE
Eğitim Gelirleri hesabına yatırıldığım belgeleyen dekontun bir örneğinin
başvuru yazısı ilc birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.
VE SON BAŞVURMA TARİHİ
17-18 Mart 2014
(09.30-12.30 - 13.30-16.30)
İlan edilen tarih için scminer-gmbu katılımcı kontenjanı 20'dir.
Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanaeaktır.Kayıt için son başvuru tarihi
12 Mart 2014'tür.
Seminer başvuruları http://edem.todaie.gov.tr adresinde bulunaıı üyelik
gırışı ile gerçekleştirilebilmektedir.
Seminer programlarına ilişkin detaylar,
amlan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize
siteye üye olarak
giriş yapan katılımcılar
scminere ilişkin dokümanlara
site üzerinden
ulaşabilir.
SEMİNERİN
YERİ VE İLETİşİM
ADRESİ
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Tel: (0312) 2317360/1262 (Serkan ŞAHİN) Faks:0312. 2313846
e-posta: [email protected] , [email protected]
DİNAMİK VE ÖGRENEN KURUM OLMA YOLU,
SİSTEM DİNAMİKLERİNİ
ANLAMAKTAN GEÇER
TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ
eOEVlET
SEMİNER TAKVİMİ
Seminerin
hedefi, katılımcılara
bir yönetsel düşünce aracı olarak
sistem
dinamikleri
yaklaşımını
tanıtmak,
bu
yaklaşımın
kamu
kurumlarının sorun çözme ve politika analizi çalışmalarında etkin bir araç
olarak kullanımı konusunda örnek uygulamalarla farkındalık yaratmaktır.
MERKEZİ
TonAİE
25-27 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirile'cek olan seminerin süresi, 3
işgünü üzeri'nden LS saattir. Genelolarak
dersler sabah 09.30-12:30
ve
öğleden sonra 13.30-16:30 saatleri arasında yürütülecektir.
SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI
.• Sen,iner, kamu kurumlarının strateji ve politika geliştirme ile
araştırma.':geliştirme işlevlerinden sorumlu orta ve üst düzey yönetici ve
diğer uzman personele açıktır.
UYGULAMALI
SİSTEM DİNAMİKLERİ YAKLAŞIMI
FARKINDALIK SEMİNERİ
"
Seminere .katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye,
görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım
ücreti olarak, kişi başına 720 TL (KDV dahii) alınacaktır.
Seminer ücreti kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım
ücretinin,Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR360001000833035148835003
nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatınldığını belgeleyen dekontun bir
kopyasının,başvuruyazısıile birlikte Enstitümüzeiletilmesigerekmektedir.
25-27 MART 2014
ANKARA
SON BAŞVURU TARİHİ
İlan edilen tarihteki
seminer. için katılımcı
kontenjanı
20'dir
Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Başvuru yazısında ilgili
kurumun ve katılımcıya aitiletişim
bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir.'
Kayıt için son başvuru tarihi 19 Mart2014'tür.
Seminer başvuruları
Jılliı:/Iedem.todaie.gov.tr
adresinde
bulunan
üyelik
girişi
ile
gerçekleştirilebilmektedir.
Seminer programlarına ilişkin detaylar, anılan
internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize
siteye üye olarak
giriş yapan katılımcılar
seminere ilişkin dokümanlara
site üzerinden
ulaşabilir.
ENSTİTÜSÜ
TODAİE, 85'. Cadde NO:8,06100 Yücetepe/ANKARA
Telefon
Faks
: 0.312. 231 7360/1262
: 0.312. 231 38 46
(Serkan ŞAHİN)
e-posta:
http://edeın.lodaie. gov. Ir
[email protected]
[email protected]
SEMİNERİN
AMACı
Seminerin amacı, katılımcılara, sistem dinamikleri yaklaşımını tanıtmak,
bu yaklaşımın kamu kurumlarının sorun çözme ve politika analizi
çalışmalarında etkin bir araç olarak kullanımı konusunda örnek
uyguiamalarla farkındaiık yaratarak kamuda bu alanda bir kapasite
oluşturmaktır.
Kurumların uzun süreli ve fasıialı değişimleri fark etme ve tepki
gösterme süreçleri, ani değişimlere tepki gösterme yeterliklerine göre
çok daha kısıtlıdır ve bu durum tüm dünya genelinde pek çok örneklerle
belirlenmiştir. Genelolarak,
örgütler çevrelerinde oiuşan olayları ve
sonuçları izleyebilmekte ve bu nedenle sadece kısa süreliçözümler ve
tepkiler geliştirebilmektedirler. Kalıcı ve etkin olan davranış şekli olan
"değişimi yaratmak" konusunda ise, çeşitli zorluklarla karşılaşıimaktadır.
Bu zorlukları aşarak dinamik davranışı geliştirebilen, süreklileştiren ve
yaygınlaştırabilen örgütler "Öğrenen Örgüt" olarak adlandırılmaktadır.
Bu seminerde, katılımcılara doğası gereği dinamik yapıda olan kamu
kurumlarının "öğrenen örgüt" olma' yolunda gerekli olan sistem
dinamikleri bakışı kazandırılacak, bu alandabeceri edindirmeye yönelik
uygulamalar yapılacaktır.
ELE AHNACAK
KONULAR
• Kamusal karar Süreçlerine Sistem Dinamikleriyle Bakış
• Sistem Dinamikleri ve Öğrenen Örgütler
o
Düşünsel Modeller
o
Kişisel Yetkinlik
o
Takım Halinde Öğrenme
o
Paylaşılan Vizyon
• Sistem Dinamiklerine Giriş
o
Sistem Dinamiklerinin Amaçları
o
Nedenseilik Döngülerini Açıklama
o
Derinliğine İrdeleme ve Kritik iVlüdahale
• Sistem Dinamikleri ile Analiz
o
Düşünsel Yapıların Modellenmesi
o
Sistem Dinamikleri Analizlerinde Adımlar
• Örnek Olay Çözümlemesi
SEMİNER
YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Türksel Kaya BENSGHİR
EGİTMEN KADROSU
Prof. Dr. Türksel Kaya BENSGHİR
Doç. Dr. Yavuz ERCİL
Dr. Ufuk TÜREN
DİNAMİK VE ÖGRENEN
SİSTEM DİNAMİKlERİNİ
KURUM OLMA YOLU,
ANLAMAKTAN GEÇER
KATILIM
BElGESİ
Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını
katıiım belgesi verilecektir.
belirten
Kurumsal Belleğin Temeli,
Sağlıklı İşleyen Bir EBYS'dir.
TÜRKİVE VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
SEMİNER HEDEFİ TAKVİMİ
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), kamu kuruluşlarının
işlevleriyle oluşturdukları her türlü doküınantasyonun içerisinden kurum
faaliyetlerinin delil i olabilecek belgelerin ayıklanarak; içerik, üstveri, format
ve ilişkisel özelliklerini koruyan belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem
için delil teşkil eden ve belge üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç
içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan bir sistemdir.
TonAİE
_. .~
Seminerin hedeti, E-Devlet
çalışmalarının bir uzantısı olarak kurum
.
"':;',' içi ve dışı tüm yazışmaların gerçekleştirileceği EBYS konusunda uzman
'cc ", personelin yetiştirilmesiyle kaınuda bir kapasite oluştunnaktır.
UVGULAMALI
ELEKTRONİK BELGE VÖNETİM SİSTEMİ (EBVS) SEMİNERİ
SEMİNERİN AMACı
_ . Seminerin amacı, katılımcıları kurumsal iş süreçlerinin hızlandırılması, veri ve
.. . bilgiye sağlıldı ve hızlı erişim sağlanması, kırtasiye masraflarının azaltılıııası ve
, ',personel kaymklannın etkin kullanılınası anıacıyla EBYS projelendiıme süreci,
'EBYSmevzııatı ve standaıtlar, EBYS uygulaına süreci, e-yazışına, EBYS etkinlik
ölçümlenmesi, EBYS uygulama uygulamaları konularında bilgilendinnek;
katılımcılaı'a EBYS'ye geçiş konusunda yol haritası sunmak ve ömek
uygulaJ11alaı'layol gösterici olınaktır.
SEMİNER TAKVİMİ
3] MartA 1':Jisan 20] 4 tarihlerinde olan semineri n süresi, 5 işgünü
üzerinden 30 saattir. Dersler sabah 09.30-]2:30 ve öğleden sonra ]3.30]6:30 saatleri arasında yürütülecektir.,
31 MART-4 NİSAN 2014
ANKARA
TODAİE, 85. Cadde No:8, 06] 00 Yücetepe/ANKARA
Telefon: OJ 12. 231 73 6011262 (Serkan ŞAHİN)
eposta : [email protected]
Faks
: 0.312. 231 3846
http://edem.todaie.gov.tr
[email protected]
"
'
SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI
Seminer, kamu kurumlarının belge yönetim sisteminden
orta ve üst düzey yönetici ve diğer personele açıktır.
sorumlu
Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye,
görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım
ücreti olarak, kişi başına 1050 TL (KDV dahil) alınacaktır.
Seminer ücreti kUlUmlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım
ücretinin, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR36000ıo00833035148835003
nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir
kopyasının, başvunı yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.
Seminer başvuruları http://edeın.todaie.gov.tr
adresinde bulunan
üyelik girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlarına ilişkin
detaylar, anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerierimize
siteye
üye olarak giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara
site
üzerinden ulaşabilir.
ELE ALıNACAK KONULAR
•
•
•
•
•
•
•
E-Devlet ve EBYS
EBYS Projelendirme Süreci
EBYS Mevzuat ve Standartlar
EBYS Uygulama Süreci
E-Yazışma
EBYS Etkinlik Ölçümlenmesi
EBYS Uygulama Örneği
Kuruınsallkl'-~ğiıı
Tcmcli,
Sağlıklı İşleycn Bir EBYS'dir.
SON BAŞVURU TARİHİ
İlan edilen tarihteki semincr için katılımcı kontcnjanı
20'dir
Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Başvuru yazısında ilgili
kuıumun ve katılımcıya ait iletişim bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir.
Kayıt için son başvuru tarihi 26 Mart 2014'tür.
KATILIM
Seminer sonrası katılımcılara,
katılım belgesi verilecektir.
SEMİNERİN
SEMİNER YÖNETİCİsİ
Prof. Dr. Türksel KA YA BENSGHİR
BELGESİ
semineri
tamamladığını
YERİ VE İLETİşİM
ADRESİ
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Tel: (0312) 23173 60/1262 (Serkan ŞAHİN) Faks:0312. 2313846
e-posta: [email protected], [email protected]
belirten
.
SEMİNERİN
AMAcı
Ülkemizde elektronik imza -konusunda mevzuat çalışmaları
tamamlanmış, uygulama aşamasına gelinmiştir. E-dönüşüm çalışmaları
hız kazanmış olup hizmetlerini elektronik ortamdan sunan kurum ve
kuruluşların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu seminerde, E-Devlete
dönüşümde E-imzanın önemi, e- imzanın temel kavram ve araçları,
mevzuatı, e-imzanın kurum ve kuruşlarda hayata geçmesi için yapılması
gerekenlerinöğretilmesi
ve e-imza kullanımının bir kamu kurumu
özelinde uygulamalı olarak gösterilmesi hedeflenmiştir.
SEMİNERDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İŞLENECEK
TÜRKİYE
VE ORTA DOGU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
eDEVLET MERKEZİ
TonNE
KONULAR
E-Devlete Geçiş ve e-imzanın Önemi
E- İmzanın Temel Kavramları
Elektronik Seıiifika
Elektronik Scıiifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS)
Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)
Elektronik İmza Teknolojisi ve Güvenlik
Elektronik İmza Standartiarı
İleri Elektronik İmza Teknikleri
Kuruınunuzda Elektronik İn1Zaya geçiş için yapılması gerekenler
Elektronik İmza Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan SOlUnlar
E-İmzanın Hukuki Yönü
Örnek Uygulama
Uygulamalı
ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ
21-22 NİSAN 2014
ANKARA
TODAİE, 85. Cadde No:8
Yücetepe! ANKARA
SEMİNERİN
-
HEDEFİ
İnternet üzerinden güvenli şekilde haberleşmek, yasal geçerliliği
olan sözleşırıeler yapmak ve elektronik ticarette bulunıl1ak elektronik
imza kullanımı ile mümkündür. eDevlet altyapısının temel yapı
taşlahndan biri olan elektronik imza' yakın bir gelecekte hayatın tüm
.alanlarında uygulama alanı bulacaktır.
http://edem.todaİe. gov. tr
[email protected]
SEMİNER
SEMİNER YÖNETİCisİ
i
21-22 Nisan 2014
(09.30-12.30 - 13.30-16.30)
İlan edilen tarih için seminer grubu katılımcı kontenjanı 20'dir.
Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Kayıt için son başvuru tarihi
16 Nisan 2014 'tür.
i
Seminer başvuruları http://edem.todaie.gov.tr adresinde bulunan üyelik
gırışı ile gerçekleştirilebilınektedir.
Seminer programlarına ilişkin detaylar,
anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize
sitcye üye olarak
giriş yapan katılımcılar
semincre ilişkin dokümanlara
site üzerinden
ulaşabilir.
Prof. Dr. Türksd KA YA BENSGI-IİR
SEMİNERE
KATILMA KOŞULLARI
Elektronik imza kullanmak veya biriminde elektronik iınza
uygulamalarını hayata geçirme soruınluluğunu üstlenecek kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetimler, hizmet birlikleri, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler, odalar, dernekler ve vakıflar ve bireysel
başvuruda bulunacak herkese açıktır.
Seminere katılacaklardan
Enstitümüz
eğitim, haberleşme,
kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere,
katılım ücreti olarak kişi başına 400 TL (KDV dahil) alınacaktır.
Seminer ücreti kurumlar ya da katılııncılarca karşılanacaktır.
Katılım ücretinin, son başvuru tarihinden önce, Ziraat Bankası
Anıttepe
Şubesi TR360001000833035148835003
nolu TODAİE
Eğitim Gelirleri hesabına yatırıidığını belgeleyen dekontun bir örneğinin
başvuru yazısı ile birlikte Enslitümüze iletilmesi gerekmektedir.
T AKVİMİ VE SON BAŞVURMA TARİHİ
i
i
i
J
SEMİNERİN
YERİ VE İLETİşİM
ADRESİ
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Tel: (0312) 231 73 60/1262 (SerkanŞAHİN) Faks:0312. 231 3846
e-posta:[email protected],
[email protected]
Download

• ,. ası