I. Ulusal Kırmataş Sempozyumu'96, İstanbul - 1996, ISBN 975-395-196-5
MAHMÜTBEY-PAŞADEĞİMMINÎ (İSTANBUL)
CtVAM KUtMATAŞ OCAKLAM JEOLOJİSİ ve
P1TEOGMAFÎK İNCELENMESİ
GEOLOGIC AND PETROGMAFfflC STUDIES
INTO AGEIGA QUARRIES AROUND
MAHMUTlEY-PAŞADEĞİRMENt
P r o t Br. Bektaş UZ, ÎTÜ M»*m I n k , Jootagf Mflh. BOL,
Mineroloji ve PeteopalI AnahHHnı Hah.
ÔZHV
h^s^hnmrnKto^^i^AMdmiab^^A^a^mEmA
1972
yılında
"Kmmtaş-
Mıaf* Dmtim amaçlı aplaa orak, «SSSE Istaibai temdim otaftaan Paleraoyik yaşlı "GwEffisot-Gmwak'9 serisi içinde tabmdaM Orelarin jsofopk, petrografik vs tekootqik
CaÉlMariyle, tertiitt-işlete» «nmlmm kapım. Esasa* kavas feldsptik Mteşknİi gnler, %
63.66 SiO içeriği ite oklıjkçs « i , kcnsptkl -w kranutaş, blok, anar amaglı graiş Mr
yatpamte hilamlaaşte. Üretim -w idstmeoiligin maksimum kapàtesiî» ulaştığı 1990*lı
villanla, şaMdeşme, ÇWH© VB yapılaşma gibi olayken grtkcKği soranlara karsı ©taramayan
ooak vs işteta» 20 yi gibi çok fam bir Sretim yaşamınt aûktakmışta, İstanbul, lada aftan
nflfos, ptişn» vs bunun gestMiği şahkfeşm® vs yaplunm®, baton vs bunn oluşturan
matemde» olaa g^säkssakal gûa gsgäogs artBÉktadtt. İstanbul'un ÇOTOMM© ycraSm
«Alev gisifsk fimOtİflrim tamamlamadan kapatslmakteltır. Bu mecSerite bu b u n l a üretim
yapm kuram i» kuninşl» pfeadde bu soranlara yönelik plan vs cahssnallanm şjmdiden
yapmakb.
179
SÜMMâMY:
Bris stafy cows gmiogM^petragnpiix» and teAnologib pmşerties of ipsfessafc aged,
sandistan»-Bdstooe-gıefWEstoe m e s of Kmnataa qaaa'iss which woe oşpssscl in 1972 fis the
podbstiatt po&pos® is Istanbul trow«! 'Mateutfesy. Sandstones 'witk Mgli «pnte «mini 19 to
63.66 % are classified as Kgfa strength, rades and used as aggregates in « r a e t e Industry aad as
Malte k civil angiiieaisig sector. H« praduetion reached to mansnumlwals in 1990 anddosed
with İB 20 years dus to the awswnmeotal problems. Istanbul is a Mg city with a Äst gmwing
aspœt causing a tremendous aggregate dans»! for the constfostiatt indiistiy. T3» probfans antl
the solutions aie widdy discuss«! in iris paper.
1. GİRİŞ
İstanbul, kaia gelişen w b%%Bn ** yästepm, sanaj« ve ticaœt mafaa dank Ttokiye VB
Danca'da yanidea yaplaiima aşısından Ai E H A Ä yMdmakladff. BB böyfte» 1» gdifimia
getWigi yaplapja otayı digne tsnftam daha &Ä yap wsizsmtiaëm, yam dabs Mh dank,
dal« fkâa, ejmsnto VB beton takibini toanafadb gstinosktedir.
Bu çatıma, yapılaşmadaki «1 b%®k panmwtasin Mbetan"u otaştaan denundann başme;«.
faîmafaş-agrega flzerinde odaSdafaatkta. istanbul DO ©iıatnnda bugün» dek İn aıasçla
tadtaadaa çeşitli tmüıktarfa bdtanao taş ocaktan hjgfln için şdsk ipnâ© kafanı,, çoğu 1»
» d « i e tak «üimiftir. Digœr y&sd«s Istanbul ©swwisicte «i -«ate. œakbkta, fesasAş-agıspi
AftanieMeedc jeolojik ibmıaayoıdar da okWsga stniAdff.
Eskiden beri bilisin ocak abadan, yafan çsvred® Mregtap dank, Csbealsfljr başta àtaaktt»»,
ûmedi, kumtafi olarak ise Alibeykoy, MÉnratbsy w Ay»iğa-JK«e«bwgaz ansı Casd«»
mefAMten bilsim»ktedk. Ayaom ksgtte ïsjn beam tmxfe Istanbul Bogaamn İM yjtaatsda tak
edttmiş ssjism ocaktar, Awsq» yskamad« tstiı^Ycnikoy vs civan, Asmdcie tsrafeda ise
Beykoz civan îsğfiîbMı olaak j&ïalsstesldi.
Bugûn ise haMbaaria fintim y ı p a ocaklar,, böige ilibanybı smah atarak Ömadi, AyaapKanwbiH^z, Riw d a « baalflan il© aariamMste.
Istanbul bu ta* gdisjnm santran, İndi w modem yapdapasıın gereği gnÉmmmi aka
"Kiiniatas-Agrega''' Icomısmıdtı gelecekte tefäfc soawteds katrplapcttğı Mr gerçektir. Bu
nedeni© îstanbıi w fewsinde I» kornısda gaiş pbodı ve yutm dönik arafhnwS«snpplmia
Bu çaiaştBs gspuifte ttetim faplan femsk bir ssferßna ÇıMıınıSbsf-FîyKfegimmi) dabs
9
şamadan şshkteşıms abm Içk U m ı a wdoi^ü İngin İkagMftJtmş oks. "KımMteş-Mof
&38.ğiBiE ^o'löpCj pstregslk w fekaolcşl tefilkfcal i@ itelim vo işletme apsittlan İstanbul
t COĞRAFt ÔZEIXlKLER
liKdn» alanı Istanbul - Bafcsikäy i f M , İVfe&Kifflîtey asslsa ifkid% PaffidsğüsBsi
RtoÉM'jriey« aha yaklaşık İ M k ^ n i ı k l i r a b m ^ ^ i m ' ^ ı m K i f t i f - M a ı ^ t t i t i m c ^ ^ t a ı
vs t«slarim kapsar; CŞckB 3 VB 4).
1R(Y
Krantes-Mar oak m temden, Bafaïfeoy'Qn Jtaayrale w 14 km uzdchğmda, Mafamatbsjr'im
kuzsybaiiflttla i» 2 fan uzağmda, çw» ytàam (IEM) 300 m, ÎHteMi Köpttîû'ne 250 m
xmêâsMxëm:.
Onkı»temekıı,Pa^^ŞnnaDwBanmdogiMiaA3040mını^ııİBİ}a9kr. Ytejşeidi
©torak Da® tortundan (40 m) tadar, 80 m kotu» yükedir. Qsak işletme dbtMiği 40-80 m
kadan amamda 3«asïiîE, (Sfc 1 Harita,).
ivfe&lops atamk, Çrtaka Yanmadan Trakya'yı fasœydeo amâayaa bbaum Masifi,
gûn0S*loğtç» doğra mistete» d p h r -m data SOTKS iaDdeme atom VB doğığ» do^u §ŞMJÇ çAaBer
alta» dalar.
3. ÇÂL1ŞM4 YÖNTEM YE METQDLAM
Msàsmâmy, [email protected]»m Mwkä Kinnstes-Mor «s®k m tssisleœsl Içasa yaklspk 100
U t e : atada fcoîopk-Ptetiîogpik ve Teknolojik taffikferiıı m m§fan» yflnitadm
dfağafaiidiriİM» çaihttiaanmi yfioaMk H^guİaıım çalıp» ytateia -w metallatt bir afamşanraı
iğinde sşsğida iwihnislir.
Buna göre* n a « « yönelik cdujmabr 0ç «redo goçAeştirilıniştii",
1. önhazriıkvBn&açalınııann,
2. :Lslîffissftï?sf çsılîfcaskıı,
3. D ^ i i a Ä n » VB axmupar.
$.L Çabama YBtatem v» M e t a i l « Ata» Sanan
181
ŞeMI 1: Jnoefane aJœa MAHMÖTBEY (BahdcBy) 'i ici» alan bölgsnsa
(Briic-Cekme» am«) jalopc haritası. (SAYAR,, M, 1960'dıa)
182
4 JEOLOJİ
4.1. BSgwel Jeoloji
İstanbul ve çewssi, îMK'âat bu yana sayısız yabama ire yedi araştamasılar temandan. Jeoloji
amaçla ânselemsîere sahi» olmuştur.
îesdbme akm MAHMUTBEY ervan jeolojik yönden temel "Gie-giEwak-MIIsisiler" serisi
çeşitli yaafkra göre "Trakya serisi" wya "İstanbul Temdi" olarak isimlendirilmistk Yaş
yönünden aym soi, Devoniyen (Peak, Peseketaaım), Kutnm&r-Ftenakaıbomfo (Yalçınlar)
yaşlan miümştir. (Şekl İ w Şefeil 2) Bu temdi teşrinde, jeolojik -wanlereb çeşitli yanda»
gôœ feddsJıldet: gösterir. Buna göre;
» Gri-MHi şistler grawaklaia geçişleri sftteklidk.
« Şist-grawak serisi blöd fosilleri içerir. (Penk)
s Seri <leoi»l (P«ak®lnMim), kararf (Ydçmlar) olarak taamtan«:.
'*G»-Orawık-KilMşisf, femel serisi aste doğru Eosen wya Miyosen yaşlı genç flrttt serileri
»ijrçinssœ olarak örteıler.
Bu temel jfannasyon Trakya kesiminle krasy ııe krasybatıya doğru ÇiMngiîkoy-Sffliyer ofrnmna
Mâm ftaay mMer. Arndoln kesimmde is® batıda Üskidar-Beykoz hattındası başkpmk ŞsleDanca hattına kadar gpniş alanlara yaydım gösteriri«.
42. İnceleme Atem ßaaimm-äbmy-O&äi İsletme) J'sstejfei
însslerae atara Mahmııtbsy, Fasuèsfëfanmà mevïm ksnnataş-jmor «ak ne istetme dum w
oram Jfealojik b n t a w HœsMœl® Mssgceğj. gibi;
s Alüvyon ye yamaç moloaı-CMned.
e Üst yaşmış Grawak sewyea.
s Tabanda, Gre-KslH şistier seviyesi.
Ost aynsnaış gtwrwtk E0«ysai, alt taban ssxäyssi, alt taban wwyeteriyl® uyunata, katow-sati
tantanada, bot demirii ve çoğunlukla ayrışmış, kumlu garitaffimîû kokyea fMscauanma in
dağılma tasIMkteri gösterir. Yeri olamk ikincil kovam das»riMsykk«ttlir.
Altla, gsts-ldîlişisî seviyeleri, 0.10-1.10 m anısı değtşkm kalınlıkta düzenli M tabakalaşma
gösterirler. Gidi taten serviye, yeıd olarak lamimh (sus© aıdaşık tabakalı) yaplar atanda, 1-2
em'den 3-4 m'y© kadar değişken kafalıkta killi, şist seviyeted içerir, (ŞeMl 3 ve 4). Bu
seviyeler, killi, şisti yapda, yağlı gorftaömlü, asıda isçe grc seviyeler içerir.
Tabam oluşturan gider, koya yeşil tozdaıda, kompakt 0.10 m - 1.50 m kalınlıkta düzgüE
tabakalı, farklı kalınlıkta killi an seviyeler içerirler.
Yapsaal olarak, ek jeolojik harita kssitfcrd« tdeneoegi gibi düzgün tabakalı N50-55E,
50-56 SE datamkdır. Kınk sistemi; 1- N10E, 65N, 2 - N122 / 6ÖM ortalama değeri»
gösterirler.
183
polopk hurite w looridi. (ARIÇ, C. 19549d»)
184
ŞcU 3: MsfaBBfesy Küyi Paşadeğinnm Deresi Ooak Atanım Jeolojik Haritası
186
5. MÎNERALCMİK-PITROGRAJİK İNCELEME
Ocak istetme aims içimde mmıcut fcramgyosita» ait jbddi kajuçtann Mn^cpc-Petıografik
flzsliklerinin bdirienmori amaçlı ( M o n i Ulepn, doku apıpm v.b.) seçilmiş ttrssklsr
ahnmifbr. Bunlara ait sahada makroskopik arilîHrar Tablo Vata tat olank topluca
verilmiştir.
5.1. Mafaestopik Önlükler
e
•
•
•
9
Ocukta äretimeüsas olan kayaç grubu, gnryoşfl nıffi gırikıdir.
GîderbdidianbMaixkisM^laimi^kffi^auteiçMMœ.
Yftasysdaynşım; gideri© çok az, İriiffişisErf
Tabakalaşma; greleri© düzenli, kompakt, kalın, şisüesde in», Jammah, gravroklsıtla
cfetansizdir.
Çstl®ldılskg>»IüriedOmıM,âz,ME«tibç^
5.X MUtwätopik önlükler
îâ-özkamm ec&k-işteta» içmâe yer aka ' kByachmn mikroskopk azeffikfari (doku, mineral
Mİeşim, ta» boyuta v.b.) büEAmsk amacıyla 13 tipik ösask tarinde inoetsnrier yapılmış,
Tablo 2'efe belMessa ässliktar äatiennnslir.
5.3. X-Ipihn Mftaktantetri fle Mineni AmlM
Çalışına alanı içiadsE dsdemen ömaktadb til mÜHaHarimm tOrierimm bÄtenmeä amaçlı
olarak «siten Örnekler taartafe X-Isratan dUraktarastıi nicelemeleri jnpimsşte. Bin» ait
veriler Tablo 3'de teienmiştiır.
5.4 Kfanysaal önDflder
örnek Sar. 1 : Kumtaşı
Kaışılaştsımak amaayf® sodraousa Old», Öraarli Kireçtaşı vsrikıiyte tester ele atamışta.
187
Ornée Sas:.!: DasÄp
% Otoiî EIBÏHIÎ
ÂferHk
.SMh
.AÎA
Jft&ft
.CaO
.MgO
.NaiO+IQiO
.A.Z.
.CaCO®
€mmä
Matamftey
Qte
63.66
10.00
3.50
10.50
2.10
4.25
7.41
_
Kiretfagı
1.90
0.30
0.70
. 52.50
1.50
0.50
42.55.
96.61
5.5. Ti
Gte
Ömerli Kireçtagi -
2.781
2.626
2.7»
2.623
2.789
2.626
0.89
0.3
0.90
-
0.05
0.13
0.32
0.13
öoğ&İ B u m Hatam ÂİMÎiis
IISB
Biraa Badm Aftoiiftt
Soya DGISISI Bin» Hsdm A&ubfti
«^^^^E-SI™——«™-««—-™-—--™-™™-»-,
ft«înkCtaaîC%)
SuMnbtevau(%)
Atttfifap Sa Btame (%)
TdtBœMi Basınç Deoep
~~JW^^~~~
%20
Ix» Aapiw .âf miss Deneyi
188
714
7.5/100
20/500
Num .No
Yeri
Saha Özellikleri
Renk, Tane Boyutu
Ayrışım v.s.
SAR-1
Ocak ana girişi,
sağda I. kademe
Aynı yerde altta
I. kademe
Laminalı. tabakalı
_£0.55-1.10m)
İnce bandlı (3-5 cm)
kırıklı killi ara bandlı
yapraklı laminalı.düzcnli
Arakil bandlı. (20-25cm)
lb:2-2.5 m kalınlıkta.
Ara kil bandlı tabakalı,
(1 kaç cm)
Koyu gri yeşil, ince
Yok
Aynı
Yok
Koyu renkli
Çok az
Gri-ycşil-rcııkli,
Kaba taneli.
Yok
Çatlaklarda piritkalkopirit cevher
mineralleri.
Çatlaklarda demiroksit,
çallakhhklO-15/m2.
Çatlakta kalkopirit.
Arada laminalı killi koyu Aynı
gri-siyah renkli killi
8-10 m'lik "killi siyah
Koyu gri-siyah
zon" ezikli, laminalı bol
Fc oksitli, (laminalı)
Yok
Aynı
Var
Orta
(Killcşmc)
Kahve gri-siyah
kahverengi taneli
görünüm.
Koyu gri-siyah.
Çok ileri düzeyde
Sarımsı kahve
İleri ayrışmış
Çatlakta kalkopirit grafit
cevherleşme artıyor (Zon
içinde 40-50 adet
çatlak/m2.
Bol Fe oksitli,
limoniüi,kolay
parçalanır.ufalanır.
Grafit, kaygan, siyah,
killi.
Kolayca kırılgan.
Manganez dentritik.
Gri-yeşil
Yok
Koyu gri-yeşil
Var
Grafitli,
Ezikli yapı egemen.
Koyu renkli
Var
Koyu renkli
Var
Gri-yeşil
Az
Ezikli-kalkopirit
cevherleşmesi çatlakta.
Ezikli-kalkopirit
cevherleşmesi çatlakta1.
0.10-0.15 tabakalaşma
SAR-2
SAR-3
SAR-4
SAR-4A
SAR-5
5 m.sonra devamı
I. kademe
Ana giriş sol yamaçta
30 m. (SAR-1)
I.kademede
Aynı yerde
I. kademede
2.Kademede
sol yamaç
SAR-6
30 m. sonra koyu yamaç
üstten Grawak.
Bol killi, gri-siyah
(Grawak-üs()
SAR-7
40-50 m. sonra ocak içi
2. kademe.
Üstlen sol yamaç
Koyu renkli, killi zon
10-15 m. kalınlık
"GRAVVAK"
SAR-9
Aynı yerde killi zon
2. kademe
SAR-10
Sağ yamaç
2. kademe
SAR-11
3. kademe girişi
SAR-12
3. kademe
SAR-13
3. kademe
"Laminalı gre" =
kil ara bandlı
tabaka:0.50-2.00 m.
"Ezikli killi ara zon"
tabakalaşmaya paralel
(0.40 m.).
"Killi-grafitli zon"
10-15 cm'lik zonlar.
"Killi-grafitli zon".
10-15 cm'lik zonlarGreli zon.arada killi
SAR-8
Ayrışım var.
Diğer Özellikler
(Cevhcr,çallaklıhk/m2).
Tablo 2: Inseien» Alum Ksjıaşlara Ait Mikroskopie ûrfildec
Num.No.
SAR-]
SAR-2
SAR-3
Saha
Özellikleri
Tabaka.
laminalı.
ince killi
ara.
Mikroskopik
Doku
Taneli.
çimentolu.
kil.klorit.
çimento
kil,kIorit
Laminalı
Kil.mika
çimentolu
taneli
(bandlı
doku)
Arakil
bandlı
kompakt
Taneli
doku
pirit
kalkopirit
Laminalı.
bandlı
Çok ince
taneli
SAR-4A
Laminalı
gri-siyah
renkli
killi zon
Çok ince
taneli
çimentolu
Sivah
killi
zon
Ayrışmış
üst zon
Ezik
ayrışmamış
kriptokristalli
Kil-mika
çimentolu
taneli
SAR-7
Killi zon
yağlı görünüm
Çok ince
kriptokristalli
SAR-8
Ust zon
"Gravvak"
Çimentolu
taneli doku
SAR-9
Laminalı
killi, koyu
renkli
Kil çimentolu
SAR-10
Ezikli killi
koyu renkli
vaelı görün.
Kriptokristalin
ince çimentolu
SAR-5
SAR-6
Çimento
özelliği
X-Işın!an
Sonuçları
Feldspat
Kuvars
Illit
Klorit
(Aynı)
(Aynı)
İllit
Gre
—
"Killi şist"
(Kil
egemen)
Killi şist
Kuvars
Feldspat
Kil mineralli
Fe oksit
Kil
Karbonat
Organik madde
(Grafit)
Kuvars
Kuvars
Kil
Feldspat
İllit-Klorit
Karbonat
Kaolen
Illit
Kuvars
Kuvars
Mika
Kaolen
Feldspat
Kil
Organik madde
Grafit
190
Diğer
Özellikler
Kuvarso
Feldspatik
Gre
lif
SAR-4
Mineral
Bileşimi
Kuvars
Plajioklas
Al.Feldspat
Klorit
Biotit
Muskovit
Opak
Fe oksit
Kuvars
Feldspat (PL)
Al.Feldspat
Muskovit
Fe oksit
Kil
Kuvars
Plajioklas
Klorit
Fe oksit
Karbonat
Kil
Kuvars
Plajioklas
Dek.FeIds.
Kalsit
Mika
Kil
Kuvars
Feldspat
Muskovit
Kil(Çimento)
Demiroksit (3)
Gravvak
(ayrışmış)
Killi şist
(Organik maddeli)
Gravvak
(Ayrışmış)
Killi şist
Killi şist
(Grafitli)
SAR-U
BI|i3İMn
Çantertoïe
SAR-13
Gmi.mü
Ki
ta*««*
ptmteln
i&nn
Mdaprt
Mi»
KilMnmalU
(Grau)
KJWBB
Febfepat
tffit
Kataft
Kmta
FeMapt
Miriwvit
KsİiiffİEt
Gre
Qp»k
* NOT: YıibaîdB imakmoeğş. gibi "Ocak-lşleta»" EIMM içinde mevcut kayaçlarra tamım;
s Gro-taban sraye (koTfflrao-fSdspatik: gra).
« Gmvwk Ost w j p ,
« Ara Mili şist (Oifgamk gnfidi) olasak belMennriştir.
Tablo 3; X~Ismhn EÄWctometri Analiz Sonuçlan
Num.No.
Kayaç Türü
X-Işmlan Mineral
Kil Mineral
Bileşimi
SAR-1
SAR-4
SAR-8
Diğer Özellikler
Türü
Gre
Feldspat
İllit
Ki! mineralleri .çimento
Ana ocak
Kuvars
Klorit
içinde
girişi,
sağda
îllit
Klorit
Gre
İllıt
İllit
Ana Ocak
Kuvars
Kaolen
girişi
Kaolen
solda
Feldspat
Grawak
Kuvars
İllit-Klorit
(üstte)
Feldspat
Kaolen
Ayrışım ürünü
İllit-Klorit
Kaolen
SAR-9
Killi zon
İllit
İllit
Killi zonda esas
3. kademe
Kuvars
Kaolen
mineraller kil
girişi
Kaolen
mineralleridir.
Feldspat
SAR-11
Killi zon
Kuvars
3. kademe
Feldspat
İllit
İllit
Kalsit
191
Killi zon
Alıımı souuçlaıa göre, greêerie fasthaam t * Ht wnàwmBsn CBMDIQ Içiadb TdMdraif*
séâkéùêâx.
Gfsvwkkida» cimBrto Apnea "KaaİBİeşıne" olayı Menât
Killi a n k s f c ise « a s nÉoentl Ml «M. (Éit)'mi© oil» faBberimb lamas, feldspat, M a t gibi
g» kökaÄ (wya t o z a ) nrinanller M u n i r .
«. ÜKETÎM ¥1 İŞLETME ÖZELLİKLERİ
îşletme saha» alarak dikkate alınan Mafamırtbey-PaşadeğlraiMİ
Msvidiirıde yaklaşık İM Mktar saha il© u n t i l jecAcpk-iwtrogptfik VB teknolojik fesËiHoà
taddMOıd«[email protected]»likteyı&ü&v«Imişlir.
SOsfamusa *sKınnataş-MaB?' raafamssi olarak tteetim yanlan ocağa ait tretim-işleta»
tedlMerinin tarihçesi aşağıda TaMb 4'de venhmştir.
Taife 4: Qntinblgliotmenm Kuruluş ve adisûn Tarihçesi
îşletme
1972
1972-1977
1977-1980
1980-1988
Kuruluş
Taş Oc.niz.
Gelişme
Modernizasyon
Başlangıcı
Makina Parkı
.1955 H/1966
Aynı
kepçe
"Yatırımlar'YMad.Ruhs.')
.60'hk
komkasör
.Skoda komp.
,90'hk konk (2)
.60'hk "
(1)
.3 adet loder
.2 adet 250 kw'a
jeneratör
Üretim
.Kaya dolgu
.Mıcır
.5 adet damperli kamyon
.Yol nıalzm.
yapımına
.635 kw'a/saat TRAFO
.Taş nıalzm.
(1980)
.2 adet wagon-drill
Aynı
.5 adet kompr.
.1 adet tamir atölvesi
Ürün
Alıcı
.Belediyeler
Aynı
Aynı
.Mıcır
.Yol inşaat
.Dolgu malzeme
.Piyasa
.Blast
.İnşaat tası
192
Yutandaki tablolaxdan "Ctek-lştertme" de plia» gfi» iwiflen çsşöM "Kımmtaf-Miaf"
Oranleri faya, stabfliœ, maca, taştazu v.b. belidi bir îfletaıeciMJc maimM, gdifen tefadojiyB
paralel aşıkm» sonucu aocak tiaşıîoaiftır. Yıllar hmaâ& ttwtiloa çeşidi malnme fflderi, «ak
w tesMœde yapdan tebrik w teknolojik yaîtnrahr vs aman. içinde geliştim« sonucunda
watamste. ^ Ön* stobiliœ toprak mdmm twtaa orak, daim somu ©caktaM keyaç
Buäzemmmm iak»!, MmyaMÎ w teknolojik taellikleriınn berat«* gAraiş olduğu
ffwntepsr ite mıcır, baraj dalgı, daJgafaBtn* inşaat taşı giM halatımı akıdan bulmuştur.
Dig»tBraihal972'd©l»ş%aailkQRîtim-«ilki|telnje 1988 itibanyk 300 000 m3^al mtrar
VB bir balomdan da stabil», HA VB banan öKÄnfe toptan 600.000 m3/pl git» bir irelim
noktasu» ulaşmıştır. {Tabi» S)
7. PAZARLAMA
I. Belediyeler
Avcılar
Blast
-Kocasinan
Stabilize
Güneşli
Mıcır
.Mahmutbey
11.DSİ Müdürlüğü
Alibeyköy Barajı
Blok kaya
III.Karayolları Bölge müdürlüğe
1
.Boğaz köprüsü
Mıcır
asfalt mıcırı
IV. Piyasa
.İnşaatlar
Mıcır
.Yol inşaatları
Stabilize
Liman inşaatları
Blok kaya
.İnşaatlar
Duvar malzemesi
Dolgu malzemesi
7.1. Unkhkfar (Ocaktan)
Cemaata
MafamtıtbeyTopfap
Atoköf
Aksaray
300 m
2 km
10 km
14 km
17 km
193
Tablo iî Yılhrn Öftre Owtm /Kapàte ne PaaaıiaımB
YıBar
1972
îstetmoFiBİifBl
Kmutaş
Ürefira/MafaniB
'—
1972-77
Üntim
1977-80
Ûntim
1980-83
Üratim
Î983-88
Üsetim
Stabilize
Mateme
SteMli», M o r
&ya Dolgu
M »
SfaWi»
Mor
ım-92
thetàm
Mas
194
Kapasite» (m /gön) OïstbîrPssdasss
—
Befedye.
Kooperatifi«,
200
Krasvolkn.
150
1EK Kumunu,
AMtwykoyBanji
2OO-3O0
250
900
250
Toftam207630m
900
(1
yıllık toptan
M a r Üretimi)
•
8. SONUÇ YE » E Ä M Ä W i R M e
Mskssîİ^Aşscteğkaaasm Mswkü'nie yaklaşık İM haktariık An îpncb ystydssa. gösteren
"&nt»taş-Mıaı?' Itatim œak w àramnda p p i s n jeokgik, petaognılk w teknolojik
imsdatn© •wriferi ılgında ortaya pimi somlar şöjte srakinkiMf;
cnannda yfey nasıek daim soaıa gsnç 0 U k r sites, diter, doğııyi do^u İstanbul
Bc^ıa swamnda yanda* OS%E pk».
• Be terad s» tabînda Om-Kamtaşı wwiyelcri ile f»şSar, daha sonra Mili şist sewyafariyl®
atddaMnak «n Ctatte apışmış GmirwÉâar il® sonnptaaır.
« Teoride yatlaa masif, kmnpaky v^nşmnmş sert swiys stank baissa gTsIar "lommtaşfcfiraf içim ItetSsalştir.
« Site komm malan», petragpfk olmak «assa kiwra, Mdspellı gre olıq>, minemi
tftşimi kim», plajicldast- d i a l Mdspat uMUaKba dtaşw. Aym fimeMenfe şok az
«
»
«
a
(% 10.00), KaMyum (%10.S0) orta w domr ire magMzytım alkaliler ddpk değsı!«
gösteriri«. Tdmolopk t B Ü d a i aşısıiMİiB b « » mateme oba kinçtaşlamAn «fal»
ftıMı matara» gösteriri«.
ÜRtim istetme susandan, dikkate alına ocak, 1972'ds sade« statjffîœ mitaine üretim
amıçlı btşiatıhmş, ftkat dite sonraki yJlmda kumlası matooıesiîira çok ç^iE aîsnlaıda
büySk fsfepİMa kaıpa üretim w kasa paralel tafûnı tesislad fdifttrilsnişfir. 1988-1990
yıllan Mbaoyla toplam "Kımutaş-Maf filetimi 600.000 ton/pl gabi kapasiteye
ntaşmtşte.
'l&mıfaf-Maf' fkretim ocağı, "biîş-ok 'İ8fe& a d e d ù çok kl^ûk uzaklsktaida
©taamı» iBğmen o a k w çsvœmkb gaUism yapkşsm-fafaMefn» nolemyle har tnriö
tta&ıı telifim âiwîiinilmi^bir.
&tMîW'ım yafcm^ïWMiA jar atan arfdsr,^cihpM,^iisl^eB w çwre sorantonif©
intiııderim l%fikUr rosltida stnümnteiuier.
YıAmdaM tarikte, 1972'âa başkttlm «telim fiaiydleri, 1992'do faMrieşms, çevre
sonmlan v.s, Mdaiaäe âudundımıştaf. Diğsr Ur ükfe ite 20 yıl giM şok kCkgûk a m a
muhğttA &at WaWnristfr. Halbuki boyte Mr ©ağım taÉB yaşı «E az 70-100'W^E dato
• Dsgwy&idailsfasilrfdEMhA noils ırtışı, İnaâı galişms vo sont»mda htaât yaplaııma
geıeğl, ihtiyara olsak "Kmnataş-Meıf* ntafcBSMBsMoaedeii, hangi œakliktan i'© bingi
maaHyBEtett© getisessğkıiıı {dm w pojstotm ttaim yapa korataşlaiMi birassya gsfeefc
yapmalasî adi çözüm ttoeriİeınns art^a gstiıeosk, t^ra anımda gdeoeğs d© Ur görftatü
otaştaıaaıkta.
195
YAMâMLâMLâN KâYNÂKLAMï
1. AMC, C, Bsllf-ICöfifcpsksss©9 Ofit Bolpsisœ fciopst. İTÜ Mkfeıa FA. Yıpaı
(Dokioıs tezi), İstanbul, (1955).
2. YALÇINLAR* L, IsfimM-BataiBtIa fentodatqiï: anştumabn. T. Cağ. Dotg. No. V. VL
İstanbul, (1944).
3. UZ, B., Ätagr Bangt raarvtsin VB à^nnm jwispk etadO. Dipt. Tea. İTÜ Maden Fak.
İstanbul, (1966).
4. UZ, B., MF. SA&ROäLU, 30202 nolo UMBO» nıbaafh Sutojp» Koli. Şi. tsktmeai,
MÄtnoi^-Äpesginsiaii mmML, Taşmağı (Poak-lgkrtnio)'nin «Âli se
e ^ A n A m e sapanı, ÖO "YBYK-UYO-AR Medoea. Rap; 86/38. İstanbul, (1988).
196
Download

MAHMÜTBEY-PAŞADEĞİMMINÎ (İSTANBUL) CtVAM KUtMATAŞ