PŘíRuČKA
BLAhOPŘEJEME VÁM
kzakoupenívašínovéprofesionálnínabíječkyakumulátorůspřepínánímrežimů
nabíjení.Tatonabíječkajejednouzesérieprofesionálníchnabíječekodspolečnosti
CTEKSWEDENABapředstavujenejnovějšítechnologiivoborunabíjeníakumulátorů.
ZÁstRČKA*
NAPÁJEcí KABEL
ctEK cOMfORt cONNEct
NABíJEcí KABEL
NABíJENí
1. Připojtenabíječkukakumulátoru.
2. Připojtenabíječkudozásuvky.Kontrolkanapájeníukazuje,žepřívodníkabeljepřipojen
dozásuvky.Poruchovákontrolkaukazuje,žesvorkyakumulátorujsounesprávnězapojeny.Ochranaprotiobrácenépolaritězajišťuje,ženedojdekpoškozeníakumulátoruani
nabíječky.
3. Vprůběhunabíjenípostupujtepodle6zobrazenýchkroků.
AkumulátorjepřipravenspustitmotorpřirozsvíceníKROKU3.
AkumulátorjeplněnabitýpřirozsvíceníKROKU5.
4. Nabíjenílzekdykolivpřerušitodpojenímnapájecíhokabeluzezásuvky.
PŘiPRAVENO K
POužití
XS 0.8
12V/0.8A
PLNě NABitý
PORuchOVÁ
KONtROLKA
XS 0.
12V/0
ctEK cOMfORt cONNEct – eyelet M6
ctEK cOMfORt cONNEct – clamp
KONtROLKA
NAPÁJENí
* Zástrčky se mohou lišit, aby odpovídaly vaší zásuvce.
8 • CZ
20016103B XS 0.8, Manual EAST, Print file 003.indd 8
2011-10-11 13:48:36
PORuchOVÁ KONtROLKA
Model nabíječky
XS0.8
Číslo modelu
1047
Jmenovité střídavé napájecí napětí
Nabíjecí napětí
220–240VAC,50–60Hz
startovací napětí
2,0V
Nabíjecí proud
max.0,8A
Odběr proudu ze sítě
0,2Aef.(připlnémnabíjecímproudu)
Vybíjení zpětným
proudem*
<1Ah/měsíc
Činitel zvlnění**
<4%
teplota prostředí
-20°Caž+50°C;přivysokýchokolníchteplotáchseautomatickysnižujevýstupnívýkon
typ nabíječky
Plněautomatizovanýnabíjecícyklussešestikroky
typy akumulátorů
Všechnytypy12Volověnýchakumulátorů(skapalnýmelektrolytem,bezúdržbovéMF,Ca/Ca,AGMaGEL)
Kapacita akumulátoru
1,2–32Ah,přiudržovacímdobíjeníaž100Ah
Rozměry
145×55×38mm(D׊×V)
Krytí
IP65
hmotnost
0,4kg
14,4V
Vpřípaděrozsvíceníkontrolkyzkontrolujte:
1. Je kladná vidlice akumulátoru připojena ke kladnému pólu
akumulátoru?
2. Je nabíječka připojena k 12V akumulátoru?
3. Bylo přerušeno nabíjení v KROKu 1 či 4?
Restartujtenabíječku.Jestližejenabíjenístálepřerušováno,akumulátor...
KROK 1:…jeznačnězasulfátovanýamůžebýtnutnéjejvyměnit.
KROK 4:…neudržínabitíamůžebýtnutnéjejvyměnit.
cZ
tEchNicKÉ ÚdAJE
KONtROLKA NAPÁJENí
Pokudkontrolkanapájenísvítí:
1. NEPŘERuŠOVANě
Napájecíkabeljezapojendozásuvky.
2. APŘERuŠOVANě (BLiKÁ):
Nabíječpřešeldoúspornéhorežimu.Ktomudojde,pokudnenínabíječk
bateriipřipojenběhem2minut.
PŘiPRAVENO K POužití
Tabulkazobrazujeodhadčasunutnéhoknabitívybitéhoakumulátoruna80%
kapacity
*)Vybíjenízpětnýmproudemjezpůsobenoproudem,kterýprotékápřipojenounabíječkou,kdyžjeodpojenaodnapájení.NabíječkyCTEKmajívelmimalýzpětnýproud.
**)Kvalitanabíjecíhonapětíaproudujevelmidůležitá.Vysokézvlněníprouduzpůsobujezahříváníakumulátoruaurychlujestárnutíkladnýchelektrod.Velkézvlněnínapětímůžetakérušitjinázařízenípřipojenák
akumulátoru.NabíječkyCTEKdodávajínapětíaproudvysokékvality,s nízkýmčinitelemzvlnění.
KAPAcitA AKuMuLÁtORu (Ah)
2 Ah
8 Ah
20 Ah
32 Ah
ČAs dO 80% NABití
2h
8h
20 h
32 h
CZ • 9
20016103B XS 0.8, Manual EAST, Print file 003.indd 9
2011-10-11 13:48:36
NABíJEcí PROgRAM
ZařízeníXS0,8jevybavenomultifunkčnímprogramemnabíjení.ZařízeníXS0.8nabíjívšechnyakumulátoryskapacitou1,2–32Ahaudržujevšechnyakumulátoryskapacitou1,2–100Ahvrozmezíteplot
-20˚Caž+50˚C(-4˚Faž+122˚F).
BULK
ABSORPTION
ANALYSE
FLOAT
PULSE
5
6
NAPĚTÍ (V)
DESULPHATION
2
3
4
PROUD (A)
11
LIMIT
14,4V
Zvýšení napětí
na 14,4V
0,8A
Max 8h
Max 20h
14,4V
Klesající proud
Max 10h
Zkontroluje, pokud
napětí klesne na 12V
3 minuty
13,6V
0,8A
12,7V‒14,4V
0,8‒0,4A
10 dnů
Nabíjecí cyklus se
obnoví při poklesu
napětí
Nabíjecí cyklus se
obnoví při poklesu
napětí
OMEZENÁ ZÁRuKA
SpolečnostCTEKSWEDENABposkytujetutoomezenouzárukuprvnímu
majitelivýrobku.Tatoomezenázárukanenípřenosnánajinéosoby.
Zárukasevztahujenavýrobnívadyavadymateriáluaplatípodobu5let
oddataprodeje.Zákazníkmusívrátitvýrobekspolusoriginálemdokladu
okoupivmístěnákupu.Tatozárukazanikápřiotevřeníkrytunabíječky,
přinedbalémzacházenís nabíječkounebov případěprovedeníopravy
jinouosobounežspolečnostíCTEKSWEDENABnebojejímiautorizovanýmizástupci.SpolečnostCTEKSWEDENABneposkytujejinézáruky
nežtutoomezenouzárukua neodpovídázažádnéjinénákladykromě
výšezmíněných,tj.zažádnénáslednéškody.Kromětohoneníspolečnost
CTEKSWEDENABvázánažádnoujinouzárukounežtoutoomezenou
zárukou.
KROK 1 dEsuLPhAtiON
Zjistísulfataciakumulátorů.Pulsováním
prouduanapětíseodstranísulfátyz
plechůvidliceakumulátoruaobnovíse
kapacitaakumulátoru.
KROK 2 BuLK
Nabíjenímaximálnímmožnýmproudem
přibližnědo80 %kapacityakumulátoru.
stEP 3 ABsORPtiON
Nabíjeníklesajícímproudemažnamaximum100 %kapacityakumulátoru.
KROK 4 ANALysE
Prověří,zdaseakumulátordokážeudržet
nabitý.Akumulátory,kteréseneudrží
nabité,jetřebavyměnit.
svouenergii.
KROK 5 fLOAt
Udržovánínapětíakumulátorunamaximálníúrovnizajištěnímtrvaléhonabíjecího
napětí.
KROK 6 PuLsE
Udržováníakumulátoruna95–100 %
jehokapacity.Nabíječkasledujenapětí
akumulátoruavpřípaděnutnostivydává
impulzkudrženíakumulátoruvplně
nabitémstavu.
10 • CZ
20016103B XS 0.8, Manual EAST, Print file 003.indd 10
2011-10-11 13:48:36
fort
nect
iNfO
Pokudbystekabelypřipojilikakumulátorunesprávně,ochranaproti
přepólovánízabránípoškození
akumulátorunebonabíječky.
XS 0.8
8A
12V/0.
Nabíjení akumulátoru
instalovaného ve vozidle
Comfort
Connect
–
+
–
+
1. Připojtečervenousvorkukekladnémupóluakumulátoru.
2. Připojtečernousvorkukšasivozidla,dalekoodpalivovéhopotrubí
aakumulátoru.
3. Připojtenabíječkudozásuvky.
4. Předodpojenímakumulátoru
odpojtenabíječkuvytaženímvidlice
zezásuvky.
5. Odpojtenejdřívečernousvorku,
potéčervenou.
Některá vozidla mají
kladně uzemněné
akumulátory
1. Připojtečernousvorkukzápornému
póluakumulátoru.
2. Připojtečervenousvorkukšasi
vozidla,dalekoodpalivového
potrubíaakumulátoru.
3. Připojtenabíječkudozásuvky.
4. Předodpojenímakumulátoru
odpojtenabíječkuvytaženímvidlice
zezásuvky.
5. Odpojtenejdřívečervenousvorku,
potéčernou.
BEZPEČNOst
• Nabíječ je konstruovánpronabíjení12Volověnýchakumulátorů.Nepoužívejtenabíječ
kjinémuúčelu.
•Předpoužitímnabíječkyzkontrolujte kabely.Ujistětese,žekabelynejsounalomené
ajejichizolaceaniochranaprotinadměrnémuohybunemátrhlinky.Nabíječkuspoškozenýmikabelynepoužívejte.
• Nikdy nenabíjejtepoškozenýakumulátor.
• Nikdy nenabíjejtezamrzlýakumulátor.
•Přinabíjenínikdy nepokládejtenabíječkunaakumulátor.
• Vždy zajistěteřádnévětráníběhemnabíjení.
•Nabíječkuničím nezakrývejte.
•Znabíjeného akumulátorusemohouuvolňovatvýbušnéplyny.Zabraňtejiskření
vblízkostiakumulátoru.Kdyžakumulátorydosáhnoukoncesvéživotnosti,můžedojítk
vnitřnímujiskření.
•Každýakumulátordřívenebopozdějiztratí kapacitu.Díkyvyspělémukontrolnímu
systémunabíječkaobvyklerozpozná,žejeakumulátorzanedbanýnebodosluhujea
přizpůsobípéčijehostavu.Vždysevšakmohouvyskytnouti určiténeobvyklézávady.
Nabíjenýakumulátorneponechávejtebezdozorupodelšídobu.
• ujistěte se,žekabelnenípřiskřípnutýnebožesenedotýkáhorkýchpovrchůčiostrých
hran.
• Elektrolyt akumulátoruježíravina(roztokH2SO4).Pokudseelektrolytdostanedo
stykuspokožkounebovniknedoočí,okamžitějejopláchnětevelkýmmnožstvímvodya
vyhledejtelékaře.
•Nežponechátenabíječkubezdozoruapřipojenounadelšídobu, vždy zkontrolujte,
zdaseskutečněpřepnulanaKROK5.PokudsenabíječkanepřepnenaKROK5do40
hodin,jetoznámkouproblému.Nabíječkuodpojteručně.
•Běhemprovozuiběhemnabíjenísev akumulátoru spotřebovává voda.Uakumulátorů,ukterýchlzevodudoplňovat,pravidelněkontrolujtehladinuelektrolytu.Pokud
jehladinaelektrolytunízká,doplňtedestilovanouvodu.
• Nabíječkaneníurčenakpoužívánídětmineboosobami,kterésinedokážoupřečíst
tutopříručkuaporozumětjí;tytoosobynesmízařízenípoužívatbezdohleduosoby,která
můžezaručitbezpečnýzpůsobpoužitínabíječky.Nabíječkuukládejteapoužívejtemimo
dosahdětíazajistěte,abysis nídětinemohlyhrát.
• Připojení k rozvodnésítimusíodpovídatpředpisůmanormámproelektrickéinstalace
platnýmv danézemi.
• Nepoužívejtesnabíječkouprodlužovacíkabel.
cZ
PŘiPOJtE NABíJEČKu K AKuMuLÁtORu A OdPOJtE Ji
Comfort
Connect
CZ • 11
20016103B XS 0.8, Manual EAST, Print file 003.indd 11
2011-10-11 13:48:37
POdPORA
VýROBKy sPOLEČNOsti ctEK JsOu chRÁNěNy:
Patenty
Průmyslovými vzory
Ochrannými známkami
BengtHagander,prezident
CTEKSWEDENAB
EP10156636.2pending
US12/780968pending
EP1618643
US7541778
EP1744432
EP1483817pending
SE524203
US7005832B2
EP1716626pending
SE526631
US7638974B2
EP1903658pending
EP09180286.8pending
US12/646405pending
EP1483818
SE1483818
US7629774B2
EP09170640.8pending
US12/564360pending
SE528232
SE525604
RCD509617
USD575225
USD580853
USD581356
USD571179
RCD321216
RCD000911839
RCD081418
RCD001119911-0001
RCD001119911-0002
RCD081244
RCD321198
RCD321197
ZL200830120184.0
ZL200830120183.6
RCD001505138-0001
RCD000835541-0001
RCD000835541-0002
D596126
D596125
RCD001705138pending
USD29/378528pending
RCD201030618223.7pending
USRE42303
USRE42230
CTM669987
CTM844303
CTM372715
CTM3151800
CTM1461716pending
CTM1025831
CTM405811
CTM830545751pending
CTM1475420pending
CTM1935061pending
V28573IP00
CTM1082141pending
CTM2010004118pending
CTM4-2010-500516pending
CTM410713
CTM2010/05152pending
CTM1042686
CTM766840pending
2011-09-19
20016103B
SpolečnostCTEKposkytujesvýmzákazníkůmprofesionálnípodporu:
www.ctek.com.
Nejnovějšíverziuživatelsképříručkylzestáhnoutzadresywww.ctek.com.
E-mailem:[email protected],potelefonu:+46(0)22535180,faxem+46(0)22535195.
Poštou:CTEKSWEDENAB,Rostugnsvägen3,SE-77670VIKMANSHYTTAN,SWEDEN.
VIKMANSHYTTAN,SWEDEN2011-09-01
12 • CZ
20016103B XS 0.8, Manual EAST, Print file 003.indd 12
2011-10-11 13:48:37
Download

XS 0.8_CS.pdf