T.c.
zoNGULD^K
in,ı.ng
ıı.ruKrıınsi
| 2014l1249
EsAs No
KARAR NO :2015/387
DA\/ACI
VFKil-i
:
ibrahiın KEI-İŞ Adına AkliI l]ğilinlcilcl Scndikasü
:
Av,
Zonguldak V,ıLiliğizoNcULDAK
: AV, Aslı AKDoĞANlAynt Yerdc)
DAvALI
:
VEKiLi
ili. Çaycunıa iiçcsi, Dcıck6selcr Oİtaokı]ltında rı]iidür olarık
uzatılmrsıyl,ı il3ili dcğer]cndiıınc sonııcu 72,25 pııaı
ffiÇpr,ı ,t"r""--\ görcv- süıesiniır ilişkin
itlcmin. sebep, konu ve anraç r,ınsuJla'ı yöni]ndeül
İ"ril"."k'gar", sl'ırcsjnin ;zalılnııılasına
soyrıt
hııkuka ikırı olduğu. söz konırsu dcğcİlcndimlc lbrm na göüc .objcktif olmayaı,
dayana» nuınlrrn§
JŞl"nlİ,-"l"re ,J ,"ıı"nr"n bir küsını yöncticil,rin kcyfi ıakdirlernıc
Lızatılnu§ünün
görev
siircsi,rin
pu.ntn
verilerek,
altlnda
soiucunda haksız olarak puanlnın 75
uygun
ilkcsinc
Iiyakat
cngcııcnıiği vc idaı,ocilik görcvinin clindcn altndlğl. dcğcİlcndirnlcnin
olı]radüğt
gerekçesi]riı
puan vcrilıığcn ya <la cliişiik puaı vcrilcn sorlıların
ÖZETi
DAVANIN
: Zonguldak
;;;,;;ğ';
iddialarıyla iplaıi isığniImekledir.
ÖzETi: M,üli [ğıtlnr Bakanlığına Bağlı Eğitiıı Kuı,Lüİlafr]5Yönctici]eriniı]
pucn
e;;,dk,L*+.;;1l"ki,, vtıcı,,,cıiı uyıılncı 1apılan d:icrlcndirnıc sonıcıı \c uzcrü
75 prıalrı
SAVUNMANIN
sonrıcu
alan adaylafln götcrlcriııiıı uzıtılnıasl hakkınl cldc eı(iği. davacınııı dcğcrlcndirne
alanıadıİı,
aııiİleıiniı yanlı davı,ınmasınıı sıiz
konusrı
olıııdığı, çiinkü
sadcce amirlerinden dcğil
bir]iklc;;üışlığı öğIctmcnlerdcn de olunısuz sonuç 1klığ1, dcğcrlcıdirnıe yıpanlııı birbiriıdcı
OĞ"lcndirmc yaplığı. kimır kaç puan vcrdiğiDiı] diğcıleri ıaralından biliımcdiği.
İ.e,;İ,,
yclkisi
"l;,.'İ
a"İ".l""al.,r"vi yo'pacakların gö.cr..iiresln. ilişkin biı diizenlenıeıin bulrurmadığı, takdir
yetkisinc
jeğerlcn<jimıc
yapıldığ1. davaclnlD. idareüıin ıakdir re değerlendirmc
.,n',.l"n içinl.
ıeçavüzüıün sijz konuspoliluğu ileri sil.ülcrck
TüRK
M
davaırüür
rcddigeİcktiği savunulınuşlur,
iıı,g,ıi
ADlNA
Karar \,ğlğı1 Zoılgııldak idare Mrhkcİr§ti'trlc ]i77 scylll idırı Yargılanıa tjsuIii
soıfa
Kanuülrlır!ııl l5/]-c naddc;i uya.lİca MiIli Eğiıim Bakaırllğı hasııİ mcvkiindcn çlkarıldükran
dava dosyası incelenerck işin geİeği görüşi]Idi]]
görev si]resiıliıl uzılllnrasıyla ilgili doğcrleıdirüe sonucu düşük prıan
açılmıştıL_
verilerek
'--'-- g6rev süresiniı uzalılmamasına i]işkin işleınin iptali islcıniylellakkında
Kanun Hiikmi]ndc
Vc
Cörcvlerl
osi sny,ı, Milli Dğiliİl Bakanlığııin Tcşkilal
{l Milli Eğniİ1
Kararıanre'nin 37. ınıddisinin 8. fıkrasında; okul ve Kurunı Müdüİloriniı,
Müdiırüıüıı leklili iizcı,iıc. Müdür Başyarılımcısı ve Yarclınrcılaıının ise Okul vcya Kurum
ıJiiJıi.ii"i," inhası vc ll M;lli Eğitinl üi,dii,,iiniln teklifi üzcrinc Vali ıaraindan d6rt yüllığlna
göı,evlcndiriLcccği, bu görel,tcııdir-mclcıiı siirc tın,ıen]Ianıiadaİı soırlandırılması, siircsi dolanlann
ilişkin diğeı Lısul vc csasların
!"nİO"n gOr"ulİnOirilıİıesi ilc bu fıkıaıın uyg!ılaııırasına
ıa"": aı,acınln.
yöneİm€likle diizcl]leırcceği ktıı-ala bağlanmışıır,
l0.6,20I,1 giin vc i9026 §ıyült llcsı)ıı Cızetcdc yuyınıIanuıık yıınırliiğc
gieıı Milli Eğitiııı
Yönetıırelik,in
uakanıt,oo Bağı;Eğitim Krııumiarı Yi.noı,c,lerının Gbrcı lenı.iiıılmclcriııe lli>kln
I0, maddesinde: Yöneliçilerin do( )tllıiın.i görcvteıtdiliıeccği, ayıı ıınvanlı ;ıynl cgıtlıll
kunımundı sekiz yıldın fezla siireyle yöneıici olarak görev yapılanıayacağı, b,ılundukLarı eğİin1
kunıınona
kurumurrda aynı unvanlA clörı yıldan l'azla sckiZ yıldan azgörcv vapanlardİn aynl eğitiın
l]\'^l' njli:im
sıs.nı t1.1lx|
htrdokunrltr]hıı']rJüıİdJ5
tr\ip!l İ
ı
\I]hnr'
]1
!Ji7PNKD - 9bhIl^ loid lcc.i§.bülrsı,
T.C.
ZONCULDAK
in,c.nn na,ulxrNresi
ı20l4l1149
EsAs No
(AR-{R No l 20l5/337
yönelici olxrak görcvlcndirilcıllcrin görevlerinil]. sekiz !,ı]ın dolduğu hrih itibarıylc bu
uzatılmayanlaıdan
İjn"trrrelil.t" 6ng6rüldnğü şeki]de sonlandıı,ılaçağı, yöncıicilik göıcv siircsi
y*İa"n !O."rl"n'airil.e-t iİteğin<Je buhınonlaıuı, aynı eörevlendirme dönemiyle sınıIll olmak
yer alfilış,
.hükünıleri
"rrİon G6rev siircIcrinin uzatıiırısııı isleyen miıdiirleriı] eleklronik onamda başvunıda
lS. rnaddcsiııdJ;
görev yaptıklaıı cğitinı
İ,;,;.,"ğı, lliiliirliftt" döıı yılLık göıev süıesini doldırranla, ile yeı
alan Göıev Süreleri
k ,r;uj; sekiz yıllık göre, siiresinİ dolduran müdürlcrin, Ek-l'dc
Kun;mu Mtjdi]rtcfi Değcr]endirnc Forffu üzer$den, değerlendiıilcceği
Ul"llıcal. Sgllr"
"l6. nıaddesiırde; Dön yılltk görev siircsi sona eren miidiır]erden halen görev
Jt.rİ"r.;ş,
kurulıllındakİ görcvlcrinin rızoııLnüsı için başvuruda bulunaııIiuın göıev
yupİ*lİ,İ
l00 üzeri deD 75
"]artl"" "gitinı
İiİİ"l".inilr, tsX-i'a" y"r alan FoıTI] iizerinden y-apıLan dcğericndirme sonucunda
\,aıiİin onayl ile
tızerin€
lckliİ
," a"lr" ilr'ii pr,nn "l*n1^., halinde. iI ünilıi eğilioı nıiidiırüniiıı
ılzalı]acağl hiikıjmlcrine yeı verilnrişıir,
Yikarıdı anıiarı- Ybngtnıelik ilc, dört yüLlük görev süreleri dolaü1 eğitim kürumLl
ycı
Görev Siire]cri
miidürierinin, göı,ev sürelerinin uzao[masrndaj yönctmc]ik ekindc
.alan
tabi
urrtiı".^ı. ı6ir-i", Kurun,]u Mıidürled Değerlcndirnrc Fonnu ijzcİinden değeİLendiriLmeye
ıİüdiirii,
cğitiıİ
milli
ilçe
yer
krileflerin,
aJan
u*ır."ı, aiir-"rı".-Ş, bu dcğeılendirıne lbrnırında
cğjliıı kııruıDuüıda göü,e! }apın cn
nriidliril,
yapın
ikj
görev
rniidİlrliiğiin,İ
şııbe
İİİ" -llİ;
"gi,;*
iki öğrclIlren, okül ailc
ı<,aemıi ,eiro",ııı cıı az ilan öğctırrenler, ög,ctn]cnler kuruluırca seçilen
iIe
bİllgİ Srşl.- vc l,ıaşkan yıı,jııncısı. öğıenci nıcclisi başkanı tarafınün evet_yada 1rayrr
kırşıIığında yer a]an
,lo]d-unılaİak değeı,le,ıdirnıe yapılması, evcl ile dold!ııulan kıitorlcrin
olu!ıIl top[aıı
suı,cliyle
puunı"rr, ıopı"ni,ori. hayır iic doldurulın krilerIere puan vcıilııemesi
isr başarüsız
pronu gör. İS vc üzeıi pıİan alaılann başaı,ıIı sıyılacağı, bu puanın altında kalanlaıtn
sayllacağı diize.]enmiştir.
' dar," dosyasİııın incelcnmesindeı. Zoııguld,k ili. Çaycuüla ilçcsi, Dereköselcr
ilgili hakkında
orlaokulu'ncla ıİiidiiı olılek 96rev yapan daYacrnın. göıcv siiıcSinİr üZaı!lüİası}4a
plan
!,c],iicrck
yöniiırlcn
diişi]k
!0rer s('ıresıi]iıı
Jiizcnlenen değerlenclirnıe foİmunda baz, krile er
anlaŞülnışlır,
ıçrldüğr
rızahlmanrası iizcrine bü işlcmiıı iptali istenliylc bakl]aıl davcnln
'lir",",
görev yaptıkları eğitiııt kurumlarında görcvlendirilcııreyeccğ
i
GörcrsilrelcriUzalüLacakEği(imKıtnü!ıMi]diicıiDeğeİlcndıümeFoml!ıinçelendiğııdo,
vasıi karakler vo
değerlenclirnlc kıitcı,lcriııin; olıınrluluk arz edcn düşiincc yapüsü, lavIr ve davıanlş,
ve hayır dcnilen
ya
ilc
doldurulacağı
dc
hayı,
İcİzeri ııitcLiklcrdcn o]uştuğu. büı krilcrLeıiıı evet
cıdirme yapılan
dcğe
i]ngörülııüş olup, bu düıruma gijİe, hakkünda
ı.,ii".ı.. lçı, pran
"".ilmomesi
kı,iĞrlcr bakünnndaı, puan venıcııcnjn dayınığının, soııut bilgi ı,c
yar"İi.1 içl, purl
"a.llııcyeır
belge ilc açıkIığı kavuşturularak ispallanl]]ast geİekllektediı,
Sotl*-aoroau, tla"a konusıı dcğerleıdiınc forını-ında yer alan bazı kıileller yöniınden
davıcıya puan veriımcj;ii, ıcı ne kıClat bllzl kriüeıIclgöZlcülcİc daya ı],r,kdcğcrlenılirilcbiIecek
ıçılmıs soruştuİma
ise de, bazı kiteıicrc lrayır denilerek prıaı vcü,nen]enjİı ancak daVacü hakkında
bakkında
olmasi ve disiplııı cuziısı r,eıilıniŞ oImasİll g§rckliİdiği haldc bu koılııdı dava,I
hakklnda
bazt
yeı,
!,erilficdiği,
bilgisine dava closyasında
,,,,aluu,au ua ü:üi,ipüi,
,krirerler
""rn,,
sun!ılmadığl,
taİİ.İ Oi1,1iriln,,.rin. kırşılık bıı dcğcrlendinıleLtri hakLı kılan bilgi vc belgeleriı
yelelsizliğine ilişkin
Mal*emeınizce isteııilen davacııııı miicliıliık g6ıevinde başansızllğlnir Veya
davaoının
fonıuncla,
sunrılaııaıırasına kaı,şılık. dava konüsu değeülcndimlc
- '
tiÇi ve
b.ıgeıe,
gcçııiş yıl
İnşİ".,zl,ğrr]" vc yelersizliğiıe iLişkin değcrlendinıclcr yapıldığı, diğcr vaırdaır
sicitieııni. ç,ıt iyi diıZcyd. olduğu. çok sayldı klıls vc scıniner kalılım bcLgosi iIe baŞarl
telgeleıınin 1tatair. tcş"titti c ı_vııkıa ödülücndiİİe) bulunduğu, !ıcnetiıılcr sonııcunda cğilim
nıĞırişlcri İarafındaır dijzcıl;ıeır yöDctjci ıciiş.rapor(ııırın çok iyi di]zcyde diüzcnlendjği
inlaiıllnlJtıl,
s
I!Fl' l1,1ş,n, S ı.nı,nO,
rtı lı,,
tıu
dolt
ı]O i(jr 1trlJr,]bü\J|gortr,ü]r§,ı(
İBhm
J
h7'IRZ\/
}D]7PNKl)
T.c.
ZONGULDAK
inııın
ı,ı
ırıxrıırsi
Açlkllnaİ nedcnla e: dıva konusu iŞlcmin
,
BaŞkaır
CEMlL HUt.USI
Pn
RLAK
NEVZAT
31,719
YARGILANıA(;IDEltLt]Rt
Başvurı]la Haacl
Karcr |,larcı
Vekalcü Harc,
Posıa
cjdeli
ToPLAM
:
]
,,
i
Tr
TL
].80 TL
90,60 TL
25.20
25,20
Download

TüRK M iıı,g,ıi ADlNA - Aktif Eğitim-Sen