T.C.
MERSİN
2. İDARE MAHKEMESİ
: 2014/1614
ESAS Nü
KARAR Nü : 2015/1360
..
,.
.
.,
: METİN DAGLI
: AV.
DAVALI
VEKİLİ
: 1- MERSİN VALİLİÔİ
: AV.
Mersin İl Milli Eğitim Smüdürlüğü Dumlu Pınar Mah. Grnk
Bulvarı Yenişehir/MERSİN
: 2- MİLLİ EÔİTİM BAKANLIÔI - ANKARA
: H.M.
(Aynı Yerde)
EĞ
İT
İM
DAVALI
VEKİLİ
-S
EN
DAVACI
VEKİLİ
AK
Tİ
F
DAVANIN ÖZETİ
: Okul Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, Milli
Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu" gereğince yapılan yönetici değerlendirmesi sonucunda düşük puan
verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile müdürlük görev süresinin uzatılmamasına
ilişkin işlemin; puanlamanın somut veriye, belge ve nesnel kayıtlara dayanılmaksızın
sübjektif ve belgesiz değerlendirmelerin yapıldığı, düşük puan verilmesinin sebebinin ortaya
konulamadığı, liyakat ve amaç unsuru yönünden hukuka aykırı oladuğu, ödül ve başarılarının
bulunduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
SAVUNMASININ ÖZETİ:Davacının görev süresının uzatılması için değerlendirme
sonucunda asgari 75 puan alması gerektiği, Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin görev
süresinin uzatılmasında tek başına belirleyici olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun
olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
MERSİN VALİLİGİ
SAVUNMASININ ÖZETİ :Usul yönünden; müvekkil idarenin bu davaya konu olabilecek
bir işleminin söz konusu olmadığı, Mersin Valiliğinin hasım mevkiinden çıkartılarak Milli
Eğitim Bakanlığı'nın hasım mevkiine alınması gerektiği, esas yönünden ise; davacının, görev
süresinin uzatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince değerlendirme yapılması için
başvuruda bulunduğu, yapılan değerlendirme sonucu yeterli puanı almadığı için
görevlendirme süresinin uzatılmadığı, 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin çıktığı, il&ili Yö11etmelik gereğince de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzunu eğitim kurumlarına yapılacak yönetici
görevlendinnelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla
yayınlandığı, söz konusu Yönetmeliğin Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması başlıklı 15 ve
16. maddelerinde görev sürelerinin uzatımına yönelik başvuru işleminin ne şekilde
yapılacağı, görev sürelerinin EK-1'de yer alan form üzerinde yapılan değerlendirme
sonucunda l 00 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, İl Milli Eğitim Müdürünün
1/4
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 6fwm4m9 - vibkgFH - j45CiGN - MrGGsY= kodu ile erişebilirsiniz.
··-- ''"" ""'''{""Ullll.:,lflfL.
T.C.
]\,tERSİN
2.
İDARE ]\{AHKEMEsi
:20l4i l61,1
ESAS NO
KARAR l{() : 2015ıl_]60
teklifi ve valinin onayı ile uzaılacağının düzenlendiği, davacının görev süresinın
uzatllmaması işlemi Kanun ve Yönetmelik gereğince belirlenen esaslarda yapılan
-S
EN
değerlendinne sonucu kendisine verilen puan sebebiyle yapılamadığı, dava konusu işleınin
hukuka ve mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunuhnaktadır.
TLIRK \IILLETI ADIı-A
Karar veren Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:
EĞ
İT
İM
Dava, davacınrn, görev siiresinin uzatılmasıyla ilgili değertendirme sonucu düşük
puan verilerek başarısz sayılmasına ve görev süresiniır uzatılmamasına ilişkin işlemin iptaIi
istemiyle açılmıştır.
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin J7. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl
Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcrsı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kuruln Müdürünün inhası ve İı ıııiııı ıgitim Müdürünün teklifi üzerine Vali taraflndan
dört yıllığlna görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süIe tamamlanmadan sonlandırılması,
süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul
ve esaslann yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almış, Milli Eğitim Bakanlığına Bağh
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendırilmelerine İliştln Yönetmelik'in
AK
Tİ
F
l0.
maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığlna görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim
kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulundukları
eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı
eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih
itibanyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi
uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlann, aynı görevlendirme
dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında
görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını
isteyen müdiirlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, Müdürlükte döıt yıllık görev
süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini
dolduran müdürlerin, Ek-l'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, l6. maddesinde; Dört yıllık
görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-l'de yer alan Form
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda l00 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları
halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükümleri yer
almıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürclerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye
tabi tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kiterlerin, ilçe milli eğitim
müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğTetmenler, öğetmenler kurulunca seçilen iki
öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından
2l4
UYAP Bilişim Sisıeıİinde yer alan bu dokümana hlıp:,l/vatandas,uyap sov.lr adıesinden 6fwm4m9 - Vibk9FH -
j4scicN - MrGGsY=
kodu ilc eriŞebilirsiniz
T.C.
ıtERSiN
2. iDARE MAHKEMESi
ESAS No
I(ARAR
\o
2al4il6l,4
:20l5/l360
|
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
-S
EN
evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerın
karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın
altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Mersin İüi, Tarsus İlçesi, Mustafa Kemal Anadolu
Lisesinde okul müdürü olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili
hakkında düzenlenen değerlendirme formunda bazı kriterler yönünden puan verilmemek
suretiyle düşük puan verilerek görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldığı
anlaşılmıştır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Formu incelendiğinde, değerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz
eden düşünce yapısl, tavır ve davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden oluştuğu, bu
kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacağı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi
öngörülmüş olup, bu duruma göre, hakkında değerlendinne yapılan yönetici için puan
verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanağının, somut bilgi ve belge ile
açıklığa kavuşturularak ispatlanması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı
kdterler yönii.nden davacıya puan verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere
dayanılarak değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlere hayır denilerek puan vermemenin,
davacı hakkında açılmış soruşturma olması ve verilen disiplin cezaları gibi somut gerekçelere
dayanması veya yıllık rutin denetimlerde denetmenlerce bu hususlara ilişkin
değerlendirmelerin olması gerektiği halde (ömeğin eğitim kurumunun mekanlannın
güvenliğini sağlayacak tedbirler alarak, güvenli bir eğitim -öğretim ortamı oluşfurur kriteri
gibi) bu konuda davacı hakkında soruşturma ve disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer
verilmediği, bazı kriterler hakkında kanaat bildirilmesine karşılık (deınokratik bir toplumda
kabul edilmiş etik standartlarla eğitimin gerektirdiği rolü yerine getirir kriteri, eğitim
çalışanlanna karşı eleştiriye açık, katılımcı yönetim yaklaşımı kullanır ve teşvik eder kriteri
gibi) bu değerlendirmeleri hakh kılan bilgi ve belgelerin sunulmadığı, kendini geliştirmeye
yönelik akademik, kültiirel ve sosyal çalışııalara katıhr kriterine hayır denilmesine karşılık
dava dilekçesine ekli belgelerden davacının bir takım kurs ve seminerlere katıldığının
anlaşıldığı, öte yandan davacının ınüdürlük görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine
ilişkin bilgi ve belgeler sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda,
davacının başarısızhğına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmıştır.
Ayrıca, her bir değerlendiricinin değerlendirme yaparken sorulan sorulara evet yada
haytr şeklinde verilen cevapların kendi içinde tutarhhk arzetmesi gerekirken, örneğin
"kurumda adil bir yönetim anlayışı sergiler ve çalışanların moralini yükseltir" sorusu ile
"personeli değerlendinıe konularında objektif, tutarlı, güvenilir ve adildir" sorusu birbirine
paralel ve biri diğerini destekler nitelikte sorular olmasına rağmen değerlendirmelerde bir
soruya evet denilmesine rağmen diğer soruya hayır denilmek suretiyle puan vermeyerek
objektiflikten uzaklaşıldığı ve değerlendirmenin kendi içerisinde tutarsızhklar içerdiği
görülmektedir.
Bununla birlikte davacı tarafından dosyaya sunulan yıllık olağan teftiş raporunun
incelenmesinden, raporda öğrenci devamı, güvenlik, okul çevresi ve temizlik ve okulun genel
idaresi yönünden değerlendirmelerin bulunduğu, herhangi eksiklik ve yetersizliğin tespit
314
UYAP
BiliŞim sisteminde yer alan bu dokümana hıçi,/vatandas.uyaP.gov,tr
adresinden
6fwm4m9 - VibkgFH - j4scicN - MGGsY=
kodu iıe erişebilirsiniz
T.C.
MERSİN
2. İDARE MAHKEMESİ
: 2014/1614
ESASNO
KARAR NO : 2015/1360
Başkan
EĞ
İT
İM
-S
EN
edilmediği, yüksek not takdir edildiği görülmektedir.
Bu itibarla, dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve
değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve
dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, davacının görev süresinin uzatılması istemine ilişkin olarak; yukarıda
belirtilen gerekçeler ışığında davacının durumunun idarece yeniden değerlendirilmek
suretiyle bir karar verilmesi gerektiğinden bu aşamada karar verilmesine yer olmadığı
sonucuna ulaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacının düşük puan alarak başarısız
sayılmasına ilişkin kısmı yönünden İPTALİNE, davanın davacının görev süresinin
uzatılmamasına yönelik kısmı yönünden ise KARAR VERİLMESİNE YER
OLMADIGINA, dava kısmen iptal kısmen karar verilmesine yer olmadığına ile
sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 147,80 TL yargılama gideri ile karar tarihinde
yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareler
tarafından 1/2'şer oranda davacıya verilmesine, artan posta giderinin karar kesinleştikten
sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen tarihten itibaren 30 gün içerisinde Adana
Bölge İdare Mahkemesi'ne "İtiraz Yolu" açık olmak üzere, 12/10/2015 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
AK
Tİ
F
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri
TOPLAM
Üye
Üye
25,20 TL
25,20TL
3,80 TL
93,60 TL
147,80 TL
4/4
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana hnp:/ ,aıandas.uyap.gov.ır adresinden 6fwm4m9 - vibkgFH - j45CiGN - MrGGsY= kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/1360 Mersin2 için tıklayınız