T.C.
İSTANBUL
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/2246
KARAR NO : 2015/2112
SENDİKASI
: AV.
VEKİLİ
����������-
ADINA AKTİF EGİTİMCİLER
-S
EN
DAVACI
����������
: GÖKÇE FIRTINA
DAVALI
: İST ANBUL V ALİLİGİ
����������: AV.
VEKİLİ
����������-
EĞ
İT
İM
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Şubesi C- Blok
Tiyatro Cad. No:63 Kumkapı Fatih/İST ANBUL
DAVANIN ÖZETİ
:İstanbul İli Sancaktepe İlçesi İbni Sina Ortaokulunda Müdür
olarak görev yapan davacının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan
Yöneticilerinin Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yöneticilik
değerlendirmesi neticesinde düşük puan alarak başarısız sayılmasına ilişkin 21.08.2014
tarihinde duyurulan İstanbul Valiliği işleminin, değerlendirmenin objektif yapılmadığı,
müvekkilinin yöneticilik görevini başarılı bir şekilde sürdürdüğü, bu süre içinde herhangi bir
soruşturma geçirmediği, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenjlmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının yöneticilik değerlendirmesinin ilgili yönetmeliğe
uygun olarak yapıldığı, yapılan değerlendirme neticesinde davacının düşük puan alması
sebebiyle müdürlük görev süresinin uzatılmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu savunularak
davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.
AK
Tİ
F
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, İstanbul İli Sancaktepe İlçesi İbni Sina Ortaokulunda Müdür olarak görev
yapan davacının Milli Eğitim Bakanlığma Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin
Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yöneticilik değerlendirmesi
neticesinde düşük puan alarak başarısız sayılmasına ilişkin 21.08.2014 tarihinde duyurulan
İstanbul Valiliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl
Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllığına görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan
sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.
Anılan Kanuna dayanılarak 10.6.2014 ,.gün ve 29026 sayılı Resrnı Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in 1 O. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Sbylqh4 - D40z9ga - z4SxYJ6 - 53e8hs= kodu ile erişebilirsiniz.
./.ffi;\
T.C.
iSra.snUr
ioa.nı
Marrxıı.rssi
ı.
ESAS No
ı(ARAR No
,-
:20l412246
:2Ol512l12
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
-S
EN
süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulunduklan eğitim kurumunda aynı unvanla
dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibanyla bu Yönetmelikte
öngörüldüğü şekilde sonlandınlacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı göıevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaphklan eğitim kurumlannda görevlendirilemeyeceği hfüümleri yer almış, 15.
maddesinde; Görev stiıelerinin uzatrlmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başıuruda
bulunacağı, Müdfuliikte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim
kurumunda sekiz yıll* görev süresini dolduran müdiirlerin, Ek-l'de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği
düzenlenmiş, 16. maddesinde; Dört yılhk görev süresi sona eren müdtirlerden halen görev
yapmakta olduklan eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılmasr için başvuruda bulunanlann
görev sürelerinin, Ek-l'de yer alan Form iizerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100
iizerinden 75 ve daha üstti puan almalan halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayl ile uzat acağı hfüümleri yer almıştır.
Yukanda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık göıev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzaılacak Eğitim Kurumu Müdtiçleri Değerlendirme Formu iizerinden değerlendirilmeye
tabi tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim
müdürü, ilçe milli eğitim müdiirlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öffetmenler, öğTetmenlel kurulunca seçilen iki
öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcrsı, öğrenci meclisi başkanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme yapılmasr, evet ile doldurulan kriterlerin
karşılığında yer alan puanlann toplanması, hayır ile dolduıulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başanlı sayılacağı, bu puanın
altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden. İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi.İbni Sina
Ortaokulunda Müdür olarak görev yapmakta olan davacmın, l4lo3l2l|4 tarih ve 28941 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu i|e Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Karamamelerde Değişiklik yapılmasma dair Kanunun 25. Maddesiyle 652 sayıIı
KHK'ye eklenen geçici l0. Maddesinin 8. Fıkrası uyannca görev süresinin uzatrlmasrna
ilişkin yapılan puan değerlendirmesi neticesinde, hakkında düzenlenen değerlendirme
formunda 46,75 puan verilerek başansız sayılmasına ilişkin işlem ile müdürliik görev
süresinin uzatılmamasına ilişkin 2l108/2014 tarihinde ilanen duyurulan işlemin iptali
istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Ulıışmalıkta, Yönetmeliğin Ek-l Görev Süreleri Uzatrlacak Eğitim Kurumu
Müdürleri İçin Değertendirme Formu'nun "Açıklama" başlıklr l«smının 3. maddesinin
"Yönetmeliğin Ek-l Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Formu'nun incelenmesinden söz konusu formun İlçe Milli Eğitim
Müdüriiniim, İnsan Kaynaklanndan Sorumlu İlçe Milli Eğiıim Şube Müdürünün.
Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün, Eğitim
Kurumundaki En Kıdemli Ögetrnen ile Kıdemi En Az Olan Ögetmenin. Ögretmenler
Kurulunca Seçilecek İki Öğetmenin, Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısrnın ve
Öğrenci Meclisi Başkanrnın Değerlendirmesi olnıak üzere yedi bölümden oluştuğu, bu
bölümlerde yer alan değerlendirme kriterlerinin yakın çahşmayı gerektiren gözleme dayalı,
eğitim kurumu müdiirüniln tutum ve davranışiannı ölçmeye yönelik olduğu, İlçe Miili Eğitim
Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklanndan Sorumlu Şube
2
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr aoresinaen Sbylqh4 -
D4ozgga - z4sXYJ6 - 53e8hs=
kodu ile erişebi]irsini7
T.C.
İSTANBUL
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS Nü
: 2014/2246
KARAR Nü : 2015/2112
AK
T
İF
EĞ
İT
İM
-S
EN
Müdürleri tarafından doldurulacak olan ilk üç bölümün puan değerinin okulun tipine göre
farklı olmakla birlikte 100 üzerinden en az 60 puan olduğu, formun açıklamalar kısmında ise,
Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenin
değerlendireceği müdür ile en az altı ay çalışmış olma şartı aranırken İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube
Müdürleri için böyle bir şartın aranmadığı anlaşılmaktadır.
Yönetmelğin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul
müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması,
bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, böyle bir şartın Eğitim
Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenler için aranırken İlçe
Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemede hukuka uyarlık
görülmediği" gerekçesiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2015 tarih ve
YD İtiraz No:2014/1151 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği
görülmüştür.
Bu durumda, Yönetmeliğin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. maddesinin
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2015 tarih ve YD İtiraz No:2014/1151
sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, Yönetmeliğin Ek-1 Görev
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun "Açıklama"
başlıklı kısmının 3. maddesinin davacı hakkında yapılan puanlamayı etkilediği, dolayısıyla
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2015 tarih ve YD İtiraz No:2014/1151
sayılı karan ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar
verilen Yönetmelik hükmüne dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka
uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 174,20
TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 750,00 TL avukatlık
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının kararın
kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün
içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 28/10/2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
YARGILAMA GİDERLERİ
Karar Harcı
Başvuru Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri
TOPLAM
Üye
Üye
27,70 TL
27,70 TL
3,80, T L
1
115,00 TL
3
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Sbylqh4 - D40z9ga - z4SxYJ6 - 53e8hs= kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/2112 İstanbul1 için tıklayınız