YAŞA]lABİiln Bİn ı0]lGUlıı[K,
YAŞAılABiıin Bin TURT
ADLİ YIL
AÇıLış TÖRENi
Prof. Dr. İbrahim Ö.
KABOĞLU ile Röportaj
ANAYASA VE ÇEVRE
BARO BAşKANtARıNıN
sTRAZBURG-BRÜKsEt
ZİYARETi
KARADENiZ BAROLAR
ginLİĞi (BCBA)
13. GENEL KURULU
Sunuş
2
9
10
11
12
14
ffi^ffiıtlffi
3 Ayda bir yaylmlanır.
Yt1lSayl2/Eylül
2008
SAHiBİ
Zonguldak Barosu Adına Baro Başkanı
Av. Erol MEK|K
GENEL YAYıN YÖNETMENi
Av. Süleyman AKTAŞ
YAYIN KURULU
Av. Buğra ERTEM
Av. Filiz BoZUoĞLU
Av. Süleyman CANER
Av. Tuba KAYA
Av. YeIiz BAŞKAN
Av. Yılmaz EFE
YÖNETİM YERi
Zonguldak Barosu
Adliye Sarayı K:4 No:416
ZONGULDAK
fel: (0372) 251 37 90 - 253 31 40
Faks: (0372) 253 43 02
Emai l: bi lgi @zonguldakbarosu.org.tr
www. zongu ldakbarosu.org.tr
TASARIM
Merdiven Reklam Tanıtım
GMK Bulvarı Özveren Sk. 5/4
Demirtepe - ANKARA
Tel: (0312) 232 30 BB Faks: 232 31 02
merdivenreklamtan iti [email protected] l.com
BASKI
Şen Matbaa
GMK Bulvarı Özveren Sk. No; 25lB
Demirtepe - ANKARA
Tel: (031 2) 230 54 50 Faks: 229 64 54
www.senmatbaa.com
"Kapak resimleri için Can Çetin ve
Name Color'a teşekkür ederiz."
15
17
2'l
22
24
25
28
30
31
32
Av. Erol MEKIK
Haberler ve Etkinl ikl erimiz
Elektronik imza
Av. Özgür ERALP
izmir'den Sevgiler
Av. M. Zeki Çot,aKoĞLU
Bakış Açısı
Av. Buğra ERTEM -Av. Yeliz BAŞKAN
Başkan AdayIarı
Yargı ÇaIışanlarınln Talebi: Adalet istiyoruz
Reşide NURAK
SCK ve Avukatlar
Prof. Dr. ibrahim Ö. raboglu ile Röportaj
Av. Filiz B)ZU)ĞLU - Ai. Tuba KAYA
Zonguldak' ı n Çevre Sorun ları
Av. Semra DERBENT PAR1M
Termik Santrallerin Çevresel Etkileri
Av. Yakup Şekip oKUMUŞoĞLU
Marlyn, Kybele ve Ekoloji
Av. Ertan TAŞDELEN
Enerji ve Çevresel Etkileri
Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ile Söyleşi
Av. Süleyman AKTAŞ
Zonguldak Kentinin imar ve Planlama Hareketi
Av. lrfan ESER
Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kent Konseyi
Av. Süleyman AKTAŞ
Denetimli Serbestlik
Av. Özel ER)ĞLU
Ruhsat Alan Avukatlar
ELEKTRoNıK irıızn
Av. Özgür ERAIP / Ankara Barosu Bilgi işIem Merkezi Başkanı
Giriş
UYAP Avukat BiIgi Sisteminin kullanılmaya başla-
.
masıyla avukatlar Zaman ve yer sınırlaması oImak-
sızın dava ve icra dosyalarının içerikIerini interneİ
üzerinden görüntülemeye başladılar. Bunun devamı olarak
da avukatların takip ettikleri dosyalara evrak gönderebilme-
leri ve hatta dava açabiImeleri mümkün ha|e geldi. Ancak
teknik ortamda gerçekleşen bu eyIemlerin hukuki geçerliIik
kazanmasl için de işlemlerin 23.01 .2004 tarihli 25355 sayllı
Resmi Gazetede yayınlanan 5070 sayıIı Elektronik imza KanUnuna uygun olması gerekmektedir.
2. Genel olarak Elektronik imza
5070 sayıIı Elektronik imza Kanunu'nda yer alan şekliyIe
elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen Veya
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik
doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.
Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozuImadan (bilgiyi ileten tara_
fın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti
eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin
elle atmış oIduğu imzalarln tarayıcıdan geçiriImiş hali oIan
sayısallaştırı|mış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya
da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kuIIanıldığı
biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin
bütünlüğünü ve tarafların kimlikIerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.
Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu
düşünülen bir değer bulunmasl sureti ile eIde ediIir. Yani kişilerin, elle atılan imzada oIduğu şekilde tek imzası yoktur;
bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'nda ve bu metinde geçen
"elektronik imza" kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir
3. Elektronİk imzalama nasıl gerçekleşir:
Elektronik imza eIektronik belgeye eklenmiş bilgidir. cönderilecek belgeden matematiksel yöntemler yardlmıyla ve
özgün bir biçimde kısaltılmak suretiyle sabit uzunIukta sayısaI bir bilgi elde ediIir ki buna mesajın özeti veya hash adı
verilir. Hash metodu ile elde edilen bilgi geri dönüşümü ol_
mayan bir bilgidir. ikinci adım olarak mesaj özeti gönderen
tarafın özel anahtarıyla şifrelenmektedir. Bu kodlanmış olan
hash eIektronik imza olarak adlandırılmaktadır. Elektonik
imza belgeye eklenir ve belgeyle birIikte alıcıya gönderilir.
Her mesajın farklı bir özeti vardır. Belgede en ufak bir değişiklik yapılması halinde şifrelenmiş olan mesaj özeti ile
sonradan oluşturulan mesaj özeti araslna fark olacaktır. Fark
yoksa imza geçerli bir elektronik imza demektir. Bu şekilde
belge içeriğinin değişmediği ispatlanmış oIur.
4. Yurtdışındaki Yasal Düzenlemeler:
Amerika Birleşik Devletlerinde dijital imza konusu 1 Ekim
2000 tarihinden itibaren yürürlükte buIunan "Eyaletler arası
veya Dış Ticarette Elektronik Kayıt|arın ve imzaların Kullanılmasını Kolaylaştıracak Kanun" ile federa| boyutta yasal bir
düzen lemeye kavuşmuştur. EIektron i k ticaretin önünü açma-
yı amaçlayan bu yasayla birlikte, artık dijital imza hukuki bakımdan el yazısı iIe atılan imza ile eş değer bir statüye kavuşmUştur. Kıta Avrupa'sında ise Avrupa Birliğine üye ülkeler
bakı m ndan Avrupa TopluIuğu Telekomün kasyon Bakanl lğı
Kurulu 30 Kasım 1999 tarihinde üye ülkelerde elektronik
imzanın kabulünü gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yönergeyi kabul etmiştir. Topluluğa üye devIetlerden Avusturya'da
1.1.2000 tarihinde yürürlüğe giren kanunla bu yönerge Avusturya hukukunda somutlaştırılmıştır. Dijital imza konusuna
yasal düzenlemeye sahip olan diğer ülkelere örnek olarak ise
Kanada, israil, Arjantin, isviçre, Rusya, Malezya, Fransa, Danimarka, Belçika, italya, Finlandiya ve irlanda göSterilebiIir.
ı
i
5. Türkiye'deki düzenlemeler
5070 sayılı ELEKTRONiK iırızR rRNuNU 15.01 .2OO4 tarihinde kabul edilmiş olup 23.o1.2oo4 tarihli 25355 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Aynı Kanunun 25.maddesi
gereğince yayım tarihinden itibaren aItı ay sonra yürürlüğe
girmiştir. 5070 SayıIı EIektronik imza Kanunun 20.maddesi
gereğince- Bu Kanunun 6,7, B,10, 1 1 ve 14 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kurum ve kuruluşIarln görüşleri alınarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından
çıkarılan Elektronik imza Kanununun Uygulanmasına ilişkin
UsuI ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. (EiK
Yönetmeliği)
Elektronik imza ile ilgiIi Süreç|ere ve Teknik Kriterlere ilişkin TebIiğ nitelikli elektronik sertifika başvurusu, sertifikanın
oluşturulması, yayımlanması, yenilenmesi, iptaIi ve arşivleme süreçleri dahil olmak üzere ESHS'nin işIeyişine, imza
oluşturma ve doğrulama verilerine, sertifika iIkelerine ve sertifika uygulama esaslarına, imza
oluşturma ve doğrulama araçIa-
nna, ESHS'nin faaliyetleri için kullandığı
sistem, cihaz ile fiziki
güvenliğine, personeline/ zaman damgasına ve
hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsamak-
tadır.
l
Download

YAŞAılABiıin Bin TURT