"
-
- ,'"
,
/'
SOSYAL
BAŞBAKANLlK
HiZMETLER
VE ÇOCUK ESİRGEME
GENEL MÜDÜRLÜGÜ
VE ELAZIG VALİLlGİ
DEV İR PROTOKOLÜ
1- Elazığ Valiliği
') Başbakanlık Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme
KURUMU
Kurumu
Genel Müdtırlüğü
tarafından, Sursürü Mahallesi Heküke Üstü Mevkiinde Pa na 10, Ada
71, Parsel 98'deki. 10,116 m2 arsa üzerinde, ELESKAV ve İzzetpaşa Vakfı arasmda
19/1 0/200 1 tarihinde imzalanan protokol ile inşa edilen "ÇOCUK VE GENÇliK 1\fERKEZİ"
nin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne
devri.
Elazığ Valiliği
Ülkemizdeson
yıllarda "Sokak Çocukları" adı ile gündeme gelen ve sosyal sorun
oluşturan eşler arasi-anlaşmazhk, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi
nedenlede sokakta çalışan / yaşayan çocukların geçici süre ile rehabilitasyonlannı ve topluma
yeniden kazandırılmalarını
sağlamak amacı ile gündıızlü hizmet verecek Çocuk ve Gençlik
Merkezinin
hizmete girmesi amaçlanmıştır.
MERKEZiN
~/
ADRESi:
Cumhuriyet
Mahallesi
Madde ] - Çocuk ve Gençlik
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Merkezi
Madde 2- Merkezin
İsminin:
MERKEZİ olarak belirlenmiştir.
V ALİ
Fatih Ahmet Baba Bulvarı - ELAZIG
işletmeye
OSMAN
hazır
olarak
AYDIN
İl Sosyal
ÇOCUK
Hizmetler
VE GENÇLİK
Madde 3- Devredilen Merkez, SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün
2828 Sayılı Yasası ile
Çocuk ve Gençlik Merkezleri
Yönetmeliği
doğrultusunda
işletilir ve Merkez açılış amacı
dışında kullanılamaz.
Madde
devralınacaktır.
4-Merkez
açılış amacı
dışında
Madde 5- İnşa ettirilen binanın mülkiyeri
sı-ıÇEK Genel Müdürlüğü'ne
devredilmiştir.
kuIIanıldığı
takdirde
ve işletilmesi
bina Elazığ
protokol
Valiliğince
amacı doğrultusunda
Madde 6- Protokolün uygulanmasında
yargıya intikal eden herhangi
durumunda, Elazığ Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir.
bir anlaşmazlık
.
'
"
;
.
'J
.
Madde 7- iş bu protokol
içerisinde geçerlidir.Taraflarca,
imza edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 49 yıl süre
süre bitiminden 3 ay önce fesh edilmemesi durumunda, aynı
süre için yenilenit.
Yedi maddeden
oluşan bu protokol
taraflarca
.... .l . .. .12004 tarihinde
C4~"'"
~~<)
Dr. Cafer TAT'
SHÇEK
(
AL
ııel Müdürü
imzalanmıştır.
\ ,
Ka~iir KOÇDEMİR
Elazığ' Valis)
o LUR
.f.{?.106./2004
/7-.~
Vaüldaı
AKŞIT
Devlet Bakanı
,...
••..
--_
.._-
Download

elazığ valiliği ve shcek devir protokolü