T.C. MERSIN VALILlGI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı:
34776202/45.03/472176
Konu: Tereddüde Dü~ülen Hususular
03/02/2014
TOROSLAR KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 30/12/2013 Tarihli ve 24522434/840/11601 sayılı yazınız,
b) MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İli~kin Karar,
c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
İlgi (a) yazınız incelemi~ olup, İlgi (c) Yönetmeliğin 58. Maddesine göre
görevlendirilen öğretmenlere ders saati içerisinde yapmış olduğu sorumluluk sınavında hem
ek ders ücreti hem de sorumluluk sınav ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında tereddüde
düşüldüğü ifade edilmektedir.
İlgi (b) Yönetmeliğin 58. maddesinin alt 2.fı1aasında " Sorumluluk sınavları, ders
yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınavesaslarına göre kasım ve nisan ayları
içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı 'yapacak
öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci
sayısımn 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar
dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve
pazar günleri de yapılabilir," hükmündedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine dayanılarak çıkarılan Ek ders
~.cretlerinin ödenmesindeki usulleri düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Oğretmenler Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların ı 2. maddesinde, sınavlarda
görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava ginneleri kaydıyla her bir sınav komisyon
üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için ek ders ücreti ödeneceğinin belirtildiği bunun dışında
yazılı ve sözlü olarak için ek ders ücretini sınırlayan bir hüküm bulunmadığı, sadece getirilen
sımrlamanın aynı sınavda hem komisyo~ üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi için ayrı ayrı
ek ders ücretinin verilmeyeceği yönünde olduğunun anlaşılması karşısında, ek ders ücreti
Kararı ve açıklamalarına göre; " ... sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında
ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz
öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir." Yine 12.Maddeye göre ödenen
sınav ücreti ek ders ücretleriyle ilişkilendinneden ödenen bir ücrettir. Dolayısıyla öğretmenin
okulda fiilen ders görevini yerini getirdikten sonra sınav komisyonu üyeliği görevine dayalı
olarak ücret ödenmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.
'1 . rinize rica ederim.
M.Sabri ÖZBEY
Vali a.
il Milli Eğitim Müdür Yard.
Bu belge, SO O sayılı Elektronik İmza Kanu un, inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu..meb.gov.tr adresinden: 7bb8-0b14-30fl-aSd4· i ba3 ~odu He yapılabilir.
Dumlupınar Mahallesi GMK.
Bulvan Yeniııehir / MERS~ Bilgi için : Mustaf.ıt~~ ..jM.~abn~·Ö-·Z-B-EY-M-ü-diı-'r-Y-ar-d.­
Strateji Birimi TeL. 0(324) 329 14 81· 84 Dahili Tel: II 7 Faks: 0(324) 32435 18 - 19'ı;:j.Posta: [email protected]­
7
~
Download

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin