“penceremi ışığa açıyorum”
PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ
Sosyal birer varlık olmaları
itibarıyla insanlar, yeryüzünde var
oldukları günden bu yana toplu halde
yaşamakta ve birbirleriyle olan
ilişkilerinde olumlu veya olumsuz pek
çok farklı tutum ve davranışlar
sergilemektedirler.
Bireyin sosyal davranışları,
sonuçları itibarıyla başkalarını da
ilgilendirir, onlara fayda ya da zarar
verebilir..
Bu rahatsızlıkların boyutu,
diğer insanlara zarar verecek ve
onları
incitecek
boyutlara
ulaşmasıyla birlikte suç dediğimiz
eylem
basamakları
oluşmaya
başlamış demektir.
Suç ise, geçmişten günümüze
bütün insanları ilgilendiren bir
fiildir.
Suçun
önlenmesinde
bir
taraftan;
suçlunun
toplumdan
uzaklaştırılması, diğer taraftan da
ıslah yöntemleri hep güncelliğini
korumuş ve koruyacaktır.
Toplum adına suçun önlenmesi
ve suçluların ıslahı görevini üslenmiş
bulunan kurum ve kişiler, bir yandan
mevcut yöntemleri uygularken, bir
yandan
da
yeni
yöntemler
geliştirmek durumundadırlar.
Bu tedbirlerden birisi de dini ve
ahlaki
ilkelerin
bireylere
kazandırılması düşüncesidir.
Tüm dinler, suçun engellenmesi
sorununun çözümünde her zaman
aktif durumdadırlar.
Dinler, mensuplarına iyiyi,
güzeli, hak ve adaleti öğretmekte ve
bunların tesisi için üzerlerine düşeni
yapmalarını istemektedir.
Nitekim fertler mensubu olduğu
dinin kendisinden yapmasını ve
yapmamasını istediği hususlara
uydukları
zaman,
istenmeyen
eylemlerin oluşumu azalmaktadır.
Düzenli olarak ibadet yerlerine
gidildiği ve dinî normlara bağlı
kalındığında genelde suç işleme
oranının düşük olduğu tespit
edilmiştir.
İslâm dini, mensuplarını suç
işlemekten alıkoymak için onları,
adaletsizlik
yapmamaları,
yetimi
gözetmeleri,
cana
kastetmemeleri,
hırsızlık yapmamaları gibi olumsuz
davranışlardan kaçınmaları konusunda
sürekli
uyarmakta,
birbirlerini
sevmelerini tavsiye etmekte ve bu sayede
huzurlu, mutlu ve ideal bir toplum
oluşturmayı hedeflemektedir. İslâm dini,
fertlerin suç işlemelerinde engelleyici bir
görev üstlenmektedir.
Günümüzde
suç
sayılan
ve
karşılığında kanunlarda ceza takdir
edilen
cürümleri
işleyen
kişilerin
pişmanlıklarını temin, ıslah ve topluma
kazandırılmaları
maksadıyla
alınan
tedbirlerin
başında
cezaevleri
gelmektedir.
Her ne sebeple olursa olsun işlenen
suçun
nevine
bakılmaksızın
cezaevlerindeki
insanımızı
topluma
kazandırmak
imanî
ve
kanunî
görevimizdir.
PROJE GEREKÇELERİMİZ
Ülkemizde
işledikleri
çeşitli
suçlardan dolayı cezaevlerine girenlerin
sayısında her geçen gün artış
yaşanmaktadır. Böylece büyük bir suçlu
kitleyi içerisinde tutan cezaevleri
toplumsal bir problem haline gelmekte
ve sürekli olarak ülke gündemindeki
yerini korumaktadır.
PROJE GEREKÇELERİMİZ
Cezaevlerindeki kalabalık kitle her
geçen gün ağırlaşan sorunlara sebebiyet
vermektedir.
Cezaevlerinde söz konusu olan
maddi problemlerin çözümü yanında
öncelikli olan husus, mahkûmların
işledikleri suçtan pişmanlık duymaları
ve uyumlu bir kişilik yapısına sahip
olabilmeleridir.
PROJE GEREKÇELERİMİZ
Mahkûmların ıslahı çalışmalarında
sadece ceza yeterli değildir. Şurası
unutulmamalıdır ki, bu kişilerin ıslahı
dört duvar arasına hapsetmekten değil,
onlara
yol
gösterici,
pişmanlık
duygularını geliştirici ve sorumluluk
duygusunu
kazandıracak
manevi
eğitimden geçer.
PROJE GEREKÇELERİMİZ
Cezaevlerinde mahkûmların eğitimine
ve ıslahına yönelik olarak “Din ve Ahlâk
Bilgisi” dersi adı altında din eğitimi
faaliyetleri yürütülmektedir. Mahkûmların
iç huzura kavuşmaları, doğru davranış,
tutum ve alışkanlıklar benimsemeleri,
işledikleri suçtan pişmanlık duymaları ve
suçluluk duygusundan kurtularak topluma
faydalı ve uyumlu kişiler olarak dönmeleri
açısından bu din eğitimi faaliyetleri büyük
önem taşımaktadır.
PROJE GEREKÇELERİMİZ
Bu proje ile cezalarını çeken
mahkûmların ıslahı ve topluma tekrar
kazandırılmasında önemli bir konuma sahip
olan “Din ve Ahlak Bilgisi” dersinin
içeriğinin zenginleştirilmesi ve mahkumların
ıslahı, pişmanlık duygularının geliştirilmesi
ve topluma yeniden kazandırılmalarında
cezaevi
yönetimine
destek
olmak
amaçlanmaktadır.
HEDEFLERİMİZ:
 Mahkûmların ruh derinliklerine
inilerek, manevi yönden onları
yükseltmek, pişmanlık duygularını
geliştirmek ve yeniden topluma
kazandırılmalarını sağlamak.
HEDEFLERİMİZ
 Mahkûmların, dengeli ve uyumlu
bir kişilik kazanmasını sağlamak.
HEDEFLERİMİZ
 İnsanın “üstün varlık” olduğunun
bilincine erdirmek ve bunun
yüklediği sorumlulukları öğretmek,
insanın ve diğer canlıların hayatını
korumanın önemini kavratmak ve
benimsetmek.
HEDEFLERİMİZ
 Kişinin dine olan ihtiyacını
kavratmak, insan ile Allah
arasında
kurulacak
kulluk
ilişkilerini öğretmek.
HEDEFLERİMİZ
 İslam’ın en son din olduğunu
kavratmak.
HEDEFLERİMİZ
 Mahkûmları
din
konusunda
aydınlatmak,
eksik
bilgilerini
tamamlamak, yanlış bilgilerini
düzeltmek,
dini
duygu
ve
düşüncelerini geliştirerek insan,
aile, millet ve vatan sevgisi
aşılamak.
HEDEFLERİMİZ
 Genel
anlamda
“Din”
özel
anlamda
“İslam-Mü’min
ve
Müslüman” kavramları ile bunlara
bağlı diğer dini terimleri, bilgi,
düşünce ve davranış açısından
kazandırmak.
HEDEFLERİMİZ
 İslam Dininin, iman, ibadet ve
ahlâk esaslarını öğretmek, ibadet
ve ahlâk esaslarının davranış
haline dönüşmesine yardımcı
olmak.
HEDEFLERİMİZ
 İslam Dininin, hurafe ve batıl
inanışlardan uzak, toplumda birlik
ve ahengi sağlayıcı bir din olduğu
inancını kazandırmak.
HEDEFLERİMİZ
 Doğumdan ölüme kadar yaşanan
dini geleneklerimizi tanıtmak ve
benimsetmek.
HEDEFLERİMİZ
 İsteyenlere
ibadetleri
yerine
getirme ve Kur’an-ı Kerim okuma
gibi becerileri kazandırmak.
HEDEFLERİMİZ
 Örnek
bir
insan
olarak
Peygamberimizin hayatını, güzel
ahlâkını ve bu konudaki öğütlerini
öğretmek.
PLANLANAN FAALİYETLER
 Müftülüğümüzce belirlenen kişiler tarafından
hafta içi kapalı ve açık bölümlerde Din ve Ahlak
Bilgisi dersi,
 Her ay konusunda uzman kişilerce konferans ve
seminerler düzenlenmesi,
 Mahkumlardan oluşturulacak bir ekiple dini içerikli
tiyatrolar sahnelenmesi,
 Dini gün ve gecelere özel programlar hazırlanması,
 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan okuyucular
getirilerek
“Kur’an
Ziyafeti”
programları
düzenlenmesi,
 Kutlu Doğum Haftası boyunca Peygamberimizin
örnek hayatını anlatan programlar düzenlenmesi,
PLANLANAN FAALİYETLER
 Cezaevi Kütüphanesine Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfına ait yayınların temin
edilmesi,
 “Cezaevi Okuyor” isimli kitap okuma kampanyası
düzenlenmesi,
 İstekli olanlardan Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenme
kursu açılması,
 Bayan mahkumlara özel programlar düzenlenmesi,
 Dini Bayramlarda mahkumlar din görevlilerinden
oluşan bir ekiple ziyaret edilerek bayram sevincinin
onlar tarafından da yaşanmasının sağlanması,
Download

penceremi ışığa açıyorum