ffi
Sayı
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI
İtçe MiIli Eğitim Müdürlüğü
: 28835733 1903.03.01 12530427
06103/20r,5
Konu: Derece Onayı
(TELEFON zİNCiRİ)
ıuününıüĞüxı
Mezitlİ/MERSİN
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve diğer
p€rsonelden, 6l ll Sayılı Kanunla 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanuna eklenen 36,
Maddenin (c) f-ıkrası çreğince 25lo2l20l5 tarihinde terfı almaya hak kazananlara aiı
Kaymakamlık Onayı ekte gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
KımilDURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EK:
l-
Terfi Onal,ı (6 sayfa)
GüvenliEbk0onik lmıah
DAĞITIM3
İlgiti OkuVKurum Müdiirliiklerine
Adres:
Adıilffiıdır.
.06J.o3J20./fi.
nkP
Mezitli llç€ Milli Eğİim Müdtırlüğü Özlük Bürosıı / Funda ALP
GMK. Bulva.ı Mezitlisanayi sitesi Girişi Çelik Apt, Kaİ2 Mezitli/MERsIN
Telefon:358 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 lntemet Adİesi: http://mezitli,meb,gov,t,
[email protected],meb,go,tfgdresinden47cr4743-33a7-b3af.d58lkodııiteley'1edilebiıır
Download

Adıilffiıdır. - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü